SPIS TREŚCI
Postanowienie wprowadzające
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 1. Cel instrukcji
§ 2. Zakres instrukcji i pojęcia ogólne 7
Rozdział 2. Utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
§ 3. Utrzymanie urządzeń przez jednostki służbowe
§ 4. Personel utrzymania i nadzoru
§ S. Obowiązki personelu utrzymania i nadzoru
§ 6. Ogólne zasady utrzymania urządzeń
Rozdział 3. Sprawdzanie urządzeń 
§ 7. Personel sprawdzający
§ 8. Ogólne zasady sprawdzania urządzeń
§ 9. Miesięczne i szczegółowe sprawdzanie urządzeń
§ 10. Nadzwyczajne sprawdzanie urządzeń
§ 11. Książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym
§ 12. Książka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Rozdział 4. Prowadzenie robót utrzymania, przebudowy i budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
§ 13. Sposób postępowania przed przystąpieniem do robót
§ 14. Sposób postępowania w czasie prowadzenia robót
§ 15. Sposób postępowania po zakończeniu robót
Załącznik 1-6 


ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA GENERALNEGO PKP
z dnia 17 marca 1992r.
w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji o zasadach utrzymania, sprawdzam i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym E 11.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. Nr 26, poz.138 i z 1991 r. Nr 107, poz. 463) zarządza się co następuje:

§ l.

Zatwierdza się do użytku służbowego Instrukcję o zasadach utrzymania, sprawdzania
i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym E11, stanowiącą
załącznik *) do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Instrukcja, o której mowa w § l, obowiązuje na kolejach normalnotorowych
i szerokotorowych użytku publicznego.

§ 3.

W związku z postanowieniami niniejszego zarządzenia nie obowiązuje Zarządzenie
Ministra Kolei Nr 258 z dnia 10 sierpnia 1956 r. o zatwierdzeniu Instrukcji o zasadach
utrzymania urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów Nr E11 (Biul. M JC. z 1956 r. Nr
18, poz. 200).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l czerwca 1992 r.Nr KA2e-501/01/92
*) załącznik otrzymują tylko Dyrektor Generalny PKP
niektórzy odbiorcy Biuletynu PKP
wg osobnego rozdzielnika.

WYKAZ
jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję E11.

1. Dyrekcja Generalna PKP – wg rozdzielnika.
2. Dyrekcje Okręgowe PKP wg. rozdzielnika.
3. Oddziały automatyki i telekomunikacji.
4. Sekcje (odcinki) urządzeń sterowania ruchem, automatyki rozrządu, automatyki i telekomunikacji, zdalnego sterowania, sygnałowe.
5. Oddziały drogowe.
6. Sekcje (odcinki) drogowe.
7. Dyrekcje Rejonów Przeładunkowych.
8. Stacje rejonowe PKP.
9. Stacje PKP.
10. Posterunki ruchu.
11. Oddziały zasilania elektroenergetycznego.
12. Sekcje (odcinki): zasilania elektroenergetycznego, zdalnego sterowania, robót elektroenergetycznych, naprawczopomiarowe.

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Potrzeba wydania nowej Instrukcji o zasadach utrzymania, sprawdzania oraz prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym E 11 spowodowana została wprowadzonymi w przedsiębiorstwie PKP zmianami organizacyjnymi i wynikających z nich nowym podziałem zadań miedzy służbami utrzymującymi urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wprowadzeniem do eksploatacji nowych typów i systemów liniowych i stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Rozdział1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Cel instrukcji

Celem instrukcji jest określenie zasad właściwego utrzymania, sprawdzania oraz prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym dla zapewnienia ciągłego i prawidłowego ich działania oraz postępowania w czasie prowadzenia robót w urządzeniach.

§2
Zakres instrukcji i pojęcia ogólne

1. Instrukcja zawiera ogólne postanowienia dotyczące utrzymania, sprawdzania i prowadzenia robót we wszystkich urządzeniach sterowania ruchem kolejowym niezależnie od ich rodzaju.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące utrzymania i sprawdzania urządzeń są zawarte w osobnych instrukcjach dla poszczególnych stanowisk personelu utrzymania i nadzoru.
3. Opis i zasady działania urządzeń oraz sposób obsługi i postępowanie w razie przeszkód w działaniu zawarte są w osobnych instrukcjach obsługi dla poszczególnych rodzajów urządzeń.
4. Przez użyte w instrukcji określenia:
1) urządzenia należy rozumieć urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
2) naczelnik oddziału naczelnika (z cę naczelnika) oddziału automatyki i telekomunikacji;
3) kontroler kontrolera automatyki;
4) naczelnik sekcji naczelnika (zcę naczelnika) sekcji urządzeń sterowania ruchem, sekcji automatyki rozrządu, sekcji zdalnego sterowania, sekcji automatyki i telekomunikacji;
5) zawiadowca odcinka zawiadowcę (zcę zawiadowcy) odcinka sterowania ruchem, odcinka sygnałowego;
6) monter działkowy pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie urządzeń na działce;
7) monter pracownika działki upoważnionego do samodzielnego wykonywania robót utrzymania w czynnych urządzeniach, posiadającego plombownicę;
8) książka kontroli urządzeń książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwołaniu obostrzeń;
9) książka urządzeń książkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Rozdział 2
UTRZYMANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

§3
Utrzymanie urządzeń przez jednostki służbowe

1. Sekcje oraz odcinki urządzeń sterowania ruchem, odcinki sygnałowe, sekcje automatyki i telekomunikacji, sekcje automatyki rozrządu, sekcje zdalnego sterowania utrzymują urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia rogatkowe i sygnalizacyjne na przejazdach kolejowych i przejściach w poziomie szyn utrzymywane przez PKP oraz hamulce punktowe TDJ, urządzenia hamulców torowych na górkach rozrządowych wyposażonych w automatykę rozrządu, a ponadto mostki sygnałowe. Utrzymanie urządzeń powinno zapewniać:
1) ciągłą i prawidłową pracę urządzeń;
2) właściwą współpracę urządzeń sterowania ruchem kolejowym z urządzeniami utrzymywanymi przez inne służby.
2. Sekcje łączności przewodowej, sekcje automatyki i telekomunikacji, odcinki łączności przewodowej (sygnałowe) utrzymują obwody w teletechnicznych liniach kablowych i napowietrznych dla blokady liniowej i stacyjnej, zdalnego sterowania, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.
3. Odcinki łączności radiowej utrzymują wskaźniki W28.
4. Sekcje (odcinki) drogowe utrzymują:
1) odcinki izolowane torowe i zwrotnicowe, odcinki bezzłączowe, szyny izolowane oprócz przycisków szynowych. Potrzebę wymiany przekładek w złączach izolowanych stwierdza sekcja (odcinek) utrzymująca urządzenia sterowania ruchem, która dostarcza przekładki i zapewnia udział swego pracownika do współpracy przy ich wymianie;
2) wskaźniki W6, W6a, W7 (ustawianych na czas robót, nadzorowanych przez służbę drogową), W8, W9, Wl0a, Wl0b, W12, W13, W14, W16, W17, W23 i W27, ustawiane przez służbę drogową;
3) wskaźniki na przejazdach i przejściach w poziomie szyn oraz urządzenia zabezpieczające nie związane z urządzeniami sterowania ruchem na przejazdach i przejściach kategorii D i E;
4) przenośne sygnały drogowe znajdujące się w wykazie inwentarzowym odcinka drogowego;
5) drewniane belki ochronne przy wykolejnicach;
6) urządzenia do odwadniania;
7) sygnały na wagach wagonowych, będących w użytkowaniu służby przewozów, z wyjątkiem przypadków określonych w ustępie 5;
8) szafki do przechowywania latarni sygnałowych.
Pomosty i schodki do zakładania latarń na sygnałach utrzymywane przez Rejon Budynków.
Poza tym służba drogowa usuwa spod pędni chwasty oraz lód i śnieg, jak też wycina gałęzie i krzewy pogarszające widoczność sygnałów. Naprawa i bieżące utrzymanie rozjazdów wraz z zamknięciami nastawczymi hakowymi i suwakowymi należy do służby drogowej. Wyjątek natomiast stanowią pręty napędne i kontrolne od napędów zwrotnicowych i rygli, latarnie przy rozjazdach oraz latarnie sygnałowe czynne i rezerwowe bez lamp i zbiorników, które utrzymuje służba automatyki. Latarnie zwrotnic nieuzależnionych utrzymują sekcje (odcinki) drogowe.
5. Lokomotywownie, wagonownie, zakłady eksploatacji taboru utrzymują:
1) sygnały na żurawiach wodnych, obrotnicach, przesuwnicach i wagach wagonowych będących w utrzymaniu służby taborowej oraz na wszystkich wagach na węzłach i stacjach tam, gdzie są jednostki służby taborowej;
2) urządzenia hamulców torowych na górkach rozrządowych z wyjątkiem hamulców utrzymywanych przez służbę automatyki, zainstalowanych na górkach rozrządowych wyposażonych w urządzenia automatyki rozrządu;
3) wskaźniki W 25;
4) sygnały końca pociągu;
5) urządzenia samoczynnego hamowania pociągów instalowane na pojazdach trakcyjnych.
6. Sekcje (odcinki) służby elektroenergetycznej utrzymują:
1) linie zasilające, instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków nastawni i strażnic przejazdowych;
2) urządzenia oświetlenia zewnętrznego stacji, przystanków i przejazdów kolejowych;
3) urządzenia przytorowe i zasilające elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
4) zasilanie urządzeń sygnałowych z sieci elektroenergetycznej;
5) wskaźniki We stosowane na liniach zelektryfikowanych;
6) łączniki szynowe podłużne, międzytorowe i międzytokowe oraz rozjazdowe w torach zelektryfikowanych;
7) połączenia obwodów uszynienia grupowego z dławikami torowymi oraz spawane połączenia dławików z szynami na liniach zelektryfikowanych (połączenia kołkowe dławików z szynami utrzymuje służba automatyki);
8) kable powrotne wraz z osprzętem łączące tor z podstacją trakcyjną i kabiną sekcyjną.
7. Stacje:
1) utrzymują w swoich okręgach nastawczych rozjazdy tzn. dokręcają śruby i wkręty (dobijają haki) oraz czyszczą i smarują śruby i trące się powierzchnie w rozjazdach, jak również utrzymują w czystości latarnie zwrotnicowe, wykolejnicowe i inne oświetlane przez personel stacyjny. Wymienione czynności należą do pracowników obsługujących zwrotnice tych rozjazdów lub pracowników osobno wyznaczonych;
2) utrzymują w czystości oraz chronią przed przedwczesnym zużyciem przenośne sygnały drogowe, znajdujące się w wykazie inwentarzowym stacji;
3) utrzymują latarki ręczne, tarczki sygnałowe itp. Latarnie sygnałów Z- l na kozłach oporowych, z wyjątkiem latarń sygnałów Z1 umieszczanych na kozłach oporowych torów, będących w użytkowaniu służb drogowej lub taboru utrzymuje służba automatyki i telekomunikacji;
4) utrzymują w czystości części zewnętrzne znajdujących się w nastawniach urządzeń srk, szafki narzędziowe oraz komplety narzędzi;
5) utrzymują w czystości elementy urządzeń zewnętrznych srk dostępne dla pracowników obsługi np. obudowy zaników zwrotnicowych, soczewki sygnalizatorów świetlnych karzełkowych, itp.
8. Oświetlenie wszystkich sygnałów i wskaźników, które podlegają oświetlaniu, powinno zapewnić ich dobrą widoczność poprzez zapewnienie sprawności źródeł światła (żarówki, lampy) oraz utrzymanie w czystości filtrów świetlnych (soczewki sygnałowe, szkła przesłon sygnałowych, itp.). Odpowiedzialni za właściwe oświetlenie:
1) sygnałów świetlnych i kształtowych oświetlanych elektrycznie naczelnicy sekcji (zawiadowcy odcinków) utrzymujących urządzenia sterowania ruchem;
2) innych sygnałów i wskaźników stacyjnych naczelnicy (zawiadowcy) stacji;
3) sygnałów i wskaźników w obrębie wydzielonych torów warsztatowych, lokomotywowni, magazynów głównych, składów opału i innych zwierzchnicy odpowiednich jednostek;
4) sygnałów i wskaźników ustawianych na szlaku dla oznaczenia miejsca zatrzymania, ograniczenia prędkości i innych ostrzeżeń oraz ustawianych na stacji z powodu prowadzenia robót właściwi naczelnicy sekcji lub zawiadowcy odcinków.

§4
Personel utrzymania i nadzoru

1. W skład personelu utrzymania urządzeń srk wchodzą pracownicy sekcji (odcinka) oraz pracownicy oddziału z tym, że naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka), naczelnik oddziału, kontroler i kierownik referatu sprawują jednocześnie nadzór w zakresie ustalonym niniejszą instrukcją i innymi przepisami służbowymi.
2. Pracownicy sekcji (odcinka) zatrudnieni bezpośrednio przy pracach utrzymaniowych i montażowych powinni odbyć szkolenie i praktykę oraz złożyć egzaminy określone w osobnych przepisach. Egzaminy takie obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i zakładów spoza PKP wykonujących roboty budowlanomontażowe w urządzeniach sterowania ruchem. W ustalonych przepisami okresach w/w pracownicy powinni składać egzaminy kontrolne.

§5
Obowiązki personelu utrzymania i nadzoru

1. Personel utrzymania i nadzoru powinien znać dokładnie urządzenia na swoim odcinku pracy.
2. Monter działkowy bezpośrednio odpowiada za stan, utrzymanie, ciągłość i prawidłowość działania urządzeń znajdujących się na jego działce.
3. Monter działkowy odpowiada również za należyte utrzymanie nieczynnych urządzeń znajdujących się na jego działce i będących w ewidencji oddziału.
4. Monter działkowy powinien utrzymywać urządzenia osobiście lub pod swoim nadzorem za pośrednictwem przydzielonego mu personelu. Jeśli czynności związane z utrzymaniem wewnętrznych urządzeń wymagają ich całkowitej lub częściowej rozbiórki, wówczas roboty te mogą być wykonywane tylko za zgodą, lub w obecności, naczelnika sekcji (zawiadowcy) lub wyznaczonego przez niego pracownika.
5. Jeżeli po rozpoczęciu pracy przy utrzymaniu urządzeń obecność montera działkowego jest pilnie potrzebna w innym miejscu, może on kierowanie dalszą pracą powierzyć doświadczonemu monterowi.
6. Na posterunku ruchu, gdzie odbywają się dyżury monterskie, każdorazowo po zakończeniu dyżuru, monterzy dyżurujący powinni przekazać monterowi działkowemu informacje o naprawie lub usunięciu usterek w urządzeniach srk w czasie pełnionego dyżuru. Niezależnie od tego dyżurujący dokonuje zapisów w dzienniku dyżurów.
7. Z tytułu wykonywanych czynności klucze do zamknięć oraz plombownice powinni posiadać: monter działkowy, monter, naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) oraz kontroler. Jeżeli kontroler usuwa plomby i uchyla zamknięcia w nieobecności montera działkowego, powinien uprzednio zawiadomić o tym naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka).
8. Prawo posiadania kluczy do zamykania urządzeń oraz plombownicy uzyskuje pracownik utrzymania po złożeniu egzaminu z zakresu technicznoruchowego (zał. nr 1) przed komisją, której przewodniczy naczelnik oddziału lub jego zastępca. W skład komisji wchodzą przedstawiciele służby przewozów i drogowej. Powyższe ustalenia dotyczą również pracowników utrzymania urządzeń srk na kolejach użytku niepublicznego (nadzorowanych przez PKP) przy czym pracownicy ci powinni być co dwa lata poddawani egzaminom kontrolnym. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) i kontroler uzyskują prawo do posiadania plombownicy i kluczy do zamknięć po mianowaniu ich na to stanowisko.
9. Monter działkowy wraz z przydzielonym mu personelem wykonuje roboty utrzymania
w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na powierzonej mu działce według ustalonych wykazów prac utrzymania i poleceń naczelnika sekcji (zawiadowcy odcinka). Czynności te mają na celu zapewnienie ciągłej i prawidłowej pracy urządzeń.
10. Monter działkowy obowiązany jest interesować się prowadzonymi na terenie jego działki, robotami budowlanomontażowymi w urządzeniach srk i o wszelkich nieprawidłowościach technicznych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego powinien powiadomić naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka) oraz przedsięwziąć odpowiednie do sytuacji środki zaradcze.
11. Monter działkowy jest obowiązany usuwać niezwłocznie wszelkie uszkodzenia, które zauważy sam, albo które mu zgłosi dyżurny ruchu, lub naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) lub też o których dowie się w jakikolwiek inny sposób, jeżeli stanowią one przeszkodę w prowadzeniu ruchu lub mogą spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa.
12. Monter działkowy jest obowiązany zgłaszać naczelnikowi sekcji (zawiadowcy odcinka) wszelkie przeszkody w realizacji zadań wynikających z miesięcznego wykazu pracy. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) może samodzielnie przesunąć wykonanie prac na następny miesiąc jeśli to nie spowoduje przekroczenia cyklu utrzymania danego urządzenia. W przeciwnym przypadku wymagana jest zgoda jednostki zwierzchniej.
13. Pracowników utrzymania urządzeń nie wolno zatrudniać przy robotach inwestycyjnych, naprawach głównych i innych robotach nie związanych z utrzymaniem urządzeń, bez zgody naczelnika zarządu w każdym osobnym przypadku.
14. Monter upoważniony do posiadania kluczy i plombownicy jest obowiązany do wykonywania przydzielonej mu przez montera działkowego pracy i stosowania się do otrzymanych od niego wskazówek.
15. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) obowiązany jest organizować roboty utrzymania urządzeń w swojej sekcji (odcinku). W tym celu sporządza wykaz prac utrzymania na podstawie ustalonych cyklów utrzymania urządzeń. Ponadto naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien systematycznie kontrolować pracę podległego mu personelu utrzymania.
16. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) obowiązany jest dopilnować jak najszybszego usuwania usterek.
17. W razie trudności, związanych z usuwaniem usterek w urządzeniach, naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien udzielić monterowi działkowemu wyjaśnień i wskazówek, a w razie potrzeby, wziąć udział przy ich usuwaniu.
18. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka), podczas wykonywania swych czynności służbowych, powinien interesować się, czy roboty prowadzone w jego sekcji (odcinku) przez przedsiębiorstwa lub zakłady spoza PKP wykonywane są zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, wymaganiami technicznymi oraz czy sposób ich prowadzenia nie zagraża bezpieczeństwu ruchu lub nie powoduje naruszania terminów przekazania tych urządzeń do odbioru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka), niezależnie od powiadomienia naczelnika oddziału, powinien dokonać właściwych zapisów w dzienniku budowy.
19. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) w przypadku uruchomienia lub przebudowy posterunków ruchu a także wprowadzania zmian w urządzeniach srk jest odpowiedzialny za opracowanie i dostarczenie naczelnikowi (zawiadowcy) stacji, w terminach określonych w Instrukcji R9, materiałów dotyczących urządzeń srk potrzebnych do opracowania regulaminu technicznego posterunku ruchu.
20. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) jest obowiązany sprawdzać, nie naruszając czynności nadzorczych naczelnika (zawiadowcy) stacji, czy wprowadzone zostały odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów, spowodowane przeszkodami, robotami lub prowadzeniem prób urządzeń.
21. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) jest obowiązany sprawdzać, czy personel obsługi, utrzymania i brygad budowlanomontażowych lub spoza PKP dokonuje w każdym uzasadnionym przypadku (np. wystąpienie i usunięcie usterki, przystąpienie do robót i ich zakończenie, rozpoczęcie i zakończenie kontroli urządzeń, itp.) odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń i czy wprowadza, wymagane do danej sytuacji, obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obsłudze urządzeń. Powinien on również sprawdzić, czy w książce kontroli dokonywane są zapisy i są wprowadzone przez upoważnionych pracowników obostrzenia w prowadzeniu ruchu:
a) podczas robót prowadzonych przez sekcje (odcinki) drogowe przy zamknięciach nastawczych, ściągach iglicowych, sprzężeniach podwójnych zamknięć nastawczych oraz przy izolowanych odcinkach torowych i zwrotnicowych;
b) podczas robót prowadzonych przez sekcje (odcinki) łączności przewodowej w teletechnicznych liniach napowietrznych i kablowych, w których znajdują się obwody blokady liniowej lub stacyjnej, a także obwody zdalnego sterowania.
22. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien opracować wykazy urządzeń oddziaływania pociągów według wzoru podanego w załączniku 3 oraz przekazać je do naczelników sekcji (zawiadowców odcinków) w służbach: drogowej i elektroenergetycznej, aby podczas prowadzenia robót przy urządzeniach oddziaływania pociągów lub w ich pobliżu, mogły być zachowane wymagane warunki bezpieczeństwa ruchu. Wykazy te powinny być również przekazane naczelnikom (zawiadowcom) stacji w celu zamieszczenia ich w regulaminie technicznym odpowiedniego posterunku ruchu.
23. Kontroler jest obowiązany do kontroli stanu i działania urządzeń oraz do nadzoru nad planowaniem i wykonaniem robót utrzymania i napraw głównych, jak również na polecenie naczelnika oddziału do kierowania szczególnie trudnymi robotami.
24. Kontroler powinien w zakresie swojej specjalności interesować się wszelkimi robotami prowadzonymi na jego odcinku przez przedsiębiorstwa lub zakłady spoza PKP oraz zwracać uwagę, aby roboty te były wykonywane w ustalonych terminach, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu i wymagań technicznych oraz zgodnie z dokumentacją techniczną. Powyższe postanowienie nie zwalnia inspektorów nadzoru pionu inwestycyjnego z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie inwestycji.
25. Kontroler sprawdza i akceptuje regulaminy techniczne posterunków ruchu w częściach dotyczących urządzeń srk. Obowiązek ten istnieje we wszystkich przypadkach wprowadzania zmian w regulaminach.
26. Podczas sprawdzania urządzeń kontroler powinien kontrolować umiejętność obsługiwania urządzeń przez pracowników służby przewozów oraz sprawdzać jakość utrzymania urządzeń przez tych pracowników. Zakres utrzymania urządzeń przez personel służby przewozów podano w § 3 niniejszej instrukcji. Jakość utrzymania urządzeń przez pracowników obsługi powinni również kontrolować naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) i monter działkowy.
27. W razie wykonywania robót wymagających wykopów w odległości mniejszej niż 6 metrów od skrajnej szyny oraz w każdym przypadku gdy może być naruszona stateczność podtorza lub budowli (np. dla ustawienia semaforów, tarcz, zwrotów itp.) kierownik robót powinien zgłosić o tym naczelnikowi sekcji drogowej (zawiadowcy odcinka drogowego) i uzgodnić z nim sposób i termin wykonania robót.

§6
Ogólne zasady otrzymania urządzeń

1. Przy utrzymaniu urządzeń należy zwracać szczególną uwagę na:
1) zamocowanie urządzeń współpracujących bezpośrednio ze zwrotnicą i wykolejnicą tzn. zamków, napędów i rygli;
2) zamocowanie urządzeń tras pędniowych jak zwroty, naprężacze, itp;
3) niepowtarzalność w obrębie jednej stacji rejestrów kluczy zamków sygnałowych, zwrotnicowych, wykolejnicowych, zależnościowych, kluczy zamków zwrotnicowych i wykolejnicowych na bocznicach, zamków zapasowych. Na dużych stacjach dopuszczalne jest w razie konieczności stosowanie tych samych rejestrów kluczy w niesąsiadujących z sobą okręgach nastawczych;
4) prawidłowe działanie i bocznikowanie obwodów torowych wszelkich typów oraz ich właściwą regulację;
5) zapewnienie wymaganej widoczności sygnałów;
6) zapewnienie sprawności urządzeń zasilających.

2. W celu uniemożliwienia dostępu do urządzeń osobom nieupoważnionym oraz dla ustalenia odpowiedzialności za stan i działanie urządzeń stosuje się zamknięcia w postaci zamków, zamków i plomb, tylko plomb lub kłódek i plomb w/g wykazu w podanej dalej tablicy.
3. Na plombie z jednej strony powinien być odciśnięty numer dyrekcji i oddziału, a z drugiej strony skrót stanowiska służbowego i numer kolejny plombownicy w ramach danego oddziału. Na plombie zakładanej przez personel przedsiębiorstw (zakładów) spoza PKP z jednej strony powinien być odciśnięty numer dokp, a z drugiej numer kolejny plombownicy wpisany do prowadzonego przez zarząd automatyki i telekomunikacji rejestru upoważnień.
4. Zamykane obudowy urządzeń nastawczych, szafy przekaźnikowe znajdujące się w nastawnicowni oraz drzwi do przekaźnikowni powinny posiadać oznaczenia w postaci żółtych kwadratów malowanych pionowo wzdłuż przekątnej, co oznacza istnienie zależności blokady liniowej w urządzeniach. Do urządzeń tych należą:
1) skrzynia blokowa, w której są bloki liniowe;
2) obudowa powtarzaczy semaforów wjazdowych i zastawek elektrycznych dźwigni sygnałowych;
3) podstawa blokowa z zaworkami blokady liniowej;
4) skrzynia zależności z zależnościami blokady liniowej;
5) obudowa nastawnic elektrycznych, w których znajdują się elementy blokady liniowej;
6) obudowa zapadki przeciwzwrotnej dźwigni semafora wyjazdowego i odstępowego;
7) pokrywa zespołu przekaźników do zwalniania elektrycznej zastawki liniowej;
8) szafa kablowa z przewodami blokady liniowej;
9) skrzynki ochronne elektrycznej zastawki liniowej i włącznika zastawki elektrycznej bez licznika;
10) skrzynka ochronna bloku przekaźnikowego liniowego;
11) obudowy sprzęgła sygnałowego i kontaktu ramienia semafora oraz inne obudowy styków blokady liniowej;
12) szafy z przekaźnikami blokady liniowej.
Urządzenia oznaczone żółtymi kwadratami powinny być zamknięte na zamki (kłódki), plomby lub zamki i plomby. Oznaczenia te mają na celu przypomnieć personelowi obsługi i utrzymania o ewentualnej konieczności wprowadzenia telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów w przypadku otwarcia tych urządzeń.
5. Klucze zapasowe od zwrotnic i wykolejnic należących do okręgu nastawczego z urządzeniami ręcznymi powinny znajdować się w zaplombowanej szafce w nastawni obsługującej urządzenia danego okręgu. Ponadto klucze te powinny być zaplombowane każdy oddzielnie.
Zapasowe klucze przebiegowe, zgód, nakazów i od zwalniaczy należy przechowywać w zamkniętej i zaplombowanej szafce w nastawni dysponującej, a klucz od szafki zaplombowany na tablicy kluczowej.
6. Zapasowe klucze sygnałowe dla całej stacji powinny być przechowywane w oszklonej szafce w pomieszczeniach dyżurnego ruchu, zamknięte i zaplombowane, każdy z osobna przez naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka).
7. W pomieszczeniu nastawni na osobnej tablicy powinny znajdować się zaplombowane, każdy z osobna, klucze rezerwowe zamków zapasowych zwrotnic i spon. Ponadto na tej tablicy powinny być zawieszone i zaplombowane rezerwowe klucze od pomieszczeń: naprężaczy, siłowni, akumulatorni, szaf torowych, głowic kablowych, przekaźników lub mikroprocesorów, które personel obsługi może użyć w przypadkach nadzwyczajnych, jak np. zerwanie pędni, pożar, zalanie wodą, itp. Klucze czynne od wyżej podanych pomieszczeń są w posiadaniu upoważnionego personelu utrzymania i mogą być użyte po spełnieniu warunków określonych w § 11 ust. 3. Poza tym, w każdej nastawni z elektrycznym nastawianiem zwrotnic powinny być umieszczone na tablicy i zaplombowane korby do bezpośredniego przestawiania zwrotnic, co najmniej jedna na okręg nastawczy.
Ponadto w tych nastawniach powinny znajdować się zapasowe bezpieczniki nastawcze i kontrolne dla urządzeń suwakowych, w ilości 10% czynnych przycisków lub dźwigni zwrotnicowych.

8. W każdej nastawni powinny znajdować się zapasowe zamki zwrotnicowe i spony iglicowe, w ilości ustalonej regulaminem technicznym stacji, lecz nie mniej niż 2 zamki i 2 spony iglicowe, pomalowane na kolor czerwony. Czynne klucze tych zamków i spon powinny być zaplombowane w zamkach. Rejestry zamków zapasowych powinny odpowiadać rejestrom kluczy zamków w nastawnicy urządzenia mechaniczne.
9. Dla wszystkich zwrotnic ześrodkowanych powinny być przewidziane przeciwwagi, odpowiednio opisane i umieszczone na specjalnych koziołkach ustawianych w miejscach wyznaczonych regulaminem technicznym stacji. Dla zwrotnic ześrodkowanych nie wyposażonych w koziołki latarniowe należy przewidzieć drągi stalowe do ich przestawiania w ilości nie mniejszej niż l na nastawnię. Przeciwwagi i koziołki dostarcza i utrzymuje służba drogowa.
10. W nastawniach mechanicznych drążek włączający powinien być zawieszony i zaplombowany na podstawie blokowej lub na tablicy.
11. Każda nastawnia powinna być wyposażona w pomocnicze zamknięcia urządzeń nastawczych (kliny zastawcze, podpórki, kapturki, ochraniacze), dla przycisków, dźwigni, drążków przebiegowych oraz dla klawiszy blokowych oraz tabliczki ostrzegawcze. Ilość pomocniczych zamknięć powinna wynikać z potrzeb i być ustalona w regulaminie technicznym stacji. Zaniknięcia pomocnicze powinny być umieszczone na odpowiednio przystosowanej tablicy.
12. W każdej nastawni powinien znajdować się komplet narzędzi na użytek personelu obsługi. Klucz od ich szafki zawiesza się na tablicy w nastawni.
13. Regulamin techniczny stacji (wyciąg) znajdujący się w nastawni powinien m.inn. zawierać plan schematyczny urządzeń srk, tablicę zależności lub inny, stosowany dla danych urządzeń, zapis zależności.
14. W każdej nastawni pod zamknięciem na kłódki lub plomby powinna znajdować się aktualna dokumentacja istniejących na niej urządzeń.
l5. W każdym pomieszczeniu, gdzie znajduje się agregat jako zapasowe źródło prądu powinna być umieszczona na widocznym miejscu uproszczona instrukcja obsługi agregatu i urządzeń przynależnych do zapasowego źródła prądu.

Rozdział 3
SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ

§7
Personel sprawdzający

1.W skład personelu sprawdzającego wchodzą naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka), kontroler oraz naczelnik oddziału.
2. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) oraz kontroler dokonują miesięcznych i szczegółowych sprawdzeń urządzeń w/g ustaleń podanych w § 9 niniejszej instrukcji.
3. Naczelnik oddziału dokonuje doraźnych sprawdzań pracy sekcji (odcinków), których zakres i częstotliwość ustala w oparciu o bieżącą ocenę ich działalności. Ponadto bierze udział w nadzwyczajnym sprawdzaniu urządzeń zarządzonym przez dokp.
4. Personel sprawdzający, oprócz w/w sprawdzeń dokonuje również sprawdzania widoczności sygnałów i działania urządzeń samoczynnego hamowania pociągów z pojazdu trakcyjnego w podanych niżej okresach:
naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) l raz na 3 miesiące (w okresach kwartalnych,
w miarę możliwości w porze dziennej lub nocnej),
kontroler 2 razy w roku,
naczelnik oddziału l raz w roku.
Protokoły (zał. 6) z powyższych sprawdzeń należy przechowywać w jednostkach służbowych osób sprawdzających. Widoczność sygnałów (W) w metrach przy największej dozwolonej prędkości (V) na odcinku przed sygnalizatorem w km/h powinna wynosić:
a) semaforów wjazdowych:
– na liniach magistralnych i pierwszorzędnych co najmniej 400 m przy prędkościach
do 120 km/godz. i co najmniej 10xV/3 [m] przy prędkościach większych od 120 km/godz.;
– na liniach drugorzędnych – co najmniej 300 m,
-na Liniach znaczenia miejscowego – co najmniej 100 m,
b) semaforów wyjazdowych i drogowskazowych przy torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych, po których odbywają się przebiegi bez zatrzymania oraz
semaforów odstępowych obsługiwanych i samoczynnych 10xV/4 [m] jednak nie mniej
niż 200 m,
c) semaforów wyjazdowych przy torach, po których nie odbywają się przebiegi bez zatrzymania oraz na liniach znaczenia miejscowego nie mniej niż 50 m,
d) tarcz ostrzegawczych -10xV/4 [m], jednak nie mniej niż 200 m,
e) pasów świetlnych i wskaźników wyświetlanych zainstalowanych na semaforach oraz
wskaźników wyświetlanych na tarczach ostrzegawczych 10xV/ 5 [m], jednak nie mniej
niż 200 m,
f) tarcz manewrowych co najmniej 50 m.

§ 8
Ogólne zasady sprawdzania urządzeń

1. Sprawdzanie urządzeń należy przeprowadzać tak, aby nie utrudniać prowadzenia ruchu pociągów wprowadzaniem obostrzeń.
2. Rozróżnia się sprawdzania urządzeń: miesięczne, szczegółowe i nadzwyczajne. Sprawdzań szczegółowych dokonuje się w ustalonych niniejszą instrukcją odstępach czasu, natomiast sprawdzeń nadzwyczajnych dokonuje się na każdorazowe oddzielne zarządzenia dokp.
3. Sprawdzanie urządzeń oraz komisyjne badanie rozjazdów powinno być odnotowane w książce kontroli urządzeń. W książce tej należy zapisać polecenie usunięcia zauważonych niedociągnięć w terminie wyznaczonym przez sprawdzającego, jeżeli nie został sporządzony osobny protokół pokontrolny.
4. Przed przystąpieniem do sprawdzania czynnych urządzeń sprawdzający powinien uzyskać zgodę dyżurnego ruchu oraz poczynić odpowiednie zapisy w książce kontroli urządzeń zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11 oraz upewnić się o dokonaniu potrzebnych zapisów przez personel obsługi.
5. W czasie sprawdzania urządzeń należy w uzasadnionych przypadkach sprawdzić doraźnie umiejętności personelu utrzymania w zakresie znajomości urządzeń, a personelu obsługi w zakresie ich przepisowego obsługiwania. W razie potrzeby, należy stawiać odpowiednie wnioski co do przydatności pracowników do wykonywania czynności na danym stanowisku.
6. Kontroler przeprowadza sprawdzenie stanu i działania urządzeń wspólnie z naczelnikiem sekcji (zawiadowcą odcinka) w obecności montera działkowego.
7. Urządzenia samoczynnej blokady liniowej powinny być raz na 2 miesiące sprawdzone komisyjnie. Organizatorem tych sprawdzeń jest służba automatyki i telekomunikacji. W komisyjnym sprawdzeniu urządzeń sbl biorą udział naczelnicy sekcji (zawiadowcy odcinka) urządzeń sterowania ruchem, drogowych, elektroenergetycznych, a w uzasadnionych przypadkach – wyznaczeni przez nich pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje fachowe. Przedmiotem sprawdzenia powinno być w szczególności:
a) wyświetlenie sygnału Stój na semaforze po zajęciu chronionego odstępu blokowego (przez pociąg lub przy użyciu zwieracza toków szyn);
b) stan i zamocowanie do szyn linek obwodów torowych i linek uszyniających;
c) stan i zamocowanie łączników szynowych, linek i kabli wiodących prąd trakcyjny (§ 3, ust. 6, pkt 6 – 8);
d) stan i działanie elektrycznych obwodów torowych (stan złączy izolowanych i nawierzchni);
e) wymagana widoczność sygnału Stój na semaforach sbl;
f) wyniki pomiarów parametrów elektrycznych obwodów torowych (i obwodów świateł sygnałowych);
g) umocowanie i stan elektromagnesów torowych shp oraz stan urządzeń khp.
Wyniki komisyjnego sprawdzenia należy każdorazowo zapisać w książce kontroli urządzeń oraz ująć w protokole z kontroli doręczonym członkom komisji oraz zainteresowanym oddziałom. Usterki stwierdzone podczas sprawdzania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu blokady samoczynnej powinny być usuwane niezwłocznie.

§9
Miesięczne i szczegółowe sprawdzanie urządzeń

1. Miesięczne sprawdzanie stanu utrzymania urządzeń przez naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka) powinno obejmować przede wszystkim:
1) ocenę wykonanych zabiegów utrzymaniowych;
2) stan zamknięć, plomb na urządzeniach oraz stan liczników;
3) analizę usterek oraz zapisów personelu utrzymania i obsługi w książce kontroli urządzeń.
2. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien:
1) raz na miesiąc sprawdzić stan utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunkach ruchu wyposażonych w zwrotnice uzależnione;
2) raz na 6 miesięcy dokonać szczegółowego sprawdzenia stanu i działania urządzeń na wszystkich posterunkach ruchu; ładowniach i bocznicach szlakowych;
3) raz na 6 miesięcy dokonać sprawdzenia urządzeń na przejazdach z samoczynną sygnalizacją przejazdową (ssp);
4) raz na 2 miesiące dokonać komisyjnego sprawdzenia urządzeń samoczynnej blokady liniowej (sbl);
5) raz na rok dokonać szczegółowego sprawdzenia stanu i działania urządzeń rogatek z ręcznym lub elektrycznym napędem drągów;
6) raz na 6 miesięcy dokonać komisyjnego sprawdzenia stanu i działania hamulców torowych utrzymywanych przez służbę; w skład komisji wchodzą przedstawiciele służb: drogowej i przewozów;
7) brać udział w komisyjnych badaniach rozjazdów w terminach ustalonych przez służbę drogową.
3. Szczegółowe sprawdzenie stanu i działania urządzeń przez naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka) powinno przede wszystkim obejmować:
1) aktualność planu schematycznego;
2) ocenę stanu utrzymania i stanu technicznego urządzeń w celu ustalenia czy są zachowane wymagane warunki techniczno- eksploatacyjne dla poszczególnych rodzajów urządzeń;
3) stan zamknięć, plomb i liczników;
4) aktualność regulaminu technicznego stacji w części dotyczącej urządzeń srk;
5) analizę zapisów w książce kontroli urządzeń dokonywanych przez personel obsługi i utrzymania przede wszystkim w celu uzyskania oceny awaryjności urządzeń tzn. rodzaju, przyczyny, częstości występowania oraz czasu trwania usterek i terminowości ich usuwania;
6) realizację planowych czynności przy utrzymaniu urządzeń;
7) analizę zapisów w Dzienniku oględzin rozjazdów dotyczących bieżącego zapewnienia prawidłowego współdziałania elementów nawierzchni z urządzeniami srk.
4. Pełny zakres miesięcznego sprawdzania stanu utrzymania urządzeń oraz szczegółowego sprawdzania stanu i działania urządzeń jest określony w Instrukcji E7.
5. Szczegółowe sprawdzenie stanu i działania urządzeń przez kontrolera powinno być przeprowadzane raz w roku na wszystkich obiektach nadzorowanych sekcji (odcinków) i przede wszystkim obejmować:
1) aktualność planu schematycznego;
2) ocenę stanu utrzymania i stanu technicznego urządzeń w celu ustalenia czy są zachowane wymagane warunki techniczno- eksploatacyjne dla poszczególnych rodzajów urządzeń;
3) ocenę wszelkich sprawdzeń urządzeń dokonanych przez naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka);
4) stan zamknięć, plomb i liczników;
5) aktualność regulaminu technicznego stacji w części dotyczącej urządzeń srk;
6) analizę zapisów w książce kontroli urządzeń dokonywanych przez personel obsługi i utrzymania przede wszystkim w celu uzyskania oceny awaryjności urządzeń tzn. rodzaju, przyczyny, częstości oraz czasu trwania usterek i terminowości ich usuwania;
7) analizę zapisów w Dzienniku oględzin rozjazdów dotyczących bieżącego zapewnienia prawidłowego współdziałania elementów nawierzchni z urządzeniami srk.
6. Pełny zakres obowiązków kontrolera określa instrukcja E 22.

§10
Nadzwyczajne sprawdzania urządzeń

1.Nadzywczajne sprawdzanie urządzeń wykonuje się po ukończeniu budowy urządzeń nowych, jak również po ukończeniu przebudowy albo uzupełnieniu urządzeń istniejących w celu ich odbioru i uruchomienia. Szczegółowy sposób postępowania w tych przypadkach określają Wytyczne odbioru oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń srk. Nadzwyczajne sprawdzenie urządzeń może być również dokonane na specjalne zarządzenie, w którym powinien być określony zakres sprawdzenia.
2. Przedsiębiorstwa lub. zakłady spoza PKP, po zakończeniu robót budowy lub przebudowy i po ich szczegółowym sprawdzeniu we własnym zakresie, w razie pozytywnego wyniku sprawdzeń powiadamiają pisemnie zleceniodawcę o przygotowaniu urządzeń do odbioru technicznego i przekazania ich do eksploatacji.
3. W ramach przygotowań do uruchomienia urządzeń zainteresowane oddziały powinny przeszkolić personel wyznaczony do obsługi i utrzymania nowych urządzeń, a służba przewozów powinna opracować regulamin techniczny stacji lub uaktualnić regulamin istniejący.
4. 1) Odbioru technicznego urządzeń w przypadku, gdy następuje zmiana rodzaju urządzeń lub sygnalizacji, jak również zmiana przeznaczenia torów lub obsługi całości urządzeń, dokonuje komisja powołana przez naczelnego dyrektora okp na wniosek naczelnika zarządu automatyki i telekomunikacji w uzgodnieniu z naczelnikiem zarządu przewozów.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele wykonawcy oraz zainteresowanych służb kolejowych, a w razie potrzeby, przedstawiciele administracji terenowej.
Przewodniczący i członkowie komisji powinni posiadać kwalifikacje fachowe gwarantujące właściwą ocenę techniczną odbieranych urządzeń i ich gotowość do uruchomienia.
2) We wszystkich innych przypadkach przebudowy lub uzupełnień urządzeń, gdy nie zachodzi zmiana sygnalizacji ani przeznaczenia torów głównych lub rodzaju obsługi całości urządzeń, odbioru technicznego urządzeń przed oddaniem ich do eksploatacji dokonuje się również komisyjnie. Przewodniczącego komisji i jej członków wyznacza w takich przypadkach naczelnik zarządu automatyki i telekomunikacji, a w jej skład wchodzą przedstawiciele wykonawcy oraz innych zainteresowanych służb i organów.
3) Wynik odbioru technicznego i sprawdzenia urządzeń komisje, o których mowa w punktach l i 2 zamieszczają w protokole i w razie, gdy urządzenia mogą być uruchomione, stwierdzają to we wniosku końcowym.
4) Powołujący komisję odbioru technicznego może upoważnić przewodniczącego komisji do przekazania urządzeń do eksploatacji bezpośrednio po zakończeniu odbioru technicznego i spełnieniu warunków w/g pkt. 3.
5. Przekazanie urządzeń do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku odbioru technicznego i stwierdzeniu, że urządzenia są zgodne z dokumentacją, że przeszkolono personel utrzymania i obsługi oraz, że regulaminy techniczne stacji- są aktualne i zatwierdzone. W telegramie (kartogramie) zarządzającym przekazanie urządzeń do eksploatacji podpisanym przez przewodniczącego komisji odbioru technicznego (jeżeli został do tego upoważniony) lub naczelnika zarządu przewozów, w porozumieniu z naczelnikiem zarządu automatyki i telekomunikacji, poza w/w stwierdzeniami należy podać:
1) nazwę posterunku ruchu, rodzaj uruchamianych urządzeń, przedmiot i zakres przełączenia;
2) termin przekazania urządzeń do eksploatacji;
3) sposób prowadzenia ruchu podczas przełączania urządzeń oraz rodzaj koniecznych obostrzeń (o ile nie został opracowany oddzielny regulamin);
4) zobowiązanie adresatów do podania treści telegramu do wiadomości zainteresowanym pracownikom.
6. Telegram (kartogram) powinien być adresowany do :
1) naczelnika (zawiadowcy) stacji, na której będą uruchamiane urządzenia oraz naczelników (zawiadowców) stacji sąsiednich i stacji wyznaczonych do wydawania rozkazów dla pociągów kursujących na tej linii;
2) jednostek i komórek wykonawczych zainteresowanych procesem uruchomienia urządzeń;
3) jednostki prowadzącej i odbierającej budowę.
Telegram (kartogram) powinien być wysłany z takim wyuczeniem, aby dotarł do adresatów
przed terminem uruchomienia urządzeń.
7. O fakcie uruchomienia urządzeń nadaje się telegram podpisany przez przewodniczącego komisji przekazującej urządzenia do eksploatacji. Telegram ten jest adresowany do tych samych jednostek jak w ust. 6.
8. Komisja dokonująca uruchomienia urządzeń powinna wyznaczyć odpowiedni okres próbny dla ich eksploatacji oraz określić potrzebę i rodzaj obostrzeń, które mają w tym okresie obowiązywać.
9. Powyższe postanowienia odnoszą się do wszystkich robót powodujących zmiany w istniejących urządzeniach, kiedy roboty te są wykonywane w ramach utrzymania, napraw głównych lub inwestycji.
Przy oddawaniu do eksploatacji obiektów inwestycyjnych należy, niezależnie od powyższych postanowień, stosować się do obowiązujących oddzielnych zarządzeń.

§11
Książka kontroli urządzeń sterowania mchem kolejowym

1. W każdej nastawni, szafie (kontenerze) oraz na przejeździe kolejowym powinna się znajdować książka kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym (załącznik 4), której nie wolno wynosić z pomieszczenia służbowego aż do jej zakończenia. Dla przejazdów
kategorii B i C, których powtarzacz samoczynnej sygnalizacji przejazdowej znajduje się w nastawni, książka kontroli urządzeń jest wspólna.
2. Za właściwe prowadzenie książki kontroli na nastawni dysponującej odpowiedzialni są dyżurni ruchu, na nastawni wykonawczej – nastawniczowie. Zapisy w książce kontroli urządzeń dokonywane przez personel obsługi, utrzymania oraz nadzoru i kontroli muszą być czytelne i merytorycznie odpowiadać treści nagłówka według wzorów podanych w załączniku 4.
3. Przed otwarciem kłódek (zamknięć) i zdjęciem plomb, jak również przed rozpoczęciem robót utrzymania i przebudowy urządzeń srk, pracownik do tego upoważniony powinien dokonać zapisu określając miejsce, rodzaj oraz czas rozpoczęcia robót, jak również potrzebę i rodzaj obostrzeń w prowadzeniu ruchu i w obsłudze.
4. Prawo osądzania czy w czasie prowadzenia robót, usuwania usterek lub sprawdzania urządzeń mogą one być podstawą do prowadzenia ruchu czy też należy wprowadzić obostrzone zasady w jego prowadzeniu lub w obsłudze urządzeń mają: naczelnik oddziału, kontroler, naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka), monter działkowy i monter posiadający plombownicę. Przy prowadzeniu robót przez pracowników przedsiębiorstw lub zakładów spoza PKP oraz przez pracowników sekcji (odcinków) drogowych i sekcji (odcinków) łączności, bezwzględnie powinno być wprowadzone telefoniczne zapowiadanie ruchu pociągów i zamawianie dróg przebiegu z jednoczesnym prowadzeniem książki przebiegów w pełnym zakresie. Przy prowadzeniu bieżących robót w sieci powrotnej trakcyjnej (w izolowanych torach, rozjazdach i skrzyżowaniach oraz przy przyłączach przytorowych odpływu prądu do podstacji na torach izolowanych) – przez pracowników sekcji (odcinków) zasilania elektroenergetycznego oraz w urządzeniach zasilających srk (przyłącza, rozdzielnie i siłownie w nastawniach, szafy zasilające blokadę samoczynną i przyłącza zasilające urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej) – przez pracowników sekcji (odcinków) robót elektroenergetycznych, w zależności od zakresu zamierzonych prac i ich wpływu na prawidłowość działania urządzeń srk, prowadzący roboty przed przystąpieniem do nich powinien powiadomić właściwego naczelnika(ów) sekcji lub zawiadowcę(ów) odcinka(ów) urządzeń srk, a w przypadku ich nieobecności – montera działkowego. Pracownicy ci, w miarę potrzeby, wprowadzają odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów oraz udzielają wskazówek, aby nie dopuścić do powstania usterek w działaniu urządzeń srk.
5. Zapisy o wykonywaniu robót lub otwieraniu kłódek i zdejmowaniu plomb powinny być również dokonywane przez pracownika obsługującego urządzenia w książce przebiegów lub w dzienniku ruchu znajdujących się w tej nastawni, w której będą wykonywane roboty lub otwierane kłódki i zdejmowane plomby, o ile jest wymagane wprowadzenie obostrzeń w prowadzeniu ruchu.
6. Poczynione zapisy w książce kontroli urządzeń powinien przyjąć do wiadomości: w nastawni dysponującej – dyżurny ruchu, potwierdzając to swoim podpisem, w nastawni wykonawczej – nastawniczy po uzyskaniu zgody dyżurnego ruchu, zaś na posterunku odstępowym – blokowy, po uprzednim uzyskaniu zgody obydwóch dyżurnych ruchu sąsiednich posterunków zapowiadawczych. Nastawniczy i blokowy robi o tym wzmiankę przy swoim podpisie.
7. Po ukończeniu robót i sprawdzeniu prawidłowości działania urządzeń monter prowadzący roboty dokonuje w książce kontroli urządzeń zapisu potwierdzając swoim podpisem prawidłowość działania urządzeń, ich zamkniecie i zaplombowanie oraz określa odwołanie lub ewentualnie kontynuowanie obostrzeń. Zapis ten powinien przyjąć do wiadomości i potwierdzić to swoim podpisem dyżurny ruchu bądź nastawniczy lub blokowy, zapisując jednocześnie w książce kontroli urządzeń godzinę odwołania wprowadzonych uprzednio obostrzeń.
8. Zapisów w książce kontroli urządzeń dokonuje pracownik utrzymania w tej nastawni, w której prowadzi roboty, nawet i w tych przypadkach, gdy usterka powoduje przeszkody i w innych nastawniach.
9. Pracownik służby utrzymania może zdjąć plomby, otworzyć kłódki i przystąpić do wykonywania robót dopiero wtedy, gdy wykona przepisowy zapis i otrzyma pozwolenie, w formie zapisu w książce kontroli urządzeń, od pracownika obsługującego urządzenia w danej nastawni. Jeżeli roboty mają być wykonywane w nastawni wykonawczej lub na posterunku blokowym a ich zakres wymaga pozwolenia dyżurnego ruchu, to nastawniczemu (blokowemu) nie wolno zezwolić na rozpoczęcie robót przed uzyskaniem zgody od dyżurnego(ych) ruchu. Dyżurny ruchu zapisuje w odpowiednich książkach prowadzenia ruchu wydane zezwolenie tylko w tym przypadku, gdy zakres robót wymaga wprowadzenia obostrzeń w ruchu pociągów.
10. Jeżeli w czasie robót następuje zmiana personelu obsługi, to pracownik przekazujący powinien zapoznać przejmującego służbę z wpływem prowadzonych prac na sposób obsługi urządzeń, wprowadzonymi obostrzeniami w ruchu oraz zmianami w zależnościach i działaniu urządzeń; pracownik przyjmujący służbę powinien podpisać odnośne zapisy w książce kontroli urządzeń.
11. Wprowadzony w książce kontroli urządzeń zapis o zmianach w działaniu urządzeń, ich obsłudze lub zależnościach powinni przyjąć do wiadomości i podpisać wszyscy zainteresowani pracownicy obsługujący urządzenia w danej nastawni.
12. Gdy personel obsługi dokona zapisu o usterce, której usuniecie nie wymaga zdejmowania z urządzeń plomb lub otwierania kłódek, personel utrzymania może przystąpić do usunięcia usterki bez dokonywania zapisu, jeśli nie są wymagane dodatkowe obostrzenia w ruchu pociągów lub nie zostaną naruszone istniejące zależności. Opisane postępowanie dopuszcza się również podczas usuwania usterek w urządzeniach samoczynnej blokady liniowej, samoczynnego hamowania pociągów, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz urządzeń kontroli hamowania pociągów.
13. Każdemu zapisowi personelu obsługi powinien odpowiadać zapis personelu utrzymania, wyjaśniający przyczynę powstania i sposób usunięcia usterki. Zapisy dokonane na nastawni wykonawczej powinny być powtórzone w skróconej formie na nastawni dysponującej po telefonicznym przekazaniu ich treści przez nastawniczego.
14. W przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwa lub zakłady spoza PKP -upoważniony pracownik ma obowiązek dokonywania zapisów w książce kontroli urządzeń w ten sam sposób, co personel utrzymania.
15. W przypadku prowadzenia robót w teletechnicznych trasach napowietrznych lub w kablach, w których znajdują się obwody blokady liniowej, naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien spowodować wprowadzenie telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów. Zapis lub zgłoszenie o zakończeniu robót jest podstawą do odwołania telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów w każdym kierunku przy prawidłowym działaniu blokady liniowej. Jeżeli pracownicy służby drogowej prowadzą roboty torowe w pobliżu urządzeń podanych w załączniku 3, powinno to być odnotowane w książce kontroli urządzeń z podaniem czasu trwania robót i określeniem, przy których urządzeniach oddziaływania pociągów będą prowadzone roboty. W czasie wykonywania robót torowych na izolowanych odcinkach torowych i zwrotnicowych oraz na szynach izolowanych z przyciskiem szynowym, należy roboty te prowadzić w taki sposób, aby nie powodować metalicznego zwierania toków szyn, złączy izolowanych, linek połączeniowych dławików torowych, ftp.
16. Jeżeli uprawnieni pracownicy służby drogowej podani w tabeli B na odwrotnej stronie karty tytułowej książki kontroli urządzeń mają rozpocząć wykonywanie robót przy zamknięciach nastawczych zwrotnicowych, przy sprzężeniach podwójnych zamknięć nastawczych albo przy ściągach iglicowych, to powinni oni przedtem dokonać o tym zapisu w tej książce. Zapis ten powinien zawierać:
1) rodzaj robót,
2) rodzaj obostrzeń w prowadzonym ruchu, jak np. zmniejszenie prędkości, dozorowanie zwrotnic na miejscu, itp.
3) termin zakończenia robót.
17. O każdorazowym przypadku rozprucia zwrotnicy należy natychmiast powiadomić kierownika nadzoru liniowego sekcji drogowej (zawiadowcę odcinka) lub toromistrza. Każda rozpruta zwrotnica niezależnie od tego, że w wyniku oględzin personel obsługi dopuścił po niej jazdę pociągów lub taboru, powinna być w najkrótszym czasie sprawdzona przez kierownika nadzoru liniowego sekcji drogowej (zawiadowcę odcinka drogowego) lub jego zastępcę, toromistrza, albo przez ślusarza zwrotnicowego, wpisanego do tabeli B na odwrotnej stronie karty tytułowej książki kontroli urządzeń; wynik tego badania powinien być odnotowany w dzienniku oględzin rozjazdów.
18. Jeżeli w czasie nocnym między godziną 21 a 7 zajdzie potrzeba zdjęcia plomby, a nie jest przy tym wymagane zastosowanie obostrzeń w prowadzeniu ruchu pociągów, to należy fakt zdjęcia plomby i użycia urządzeń zastępczych wpisać do książki kontroli urządzeń i powiadomić o tym montera działkowego między godziną 7 a 8.
19. W przypadku obsługi z posterunku ruchu również urządzeń na przejeździe kolejowym (rogatki, powtarzacz zdalnej kontroli działania urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej), należy prowadzić wspólną książkę kontroli urządzeń (załącznik 4).

§12
Książka urządzeń sterowania ruchem kolejowym

1. Książkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym prowadzi się dla każdej nastawni i posterunku wyposażonych w urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzór strony tytułowej książki podano w załączniku 5. Książka przechowywana jest w oddziale automatyki i telekomunikacji. Składa się ona z 2 części: w pierwszej prowadzi się ogólną ewidencję urządzeń, a w drugiej zapisuje się wnioski w sprawie uzupełnień, przebudowy i napraw głównych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz adnotacje o okresowym sprawdzaniu.
2. Do książki tej należy załączyć: pełną dokumentację techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym (l komplet dla całej stacji) oraz sprawozdania z kontroli szczegółowej i protokoły z nadzwyczajnych sprawdzań urządzeń. Należy również dołączyć do tej książki tekst specjalnych postanowień, dotyczących obsługi i utrzymania urządzeń, jeżeli obsługa lub utrzymanie wymagają spełnienia warunków nie objętych przepisami lub instrukcjami. Za aktualność i kompletność książki i załączników jest odpowiedzialny kontroler automatyki oraz kierownik referatu automatyki sterowania ruchem.

Rozdział 4
PROWADZENIE ROBÓT UTRZYMANIA, PRZEBUDOWY I BUDOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

§13
Sposób postępowania przed przystąpieniem do robót

1. Prace przy utrzymaniu urządzeń lub przy usuwaniu usterek należy prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości nie wprowadzać zakłóceń w ruchu pociągów. W tym celu należy wykorzystywać odpowiednio długie przerwy między pociągami, okres zamknięć torów przeznaczonych dla innych służb, itp.
2. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub telefonicznie (z odnotowaniem w książce rozmów telefonicznych) naczelnika (zawiadowcę) stacji co najmniej na 2 dni wcześniej o robotach utrzymania wymagających zwiększenia personelu obsługi lub dodatkowego nadzoru przy prowadzeniu ruchu.
3. Dla wszystkich robót budowy i przebudowy urządzeń srk prowadzonych przez przedsiębiorstwa i zakłady spoza PKP powinny być opracowane regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Tryb ich opracowywania, zatwierdzania i wdrożenia oraz wykaz robót dla których wymagane jest ich opracowanie zawarty jest w Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych – R9.
4. Roboty w urządzeniach czynnych mogą być rozpoczęte przez upoważnionych pracowników przedsiębiorstw lub zakładów spoza PKP tylko na podstawie zatwierdzonego regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, po wprowadzeniu przewidzianych w nim obostrzeń w ruchu pociągów i po uzyskaniu pozwolenia od naczelnika sekcji (zawiadowcy odcinka), który obowiązany jest przy udziale naczelnika (zawiadowcy) stacji i w obecności kierownika budowy przedsiębiorstwa lub zakładu spoza PKP zapoznać prowadzącego roboty z sytuacją na miejscu, warunkami ruchu na stacji i szlakach, planem prowadzenia robót, regulaminem technicznym stacji oraz po wręczeniu mu za pokwitowaniem zezwolenia według wzoru podanego w załączniku 2.
Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) powinien uprzednio sprawdzić w ewidencji czy prowadzący roboty posiada ważne uprawnienia do wykonywania robót w czynnych urządzeniach oraz zatwierdzoną dokumentację techniczną.
5. Upoważnienie (zał. la), uprawniające do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach, wydaje się na podstawie egzaminu złożonego przed komisją, której przewodniczy kierownik działu automatyki sterowania ruchem w dokp przy udziale st. kontrolera zarządu automatyki i telekomunikacji, przedstawiciela zarządu przewozów i przedstawiciela zarządu drogowego oraz dyrektora lub głównego inżyniera przedsiębiorstwa lub zakładu zatrudniającego egzaminowanego pracownika. Protokoły z komisyjnych egzaminów i ewidencję wydanych upoważnień przechowują zarządy automatyki i telekomunikacji. Wydane pracownikowi przedsiębiorstwa lub zakładu spoza PKP upoważnienie do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach jest ważne 2 lata i uprawnia do posiadania kluczy do zamknięć oraz plombownicy. Może być ono przedłużone na dalsze 2 lata po zdaniu egzaminu kontrolnego w zarządzie automatyki i telekomunikacji.
6. Upoważnieni pracownicy wykonujący roboty na podstawie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz wytycznych i wskazówek udzielonych przez naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka), mogą je prowadzić samodzielnie bez stałego nadzoru ze strony personelu utrzymania.
7. Pracownicy przedsiębiorstw lub zakładów spoza PKP prowadzący roboty są obowiązani stosować się ściśle do postanowień regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót oraz postanowień niniejszej instrukcji, zwłaszcza dotyczących zawiadamiania personelu służby przewozów o rozpoczęciu i ukończeniu robót, zdejmowaniu plomb, czasowym wyłączeniu urządzeń z zależności, wprowadzonych zmianach, itp.
8. Prowadzący roboty ze strony przedsiębiorstwa lub zakładu spoza PKP jest obowiązany bieżąco informować naczelnika sekcji (zawiadowcę odcinka) o przebiegu robót i ewentualnych utrudnieniach.
9. Prowadzący roboty ze strony przedsiębiorstwa lub zakładu spoza PKP jest odpowiedzialny od początku rozpoczęcia robót, stwierdzonego zapisem w książce kontroli urządzeń, za prawidłowość działania urządzeń, w których wykonuje roboty podległy mu personel
oraz za zgodność prowadzenia robót z dokumentacją techniczną, postanowieniami odnośnych przepisów, instrukcji i zarządzeń.
10. Zarówno roboty utrzymania urządzeń, jak i ich przebudowy, uzupełnienia i napraw głównych powinny być tak zorganizowane, aby czas wyłączenia urządzeń był możliwie najkrótszy. W związku z tym, zależnie od zakresu robót przebudowy urządzeń i napraw głównych oraz natężenia ruchu należy ustalić wspólnie z przedstawicielami służby przewozów i przedsiębiorstwa wykonującego robotę, czy zachodzi konieczność zastosowania odpowiedniego rodzaju urządzeń zastępczych.
11. Naczelnik oddziału wspólnie z kierownikiem przedsiębiorstwa, które ma wykonać roboty w czynnych urządzeniach sterowania ruchem, ustalają kolejność robót, terminy ich wykonania oraz właściwe obostrzenia w ruchu pociągów, związane z wykonaniem robót. Powyższe ustalenia, uzgodnione z naczelnikiem stacji rejonowej są podstawą do opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.
Jeżeli zakres wykonywania robót jest związany z wykonywaniem równocześnie robót drogowych, elektroenergetycznych lub innych, to w opracowaniu tego regulaminu biorą również udział pracownicy innych zainteresowanych jednostek. Powyższy regulamin powinien być zatwierdzony przez naczelnika stacji rejonowej i wysłany w takim terminie, aby służba stacyjna, jednostki nadzorujące i wykonujące roboty mogły go otrzymać przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia robót.
12. W regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanym według wskazówek zawartych w instrukcji R 9 powinno m.inn. być podane:
1) miejsce wykonywania robót, rodzaj robót oraz program wykonania;
2) w miarę potrzeby podział na fazy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót oraz faz;
3) kolejność robót i ich koordynacja z robotami innych służb a w szczególności służby drogowej;
4) sposób prowadzenia ruchu i zapowiadania pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach podczas wykonywania poszczególnych faz robót oraz zastosowanie odpowiednich obostrzeń;
5) imiennie osoby odpowiedzialne za poszczególne roboty;
6) imiennie pracownicy nadzoru z podaniem zakresu ich działania (sprawdzania, odbioru, itp.).
13. W razie konieczności zwiększenia personelu stacyjnego z powodu zmiany rodzaju obsługi w czasie robót w urządzeniach, naczelnik stacji rejonowej powinien wyznaczyć dodatkowych pracowników.

§14
Sposób postępowania w czasie prowadzenia robót

1. Naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) wydaje dyspozycje dotyczące robót i nadzoruje
wszystkie roboty wykonywane przez personel utrzymania, a w szczególności te, przy których występują wyłączenia zależności pomiędzy blokami, sygnałami, zwrotnicami, itp.
Jeżeli naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) nie jest w stanie osobiście nadzorować tych robót, to może zlecić nadzorowanie innemu pracownikowi, upoważnionemu do samodzielnego wykonywania robót.
2. Robót utrzymania nie wolno przerwać przed przywróceniem naruszonych zależności i doprowadzeniem urządzeń do stanu zasadniczego.
3. Personel utrzymujący urządzenia lub prowadzący roboty w urządzeniach sterowania ruchem może przestawiać zwrotnice, nastawiać semafory lub tarcze, zmieniać stan bloków oraz wykonywać takie czynności, które zmieniają stan albo działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń torowych, dopiero po uzyskaniu na to w każdym oddzielnym przypadku wyraźnej zgody dyżurnego ruchu, blokowego, nastawniczego lub zwrotniczego.
O rozpoczęciu i zakończeniu takich czynności pracownik prowadzący lub wykonujący robotę powinien w zależności od miejsca jej wykonywania powiadomić dyżurnego ruchu, blokowego, nastawniczego, zwrotniczego.
W czasie jazdy pociągu należy wstrzymać prowadzenie robót w czynnych urządzeniach, które wchodzą w zależności z danym przebiegiem lub mogą wpłynąć na naruszenie zależności w nastawionym przebiegu.
4. Roboty w czynnych urządzeniach, związane ze zmianami istniejących zależności, mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego. Jeżeli całość robót ze względu na ich powiązanie z robotami drogowymi wykonuje się w kilku fazach, to dla każdej z nich powinien być opracowany osobny projekt.
5. Prace przygotowawcze do przejścia z istniejącego stanu urządzeń na stan podany w dokumentacji powinny być tak zorganizowane, aby czas przejścia był jak najkrótszy.
W przełączeniu urządzeń musi brać udział naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) i monter działkowy.
Jeśli ze względu na niewielki zakres robót termin przełączenia nie jest wyznaczony w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót lub w zarządzeniu dokp, to należy go uzgodnić z naczelnikiem (zawiadowcą) stacji.
6. Odcinki torów, po których nie można przejeżdżać, należy zabezpieczyć przez zamknięcie zwrotnic w położeniu ochronnym dla tych torów. Jeżeli powyższy sposób zabezpieczenia nie da się zastosować należy wspomniane odcinki osłonić przenośnymi tarczami zatrzymania.
7. Jeżeli w torze zostanie wbudowany rozjazd, który można przejeżdżać tylko w jednym kierunku, to należy do czasu włączenia go w zależność zamknąć w odpowiednim położeniu za pomocą zamka zwrotnicowego lub spony iglicowej w przypadkach podanych niżej w ust. 10. Klucz od tego zamka przechowuje naczelnik sekcjii (zawiadowca odcinka). 8. Każdą zwrotnicę lub wykolejnicę wyłączoną z centralnego nastawiania należy wyposażyć w urządzenia do nastawiania ręcznego. W tym celu, w miejscu określonym regulaminem technicznym przechowuje się przeciwwagi. Wszystkie zwrotnice i wykolejnicę wchodzące w drogi przebiegu, a nie posiadające wymaganego uzależnienia z nastawnicą i semaforami, należy wyposażyć w zamki zwrotnicowe lub wykolejnicowe. Do kontroli prawidłowego nastawiania dróg przebiegu należy dla tych zwrotnic i wykolejnic urządzić w nastawni kluczową tablicę kontrolną z gniazdkami dla kluczy, kontrolującymi ich rejestry zarówno w odniesieniu do profilu, jak i do wycięcia brody klucza. Podobnie należy postępować ze zwrotnicami nastawianymi ręcznie i ryglowanymi, jeżeli rygle tych zwrotnic mają być odłączone od nastawnicy. Do czasu przywrócenia wymaganych zależności semaforów od zwrotnic należy wprowadzić ograniczenie prędkości pociągów odpowiednio do postanowień Przepisów Ruchu Rl.
9. Jeżeli przy przebudowie urządzeń powstanie potrzeba przestawienia semafora, to w zależności od lokalnych możliwości należy ustawić nowy semafor, a następnie skasować semafor stary. Na czas przełączenia tych semaforów należy ustawić przenośną tarczę zatrzymania.
Zainteresowany personel stacyjny należy o tym powiadomić osobnym zarządzeniem, a personel pociągowy (drużyny pociągowe) rozkazem szczególnym.
10. Do miejscowego zabezpieczenia zwrotnic służy zamek zwrotnicowy i spona iglicowa. Unieruchomianie iglic zwrotnicowych za pomocą spony iglicowej – jest zamknięciem niewystarczającym dla uzyskania uzależnienia z semaforem. Sponę iglicową stosuje się, gdy nie ma zamka zwrotnicowego, lub gdy nie można go przytwierdzić.
11. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjęcia jednej iglicy, to drugą iglicę należy zamknąć w położeniu dosuniętym do opornicy.
12. Jeżeli roboty mogą spowodować nieprawidłowe działanie samoczynnych semaforów odstępowych, wówczas prowadzący je w zapisie w książce kontroli urządzeń powinien umieścić o tym informację i spowodować jazdę pociągów w odstępach stacyjnych.
O zakończeniu i sprawdzeniu robót prowadzący je powiadamia w najkrótszej drodze dyżurnego ruchu i dokonuje odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń.
Jeżeli roboty są prowadzone w czynnych urządzeniach blokady samoczynnej, to prowadzącemu je nie wolno ich przerwać, dopóki nie zostaną przywrócone naruszone zależności, a urządzenia doprowadzone do stanu zasadniczego chyba, że regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót stanowi inaczej.
13. Dla przeprowadzenia napraw zamków zwrotnicowych i wykolejnic na bocznicy szlakowej, ładowni lub stacji technicznie zamkniętej, monter działkowy pobiera za pokwitowaniem ze stacji opiekuńczej potrzebne klucze oraz dokonuje odpowiedniego zapisu
w książce kontroli urządzeń z określeniem w razie potrzeby koniecznych obostrzeń przy prowadzeniu ruchu pociągów. Pobranymi kluczami od zwrotnic i wykolejnic posługuje się osobiście i nie może ich przekazywać innemu pracownikowi. W razie potrzeby miejsce robót należy osłonić odpowiednimi sygnałami. Po dokonaniu napraw lub zabiegów monter działkowy zwraca klucze za pokwitowaniem do stacji opiekuńczej.

§15
Sposób postępowania po zakończenia robót

1. Po zakończeniu wszelkiego rodzaju robót, podczas których nie były zmieniane zależności, prowadzący roboty lub monter po upewnieniu się, że urządzenia działają prawidłowo powinien powiadomić o tym dyżurnego ruchu lub nastawniczego i odnotować to w książce kontroli urządzeń.
2. Jeżeli wskutek robót zostały wprowadzone zmiany w obsłudze, w działaniu lub w zależnościach, to sprawdzenie urządzeń powinien przeprowadzić naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka) chyba, że do tego celu wyznaczono specjalną komisję odbiorczą.
3. Naprawy główne, przebudowy i budowy urządzeń podlegają po ich zakończeniu nadzwyczajnemu sprawdzeniu zgodnie z postanowieniami § 10.
4. O wprowadzonych zmianach w obsłudze i działaniu urządzeń naczelnik (zawiadowca odcinka) powinien powiadomić naczelnika (zawiadowcę) stacji oraz pouczyć pełniących służbę dyżurnego ruchu i nastawniczych a także dokonać odpowiednich zapisów w książce kontroli urządzeń; fakt pouczenia i przyjęcia do wiadomości zmian zainteresowany personel obsługi potwierdza podpisem w książce kontroli urządzeń.
W regulaminach technicznych dotyczących posterunków ruchu powinny być wprowadzone odpowiednie zmiany w trybie przewidzianym instrukcją o sporządzaniu regulaminów technicznych -R9.
Potrzebę i zakres zmian zgłasza naczelnik sekcji (zawiadowca odcinka).
5. Podstawą do przywrócenia normalnej prędkości ruchu pociągów lub do odwołania czasowo wprowadzonego na okres trwania robót w urządzeniach srk – telefonicznego zapowiadania ruchu pociągów jest zapis w książce kontroli urządzeń o normalnym ich stanie i działaniu. 

 

A. Wykaz pracowników utrzymania, upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia robót w czynnych urządzeniach zamykanych i plombowanych w obrębie posterunku ruchu wymienionego na stronie tytułowej

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko
służbowe
Miejsce
służbowe
i nr tel.
Nr
plombow-
nicy
Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Kowalczyk Marcin naczelnik sekcji
urządzeń srk
sekcja urządzeń
srk Sosna
12
2. Sobuńko Andrzej zast. nacz. sekcji.
urządz. srk
Sosna 13
3. Rewizor Cezary monter działkowy Sosna 14
4. Jeziorny Lucjan monter Sosna 15 Zastepca
do pkt 3.
5. Bach Radosław naczelnik sekcji
łączności przewodowej Łyski
sekcja łączności
przewodowej Łyski
4
6. Kulecki Jakub z-ca nacz. sekcji
łącznosci przewodowej
sekcja łączności
przewodowej Łyski
4
7. Wota Mariusz monter działkowy
łączności przewodowej
Łyski 5

B. Wykaz ślusarzy zwrotnicowych, upoważnionych do prowadzenia robót związanych z naprawą i regulacją działania iglic zwrotnicowych i ich osprzętu w obrębie posterunku wymienionego na stronie tytułowej.

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Miejsce służbowe Uwagi
1. Zawada Roman ślus. zwr. Sekcja Drogowa
Sosna
2. Wasiński Zygmunt Ślus. zwr. Sosna

CZĘŚĆ I

Data i godz. Rodzaj przeszkody lub uszkodzenia, przyczyny ich powstania,
roboty zwiazane z ich usunięciem, zdjęciem i założeniem plomb, wprowadzenie i odwołanie obostrzeń
Uwagi
organu
nadzorczego
3.2.91
g.11.03
Po wjeździe pociagu Nr 1408 zastawka elektryczna nad blokiem końcowym A 1\2 nie zwolniła się. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów parzystych. Powiadomiono AMZ Jeziornego

RSP (-) Doktor.

3.2.91
g.12.50
Po wymianie uszkodzonej podkładki izolacyjnej na złączu zastawka elektryczna działa prawidłowo. Odwołać telefoniczne zapowiadanie pociągów parzystych

AMZ 15 (-) Jeziorny
RSP (-) Doktor.

3.2.91
g. 13.10
Odwołano telefoniczne zapowiadanie pociągów

RSP (-) Doktor.

11.2.91
g 17.03
Po przełożeniu dźwigni nie został podany sygnał Wolna Droga na semaforze wyjazdowym B. Pociągi wyprawia się na rozkazy szczególne
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) KaWa

11.2.91
g.18.05
Rozplątano druty pędniowe. Semafor wyjazdowy B działa prawidłowo. (zapis na nastawni wyk.)

AMZ 15 (-) Jeziorny

11.2.91
g. 18.08
Odwołano wyprawianie pociągów na rozkazy szczególne
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) KaWa

4.3.91
g. 2.10
Po wjeździe pociągu nr 1501 blok przebiegowo-utwierdzający d1, e1 nieodblokował się. Na polecenie dyżurnego ruchu zdjąłem plombę i zwolniłem blok ręcznie
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Ciemny

4.3.91
g. 4.05
Drążek przebiegowy b2/5 dał się przełozyć tylko częściowo. Dźwignia sygnałowa nie przekłada się. Na polecenie dyżurnego ruchu drogę przebiegu zabezpiecza się przez założenie klina zastawczego na drążek przebiegowy
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Ciemny

4.3.91
g. 4.15
Na polecenie dyzurnego ruchu przyjąłem poc. nr 1007 na sygnał zastepczy Sz B, zmieniony stan licznika- 073, uzyłem włącznika zastawki B, zmieniony stan licznika – 124.
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Ciemny

4.3.91
g. 6.15
Dla usunięcia usterek potrzeba zdjąć plomby oraz otworzyć aparat blokowy i skrzynię zależności. Zależności nie będą naruszone
(zapis na nast. wyk.)

AMZ 14 (-) Rewizor
nast. (-) Ciemny

4.391
g. 7.05
Zgoda RSP na zdjęcie plomb i otwarcie aparatu blokowego i skrzyni zależności. (zapis na nast. wyk.)

AMZ 14 (-) Rewizor
nast. (-) Ciemny

4.3.91
g 7.40
Po wymianie ułamanej sprężyny kontaktowej kontaktu nr. 8 blok przebiegowo- utwierdzający d2, e1 pracuje prawidłowo, zdjętą plombę założono. Drążek przebiegowy b2/5 nadal nieczynny, z powodu nadmiernego zużycia sworznia suwak nadal wykonuje za mały skok. Usterka będzie usunięta po przywiezieniu nowego sworznia. Skrzynię zależności i aparat blokowy zamknięto i zaplombowano.
(zapis na nast. wyk.)

AMZ 14 (-) Rewizor
nast. (-) Ciemny

4.3.91
g. 11.55
Dla wymiany zuzytego sworznia przy napędzie suwaka przebiegowego b2/5 potrzeba zdjąć plombę i otworzyc skrzynię zależności.
(zapis na nast. wyk.)

AMZ 14 (-) Rewizor
nast. (-) Ciemny

4.3.91
g. 13.15
Zgoda RSP na zdjęcie plomb i otworzenie skrzyni zależności
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Todo
AMZ 14 (-) Rewizor

4.3.91
g.13.15
Zużyty sworzeń wymieniono. Drążek b2/5 działa prawidłowo. Skrzynię zależności zamknięto i zaplombowano. Urządzenia działają prawidłowo.
(zapis na nast. wyk.)

AMZ 14 (-) Rewizor
nast. (-) Todo

Czytałem
AKZ Sęp
12.3.91
18.3.91
g. 9.15
Przy przestawianiu zwrotnicy nr 5 stopił się bezpiecznik kontrolny. Ogędziny na miejscu wykazały, że zwrotnica jest w porządku, a bezpieczniki topią się nadal. Zwrotnica nie daje kontroli. Na polecenie dyzurnego ruchu na zwrotnicy nałożono zamki Szybkość zmniejszono.
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Plaser

18.3.91
g. 9.30
Przyczyna usterki zwarcie przewodów w napędzie zwrotnicy nr 5 na skutek uszkodzenia izolacji przewodów. Usterka usunięta. Zamki usunięto. Zwrotnica działa prawidłowo. Przywrócić normalną szybkość
(zapis na nast. wyk.)

AMZ 15 (-) Jeziorny
nast. (-) Plaser

18.3.91
g. 935
Odwołano przyjmowanie pociągów na rozkazy szczególne oraz ograniczenie szybkości

nast. (-) Plaser

CZĘŚĆ II

Data i godz. Rodzaj przeszkody lub uszkodzenia, przyczyny ich powstania, roboty zwiazane z ich usunięciem, zdjęciem i założeniem plomb, wprowadzenie i odwołanie obostrzeń
2.1.91
g. 7.30
Dla okresowego sprawdzenia i czyszczenia trzeba zdjąć zamek zwrotnicy nr 7.

AMZ 14 (-) Rewizor nast. (-) Rajewski (-)

2.1.91
g. 8.10
Zgoda na zdjęcie zamka zwrotnicy nr 7 w przerwie między pociagami nr 5617 i 5971 od g. 8.15 do 9.10.
(zapis na nast. wyk.)

nast. (-) Rajewski (-) AMZ 14 (-) Rewizor

2.1.91
g. 9.00
Po naprawie zamek założyłem na zwrotnicy nr. 7 działanie prawidłowe.
(zapis na nast. wyk.)

(-) AMZ 14 (-) Rewizor nast. (-) Rajewski

3.2.91
g. 10.00
Do czyszczenia i wyregulowania bloków stacyjnych i liniowych potrzeba otworzyć aparat blokowy. Wprowadzić telefoniczne zapowiadanie ruchu pociagów oraz prowadzić w pełnym zakresie książki przebiegów
(zapis na nast. wyk.)

(-) AMZ 14 (-) Rewizor

3.2.91
g.11.10
Zgadzam się na otwarcie aparatu blokowego. Wprowadziłęm telefoniczne zapowiadanie ruchu pociagów oraz w pełnym zakresie prowadzenie książki przebiegów

RSP (-) Łojewski

3.2.91
g.11.10
Aparat blokowy zaplombowałem. Działanie prawidłowe. Odwołać telefoniczne zapowiadanie ruchu pociągów oraz prowadzenie w pełnym zakresie książki przebiegów.

(-) AMZ 14 (-) Rewizor
RSP (-) Łojewski

3.2.91
g.11.20
Odwołano telefoniczne zapowiadanie pociagów

RSP (-) Łojewski

12.3.91
g.8.30
Rozpoczecie okresowej kontroli stanu utrzymania i prawidłowości działania urządzeń

AKZ (-) Sęp
AC (-) Kowalczyk

13.3.91
g 10.20
Dla przeprowadzenia badań wewnętrznych elementów potrzeba otworzyć nastawinicę elektryczną. Sprawdzenie poszczególnych elementów odbywac się będzie w przerwach ruchu przy czym zalezności nie będą wyłączone

AC (-) Kowalczyk
RSP (-) Kotowski.

13.3.91
g. 15.30
Nastawnica zamknięta. Działanie prawidłowe.

AC (-) Kowalczyk
RSP (-) Kotowski.

14.3.91
g. 11.10
Dla zbadania stanu utrzymania urządzeń potrzeba otworzyć pomieszczenie przekaźników. Sprawdzenie poszczególnych elementów będzie przeprowadzone bez naruszania zależności.

AC (-) Kowalczyk
RSP (-) Marciniak.

14.3.91
g. 14.00
Pomieszczenie przekaźników zamknięte. Działanie urządzeń prawidłowe.

AKZ (-) Sęp
RSP (-) Marciniak

14.3.91
g. 16.50
Kontrola zakończona

AKZ (-) Sęp
AC (-) Kowalczyk

22.3.91
g. 8.00
P Z powodu remontu tras napowietrznych ruch pociagów w kierunku Skierniewic należy prowadzić na podstawie telefonicznego zapowiadania. Blokada liniowa czynna jako środek pomocniczy.

ACL (-) Bach
RSP (-) Wota

22.3.91
g. 18.00

RSP (-) Majewski

23.3.91
g. 6.00

RSP (-) Piasecki

30.3.91
g. 18.00
Zakończono remont tras telefonicznych na odcinku Radziwiłłów- Skierniewice.

ACL (-) Bach

30.3.91
g. 18.20
Blokada liniowa działa prawidłowo

AC (-) Kowalczyk

30.3.91
g. 18.30
Odwołuję telefoniczne zapowiadanie ruchu w kierunku Skierniewic

ACL (-) Bach

31.3.91
g. 6.00

RSP (-) Majewski

31.3.91
g. 14.00

RSP (-) Piasecki

10.5.91
g. 7.30
W związku z rozpoczęciem przebudowy, zgodnie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu dla 2 fazy, wprowadzono aż do odwołania zmniejszenie prędkości pociągów w obrębie stacji, telefoniczne zapowiadanie pociągów w kierunku Zabrze oraz prowadzenie w pełnym zakresie książki przebiegów w rejonie całej stacji.
AC (-) Kowalczyk
bryg. (-) Michalski

RSP (-) Maciejak

10.5.91
g. 20.00
RSP (-) Woźniak
11.5.91
g. 6.00
RSP (-) Widawski
12.5.91
g. 8.10
Dla wbudowania poprzeczek nowych dźwigni nastawczych potrzeba otworzyć skrzynię zależności. W czasie robót nie będą naruszone istniejące zależności.

bryg. (-) Michalski
RSP (-) Maciejak

12.5.91
g. 15.20
Skrzynię zależności zamknieto. Działanie nastawnicy prawidłowe

bryg. (-) Michalski
RSP (-) Maciejak

13.5.91
g. 7.20
Dla uruchomienia nowych dźwigni zwrotnic 5 i 7 potrzeba otworzyć skrzynię zależności. Istniejące zależności nie będą naruszone.

bryg. (-) Michalski
RSP (-) Maciejak

13.5.91
g. 15.50
Zgodnie z regulaminemtymczasowym prowazdenie ruchu zakończono 2 fazę przebudowy urządzeń i po sprawdzeniu ich wg dokumentacji uruchomiono nowe przebiegi a2/3 ia2/7, włączono w zależności nowopobudowane zwrotnice nr 5 i 7 oraz skasowano przebieg a 2/5. Działanie urządzeń prawidłowe. Obostrzenia wprowadzone w dniu 10.05.91r g. 7.30 należy odwołać.
DK (-) Zaręba AKZ (-) Sęp RSP (-) Maciejak
RK (-) Malicki AC (-) Kowalczyk bryg. (-)Michalski
RSP (-) Kamiński
13.5.91
g. 20.00
RSP (-) Waligórski
14.5.91
g. 8.00
RSP (-) Adamiec
3.7.91
g. 5.10
Dla przeprowadzenia nadzwyczajnego sprawdzenia potrzeba otworzyć skrzynię zależności, istniejące zależności nie będą naruszone.

AC(-) Kowalczyk
RSP (-) Kamiński

3.7.91
g 20.10
Urzadzenia po przebudowie oddano do eksploatacji. Odwołuje się dotychczasowe ograniczenia prędkości pociągów w obrębie stacji. W okresie do 18.7.91 podstawą do prowadzenia ruchu jest telefoniczne zapowiadanie pociągów przy czynnej blokadzie liniowej. Stan licznika przy zastawce nad blokiem A wynosi 0473.
ROS (-) Smoliński AO (-) Zawada AC (-) Kowalczyk

RSP (-) Waligórski

18.7.91
g. 10.00
Blokada liniowa działa prawidłowo. Odwołano telefoniczne zapowiadanie.

AC(-) Kowalczyk
RSP (-) Adamiec

18.7.91
g. 20.00

RSP (-) Kamiński

19.7.91
g. 8.00

RSP (-) Waligórski

Zamki Zamki i plomby Plomby Plomby, które mogą
być zdejmowane przez
pracowników obsługi.
Kłódki i plomby
1 2 3 4 5
1. Pomieszczenia naprężaczy 1. Pomieszczenia przekaźników 1. Urządzenia zwalniające przy blokach elektromechanicznych. 1. Urządzenia zwalniające przy blokach elektromechanicznych. 1. Skrzynie bloków elektromechanicznych i przekaźnikowych.
2. Akumulatorownie 2. Pomieszczenia mikroprocesorów 2. Przyciski pomocnicze do zwalniania przebiegu 2. Przyciski pomocnicze do zwalniania przebiegu 2. Podstawy blokowe
3. Siłownie- rozdzielnie 3. Pomieszczenie głowic kablowych lub obudowy urządzeń srk. 3. Przyciski dzwonków w powtarzaczach sygnałowych. 3. Przyciski dzwonków w powtarzaczach sygnałowych. 3. Skrzynie zależności
4. Pomieszczenia urządzeń napędowo- sterujących hamulców torowych. 4. Klucze zapasowe sygnałowe. 4. Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych. 4. Przyciski pomocnicze dla zwrotnic izolowanych. 4. Skrzynie kluczowe; jeśli konstrukcja skrzyni nie jest przystosowana do zakładania kłódki skrzynia może być tylko zaplombowana.
5. Napedy elektryczne 5. Pomieszczenia drukarek rejstrujących zdarzenia. 5. Wyłączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony( w blokadzie pzrekaźnikowej przyciski doraźne) 5. Wyłączniki elektrycznych zastawek liniowych bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony( w blokadzie pzrekaźnikowej przyciski doraźne) 5. Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek liniowych.
6. Szafy torowe (kontenery) 6. Bezpieczniki w obwodach kontrolnych zwrotnic. 6. Bezpieczniki w obwodach kontrolnych zwrotnic. 6. Skrzynki ochronne zapadek przeciwzwrotnych.
7. Komory sygnałów świetlnych. 7. Bezpieczniki główne na tablicy kontrolnej 7. Bezpieczniki główne na tablicy kontrolnej 7. powtarzacze semaforów wyjazdowych z kontaktami; jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek, powtarzacz może być tylko zaplombowany.
8. Elektryczne sprzegła sygnałowe. 8. Korby do napędów elektrycznych. 8. Korby do napędów elektrycznych. 8. Skrzynki ochronne elektrycznych zastawek dźwigni zwrotnicowej.
9. Kontakty ramienia semafora 9. Drążki włączające. 9. Drążki włączające. 9. Przekaźniki grupowe szyn izolowanych jeśli nie znajdują się w szafie lub przekaźnikowni.
10. Szafki narzędziowe. 10. Klucze zapasowe do zwrotnic i wykolejnic. 10. Klucze zapasowe do zwrotnic i wykolejnic. 10. Szafy kablowe dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
11. Szafki stanowisk sterowania systemu zdalnego sterowania. 11. Klucze rezerwowe do zamków zapasowych i spon. 11. Klucze rezerwowe do zamków zapasowych i spon. 11. Nastawnice elektryczne suwakowe.
12. Klucze zapasowe do pomieszczeń naprężaczy. 12. Klucze zapasowe do pomieszczeń naprężaczy (lub pomieszczeń przekaźników) 12. Nastawnice elektryczne przekaźnikowe; jeśli konstrukcja nie jest przygotowana do zakładania kłódek nastawnice mogą być tylko plombowane.
13. Wielokrążki do podnoszenia naprężaczy. 13. Wielokrążki do podnoszenia naprężaczy.
14. Klucze zapasowe do siłowni. 14. Klucze zapasowe do siłowni.
15. Plany świetlne 15. Klucze zapasowe od przycisku włączającego sygnał zastepczy.
16. Szafki bateryjne 16.Klucze zapasowe przebiegowe, zgód nakazów i od zwalniaczy
17. Sprzęgła dźwigni zwrotnicowych. 17. Przyciski bez licznika wyświetlające sygnał zastępczy.
18. Elementy tablic rozdzielczych i kontrolnych, przystosowane do plombowania 18. Przyciskipomocnicze blokady liniowej przekaźnikowej, kodowej bez licznika lub gdy licznik jest uszkodzony.
19. Powtarzacze blokowe 19. Przyciski pomocnicze zasilania blokady samoczynnej z licznikiem.
20. Powtarzacze sygnałowe 20. Przyciski awaryjnej zmiany kierunku samoczynnej blokady liniowej z licznikiem.
21. Zastawki elektryczne dźwigni zwrotnicowych. 21. Przyciski awaryjnej zmiany kierunku samoczynnej blokady liniowej bez licznika.
22. Wszystkie inne urządzenia, których zamknięcia przystosowane są do plombowania.
23. Zapasowe klucze przebiegowe, zgód nakazów i od zwalniaczy
24. Przyciski bez licznika wyświetlające sygnały zastępcze, lub gdy licznik jest uszkodzony.

 


Antykwariat i §