Zatwierdzona przez Ministra komunikacji d. 7 lutego 1930 r.

PRZEPISY KONTROLI ZALUDNIENIA
POCIĄGÓW PASAŻERSKICH.

Znosząc równocześnie dotychczasowe rozporządzenia w sprawie kontroli zaludnienia pociągów pasażerskich, wprowadza się niniejszem jednolity na P. K. P. system prowadzenia rzeczonej kontroli, oparty na następujących zasadach:
1. Kontrolę zaludnienia przeprowadza się we wszystkich pociągach, przewidzianych w rozkładzie jazdy, z wyjątkiem podmiejskich, tylko w miesiącach lutym, maju, wrześniu i listopadzie  i  t y l k o  w  ś r o d y,  c z w a r t k i  i  p i ą t k i  t r z e c i e g o  p e ł n e g o  t y g o d n i a   w  w y m i e n i o n y c h   m i e s i ą c a c h *).
*Kontrolę zaludnienia pociągów podmiejskich zarządzą Dyrekcje każda w swoim okręgu i zakresie, stosownie do własnych potrzeb.
2. Kontrolę zaludnienia pociągów pasażerskich przeprowadza się na ustanowionych odcinkach kontrolnych, wskazanych w załączniku Nr. I.
3. Liczenie podróżnych przeprowadza się na każdym odcinku kontrolnym:
a) jednorazowo na odcinkach długości do 50 km włącznie, przed dojazdem do końcowej stacji danego odcinka kontrolnego,
b) dwufazowo na odcinkach długości ponad 50 ton: pierwszy raz – zaraz po odjeździe pociągu ze stacji początkowej danego odcinka kontrolnego, a po raz drugi – bezpośrednio przed dojazdem do końcowej stacji odcinka. Wyjątek stanowią pociągi, przejeżdżające przez jeden lub więcej odcinków kontrolnych bez zatrzymania się bądź na stacjach pośrednich, bądź na stacji kontrolnej.
W takich pociągach kontrole zaludnienia przeprowadza się jednorazowo – przed dojazdem do końcowej stacji odcinka kontrolnego, na której się pociąg zatrzymuje.
4. Liczenie podróżnych według powyższych zasad przeprowadzane jest przez drużynę konduktorską:
a) konduktor wpisuje na druczku (wzór załącznik Nr. 3) ilość podróżnych, jadących w wagonach, powierzonych jego pieczy, z podziałem według klas (I, II, III, IV-ej) i wręcza druczek kierownikowi pociągu zaraz po przybyciu pociągu na stację końcową danego odcinka kontrolnego,
b) kierownik pociągu zestawia z powyższych zapisków konduktorskich wykaz zaludnienia danego pociągu według odcinków kontrolnych (wzór – załącznik Nr. 4).
Dyrekcje wyznaczą stacje, które będą zaopatrywały drużyny konduktorskie w pomienione druki oraz stacje, na których kierownicy pociągów będą oddawali wypełnione wykazy z dołączeniem do nich zapisków konduktorskich. W razie potrzeby interesowane Dyrekcje wyznaczą w odniesieniu do pociągów, wychodzących poza obręb jednej lub więcej Dyrekcyj, stacje do powyższych celów we wzajemnem porozumieniu.
5. W pociągach nowozaprowadzonych należy, niezależnie od powyższego, w drugim pełnym miesiącu istnienia nowego pociągu prowadzić zapiski kontrolne przez cały miesiąc w dniach powyżej wskazanych.
6. Dyrekcje są upoważnione do zarządzania czasowej kontroli dodatkowej w pewnych pociągach, jeżeli kontrola, ustanowiona niniejszem, nie wystarcza do oceny celowości danego pociągu.
7. Na podstawie wykazów kierowników pociągów, Dyrekcje zestawiają wykazy statystyczne o zaludnieniu -każdego pociągu pasażerskiego (wzór – załącznik Nr. 5) i przedstawiają je Ministerstwu Komunikacji najpóźniej dnia 15-go następnego miesiąca wraz z odpowiedniemi wnioskami.
8. Celem stworzenia Dyrekcjom podstawy do wydawania doraźnych zarządzeń co do wielkości i jakości składów pociągów pasażerskich, kierownik każdego, pociągu pasażerskiego jest obowiązany, niezależnie od prowadzenia okresowej kontroli w sposób powyższy, przedstawić w raporcie z jazdy (strona 4, działka G) ogólny stan zaludnienia pociągu na ustanowionych w zał. Nr. I odcinkach, wspisując uwagę o zaludnieniu: “małe”, “średnie”, “dobre”, lub wreszcie “przepełnienie” według następujących zasad:
a) zaludnienie małe, jeżeli miejsc zajętych było mniej, niż połowa miejsc w pociągu,
b) zaludnienie średnie, jeżeli miejsc zajętych było mniej więcej połowa,
c) zaludnienie dobre, jeżeli zaludnienie dochodziło do dwóch trzecich miejsc lub wyżej,
d) pociąg przepełniony, jeżeli był brak miejsc do siedzenia.
9. Kontrolę ruchu zagranicznego przeprowadza się wyłącznie na odcinkach przygranicznych oraz stycznych z przygranicznemi, wskazanych w załączniku Nr. 2, we wszystkich stałych, podatkowych i nadzwyczajnych pociągach lub wagonach bezpośredniej komunikacji zagranicznej oraz w tych pociągach miejscowych, które na stacji granicznej są skomunikowane z pociągami zagranicznemi.
Uwaga I. Zmiany w załączniku Nr. 2 (wykaz kontrolnych odcinków przygranicznych) będą zarządzane przez M. K. na wniosek Dyrekcyj w razie zmiany – przynależności drużyn, obsługujących dany odcinek przygraniczny.
Uwaga 2. W pociągach granicznych wyłącznie robotniczych przeprowadza się kontrolę okresową w myśl zasad, ustanowionych dla ruchu wewnętrznego.
10. Kontrolę ruchu zagranicznego przeprowadza się niezależnie od okresowej kontroli, przepisanej na wstępie, codziennie w każdym pociągu (wagonie) :
a) w kierunku zagranicę – tylko przed stacją graniczną,
b) w kierunku z zagranicy – tylko po odjeździe ze stacji granicznej.
11. Za podstawę kontroli ruchu zagranicznego służą bilety bezpośredniej komunikacji zagranicznej.
12. Liczenie podróżnych komunikacji zagranicznej przeprowadza według powyższych zasad drużyna konduktorska:
a) konduktor wpisuje na druczku (wzór załącznik Nr. 6) ilość podróżnych każdej klasy według poszczególnych relacyj międzynarodowych, z podaniem stacji wyjazdu i przeznaczenia i wręcza go kierownikowi pociągu na stacji kontrolnej,
b) kierownik pociągu zestawia na podstawie powyższych zapisków wykaz szczegółowego zaludnienia pociągu w ruchu zagranicznym, podając – stosownie do zapisków – stacje wyjazdowe i przyjazdowe oraz klasy (wzór – załącznik Nr. 7). Wypełniony wykaz kierownik pociągu oddaje wraz z zapiskami konduktorskiemi na odnośnej stacji kontrolnej, wyznaczonej przez Dyrekcję.
Dyrekcje wyznaczą również stacje, zaopatrujące drużyny konduktorskie we wskazane druki (wzór – załączn. Nr. 6 i 7).
Ponadto, celem otrzymania pełnej statystyki ruchu zagranicznego, wszystkie wyznaczone przez Dyrekcje stacje graniczne P. K. P., na których kończy się odcinek kontrolny lub leżące nazewnątrz odcinka kontrolnego w kierunku zagranicę, przedstawiają właściwej Dyrekcji dodatkową statystykę ruchu zagranicznego w sposób następujący:
a) zagranicę – na podstawie sprzedanych na danej stacji granicznej biletów zagranicę, z podziałem na poszczególne pociągi, stacje przeznaczenia i klasy,
b) z zagranicy – na podstawie odebranych biletów od podróżnych z zagranicy według rodzajów pociągów i klas i z podaniem stacji wyjazdowej.
Powyżej wskazane dane przedstawiają odnośne stacje graniczne Dyrekcji w formie sprawozdań miesięcznych (wzór załączn. Nr. 8 i 9).
13. Dyrekcje na podstawie danych, zebranych w sposób, podany w punktach 4 i 5, zestawiają miesięczne sprawozdania o kontroli ruchu zagranicznego, oddzielnie dla każdego odcinka przygranicznego, z podziałem na kierunki (zagranicę i z zagranicy), relacje (stacje wyjazdu i przyjazdu), klasy i pociągi (wzór – załączn. Nr. 10).
Powyższe sprawozdania Dyrekcje przedstawiają Ministerstwu Komunikacji co miesiąc, każdego dnia 20-go następnego miesiąca wraz z odpowiedniemi wnioskami.


Dyrekcje za pośrednictwem organów kontrolnych roztoczą stały nadzór nad ścisłością wykonywania powyższych czynności.

Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem I/IV. 1930 roku.
Minister. (-) Kühn.

Załącznik Nr. 1.

WYKAZ
o d c i n k ó w   k o n t r o l n y c h,   u s t a n o w i o n y c h   d l a   k o n t r o l i   z a l u d n i e n i a   w s z y s t k i c h   p o c i ą g ó w   p a s a ż e r s k i c h   w   r u c h u   w e w n ę t r z n y m.
UWAGA: Dyrekcje są upoważnione do ustanowienia dodatkowych odcinków kontrolnych dla pociągów pasażerskich, nieprzejeżdżających na całej długości odcinków, ustanowionych niniejszem.
S t a c j e   p o c z ą t k o w e   i   k o ń c o w e   o d c i n k a   k o n t r o l n e g o   z a l e ż n i e   o d   k i e r u n k u.

I. D y r e k c j a   W a r s z a w s k a.

1. Warszawa – Skierniewice
2. Skierniewice – Koluszki
3. Koluszki – Piotrków
4. Piotrków – Częstochowa
5. Częstochowa – Ząbkowice
6. Ząbkowice – Szczakowa
7. Ząbkowice – Sosnowiec W.
8. Koluszki – Łódź Fabr./Kal.
9. Słotwiny – Łódź Fabr./Kal.
10. Częstochowa – Herby Pol./Śl.
11. Strzemieszyce R. – Szczakowa
12. Strzemieszyce R. – Sosnowiec W.
13. Sosnowiec – Szczakowa
14. Warszawa – Łowicz p. Sochaczew.
15. Skierniewice – Łowicz
16. Łowicz – Kutno
17. Kutno – Włocławek
18. Włocławek – Aleksandrów
19. Aleksandrów – Toruń
20. Aleksandrów – Ciechocinek
21. Warszawa – Zielkowice
22. Łowicz – Łódź Kal.
Zielkowice
23. Łódź Kal. – Kalisz
24. Kalisz – Ostrów
25. Kutno – Konin
26. Konin – Strzałkowe
27. Kutno – Płock
28. Kutno – Łódź Kal.
29. Warszawa – Nasielsk
30. Nasielsk – Iłowo
31. Nasielsk – Sierpc
32. Warszawa – Zegrze
33. Warszawa – Tłuszcz
34. Tłuszcz – Ostrołęka
35. Ostrołęka – Chorzele
36. Ostrołęka – Małkinia
37. Ostrołęka – Śniadowo
38. Śniadowo – Łomża
39. Śniadowo – Białystok
40. Tłuszcz – Małkinia
41. Małkinia – Białystok
42. Małkinia – Siedlce
43. Warszawa – Mińsk M.
44. Mińsk M. – Siedlce
45. Siedlce – Łuków
46. Łuków – Biała Podl
47. Biała Podl. – Brześć
48. Warszawa – Pilawa
49. Pilawa – Dęblin.

2. D y r e k c j a   R a d o m s k a.

1. Dęblin – Bąkowiec
2. Bąkowiec – Radom
3. Radom – Skarżysko Kam.
4. Skarżysko Kam. – Kielce
5. Kielce – Jędrzejów
6. Jędrzejów – Miechów
7. Miechów – Strzemieszyce R.
8. Bąkowiec – Kozienice
9. Bąkowiec – Wysokie Koło
10. Koluszki – Tomaszów Maz.
11. Słotwiny – Tomaszów Maz.
12. Tomaszów Maź. – Skarżysko Kam
13. Skarżysko – Ostrowiec
14. Ostrowiec – Sobów/Tarnobrzeg
15. Sobów – Rozwadów
16. Częstochowa – Kielce
17. Łuków – Dęblin
18. Łuków – Lublin
19. Dęblin – Lublin
20. Lublin – Rozwadów
21. Lublin – Rejowiec
22. Rejowiec – Chełm
23. Chełm – Kowel
24. Rejowiec – Zawada
25. Zawada – Rawa Ruska
26. Zawada – Werbkowice
27. Werbkowice – Włodzimierz
28. Brześć – Kowel
29. Kowel – Sarny
30. Sarny – Ostki
31. Kowel – Kamień Koszyrski
32. Kowel – Kiwerce
33. Kiwerce – Równe
34. Łuniniec – Sarny
35. Sarny – Równe
36. Równe/Zdołbunów – Mohylany
37. Stojanów – Łuck
38. Łuck – Kiwerce
39. Kowel – Włodzimierz
40. Włodzimierz – Wojnica.

3. D y r e k c j a   W i l e ń s k a.

1. Białystok – Grodno
2. Grodno – Wilno
3. Wilno – Nowowilejka
4. Nowowilejka – Podbrodzie
5. Podbrodzie – N. Święciany
6. N. Święciany – Dukszty
7. Dukszty – Turmont
8. Siedlce – Czeremcha
9. Czeremcha – Hajnówka
10. Hajnówka – Wołkowysk
11. Wołkowysk – Mosty
12. Mosty – Lida
13. Lida – Mołodeczno
14. Mołodeczno – Królewszczyzna
15. Królewszczyzna – Zahacie
16. Białystok – Wołkowysk
17. Wołkowysk – Baranowicze
18. Baranowicze – Stołpce
19. Bielsk Podl. – Hajnówka
20. Hajnówka – Białowieża
21. Brześć – Pińsk
22. Pińsk – Łuniniec
23. Łuniniec – Mikaszewicze
24. Brześć – Orańczyce
25. Orańczyce. – Baranowicze
26. Wilno – Lida
27. Lida – Nowojelnia
28. Nowojelnia – Baranowicze
29. Baranowicze – Łuniniec
30. Podbrodzie – Łyntupy
31. Łyntupy – Królewszczyzna
32. Zawiasy/Landwarów – Wilno
33. Nowowilejka – Mołodeczno
34. Mołodeczno – Olechnowicze
35. Grajewo – Białystok
36. Białystok – Bielsk Podl.
37. Bielsk Podl. – Czeremcha
38. Czeremcha – Brześć
39. Brześć – Chełm
40. Raczki – Trakiszki
41. Suwałki – Suwałki
42. Suwałki – Grodno
43. Grodno – Mosty
44. Grodno – Jeziory.

4. D y r e k c j a   G d a ń s k a.

1. Toruń – Bydgoszcz
2. Bydgoszcz – Laskowice
3. Laskowice – Smętowo
4. Smętowo – Tczew
5. Tczew – Danzig (Gdańsk)
6. Danzig (Gdańsk) – Gdynia
7. Gdynia – Wejherowo
8. Wejherowo – Strzebielino
9. Wejherowo – Zamostne
10. Gdynia – Puck
11. Puck – Krokowo
12. Puck – Hel
13. Tczew – Starogard
14. Starogard – Czersk
15. Czersk – Chojnice
16. Tiegenhof – Simonsdorf
17. Iłowo – Brodnica
18. Brodnica – Jabłonowo
19. Jabłonowo – Grudziądz
20. Grudziądz – Laskowice
21. Laskowice – Tuchola
22. Tuchola – Chojnice
23. Jamielnik- Jabłonowo
24. Jabłonowo – Kowalewo
25. Kowalewo – Toruń
26. Brodnica – Nowe Miasto Pom.
27. Nowe Miasto Pom.- Radomno
28. Jabłonowo – Zawdzka Wola
29. Brodnica – Kowalewo
30. Kowalewo – Chełmża
31. Chełmża – Unisław
32. Unisław – Bydgoszcz
33. Bydgoszcz – Nakło
34. Nakło – Kaczory (Miasteczko)
35. Nakło – Więcbork
36. Więcbork – Chojnice
37. Chojnice – Lipusz
38. Lipusz – Kościerzyna
39. Kościerzyna – Kartuzy
40. Smętowo – Skurcz
41. Skurcz – Starogard
42. Starogard – Skarszewy
43. Skurcz – Szlachta
44. Hohenstein – Skarszewy
45. Skarszewy – Kościerzyna
46. Laskowice – Szlachta
47. Szlachta – Czersk
48. Gdynia – Kokoszki
49. Danzig (Gdańsk) – Stara Piła
50. Praust – Stara Piła
51. Stara Piła – Kartuzy
52. Kartuzy – Kętrzyno
53. Toruń – Chełmża
54. Chełmża – Kornatowo
55. Kornatowo – Grudziądz
56. Grudziądz – Gardeja
57. Gardeja – Łasin
58. Unisław – Chełmno
59. Chełmno – Kornatowo
60. Działdowo – Zajączkowo Lub.
61. Nowe Miasto Pom. – Zajączkowo Lub.
62. Zajączkowo – Lubawa
63. Terespol – Świecie
64. Smętowo – Opalenie
65. Chełmża – Płużnica
66. Płużnica – Mełno
67. Toruń – Unisław
68. Toruń – Czarnowo
69. Toruń – Lubicz
70. Terespol – Pruszcz-Bagienica
71. Pruszcz-Bagienica – Więcbork
72. Więcbork – Dorotowo
73. Tuchola – Pruszcz-Bagienica
74. Pruszcz-Bagienica – Koronowe
75. Morzeszczyn – Gniew.

5. D y r e k c j a   P o z n a ń s k a.

1. Toruń – Inowrocław
2. Inowrocław – Mogilno
3. Mogilno – Gniezno
4. Gniezno – Poznań
5. Poznań – Opalenica
6. Opalenica – Zbąszyń
7. Bydgoszcz – Inowrocław
8. Ostrów Wkp. – Jarocin
9. Jarocin – Września
10. Września – Gniezno
11. Jarocin – Poznań
12. Krotoszyn – Jarocin
13. Kalety – Herby N.
14. Herby N. – Wieluń
15. Wieluń – Kępno
16. Kępno – Ostrzeszów
17. Ostrzeszów – Ostrów Wkp
18. Poznań – Czempin
19. Czempin – Kościan
20. Kościan – Leszno
21. Leszno – Rawicz
22. Strzałkowe – Września
23. Września – Poznań
24. Poznań – Oborniki
25. Oborniki – Rogoźno
26. Rogoźno – Chodzież (Dziembówko)
27. Bydgoszcz – Szubin
28. Szubin – Kcynia
29. Kcynia – Gołańcz
30. Gołańcz – Wągrowiec
31. Wągrowiec – Skoki
32. Skoki – Poznań
33. Poznań – Grodzisk Wkp.
34. Grodzisk Wkp. – Wolsztyn
35. Wolsztyn – Kopanica
36. Wolsztyn – Kębłowo
37. Poznań – Rokietnica
38. Rokietnica – Szamotuły
39. Szamotuły – Wronki
40 Wronki – Drawski Młyn
41. Rokietnica – Międzychód
42. Szamotuły – Międzychód
43. Ostrów Wkp. – Krotoszyn
44. Krotoszyn – Krobia
45. Krobia – Leszno
46. Leszno – Lasocice
47. Międzychód – Zbąszyń
48. Zbąszyń – Wolsztyn
49. Wolsztyn – Leszno
50. Jarocin – Gostyń
51. Gostyń – Leszno
52. Opalenica – Grodzisk Wkp
53. Grodzisk Wkp. – Kościan
54. Jarocin – Śrem
55. Śrem – Czempin
56. Koźmin Wkp. – Gostyń
57. Ostrów Wkp. – Sośnie
58. Ostrzeszów – Namysłaki
59. Kępno – Gęsia Górka
60. Kępno – Rychtał
61. Gniezno – Domasławek
62. Domasławek – Kcynia
63. Kcynia – Nakło n. Notecią
64. Inowrocław – Żnin
65. Żnin – Wągrowiec
66. Wągrowiec – Rogoźno
67. Rogoźno – Bzowo Góraj (Czarnków)
68. Inowrocław – Mogilno p. Kruszwicą
69. Szubin – Żnin
70. Barcin – Mogilno
71. Mogilno – Orchowo
72. Gniezno – Skoki p. Sławę
73. Janowiec – Skoki
74. Gołańcz – Chodzież
75. Oborniki – Wronki
76. Bzowo-Goraj- Drawski Młyn
77. Bzowo-Goraj – Ujście
78. Lęka – Hanulin
79. Poznań – Hanulin.

6. D y r e k c j a   K a t o w i c k a.

1. Herby – Lubliniec
2. Lubliniec – Pawonków
3. Lubliniec – Kalety
4. Kalety – Tarnowskie Góry
5. Tarnowskie Góry – Rójca
6. Rójca – Chorzów
7. Chorzów – Katowice p. Hajduki
8. Chorzów – Katowice p.Siemianowice
9. Sosnowiec – Katowice
10. Katowice – Mysłowice
11. Mysłowice – Oświęcim
12. Katowice – Ruda Śląska
13. Kochłowice – Chebzie
14. Katowice – Gierałtowice
15. Katowice – Tychy p. Murcki
16. Katowice – Tychy p. Podlesie
17. Tychy – Dziedzice
18. Katowice – Rybnik
19. Rybnik – Sumina
20. Gierałtowice – Rybnik
21. Rybnik – Wodzisław
22. Wodzisław – Annaberg
23. Orzesze – Pawłowice
24. Pawłowice – Wodzisław
25. Tarnowskie Góry – Strzybnica
26. Pawłowice – Chybie
27. Kop. Anny – Annaberg
28. Brzezie n/O – Olza
29. Tychy – Jaśkowice.

7. D y r e k c j a   K r a k o w s k a.

1. Zebrzydowice – Chybie
2. Chybie – Dziedzice
3. Dziedzice – Oświęcim
4. Oświęcim -Trzebinia
5. Szczakowa – Trzebinia
6. Trzebinia – Kraków
7. Szczakowa – Mysłowice
8. Dziedzice – Bielsko
9. Bielsko – Żywiec
10. Cieszyn – Skoczów
11 Skoczów – Bielsko
12. Chybie – Skoczów
13. Goleszów – Ustroń Polana
14. Bielsko – Wadowice
15. Wadowice – Kalwarja
16. Kraków – Podłęże
17. Podłęże – Tarnów
18. Tarnów – Dębica
19. Dębica – Rzeszów
20. Dębica – Tarnobrzeg
21. Tarnów – Stróże
22. Stróże – Nowy Sącz
23. Nowy Sącz – Muszyna Krynica
24. Muszyna – Krynica
25. Stróże – Zagórzany
26. Zagórzany – Jasło
27. Jasło – N. Zagórz
28. Zagórzany – Gorlice
29. Rzeszów – Jasło
30. Kraków – Skawina
31. Skawina – Spytkowice
32 Spytkowice – Oświęcim
33. Skawina – Kalwarja
34. Kalwarja – Sucha
35. Siersza Wodna – Spytkowice
36. Spytkowice – Wadowice
37. Wadowice – Skawce
38. Skawce – Sucha
39. Jaworzno – Bolęcin
40. Zwardoń – Żywiec
41. Żywiec – Sucha
42. Sucha – Chabówka
43. Chabówka – Nowy Sącz
44. Chabówka – Nowy Targ
45. Nowy Targ – Zakopane
46. Nowy Targ – Podczerwone
47. Kraków – Czyżyny
48. Czyżyny – Kocmyrzów
49. Tarnów – Szczucin
50. Kraków – Wieliczka.

8. D y r e k c j a   L w o w s k a.

1. Rzeszów – Przeworsk
2. Przeworsk – Przemyśl
3. Przemyśl – Lwów
4. Rozwadów – Przeworsk
5. Rawa Ruska – Lwów
6. Jaworów – Lwów
7. Jarosław – Rawa Ruska
8. Rawa Ruska – Sokal
9. Lwów – Sapieżanka
10. Sapieżanka – Stojanów
11. Sapieżanka – Sokal
12. Sokal – Włodzimierz
13. Lwów – Krasne
14. Krasne – Tarnopol
15. Tarnopol – Podwołoczyska
16. Tarnopol – Grzymałów
17. Krasne – Dubno
18. Dubno – Zdołbunów
19. Kamienica Woł. – Krzemieniec
20. Jeziorany – Mizocz
21. Tarnopol – Zbaraż
22. Zbaraż – Łanowce
23. Lwów – Potutory
24. Potutory – Podhajce
25. Lwów – Stryj
26. Stryj – Ławoczne
27. Lwów – Sambor
28. Sambor – Sianki
29. Zagórz – Chyrów
30. Chyrów – Sambor
31. Sambor – Drohobycz
32. Drohobycz – Stryj
33. Przemyśl – Chyrów
34. Drohobycz – Borysław Tustanowice
35. Drohobycz – Truskawiec Zdrój
36. Nowy Zagórz – Łupków.

9. D y r e k c j a   S t a n i s ł a w o w s k a.

1. Lwów – Chodorów
2. Chodorów – Halicz
3. Halicz – Stanisławów
4. Stanisławów – Kołomyja
5. Kołomyja – Śniatyń Załucze
6. Podwysokie – Halicz
7. Stryj – Dolina
8. Dolina – Stanisławów
9. Dolina – Wygoda
10. Stryj – Pałahicze
11. Pałahicze – Czortków
12. Czortków – Kopyczyńce
13. Kopyczyńce – Husiatyn
14. Pałahicze – Tłumacz
15. Stryj – Delatyn
16. Delatyn – Worochta/Woronienka
17. Tarnopol – Potutory
18. Potutory – Podwysokie
19. Podwysokie – Chodorów
20. Chodorów – Stryj
21. Tarnopol – Kopyczyńce
22. Iwanie Puste – Teresin
23. Teresin – Wygnanka
24. Skała – Teresin
25. Zaleszczyki – Czortków
26. Delatyn – Kołomyja
27. Kołomyja – Jasienów Polny
28. Kołomyja – Słoboda Rungurska
29. Kołomyja Nadw. Przedmieście – Szeparowce Kniażdwór


Antykwariat i §