Spis treści.
1. Cel i zakres obowiązywania instrukcji
2. Rodzaj, zakres i częstotliwość czyszczeń
3. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
4. Organizacja i technologia pracy
5. Warunki technologiczne i techniczne.
6. Bezpieczeństwo pracy
Załącznik 1 i 2


Zarządzenie Nr 13 Ministra Komunikacji
z dnia 27 lutego 1984 r.
w sprawie ustalania Instrukcji o utrzymaniu
w czystości wagonów osobowych, elektrycznych
zespołów trakcyjnych, wagonów spalinowych
i lokomotyw
 M w 8.
Na podstawie art. 5 ust. l i art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, póz. 76, z 1971 r. Nr 12, póz. 115, z 1974 r. Nr 24, póz. 142 i z 1982 r. Nr 7, póz, 54) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Instrukcję o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów spalinowych i lokomotyw Mw 8, która ukaże się w osobnym wydaniu.

§ 2.

Naczelni dyrektorzy okręgów kolei państwowych stworzą niezbędne warunki techniczne na stacjach i punktach czyszczenia taboru osobowego i lokomotyw zapewniające od dnia l stycznia 1988 r., pełne wykonanie przez Kolejowe Zakłady Usługowe rocznych planów czyszczeń.

§ 3.

Naczelni dyrektorzy okręgów kolei państwowych określą zasady współpracy Kolejowych Zakładów Usługowych z jednostkami wykonawczymi zainteresowanych służb i ustalą podział odpowiedzialności za stan przygotowania sanitarnego pociągów pasażerskich.

§ 4.

Naczelni dyrektorzy okręgów kolei państwowych poprzez naczelników właściwych zarządów i biur, sprawują nadzór nad wykonaniem (ilościowym i jakościowym) przez Kolejowe Zakłady Usługowe ustalonego rocznego planu czyszczeń.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 22 z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, taboru elektrycznego i spalinowego Mw-8 (Biuletyn MK Nr 6 z dnia 20 lutego 1960 r. póz. 41).

§ 6.

Zarządzenie ‘wchodzi w życie z dniem l kwietnia 1984r.
Nr CW5b-6530/l/84
MINISTER
wz.
() inż. J. Głowacki Podsekretarz Stanu

Wykaz
jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję Mw8 do użytku służbowego.

I. Ministerstwo Komunikacji.
Komórki Ministerstwa zgodnie z rozdzielnikiem.
II. Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe.
1. Dyrekcje okręgowe kolei państwowych -według rozdzielnika.
2. Kolejowe Zakłady Usługowe według rozdzielnika.
III. Jednostki podległe dokp:
1. Wagonownie.
2. Lokomotywownie.
3. Stacje i oddziały zamiejscowe wagonowni i lokomotywowni na terenie których, odbywa się czyszczenie taboru osobowego i lokomotyw.
IV. Inne jednostki organizacyjne:
1. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
2. Centralny Ośrodek Badawczy Kolejowej Służby Zdrowia.
3. Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych Wars.
4. Centralny Zarząd Poczty Ministerstwa Łączności.

W y k a z
stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują instrukcję Mw 8 do osobistego użytku służbowego.

1. Starszy kontroler i kontroler Zarządu Wagonów, Trakcji, Handlowo-Przewozowego i Kolei Dojazdowych.
2. Starszy instruktor i instruktor w służbie wagonów, trakcji, handlowo-przewozowej i kolei dojazdowych.
3. Kierownik działu eksploatacji w służbie wagonów, trakcji i kolei dojazdowych.
4. Naczelnik wagonowni, lokomotywowni i stacji, na terenie których odbywa się czyszczenie taboru osobowego i lokomotyw.
5. Kierownik oddziału wagonowni i lokomotywowni zajmujący się sprawami czyszczenia taboru osobowego i lokomotyw.
6. Kierownik oddziału Kolejowych Zakładów Usługowych przy wagonowniach i lokomotywowniach.
7. Starszy rewident i rewident wagonów, trakcji, kolei dojazdowych oraz majster rewidentów, zatrudnieni przy obrządzaniu taboru osobowego i lokomotyw.

Informacje wprowadzające.

1. Niniejsza instrukcja zostaje wprowadzona w miejsce dotychczas obowiązującej Instrukcji o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, taboru elektrycznego i spalinowego Mw 8, zatwierdzonej zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 22 z dnia 29 stycznia 1960 r.
2. Instrukcja ustala rodzaje, częstotliwość i ramowe zakresy czyszczeń taboru osobowego i lokomotyw w ruchu pasażerskim przedsiębiorstwa PKP.
3. W instrukcji określone zostały warunki technologiczne i techniczne stacji i punktów czyszczenia taboru osobowego na PKP. Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów spalinowych i lokomotyw Mw 8.

Cel i zakres obowiązywania instrukcji.

§ 1.

1. Celem instrukcji jest określenie jednolitych zasad i warunków utrzymania właściwego stanu porządkowo-sanitarnego wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów spalinowych i lokomotyw zwanych dalej jako tabor osobowy i lokomotywy.
2. Instrukcja obowiązuje pracowników przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe oraz inne osoby zatrudnione przy czyszczeniu taboru osobowego i lokomotyw.

Rodzaj, zakres i częstotliwość czyszczeń.

§ 2.

1. Podstawowym rodzajem czyszczenia taboru osobowego i lokomotyw jest czyszczenie okresowe wykonywane w odniesieniu do:
a) wagonów osobowych nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów spalinowych i lokomotyw w czasie przeglądów okresowych.
2. Tabor osobowy i lokomotywy do czyszczenia okresowego powinny być wyłączone z ruchu i sprawne technicznie.
3. Ramowy zakres czyszczenia okresowego taboru, osobowego i lokomotyw zawiera załącznik nr 1.
4. Bieżące utrzymanie czystości taboru osobowego i lokomotyw uzyskiwane jest poprzez:
a) czyszczenie codzienne,
b) czyszczenie pobieżne.
5. Czyszczeniu codziennemu podlega tabor osobowy i lokomotywy nie rzadziej niż raz na dobę.
6. Wagony osobowe kursujące w pociągach międzynarodowych, ekspresowych i dalekobieżnych (pośpiesznych i osobowych) podlegają codziennemu czyszczeniu na stacjach macierzystych i zwrotnych.
7. Wagony osobowe kursujące w pociągach podmiejskich i miejscowych podlegają czyszczeniu codziennemu na stacjach macierzystych.
8. Elektryczne zespoły trakcyjne, wagony spalinowe i lokomotywy podlegają czyszczeniu codziennemu na stacjach macierzystych lub wyznaczonych zwrotnych.
9. Ramowy zakres czyszczenia codziennego taboru osobowego i lokomotyw zawiera załącznik nr 2.
10. Czyszczeniu pobieżnemu podlegają na stacjach zwrotnych tabor osobowy i lokomotywy kursujące w pociągach podmiejskich i miejscowych.
11. Ramowy zakres czyszczenia pobieżnego taboru osobowego i lokomotyw zawiera załącznik nr 3.

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja.

§ 3

Zasady i warunki dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji taboru osobowego określają odrębne przepisy.

Organizacja i technologia pracy

§ 4.

1. Mycie i czyszczenie taboru osobowego i lokomotyw wykonują Kolejowe Zakłady . Usługowe.
2. Ustala się następującą kolejność czyszczeń taboru osobowego i lokomotyw przez Kolejowe Zakłady Usługowe:
1) w służbie wagonów:
a) wagony osobowe kursujące w pociągach międzynarodowych,
b) wagony osobowe kursujące w pociągach ekspresowych i dalekobieżnych z nazwami,
c) wagony osobowe kursujące w pozostałych pociągach pośpiesznych i osobowych;
2) w służbie trakcji:
a) wagony elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
b) lokomotywy elektryczne i spalinowe obsługujące ruch pasażerski,
c) pozostałe lokomotywy.
3. W oparciu o postanowienia § 2 niniejszej instrukcji oraz posiadane ilostany taboru osobowego i lokomotyw dokp sporządzać będą roczne plany czyszczeń.
4. Technologię czyszczeń taboru osobowego i lokomotyw określają odrębne przepisy, dostosowane do warunków technicznych stacji lub punktu czyszczenia taboru osobowego i lokomotyw.

Warunki technologiczne i techniczne.

§5.

1. Czyszczenie taboru osobowego i lokomotyw powinno być zlokalizowane na stacjach postojowych, torach wydzielonych lub ogólnotechnicznych, z wyjątkiem torów przyperonowych.
2. Stacja postojowa powinna w zasadzie posiadać następujące warunki technologiczne i techniczne:
1) międzytorza utwardzone i odwodnione,
2) punkty poboru wody zlokalizowane na międzytorzach w odstępach nie większych niż 40 m,
3) punkt poboru ciepłej wody,
4) oświetlenie całego rejonu torów,
5) punkty poboru energii elektrycznej,
6) wyznaczone i uzbrojone miejsce do odfekalniania i składowania śmieci,
7) myjnię mechaniczną stacjonarną lub ruchomą,
8) pomost do czyszczenia wagonów piętrowych.
3. Każdy punkt czyszczenia taboru osobowego powinien posiadać następujące podstawowe wyposażenie:
1) do czyszczenia okresowego:
wydzielone tory,
międzytorza utwardzone i odwodnione,
punkty poboru wody zlokalizowane na międzytorzach,
punkty poboru energii elektrycznej,
oświetlenie całego rejonu torów,
wyznaczone i uzbrojone miejsce do odfekalniania i składowania śmieci.
2) do czyszczenia codziennego i pobieżnego:
punkty poboru wody zlokalizowane na międzytorzach, i przystosowanych- do napełniania zbiorników wagonowych,
oświetlony rejon czyszczenia,
wyznaczone i uzbrojone miejsce do składowania śmieci.
4. Tabor osobowy czyszczony wewnątrz powinien być:
1) oświetlony wewnątrz w porze nocnej,
2) ogrzany w okresie ogrzewczym.

Bezpieczeństwo pracy.

§ 6.

1. Osoba zatrudniona przy czyszczeniu taboru osobowego lub lokomotyw zwana pracownikiem powinna posiadać kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami.
2. Pracownik powinien stosować się do:
1) przepisów o sygnalizacji na PKP,
2) zasad bezpieczeństwa pracy na torach kolejowych,
3) przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po torach kolejowych.
3. Pracownik powinien przestrzegać następujące podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy:
1) nie wolno myć z zewnątrz taboru osobowego lub lokomotyw, osłon grzejników elektrycznych i napełniać zbiorników wodą w razie:
a) podgrzewania taboru osobowego z elektrycznej sieci ogrzewczej,
b) sprzęgnięcia wagonów z lokomotywą sprzęgiem elektrycznym,
c) podniesionego pantografu w elektrycznych zespołach trakcyjnych i lokomotyw elektrycznych,
2) nie wolno myć ręcznie strumieniem wody taboru osobowego lub lokomotyw będących pod czynną siecią elektryczną,
3) nie wolno czyścić z zewnątrz górnej części wagonów piętrowych będących pod czynna siecią trakcyjną,
4) nie wolno wchodzić lub wychodzić z taboru osobowego lub lokomotyw będących w ruchu,
5) nie wolno przechodzić na drugą stronę toru pod taborem kolejowym, po zderzakach lub sprzęgach, przed nadjeżdżającym taborem lub w odległości mniejszej niż 10 m od końca stojącego taboru.
4. Jednostka organizacyjna PKP przekazująca tabor osobowy lub lokomotywy do czyszczenia obowiązana jest zapewnić:
1) zamknięcie i zabezpieczenie torów, na których znajduje się tabor osobowy lub lokomotywy przeznaczone do czyszczenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i regulaminem technicznym stacji,
2) bezpieczne wykonanie prac związanych z czyszczeniem taboru osobowego lub lokomotyw a w szczególności zasad bezpieczeństwa pracy zawartych w § 6 ust. 1, 2 i 3 niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1

Ramowy zakres czyszczenia okresowego taboru osobowego i lokomotyw.

I. Wagony osobowe.
1. Zewnątrz wagonów:
mycie i czyszczenie pudła, okien, ram okiennych i tablic,
czyszczenie stopni, klamek i uchwytów drzwi wejściowych,
czyszczenie drzwi szczytowych i mostków przejściowych,
napełnienie zbiorników wodą (w zimie
konewek).
2. Wewnątrz wagonów:
a) w przedziałach, korytarzach i przedsionkach:
mycie sufitów, ścian, półek, kloszy oświetlenia zewnątrz, stolików i parapetów okiennych oraz usuwanie zabrudzeń i plam,
mycie i czyszczenie szyb, ram okiennych, luster, widoków i pozostałych części metalowych oraz z tworzyw sztucznych,
opróżnienie i mycie śmietniczek i popielniczek, czyszczenie i usuwanie kurzu z osłon grzejników,
mycie siedzeń i oparć z. tworzyw sztucznych,
odkurzenie i usuwanie plam z siedzeń i oparć pokrytych tkaniną,
zamiatanie i mycie podłóg oraz czyszczenie wycieraczek,
wymiana chodników i laufrów (podgłówków).
b) w przedziałach we i umywalniach:
dezynfekcja, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie ścian, sufitów, drzwi, kloszy oświetlenia zewnątrz, półek, osłon grzejników i podłóg,
mycie i czyszczenie szyb, luster i ram okiennych,
wyposażenie pomieszczeń w środki
sanitarno-higieniczne.
W czasie czyszczenia okresowego należy w wagonach wymienić firanki (zasłonki).

II. Elektryczne zespoły trakcyjne.

1. Zewnątrz:
mycie i czyszczenie pudła, okien, reflektorów i tablic,
czyszczenie ram okiennych, klamek i innych części metalowych,
zamiatanie stopni (w zimie usuwanie śniegu i lodu),
napełnianie zbiorników wodą w okresie letnim.
2. Wewnątrz:
a) w przedziałach i przedsionkach:
mycie sufitów, ścian, półek, szyb, stolików, parapetów okiennych i pulpitów,
czyszczenie luster, widoków, ram okiennych, kloszy oświetlenia zewnątrz oraz części metalowych,
opróżnienie i mycie śmietniczek i popielniczek,
mycie siedzeń i oparć,
czyszczenie i usuwanie kurzu z osłon grzejników,
zamiatanie i mycie podłóg,
usuwanie śmieci z harmonii między-wagonowych;
b) w przedziałach we:
dezynfekcja, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie ścian, sufitów, kloszy oświetlenia zewnątrz, drzwi, półek, osłon grzejników i podłóg,
czyszczenie szyb, luster i ram okiennych,
wyposażenie pomieszczeń w środki sanitarno-higieniczne.

III Wagony spalinowe.

1. Zewnątrz:
mycie i czyszczenie pudła, okien, reflektorów i tablic,
czyszczenie ram okiennych i części metalowych,
zamiatanie stopni (w zimie usuwanie śniegu i lodu),
napełnienie zbiorników wodą w okresie letnim.
2. Wewnątrz:
a) w przedziałach i przedsionkach:
mycie sufitów, ścian, półek, stolików, parapetów i pulpitów,
czyszczenie luster, widoków, ram okiennych, kloszy oświetlenia zewnątrz i części metalowych,
opróżnienie i mycie śmietniczek i popielniczek,
czyszczenie i usuwanie kurzu z osłon grzejników,
mycie siedzeń i oparć,
zamiatanie i mycie podłóg,
czyszczenie uchwytów drzwi wejściowych wewnątrz i zewnątrz.
b) w przedziałach we:
dezynfekcja, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie ścian, sufitów, drzwi, osłon grzejników, kloszy oświetlenia zewnątrz, półek i podłóg,
czyszczenie szyb, luster i ram okiennych,
wyposażenie pomieszczeń w środki sanitarno-higieniczne.

IV. Lokomotywy.

1. Zewnątrz:
mycie pudła, okien i reflektorów,
czyszczenie ram okiennych, klamek i innych części metalowych,
zamiatanie stopni (w zimie usuwanie śniegu i lodu),
napełnianie zbiorników wodą w okresie letnim.
2. Wewnątrz:
mycie ścian, sufitów, szyb, stolików, parapetów i pulpitów,
czyszczenie ram okiennych i części metalowych,
opróżnienie i mycie śmietniczek i popielniczek,
mycie siedzeń i oparć,
wycieranie osłon maszyn ł urządzeń,
zamiatanie i mycie podłóg.

Załącznik nr 2

Ramowy zakres czyszczenia codziennego taboru osobowego i lokomotyw.

I. Wagony osobowe.

1. Zewnątrz wagonów:
mycie pudła urządzeniami zewnętrznego mycia taboru,
mycie szyb okiennych w dodatnich temperaturach zewnętrznych,
czyszczenie tablic, stopni, klamek i uchwytów drzwi wejściowych,
napełnienie lub uzupełnienie wody w zbiornikach (w zimie konewek).
2. Wewnątrz wagonów:
a) w przedziałach, korytarzach i przedsionkach:
wycieranie na mokro półek, stolików, parapetów okiennych i osłon grzejników oraz usunięcie miejscowych zabrudzeń ze ścian i szyb,
opróżnienie śmietniczek i popielniczek oraz zewnętrzne wycieranie na mokro wraz z przyległymi powierzchniami ścian,
wycieranie na mokro siedzeń i oparć z tworzyw sztucznych,
usuwanie kurzu z siedzeń i oparć pokrytych tkaniną,
czyszczenie szyb okiennych i luster,
zamiatanie i wytarcie na mokro podłóg,
oczyszczenie chodników i wycieraczek,
usuwanie śmieci z harmonii między wagonami.
b) w pomieszczeniach we i umywalniach:
dezynfekcja, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie podłóg, ścian, drzwi i osłon grzejników,
-wyposażenie pomieszczeń w środki sanitarno-higieniczne.

II. Elektryczne zespoły trakcyjne.

1. Zewnątrz:
mycie pudeł urządzeniami do zewnętrznego mycia taboru,
mycie okien, reflektorów i tablic w dodatnich temperaturach zewnętrznych,
zamiatanie stopni (w zimie usuwanie śniegu i lodu),
napełnianie zbiorników wodą w okresie letnim.
2. Wewnątrz:
a) w przedziałach i przedsionkach:
wycieranie stolików, parapetów, pulpitów, siedzeń i oparć, opróżnienie śmietniczek i popielniczek,
zamiatanie i wycieranie na mokro podłóg,
usunięcie miejscowych zabrudzeń ze ścian, szyb oraz śmieci z harmonii międzywagonowych,
b) w przedziałach we:
dezynfekcje, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie podłóg, ścian, drzwi i osłon grzejników,
wyposażenie pomieszczeń w środki sanitarno-higieniczne.

III. Wagony spalinowe.

1. Zewnątrz:
mycie okien, tablic i reflektorów,
zamiatanie stopni (w zimie usuwanie śniegu i lodu),
napełnienie zbiorników wodą w okresie letnim.
2. Wewnątrz:
a) w przedziałach i przedsionkach:
wycieranie na mokro siedzeń, oparć, stolików, parapetów i pulpitów,
czyszczenie luster i widoków,
wycieranie osłon grzejników,
zamiatanie i wycieranie na mokro podłóg.
b) w przedziałach we:
dezynfekcja, opróżnienie i mycie misek klozetowych i umywalek,
mycie podłóg, ścian, drzwi i osłon grzejników,
wyposażenie pomieszczeń w środki sanitarno-higieniczne.

IV. Lokomotywy.

Zewnątrz:
mycie okien czołowych i reflektorów.
W przypadkach koniecznych zleceniodawca (wagonownia lub lokomotywownia) może zażądać w ramach czyszczenia codziennego wykonanie dodatkowo niektórych czynności ujętych w ramowym zakresie czyszczenia okresowego.

Załącznik nr 3

Ramowy zakres czyszczenia pobieżnego taboru osobowego i lokomotyw.

 

I. Wagony osobowe.

1. Zewnątrz wagonów:
oczyszczenie tablic,
uzupełnienie wody w zbiornikach (w zimie w konewkach),
2. Wewnątrz wagonów:
opróżnienie śmietniczek i popielniczek,
sprzątanie śmieci i zamiatanie podłóg,
odkażenie i oczyszczenie misek klozetowych i umywalek,
uzupełnienie pomieszczeń we w środki sanitarno-higieniczne.

II. Elektryczne zespoły trakcyjne.

1. Zewnątrz:
czyszczenie okien czołowych, reflektorów i tablic,
uzupełnienie wody w zbiornikach w o-kresie letnim.
2. Wewnątrz:
opróżnienie śmietniczek i popielniczek,
sprzątnięcie śmieci i zamiatanie podłóg,
odkażenie i oczyszczenie misek klozetowych i umywalek,
uzupełnienie pomieszczeń we w środki sanitarno-higieniczne.

III. Wagony spalinowe.

1. Zewnątrz:
czyszczenie okien czołowych i reflektorów,
uzupełnienie wody w zbiornikach w o-kresie letnim.
2. Wewnątrz:
opróżnienie śmietniczek i popielniczek,
sprzątnięcie śmieci i zamiatanie podłóg,
odkażenie i oczyszczenie misek klozetowych i umywalek,
uzupełnienie pomieszczeń we w środki sanitarno-higieniczne.

IV. Lokomotywy.

Zewnątrz:
czyszczenie okien czołowych i reflektorów.


Antykwariat i §