W tym dziale będą prezentowane archiwalne przepisy, artykuły i książki dotyczące kolei. Stanowią one źródło bezcennej wiedzy na temat żelaznych szlaków.


A. Uwagi na temat jakości niektórych zdjęć (dlaczego jest zła):

 1. Nie jestem profesjonalistą w robieniu fotokopii dokumentów.
 2. Dokumenty posiadam w różnym stanie, niektóre z nich są tak zniszczone, że otwieranie ich na siłę w celu wyprostowania strony do zdjęcia powoduje dalsze uszkodzenia – więc tego nie robię.

B. Uwagi na temat treści dokumentów:

 1. Dokumenty są udostępniane w oryginale bez jakichkolwiek zmian w brzmieniu i konstrukcji gramatycznej.
 2. Jeżeli w treści dokumentu są błędy (np. w 1969 “linia nie czynna”) nie będą one poprawiane. Nie jestem znawcą historii języka i nie wiem jak niektóre słowa pisało się wcześniej.
 3. Dokumenty mogą być przystosowane na potrzeby strony internetowej. (np. pewne treści zamiast umieszczać obok siebie jak jest w oryginale, w słupkach lub jeszcze innym formacie, mogą być prezentowane dla odmiany pochyłą kursywą. Będę o tym informował w postaci wyróżnionego komentarza w dokumencie.

C. Legenda:

Książki i podręczniki będą miały odnośniki w kolorze czerwonym.

Przepisy i inne akty prawne nie będące opracowaniem będą miały odnośnik w kolorze czarnym.

Tytuł dokumentu będzie prezentowany następująco:

(Oznaczenie literowe)* (data) Tytuł dokumentu (format dokumentu).

* brak w dziale “Różne przepisy i podręczniki”

Dokumenty “Różne…” będą umieszczane według daty powstania.*

wyjątek dział BHP gdzie pozycje będą dodawane w kolejności “zdobycia”

Instrukcje kolejowe posiadające oznaczenia literowe (np. R1) będą umieszczane według oznaczenia a następnie daty powstania (jeżeli dublować się będą oznaczenia).

(1939 ?) – data ze znakiem zapytania – data dokumentu przybliżona (oryginał jej nie posiadał – została określona na podstawie tekstu)

Format dokumentu:

brak sygnatury w nawiasie po tytule dokumentu – dokument w formie tekstu.

(skan) – oznacza dokument sfotografowany/zeskanowany w formie zdjęć

(pdf) – oznacza dokument w całości w formacie pdf

(tekst/pdf) – oznacza dokument mieszany. Pewne treści są w formie tekstowej inne w formacie pdf.


RÓŻNE PRZEPISY I PODRĘCZNIKI.


BHP.


A.

Administracyjne.

Nr A 6. (1930) Przepisy o przejazdach i przewozach ulgowych na P.K.P. dla pracowników P.K.P. i ich rodzin.


D.

Drogowe.

Nr D 9. (1945) Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalnotorowych użytku publicznego.

Nr D 13. (1948) Instrukcja o przechowywaniu podkładów.

Nr D 14. (1987) Instrukcja dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków.

Nr D 15. (1945) Instrukcja dla torowych.

Nr D 15. (1960) Instrukcja dla toromistrza.

Nr D 18. (1951) Przepisy projektowania stacji na kolejach normalnotorowych użytku publicznego .

Nr D 20. (1945) Instrukcja dla dróżników przejazdowych.

Nr D 20. (1993) Instrukcja dla dróżnika przejazdowego.

Nr D 24. (1945) Przepisy budowy i eksploatacji kolei użytku prywatnego o silniku mechanicznym.

Nr D 25a (1950) Tymczasowa instrukcja do skoordynowanej walki ze śniegiem i mrozem na PKP (wyciąg) dla drużyn parowozowych.

Nr D 53. (1984) Instrukcja obsługi urządzeń centralnego ogrzewania wodnego i parowego niskoprężnego.


E.

Elektrotechniczne.

Nr E 5. (1963) Instrukcja o gospodarowaniu drewnianymi słupami teletechnicznymi i energetycznymi.

Nr E 10 (1951) Przepisy projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Nr E 11 (1992) Instrukcja o zasadach utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

Nr E 36 (1996) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych w przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe.”

 


H. 

Handlowe.

Nr H 24 (1965) Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową.

Nr H 59 (1971) Instrukcja o postępowaniu i zachowaniu się pracowników Przedsiębiorstwa “Polskie Koleje Państwowe” podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.


Ir.

Nr Ir 7 (D 20) (2005) Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych.


M. 

Służby Mechanicznej.

Nr M 1 (1945) Instrukcja dla maszynisty parowozowego.

Nr M 3 (1946) Instrukcja dla maszynisty stacji wodnej.

Nr. M 17 (1934) Przepisy o ogrzewaniu wagonów.

Nr. M 26 (1946) Instrukcja dla dyspozytora parowozowni.

Nr M 30 (1947) Instrukcja dla przemywacza kotłów parowych.

Nr. M. 35 (1929) Przepisy o obsłudze w ruchu parowozów i tendrów.

Nr M 36 (1930) Przepisy o opalaniu parowozów.

Nr M 38 (1929) Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych.

Nr M 49 (1945) Instrukcja dla palacza parowozowego.

Nr M 64 (1939) Instrukcja tymczasowa dla drużyn parowozowych o prowadzeniu pociągów po nieznanym szlaku.


Mt. 

Dotyczące pojazdów trakcyjnych, specjalnych i pomocniczych.

Nr Mt 23 (1960) Instrukcja dla maszynisty instruktora i starszego instruktora.

Nr Mt 41 (1996) Instrukcja użytkowania oraz utrzymania pługów i zespołów odśnieżnych na PKP.


Mte. 

Dotyczące elektrycznych pojazdów trakcyjnych.

Nr Mte 53 (1961) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Nr Mte 54 (1962) Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieciach trakcyjnych prądu stałego 0,8-3kV.

Nr Mte 58 (1973) Przepisy o utrzymaniu sieci trakcyjnej.

Nr Mte 61 (1972) Instrukcja dla maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych.


Mtp. 

Dotyczące parowych pojazdów trakcyjnych.

Nr Mtp2 (1961) Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozowego.

Nr Mtp 22 (1962) Instrukcja dla palacza i starszego palacza parowozowni.

Nr Mtp 36 (1971) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawach bieżących, przeglądach okresowych i obrządzaniu parowozów w lokomotywowniach.


Mts. 

Dotyczące spalinowych pojazdów trakcyjnych.

Nr Mts 1. (1968) Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych.


Mw. 

Dotyczące wagonów.

Nr Mw 2. (1997) Instrukcja o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych. Część ogólna.

Nr Mw 8. (1984) Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych,wagonów spalinowych i lokomotyw.

Nr Mw 27 (1960) Instrukcja dla konwojentów wagonów służbowych.

Nr Mw 28. (1962) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów.

Nr Mw 29. (1959) Instrukcja dla smarownika wagonów.

Nr Mw 55 . (1960) Instrukcja dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów.

Nr Mw 56. (1996) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego.


R. 

Dotyczące ruchu.

Nr R 1-a. (1930) Przepisy o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń.

Nr R 3. (2000) Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych.

Nr R 7. (1974) Instrukcja dla starszych nastawniczych, nastawniczych starszych zwrotniczych i zwrotniczych.

Nr R 8. (1935) PRZEPISY wykonawcze i objaśnienia do “Umowy o wzajemnem używaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej R. I. V.” (P.W.R.I.V.)

Nr R 9. (1932) Przepisy o nadawaniu telegramów w pociągach.

Nr R 12. (1992) Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP.

Nr R 12. (1996) Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP.

Nr R 13c. (1980) Instrukcja o użytkowaniu radiołączności pociągowej na PKP.

Nr R 14. (1929) Instrukcja o pociągach nadzwyczajnych przeznaczonych do podróży Prezydenta Rzeczypospolitej.

Nr R 14. (1984) Instrukcja o przejazdach nadzwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ).

Nr R 17. (1930) Przepisy kontroli zaludnienia pociągów pasażerskich.

Nr R 27. (1948) Instrukcja dla zwrotniczych i starszych zwrotniczych.

Nr R 29. (1946) Instrukcja dla kierownika biura wagonowego na stacji.

Nr R 32. (1947) Instrukcja dla numerowych.

Nr R 34. (1934) Instrukcja dla drużyn manewrowych.

Nr R 41a. (1971) Instrukcja w sprawie użytkowania wspólnego parku wagonów towarowych na sieci PKP. (INSTRUKCJA OPW).

Nr R 43. (1936) Przepisy o sporządzaniu wykresów rzeczywistego biegu pociągów.

Nr R 54. (1950) Instrukcja o kursowaniu pojazdów pomocniczych i ciężkich drezyn motorowych.


W. 

Dotyczące kolei dojazdowych.

Nr W 4. (1947) Instrukcja dla maszynisty parowozowego kolei wąskotorowych.

Nr W 6. (1948) Instrukcja dla zwrotniczych kolei wąskotorowych użytku publicznego.

Nr W9 (1959) Instrukcja o sygnalizacji na kolejach dojazdowych PKP.(pdf)

Nr Wmp 5. (1972) Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozu kolei dojazdowych.

Nr Wms 20 (1973) Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych.

Nr Wms 21. (1973) Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych.


Powrót do strony głównej

One Responses

 • Adam Zacharko

  Szanowny Pan Marcin Kowalczyk,
  Jestem pod wrażeniem pasji i zbiorów. Szczególny podziw dla Pana umiejętności “internetowych” co pozwoliło na zbudowanie tej strony i udostępnienie Pana zasobów innym użytkownikom. I ciekawe jest u Pana “zacięcie” literackie; czy spadek po nauczycielstwie?
  Gdyby Pan potrzebował jakiś informacji, materiałów, fotografii o kolejach z terenu województwa kujawsko – pomorskiego to służę swoją pomocą.
  Ale mam także prośbę. Otóż również posiadam kolejowe kolekcje. Mogę je uważać za specjalistyczne bo zbieram medale pamiątkowe o tematyce kolejowe oraz przepisy i instrukcje kolejowe (w tym dotyczące pewnych dziedzin – prowadzenie ruchu, sygnalizacja, wypadkowość, manewry). W Pana zbiorach zauważyłem pewne pozycje których nie posiadam. Stąd też moja prośba: czy mógłby Pan wykonać dla mnie fotografie strony czołowej i spisu treści tych pozycji które wymienię poniżej. Gdybym je od Pana otrzymał to wiedziałbym dokładniej czego w moich kolekcjach brakuje.
  1) rok 1926 – Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik dla personelu stacyjnego pociągowego i drogowego.
  2) rok 1934 – Tymczasowe Przepisy Ruchu na kolejach normalno-torowych znaczenia miejscowego z trakcją parową.
  3) rok 1935 – Kieszonkowy podręcznik do Przepisów Ruchu Nr R1.
  4) rok 1929 – Nr M35 Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych.
  5) rok 1930 – Nr R1a Przepisy ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń.
  6) rok 1934 – Nr R34 Instrukcja dla drużyn manewrowych.
  Z góry dziękuję za fatygę.
  Dla pewności czy to pismo do Pan dojdzie prześlę je również drogą mailową.

  Pozdrawiam
  Adam Zacharko
  Bydgoszcz
  email: adzet@interia.eu
  tel.: 663 291 140

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *