Załącznik do Rozporządzenia Ministra
Komunikacji Nr R. O. II. 50/112 z dnia
13. XI. 1934, ogłoszonego w Nr 77/B/6
z roku 1934 Dz. T. i Z. Kol.

Tymczasowe Przepisy Ruchu
na kolejach normalno-torowych znaczenia
miejscowego z trakcją parową,

I Zakres Przepisów,

Do § 2
ust. (1)

Przepisy regulujące prowadzenie ruchu pociągów i wykonywanie manewrów na kolejach normalnotorowych użytku publicznego, znaczenia miejscowego z trakcją parową, są wydane w formie wklejek do odpowiednich §§ Przepisów Nr R. 1 i są drukowane pismem pochyłem. Przepisy dotyczą zarówno kolei państwowych, jak i kolei prywatnych, pozostających w zarządzie własnym, lub eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe (P. K. P.). Przepisy mają zastosowanie również i na tych kolejach znaczenia miejscowego, na których kursują wagony motorowe. Koleje znaczenia miejscowego służą potrzebom komunikacyjnym miejscowej ludności na niewielkim obszarze i mają za zadanie przewóz osób i ładunków w komunikacji miejscowej lub dowóz do kolei i odwoź od kolei znaczenia ogólnego. Do kolei znaczenia miejscowego nie należą koleje miejskie, które służą do utrzymywania osobnej komunikacji kolejowej w miastach i w obrębie ich wpływów.

II. Przepisy Ruchu.

Na kolejach normalnotorowych znaczenia miejscowego z trakcją parową mają zastosowanie “Przepisy ruchu na kolejach znaczenia ogólnego Nr R. 1” w zakresie obowiązującym na kolejach drugorzędnych z ulgami i odchyleniami, podanymi w formie wklejek do pewnych §§ Przepisów Nr R. 1.
Na kolejach znaczenia miejscowego mogą być stosowane jedynie te ulgi i odchylenia od postanowień “Przepisów Nr R. 1”, które są umieszczone w tych wklejkach. Dalej idące ulgi i odchylenia, uzasadnione odrębnymi warunkami miejscowymi niektórych linii kolei znaczenia miejscowego, mogą być wprowadzone na tych liniach tylko za osobnym pozwoleniem Ministra Komunikacji na wniosek właściwej dyrekcji kolei.
Minister Komunikacji może również pozwolić na wprowadzenie całkowicie odrębnych Przepisów ruchu na niektórych kolejach znaczenia miejscowego, pozostających w zarządzie prywatnym.

Rodzaje stacyj pod względem ruchu.

Do § 6

Na kolejach znaczenia miejscowego stacje, pod względem prowadzenia ruchu pociągów, dzielą się na stacje obsługiwane, t j. stacje posiadające techniczny personel ruchu, upoważniony do wykonywania czynności, związanych z ruchem pociągów i manewrowaniem, oraz stacje bez własnej obsługi, t j. nieobsadzone odpowiednim personelem technicznym. Stacje obsługiwane są obowiązane, porozumiewając się między sobą sposobami, ustalonymi w § 21 Przepisów Nr R 1, kierować ruchem wszystkich pociągów na określonym odcinku, oraz wydawać zarządzenia odnoszące się do ruchu pociągów.
Personel stacji obsługiwanej powinien stanowić przynajmniej jeden dyżurny ruchu. Wszystkie zarządzenia, tyczące się czynności technicznych na stacjach bez własnej obsługi, powinny być wydawane stale przez jedną z sąsiednich obsługiwanych stacyj, (stację opiekuńczą), którą powinna wyznaczyć dyrekcja kolei. Na stacjach bez własnej obsługi, sprawowanie czynności, związanych z ruchem pociągów i manewrami, należy do kierownika pociągu – z udziałem drużyny konduktorskiej, który powinien je wykonywać na podstawie pisemnych poleceń, otrzymanych od dyżurnego ruchu tej stacji opiekuńczej, która obsługuje stację bez własnej obsługi.

Aparaty telegraficzne, blokowe i telefoniczne.

Do § 7
ust. (1)

Na posterunkach zapowiadawczych i blokowych kolei znaczenia miejscowego wolno posługiwać się telefonem zamiast aparatem telegraficznym i blokowym. Dyrekcje kolei wyznaczą we własnym zakresie te linie, które mogą nie mieć aparatów telegraficznych i blokowych. Znajdujące się na stacjach i posterunkach aparaty telegraficzne i blokowe, których używania nie wymagają Przepisy niniejsze należy, jeżeli linia posiada łączność telefoniczną, wyłączyć, jednak pozostawić i utrzymywać w stanie zdatnym do użytku aż do otrzymania zarządzenia Ministerstwa Komunikacji.

Sygnalizacja.

Do § 8
ust. (1)

Na kolejach znaczenia miejscowego powinny być stosowane “Przepisy Sygnalizacji na Kolejach Polskich Nr E. 1”, obowiązujące na normalnotorowych pierwszorzędnych i drugorzędnych kolejach P. K. P. z następującymi ulgami i zmianami:
A. Pozwala się nie stosować następujących sygnałów, przewidzianych w Przepisach Nr E 1:
1. semaforów wieloramiennych sygnały 2b i 2c,
2. tarcz ostrzegawczych sygnały 3/4 oraz 103/104 i 103a.
B. Nie stosuje się następujących sygnałów:
1. semaforów z tarczą ostrzegawczą, odnoszącą się do następującego semaforu
sygnał 1 i jednocześnie,
sygnał 3 “stój”,
sygnał 2a i jednocześnie, sygnał 3,
sygnał 2a i jednocześnie, sygnał 4,
sygnał 2b i jednocześnie, sygnał 3,
sygnał 2b i jednocześnie, sygnał 4;
2. tarcz manewrowych sygnały 5 i 6;
3. wskaźników 1, 3a, 3b, 3c, 4 i 7;
4. sygnałów na górkach rozrządowych sygn. 105a/106a/106b.
C. Pozwala się stosować następujące odmienne sygnały:
1. Jeżeli przed semaforem wjazdowym nie ma ustawionego sygnału ostrzegawczego, to należy ustawić przed nim 2 nieruchome czworokątne tablice białe z czarnym obramowaniem jedna nad drugą- podzielone dwiema czarnymi przekątniami na cztery trójkąty równoramienne, tj. wskaźnik 2, przewidziany Przepisami Nr E. 1.
2. Na stacjach, na których dyrekcja kolei uzna to za możliwe, pozwala się, zamiast semaforów wjazdowych, stosować sygnały dystansowe 101a/102, tj. ruchome okrągłe lub czworokątne tarcze czerwone, zaopatrzone w światła do dawania sygnałów nocnych.
3. Jeżeli szybkość pociągów na danej linii nie przewyższa 40 km na godzinę i jeżeli na to pozwala ciężar pociągu i profil linii, wolno ustawiać sygnał 11a – “stój” – bez uzupełnienia go przenośną tarczą ostrzegawczą. W tym przypadku sygnał 1a należy ustawiać najmniej w odległości 600 m od miejsca, które ma być osłonięte i uzupełnić go zakładając spłonki.
Stacje obsługiwane powinny zasadniczo posiadać semafory wjazdowe, albo okrągłe lub czworokątne ruchome tarcze czerwone, tj. sygnały 101/102. Dyrekcja kolei rozstrzyga jednak, na jakich kolejach znaczenia miejscowego stacje mogą w okresie przejściowym nie posiadać semaforów wjazdowych, ani sygnałów 101a/102. Semafory wyjazdowe nie są wymagane, natomiast posterunki blokowe, jeżeli są czynne, powinny posiadać po jednym semaforze, lub po jednym sygnale 101 a/ 102 do każdego kierunku jazdy.
Uzależnienie semaforów wjazdowych od zwrotnic należy stosować jedynie na liniach ze znacznym ruchem, a to według uznania dyrekcji kolei. Znajdujące się na stacjach, posterunkach i szlakach urządzenia bezpieczeństwa, które nie są wymagane przepisami niniejszymi, należy pozostawić i utrzymywać w stanie zdatnym do użytku, aż do otrzymania zarządzenia Ministerstwa Komunikacji.
Ramiona zbytecznych semaforów i zbyteczne tarcze ostrzegawcze należy unieważnić stosownie do postanowień p. 13 § 1 i p. 8 § 2 Przepisów Sygnalizacji (Nr E. 1).
Zbyteczne latarnie zwrotnic natęży zdjąć i przechowywać na stacji.

Posterunki odgałęźne i punkty bocznicowe.

Do § 10
ust. (1)

Na tych posterunkach odgałęźnych, kolei znaczenia miejscowego, na których dyrekcja uzna to za możliwe, można zamiast semaforów wjazdowych stosować ruchome tarcze okrągłe lub czworokątne (sygnał 101a/102).

Zegary.

Do § 15
ust. (2)

Na kolejach znaczenia miejscowego umieszczenie zegara zewnętrznego na stacjach nie jest obowiązkowe.

Sposoby prowadzenia ruchu pociągów.

Do § 21
ust. (3)

Na liniach kolei znaczenia miejscowego, obsługiwanych tytko tym samym parowozem, czynności związane z regulowaniem ruchu pociągów i kierowaniem manewrami może za pozwoleniem dyrekcji kolei, sprawować kierownik pociągu. W tym przypadku wszystkie stacje na tej linii należy uważać za stacje bez własnej obsługi.

Rozmieszczenie wagonów w pociągu.

Do § 25
ust. (26)

Na kolejach znaczenia miejscowego przewóz długich szyn, żelaza do robót żelbetonowych i tym podobnych długich przedmiotów, odbywający się na kilku platformach, oraz przewóz specjalnych sześcioosiowych wagonów lub cystern “Arbela” zwiększonej ładowności, powinien się odbywać za pozwoleniem dyrekcji kolei według specjalnych przepisów.

Do § 25
ust. (31)

Na kolejach znaczenia miejscowego nieczynny pług odśnieżny na własnych kołach można przewozić każdym pociągiem, jadącym z szybkością nie większą niż 40 km na godz.

O hamowaniu pociągów.

Do § 30
ust. (5)

Na kolejach znaczenia miejscowego największa odległość hamowania powinna wynosić 400 metrów.

Do § 30
ust. (7)

Na kolejach znaczenia miejscowego najmniejszy ciężar hamowany pociągu, wymagany przy 400-metrowej odległości hamowania, powinien być obliczony na podstawie niżej podanych tablic I i II. Zmniejszenie ciężaru hamowanego, jeżeli warunki miejscowe na to pozwolą, z równoczesnym zwiększeniem odległości hamowania jest dozwolone, jedynie po uzyskaniu pozwolenia Ministerstwa Komunikacji. Na kolejach znaczenia miejscowego, których budowa odpowiada typowi linii pierwszorzędnych, największa odległość hamowania może wynosić 700 metrów. Najmniejszy ciężar hamowania pociągu powinien być obliczony w tym przypadku według tablic A i B, zawartych w § 30 Przepisów Nr R. 1.

Obsada pociągów.

Do § 31
ust. (4)

Na kolejach znaczenia miejscowego ostatni hamulec może być nieobsadzony, jeżeli na czole pociągu znajduje się parowóz ciągnący, a pociąg jest hamowany hamulcem zespolonym.

Do § 31
ust. (12)

Na kolejach znaczenia miejscowego pełnienie obowiązków kierownika pociągli towarowego można powierzyć maszyniście, jeżeli skład pociągu nie przewyższa czterech wagonów, na liniach zaś ze spadkami przeszło 10 o/oo, trzech wagonów, niezależnie od ilości osi. W tych przypadkach wolno nie obsadzać hamulców ręcznych.

Zaopatrzenie pociągów.
Przygotowanie pociągów do odjazdu.

Do § 32
ust. (5)

Oświetlanie wagonów podczas przejazdu pociągu przez tunele nie obowiązuje na kolejach znaczenia miejscowego.

Manewry,

Do § 33A
ust. (7)

Jeżeli na stacji bez własnej obsługi kolei znaczenia miejscowego ma być wykonane manewrowanie, to kierownik pociągu może zarządzić otwarcie zwrotnic, potrzebnych do manewrowania, dopiero po wjeździe pociągu na stację. Po ukończeniu manewrów kierownik pociągu powinien ustawić zwrotnice w położeniu normalnym, zamknąć je na klucz i dopiero potem można wyprawić pociąg.

Do § 33A
ust. (9)

Na stacjach, kolei znaczenia miejscowego, nieposiadających czynnych semaforów wjazdowych, manewry na torach głównych mogą być dokonywane dopiero po zabezpieczeniu stacji sygnałem ręcznym “stój”, ustawionym z obu stron stacji w odległości 400 m. Manewry na torach głównych oraz przeznaczonych do wjazdu pociągów, jak również na torach bocznych, które nie mogą być izolowane od tych torów, powinny być przerywane najpóźniej na 10 minut przed spodziewanym nadejściem pociągu, biorąc pod uwagę skrócony czas jazdy przy opóźnieniu pociągu.

Do § 33A
ust. (13)

Na kolejach znaczenia miejscowego podczas manewrowania na przejazdach, niezaopatrzonych w rogatki, przez które odbywa się znaczniejszy ruch pojazdów lub pieszych, należy ochraniać przejazd przez pracownika kolejowego (stacyjnego lub hamulcowego).

Do § 33F
ust. (18)

Na liniach kolei znaczenia miejscowego z małym ruchem wagony mogą być za pozwoleniem dyrekcji na szlaku między stacjami, w celu załadowania lub wylądowania, pozostawione bez przyprzęgniętego parowozu, pod warunkiem, że będzie ich pilnował wyznaczony do tego pracownik, obznajmiony z sygnałami drogowymi i z przepisami, dotyczącymi zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem, i że szlak ten pozostanie zamknięty dla ruchu pociągów dopóty, dopóki pozostawione wagony będą się na nim znajdowały.

Zawiadomienia personelu kolejowego w ruchu pociągów.

Do § 35
ust. (4)

Na kolejach znaczenia miejscowego, posiadających stale posterunki dróżnicze, na których jednak nie ma łączności telefonicznej między dróżnikami i posterunkami zapowiadawczymi, należy personel drogowy uwiadamiać każdorazowo pisemnie albo sygn. Nr 15 lub 16 o kursowaniu pociągów niestałych (dodatkowych, nadzwyczajnych itp.) oraz o odwołaniu pociągu stałego. W tym celu kierownictwa służby drogowej (odziały drogowe) powinny wyznaczyć pracowników drogowych, którzy mają obowiązek dowiadywać się na posterunkach zapowiadawczych w określonym czasie o kursowaniu pociągów i zawiadamiać o tym personel drogowy, pracujący na szlaku. Przepis ten nie dotyczy pociągów służbowych.

Raport z jazdy.

Do § 36
ust. (2)

Pozwala się według uznania dyrekcji kolei na stosowanie na kolejach znaczenia miejscowego uproszczonych raportów z jazdy z opuszczeniem danych, które nie mają istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu, następczej kontroli biegu pociągu, statystyki pracy taboru i dochodzeń w razie wypadków.

Wyznaczenie torów stacyjnych do przyjmowania pociągów i nastawianie zwrotnic.

Do § 38
ust. (5)

Na stacjach kolei znaczenia miejscowego, na których nie ma zwrotniczych, obsługę zwrotnic należy przekazać odpowiednim pracownikom stacyjnym lub drużynie konduktorskiej.

Utrzymywanie zwrotnic. Zaopatrzenie zwrotnic w przyrządy sygnałowe.
Oświetlenie i kontrola zwrotnic,

Do § 39
ust. (5)

Na kolejach znaczenia miejscowego na stacjach bez własnej obsługi, zwrotnice niesprężynowe, przez które przechodzą pociągi, powinny być zamykane ręcznie, natomiast zaopatrzenie zwrotnic w przyrządy sygnałowe i latarnie nie jest wymagane. Na stacjach obsługiwanych, zwrotnice wjazdowe powinne posiadać zamki ręczne oraz przyrządy sygnałowe i latarnie, które muszą być oświetlane w porze ciemnej, jeżeli ruch pociągów odbywa się i w porze nocnej (patrz uzup. do § 51). Na obsługiwanych stacjach z małym ruchem latarnie te należy oświetlać tylko na czas przejścia pociągu.
Dyrekcje wyznaczą stacje, na których oprócz wjazdowych, inne zwrotnice, równocześnie przez dyrekcję ściśle określone, powinne być zaopatrzone w sygnały nocne ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów i na sprawność manewrów.

Sprawdzanie drogi przebiegu pociągów.

Do § 40
ust. (2)

Na stacjach obsługiwanych kolei znaczenia miejscowego, na których nie ma zwrotniczych, dyżurny ruchu powinien oczekiwać pociągu wjeżdżającego na stację przy zwrotnicy wjazdowej, jeżeli zwrotnica nie jest na klucz zamknięta.

Do § 40
ust. (8)

Na kolejach znaczenia miejscowego klucze od zwrotnic, zamykanych ręcznie, powinny być przechowywane: 1. na stacjach obsługiwanych – u dyżurnego ruchu, 2. na stacjach bez własnej obsługi – na opiekuńczej sąsiedniej stacji obsługiwanej w rozporządzeniu dyżurnego ruchu, który wydaje je w miarę potrzeby kierownikowi pociągu, zapisując wydanie w raporcie z jazdy, 3. na liniach, na których nie ma stacyj obsługiwanych, a czynności związane z regulowaniem ruchu i manewrami sprawuje kierownik pociągu, dyrekcja kolei określa sposób przechowywania kluczy od zwrotnic.

Wyprawianie pociągu.

Do § 42
ust. (1)

Ruch pociągów może się odbywać na kolejach znaczenia miejscowego bez porozumienia między obsługiwanymi posterunkami ruchu w przypadkach:
1. Jeżeli ruch wszystkich pociągów w obu kierunkach odbywa się na podstawie posługiwania się jednym berłem, według przepisów zatwierdzonych przez Ministerstwo Komunikacji, albo
2. jeżeli wszystkie pociągi w obu kierunkach są obsługiwane przez ten sam parowóz lub tego samego przewodnika.

Do § 42
ust. (6)

Porozumiewanie się obsługiwanych posterunków następczych na kolejach znaczenia miejscowego co do wyprawiania i przepuszczania pociągów, może się odbywać telefonicznie na tych liniach, które będą wskazane przez dyrekcję kolei. Telefonicznego porozumiewania się, odnoszącego się do wyprawienia i skrzyżowania pociągów, powinien na stacjach obsługiwanych dokonywać osobiście dyżurny ruchu zgodnie z ust. (2) i (3) § 46 Przepisów Ruchu Nr R. 1. Krzyżowanie się pociągów na stacji bez własnej obsługi, może być dozwolone pod warunkiem porozumienia się w każdym przypadku oddzielnie zgodnie z § 21 Przepisów Nr R. l sąsiednich stacyj obsługiwanych, między którymi znajduje się ta stacja bez własnej obsługi lub mijanki, jako też pod warunkiem uprzedzenia o tym przez dyżurnych ruchu drużyn pociągowych obu pociągów, mających skrzyżować się na tej stacji, a mianowicie tylko w porze dziennej i przy dobrej widzialności sygnału. Dyrekcje kolei ustanowią w dodatku do rozkładu jazdy w zależności od warunków miejscowych stacje (mijanki) bez własnej obsługi, na których może być dokonywane krzyżowanie pociągów, oraz ustalą stosownie do wskazówek, zawartych w § 45 ust. (15) Przepisów Nr R. 1, sposób przesyłania i zwracania kluczy od zwrotnic stacyj bez własnej obsługi.

Wyprawianie pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej lub telegraficznej i telefonicznej na szlakach jednotorowych.

Do § 46
ust. (4)

Na kolejach znaczenia miejscowego nie obowiązują postanowienia o potrzebie wysłuchania przez drugą osobę telefonogramów, dotyczących przyjęcia pociągów lub krzyżowania.

Wyprawianie pociągów na szlakach, na których znajdują się stacje czynne tylko w pewnych okresach doby.

Do § 51

Na kolejach znaczenia miejscowego ruch pociągów powinien odbywać się przeważnie w porze dziennej, jeżeli na to pozwolą warunki ruchu. Wjazd, wyjazd i przejazd pociągów przez stacje i mijanki. Na stacjach kolei znaczenia miejscowego nie zaopatrzonych w semafory wjazdowe, gdyby miał nastąpić jednoczesny wjazd na stację dwu pociągów, należy jeden z jednocześnie zbliżających się do stacji pociągów zatrzymać sygnałem ręcznym.

Do § 64
ust. (3)

Wogóle, jeżeli na stacjach kolei znaczenia miejscowego niewyposażonych w semafory wjazdowe zachodzi jakakolwiek przeszkoda do wjazdu pociągu, należy zbliżający się pociąg zatrzymywać sygnałami ręcznymi (patrz uzupełnienie do § 33). Dyrekcje kolei ustanowią w dodatku do rozkładu jazdy w zależności od warunków miejscowych, stacje, przed którymi pociągi powinny się zatrzymywać. Drużyna pociągowa, przy zbliżaniu się do stacji, na której nie ma semaforów wjazdowych, powinna przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na sygnały ręczne, dawane ze stacji.

O szybkości pociagów

Do § 57
ust. (3)- (6)

Na kolejach znaczenia miejscowego największa szybkość pociagu nie powinna przewyższać:

pociagu na
hamulcach
km na
godz.
Uwagi:
pasażerskiego zespolonych 50 w sprzyjających warunkach można podnieść za pozwoleniem Ministerstwa Komunikacji szybkość do 55 km/godz.
pasażerskigo ręcznych 40
towarowego zespolonych 40 szybkość lekkich i krótkich pociągów można podnieść za pozwoleniem Min. Komunikacji do 45 km/godz.
towarowego ręcznych 30

Na kolejach znaczenia miejscowego, których budowa odpowiada typowi linij drugorzędnych, najwyższa dozwolona szybkość pociągów pasażerskich na hamulcach zespolonych może być, za zgodą Ministerstwa Komunikacji, podniesiona do 60 km/godz.

Do § 57
ust. (8)

Przy układaniu rozkładu jazdy na kolejach znaczenia miejscowego największe dozwolone szybkości pociagu, podane w dodatku do ust. (3) do (6), powinny być ograniczone w zależności od spadku i promieni łuków, według nastepująch tabel:
1. na spadkch:

spadek w tysiącznych największa dozwolona szybkość w km na godz.
do 20
25
30
35
50
40
30
20

2. Na łukach o małych promieniach:

łuk o promieniu w metrach największa dozwolona szybkość w km na godz.
300
250
200
180
150
120
100
40
35
30
25
20
15
15

Do § 57
ust. (9)

jeżeli na szlaku kolei znaczenia miejscowego łuk lezy na spadku, to należy stosować szybkość mniejszą , z dwóch szybkości, podanych w tabelach 1. i 2. dodatku do ust. (8)

Do § 57
ust. (10)

Oprócz wymienionych w dodatkach do ust (8) i (9) ograniczeń największa dozwolona szybkość pociagu na kolejach znaczenia miejscowego powinna doznać dalej idących ograniczeń w następujacych przypadkach:

szybkość pociagu nie powinna przewyższać km na godz.
pociagu, prowadzonego przez parowóz zwrócony tendrem na przód (z wyjątkiem tendrzaków) 40
pociagu popychanego, bez czynnego parowozu na przodzie- zasadniczo
a na odcinkach, na których przejazdy w poziomie nie są strzeżone
25
15
pociagu popychanego z czynnym parowozem na przodzie:
-z jednym popychaczem
-z dwoma popychaczami
40
20
pociagu z nieczynnym pługiem odśnieżnym na własnych kołach
czynnego pługu na własnych kołach
40
20
pociagów niestałych , o których kursowaniu nie można powiadomić służby drogowej 30
pociagów roboczych 25
na odcinku gdzie tor biegnie po jezdni szosy lub drogi. 15

Opóźnione parowozy idące luzem mogą jechać podług najkrótszych czasów jazdy pociągu pasażerskiego, ustanowionych na danym szlaku, pod warunkiem, że nie przekroczą największej dozwolonej szybkości, zależnej od konstrukcji parowozu.

Nadzorowanie ruchu pociągów przez dróżników.

Do § 62

Postanowienia § 62 “Przepisów Nr R. 1”, dotyczące dróżników przejazdowych i obchodowych, nie obowiązują na liniach kolei znaczenia miejscowego, na których nie istnieją stale posterunki dróżnicze.

Drezyny, rowery i wózki robocze.

Do § 68
ust. (10)

Na kolejach znaczenia miejscowego największa szybkość drezyn, rowerów i wózków, nie powinna przewyższać:
drezyn motorowych 50 km na godz.
rowerów motorowych 25 km na godz.
drezyn ręcznych i rowerów szynowych 20 km na godz.
wózków roboczych z hamulcem 10 km na godz.
wózków roboczych bez hamulca 5 km na godz.
Wózki robocze, załadowane materiałami, powinny być osłaniane z obu stron sygnałami ręcznymi, niesionymi przez pracowników w odległości 500 metrów od wózka.

Do § 68
ust. (19)

Na kolejach znaczenia miejscowego wózki po ukończonej jeździe na szlaku lub po ukończeniu pracy mają być, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, doprowadzone do stacji, lub najbliższego obsadzonego posterunku, jeżeli nie mogą być przechowane na szlaku pod dozorem pracownika kolejowego tak bezpiecznie, że dostęp osób niepowołanych jest do wózków niemożliwy.

Postępowanie przy zatrzymaniu pociągu na szlaku,

Do § 70
ust. (3)

Na kolejach znaczenia miejscowego, na których wszystkie kursujące pociągi w obu kierunkach jazdy obsługuje ten sam parowóz, należy osłonić pociąg zatrzymany na szlaku tylko w tych przypadkach, gdy zażądano parowozu (pociągu) ratunkowego, lub jeżeli drużyna pociągowa była poprzednio zawiadomiona o kursowaniu drezyny motorowej lub roweru motorowego.

Do § 70
ust. (4)

Dyrekcje kolei określą linie kolei znaczenia miejscowego, na których drużyny konduktorskie powinny być zaopatrzone w spłonki i osłanianie pociągu na nich powinno się odbywać za pomocą spłonek i sygnałów wzrokowych, a na których tylko przez dawanie sygnałów wzrokowych Odległość założonych spłonek powinna wynosić 500 metrów od końca pociągu.

Do § 70
ust. (10)

Odległość pomiędzy cofającym się pociągiem a pracownikiem kolejowym, osłaniającym pociąg sygnałem, można na kolejach znaczenia miejscowego zmniejszyć do 400 m. Na liniach, na których wszystkie kursujące pociągi w obu kierunkach jazdy obsługuje ten sam parowóz, pozwala się nie wysyłać pracownika z sygnałem przed cofającym się pociągiem, jeżeli drużyna pociągowa nie była poprzednio zawiadomiona o kursowaniu drezyny motorowej lub roweru motorowego. Pociąg taki powinien jednak ostrożnie się cofać i zatrzymać się przed zwrotnicą wjazdową, a może wjechać na stację tylko po otrzymaniu pozwolenia od dyżurnego ruchu. Parowóz wyprawiony luzem, który się wskutek zepsucia zatrzymał na szlaku, powinien być osłonięty sygnałami przez pomocnika maszynisty lub palacza.

Postępowanie podczas ulewy.

Do § 72
ust. (4)

Pociągi, które gwałtowna ulewa (oberwanie chmury) zastała na szlaku kolei znaczenia miejscowego, powinny zmniejszyć szybkość jazdy do 15 km/godz., a przez miejsca zagrożone przechodzić z szybkością 5 km/godz.

Zamknięcie torów do ruchu.

Do § 74
ust. (4)

Na kolejach znaczenia miejscowego zawiadomienia o nieprzewidzianym zamknięciu toru do ruchu można przesyłać telefonicznie lub przez posłańca pisemnie.

 

Antykwariat i §