SPIS TREŚCI
Postanowienia wprowadzające
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakres stosowania
§ 2. Ogólne obowiązki magazyniera bocznicowego
Rozdział II
Szczegółowe czynności magazyniera bocznicowego
§ 3. Czynności przy podstawianiu wagonów ładownych i próżnych na bocznicą kolejową
§ 4. Czynności wiążące się z postojem wagonów na bocznicy i wykonywaniem prac ładunkowych oraz z obrotem przyborów ładunkowych
§ 5. Czynności przy zabieraniu wagonów próżnych i ładownych z bocznicy kolejowej
Rozdział III 
ilościowa ewidencja postoju wagonów
§ 6. Postępowanie przy stosowaniu ilościowej ewidencji postoju wagonów na bocznicy
Rozdział IV 
Postanowienia końcowe
§ 7. Wyszczególnienie przepisów obowiązujących magazyniera bocznicowego


Zarządzenie
Ministra Komunikacji nr 241 z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową nr H 24.

§ 1.

Zatwierdza się do użytku służbowego iż ważnością od dnia l stycznia 1966 r. Instrukcję dla magazyniera, obsługującego bocznicę kolejową nr H 24. która ukaże się w osobnym wydaniu książkowym.

§ 2.

Traci moc obowiązującą instrukcja o postępowaniu przy podstawianiu i zabieraniu wagonów do i z punktów ładunkowych, wprowadzona w życie pismem Ministerstwa Komunikacji Nr CZH-1-26/9/63 z dnia 10 kwietnia 1953 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Nr CZH.4-92006/1/65

Z up. MINISTRA () mgr K. Ratajczak
Dyrektor Centralnego Zarządu Handlowo-Przewozowego
(Dz. Urz. MK Nr 53, poz. 329)

WYKAZ
jednostek organizacyjnych otrzymujących instrukcję nr H 24 do użytku służbowego

1. Ministerstwo Komunikacji

1) Centralny Zarząd Handlowo-Przewozowy
2) Centralny Zarząd Ruchu Kolejowego
3) Biuro Taryf PKP
4) Biuro Inspekcji
5) Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej Komunikacji
6) Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2. Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych

1) Zarząd Handlowo-Przewozowy
2) Zarząd Ruchu

3. Jednostki bezpośrednio podległe DOKP

1) Oddziały ruchowo-handlowe

4. Stacje

1) Każda ekspedycja kolejowa
2) Biuro zawiadowcy stacji
3) Kasa towarowa
4) Biuro wagonowe
5) Posterunek odprawy pociągów
6) Posterunek dyżurnego ruchu manewrowego

WYKAZ
stanowisk pracy, na których oddzielne egzemplarze instrukcji nr H 24 powinny być przydzielone pracownikom do osobistego użytku.

1. W dyrekcji okp:

1) Kierownik działu ekspedycyjnego Zarządu Handlowo-Przewozowego
2) Starszy instruktor handlowo-przewozowy
3) Starszy kontroler handlowo-przewozowy

2. W oddziale ruchowo-handlowym:

1) Referent d/s ekspedycyjno-przewozowych
2) Instruktor handlowo-przewozowy
3) Kontroler handlowo-przewozowy

3. Na stacji:

1) Kierownik ekspedycji kolejowej
2) Zawiadowca stacji
3) Kierownik biura wagonowego
4) Magazynier handlowy

Postanowienia wprowadzające

1. Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową wydana zostaje w związku z obsadzeniem wymienionych punktów ładunkowych pracownikami kolejowymi, zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 273 7. dnia 3 grudnia 1963 r. (Dz. Urz., MK Nr 53, poz. 310).
2. Instrukcja zawiera zbiór podstawowych postanowień z obowiązujących przepisów i instrukcji służbowych w zakresie postępowania pracowników kolejowych przy podstawianiu wagonów na bocznice, w czasie postoju wagonów na tych punktach oraz przy zabieraniu wagonów z bocznic, co powinno ułatwić im prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Zakres stosowania

1. Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową, zwanego w dalszym ciągu magazynierem bocznicowym, określa rodzaj i zakres czynności magazyniera bocznicowego, a w szczególności obowiązki związane z przekazywaniem i odbieraniem wagonów (przesyłek) oraz z wykonywaniem prac ładunkowych na terenie bocznicy kolejowej.
2. Instrukcja ma odpowiednie zastosowanie również do magazynierów handlowych, zatrudnionych na terenie innych wydzielonych punktów ładunkowych, jeżeli są obsługiwane na zasadach ustalonych dla bocznic kolejowych.
3. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o ekspedycji kolejowej lub kierowniku ekspedycji, należy uważać, iż dotyczy to również stacji lub zawiadowcy stacji w przypadku, gdy nie ma zorganizowanej ekspedycji Kolejowej.

§ 2.
Ogólne obowiązki magazyniera bocznicowego

1. Magazynier bocznicowy jest pracownikiem ekspedycji kolejowej stacji, obsługującej daną bocznicę.
2. Do ogólnych obowiązków magazyniera bocznicowego należy:
a) właściwe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych na terenie bocznicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą instrukcją,
b) stosowanie się do zarządzeń i dyspozycji wydawanych przez kierownika ekspedycji,
c) interweniowanie u dyżurnego ruchu w przypadkach nieprzestrzegania planu obsługi bocznicy przez drużynę manewrową oraz zgłaszanie kierownikowi ekspedycji o takich przypadkach,
d) podejmowanie środków dla terminowego dokonywania przez użytkownika bocznicy, czynności naładunkowych i wyładunkowych,
e) zasięganie informacji od posterunków odprawy pociągów o przybyłych do stacji wagonach przeznaczonych dla poszczególnych punktów ładunkowych.
W celu umożliwienia sprawdzenia przez magazyniera bocznicowego, czy wszystkie nadeszłe na stację wagony ładowne zostały podstawione na dany punkt ładunkowy, dopuszcza się możliwe w zależności od warunków lokalnych sposoby powiadamiania magazyniera o numerach wagonów przeznaczonych na dany punkt, np.:
telefonicznie przez odprawiacza pociągów,
za pomocą poleceń R10, sporządzanych oddzielnie przez odprawę pociągów dla każdego punktu ładunkowego.
Sposób przekazywania tych informacji na każdej stacji ustala oddział ruchowo-handlowy;
f) przekazywanie dyżurnemu ruchu informacji o wagonach, które są gotowe do zabrania z bocznicy.
Dyżurny ruchu obowiązany jest informować magazyniera o opóźnieniu planowej obsługi, podając przypuszczalnie czas opóźnienia;
g) współpraca z drużynami manewrowymi obsługującymi daną bocznicę lub zespół bocznic, polegająca na wzajemnym przyjmowaniu i przekazywaniu wagonów zarówno podstawionych na bocznicę jak i z niej zabieranych.

Rozdział II
SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI MAGAZYNIERA BOCZNICOWEGO

§ 3.
Czynności przy podstawianiu wagonów ładownych i próżnych na bocznicę kolejową.

1. Wagony przeznaczone do podstawienia na bocznicę kolejową podstawia w najbliższej planowej obsłudze drużyna manewrowa przy wykazach zdawczych R25/26, które otrzymuje od dyżurnego ruchu (pierwopis i pierwszą odbitkę kalkową).
2. Sporządzanie wykazów zdawczych R25/26 należy do obowiązków odprawiaczy pociągów zgodnie z postanowieniami § 36 przepisów nr R 2. Przekazania wagonów na punkcie zdawczo-odbiorczym bocznicy jej posiadaczowi dokonuje ustawiacz. W posiadanych 2-ch egzemplarzach wykazów zdawczych odnotowuje on datę i godzinę podstawienia wagonów potwierdzając tę adnotację swoim podpisem, poczym przedkłada go posiadaczowi bocznicy w celu pokwitowania odbioru podstawionych wagonów. Odbitkę kalkową wykazu wręcza posiadaczowi bocznicy, zaś pierwopis zwraca dyżurnemu ruchu.
4. Przy przekazywaniu wagonów powinien uczestniczyć magazynier bocznicowy, jeżeli w czasie danej obsługi pełni on dyżur na bocznicy.
5. W przypadku nieobecności posiadacza bocznicy podczas podstawiania wagonów na punkcie zdawczo-odbiorczym, ustawiacz odnotowuje w posiadanych egzemplarzach wykazu zdawczego następującą adnotację: Przedstawiciel bocznicy nieobecny, data, godzina, podpis. Zapis ten poświadcza również magazynier, jeżeli w czasie obsługi bocznicy pełni na niej dyżur. Wówczas zatrzymuje u siebie odbitkę kalkową wykazu R25/26, którą w najbliższym czasie przekazuje posiadaczowi bocznicy informując go jednocześnie o podstawieniu wagonów na punkcie zdawczo-odbiorczym. Datę i godzinę doręczenia wykazu posiadaczowi bocznicy, magazynier odnotowuje na tym wykazie oraz w rubr. 8 książki obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R 15.
6. W czasie pełnienia dyżuru na bocznicy magazynier prowadzi książkę obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R 15, do której wpisuje wszystkie podstawiane na bocznicę wagony.
Rubryki 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 i 12 tej książki wypełnia on na podstawie wykazu zdawczego, zaś rubryki 5, 6 i 7 na podstawie okartkowania wagonów i okazanego przez odbiorcę listu przewozowego.
7. W czasie podstawiania wagonów na punkt zdawczo-odbiorczy magazynier bocznicowy sprawdza i wpisuje numerycznie do książki o której mowa w ust. 6 podstawione wagony, zwracając w szczególności uwagę przy wagonach ładownych na:
a) stan wagonu i plomb na wagonach krytych i specjalnych (czy nie ma śladów usypu, wycieku, innych uszkodzeń lub naruszenia itp.),
b) stan zewnętrzny przesyłki załadowanej na wagonie niekrytym (czy nie nosi ona śladów naruszenia, ubytku itp),
c) stan opon wagonowych użytych do przykrycia przesyłki na wagonie niekrytym (czy są w stanie nienaruszonym i nieuszkodzone),
d) stan i ilość ruchomych części wagonowych (kłonice, łańcuchy, zastawy przy wagonach próżnych serii Kddet),
e) stan i ilość użytych przyborów ładunkowych.
8. Stwierdzone przy podstawianiu wagonów nieprawidłowości o których mowa w ust. 7 magazynier bocznicowy odnotowuje w odnośnej pozycji w rubr. Uwagi książki obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R 15. Adnotacje o stwierdzonych nieprawidłowościach powinny być zgodne z uwagami posiadacza bocznicy, wniesionymi do wykazu R25/26 w chwili przyjmowania wagonów od drużyny manewrowej.
9. Z ujawnionymi nieprawidłowościami wyszczególnionymi w ust. 7 magazynier bocznicowy postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami (instrukcja nr H 2 i H 5) przy czym, w przypadku stwierdzenia, że stan wagonu i plomb na wagonach krytych lub specjalnych, bądź stan przesyłki załadowanej na wagonach niekrytych nosi ślady uszkodzenia, naruszenia lub ubytku, powiadamia on niezwłocznie kierownika ekspedycji, w celu uzyskania od niego wytycznych co do dalszego postępowania z tymi przesyłkami.
10. W przypadku nasuwających się wątpliwości ca do przynależności wagonu np. z braku nalepek kierunkowych, braku nazwy odbiorcy na tych nalepkach itp., magazynier bocznicowy może zezwolić na wyładunek wagonu dopiero po ustaleniu przynależności przesyłki w wyniku niezwłocznego porozumienia się z zainteresowanymi komórkami ekspedycji kolejowej (kasa towarowa, odprawa pociągów, biuro regulacyjne). Przypadek taki magazynier odnotowuje w książce obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R 15, zaznaczając jednocześnie wstrzymanie biegu terminu wolnego od kar umownych od godziny do godziny i podając powód. O wstrzymaniu biegu terminu wolnego od kar umownych magazynier powiadamia biuro wagonowe i kasę towarową, w celu nienaliczania kar za przetrzymanie wagonu wskutek wstrzymania biegu terminu o którym wyżej mowa.
11. Wagony podstawiane na bocznice kopalniane, do których stosuje się tonażowe rozliczenie, magazynier bocznicowy wpisuje do wykazu zdawczego węglarek dla kopalni R86/86a na dotychczasowych zasadach zgodnie z przepisami nr R 30. Odnośnie wagonów nie podlegających tonażowej kontroli, stosować należy dokumentację przewidzianą przepisami nr R 2 i R 30 tj. przekazywać i zdawać wagony za wykazami zdawczymi R 25/26.
12. Dyrektor OKP może wprowadzić w zależności od warunków lokalnych stosowanie odmiennych od ustalonych w mniejszej instrukcji zasad postępowania przy podstawianiu wagonów na bocznicę.

§ 4.
Czynności wiążące się z postojem wagonów na bocznicy i wykonywaniem prac ładunkowych oraz z obrotem przyborów ładunkowych.

1. W czasie pełnienia dyżuru na bocznicy magazynier zwraca uwagę na wykonywanie czynności ładunkowych przez posiadacza bocznicy lub innych jej współużytkowników w ustalonych terminach. W razie zagrożenia naruszenia tych terminów magazynier interweniuje bezpośrednio u posiadacza bocznicy, mobilizując go do zakończenia prac ładunkowych w obowiązujących terminach. W przypadku bezskuteczności interwencji magazynier powiadamia o tym niezwłocznie kierownika ekspedycji.
2. Do obowiązków magazyniera bocznicowego należy również:
a) badanie stanu wagonów zwracanych po rozładunku przez posiadacza bocznicy pod względem czystości oraz prawidłowego założenia i stanu wszystkich ruchomych części wagonowych. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w tym zakresie magazynier bocznicowy sporządza na tę okoliczność odpowiednie protokóły:
przy zwrocie wagonów w stanie nieoczyszczonym wg wzoru nr 49 DKP,
przy zwrocie wagonów uszkodzonych z brakiem ruchomych części lub ich niezałożenia odpowiednio na druku serii H1428 lub wg wzoru nr 49 DKP.
Protokóły te powinny być podpisane przez posiadacza bocznicy, a następnie doręczone przez magazyniera do kasy towarowej, nie później jak do godz. 8-ej dnia następnego. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez posiadacza bocznicy, magazynier bocznicowy zaznacza o tym, w protokóle, wskazując nazwisko odmawiającego podpisu. Fakt sporządzenia protokółów na ujawnione nieprawidłowości magazynier odnotowuje we wszystkich egzemplarzach zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania R 27/28, którego dwa egzemplarze otrzymał: od przedstawiciela posiadacza bocznicy;
b) usuwanie starych nalepek, napisów kredowych i dopilnowanie nałożenia przez odbiorcę przesyłki nalepek z napisem Czysty o ile wagon nie zostanie użyty do ponownego naładunku;
c) dopilnowanie terminowego zwrotu przez odbiorcę, zastaw, opon, krat i innych przyborów ładunkowych, które pierwotnie użyto
do zabezpieczenia przesyłki, a także ustalanie ich stanu i ilości.
W tym celu magazynier prowadzi pomocniczą książkę obrotu przyborami ładunkowymi (wg wzoru nr 76 instrukcji H 2), w której rejestruje wszystkie przybory ładunkowe nadeszła na dany punkt ładunkowy i zgłasza je telefonicznie do ekspedycji w celu ujęcia ich w zasadniczej książce obrotu przyborami ładunkowymi i dopilnowania terminowego zwrotu względnie pobrania kar umownych. Magazynier bocznicowy w porozumieniu z odpowiednimi komórkami ekspedycji kolejowej uzupełnia pomocniczą książkę obrotu przyborów ładunkowych danymi o terminie ich zwrotu kolei i w przypadku zaniedbań powinien interweniować u posiadacza bocznicy.
W przypadku ujawnienia uszkodzeń lub braków przyborów ładunkowych, magazynier sporządza o tym protokół wg wzoru nr 81 DKP, który po podpisaniu przez odbiorcę przekazuje do kasy towarowej dla uregulowania należności przypadających kolei z tego tytułu;
d) przekazywanie do przechowania pracownikowi ekspedycji wyznaczonemu przez kierownika ekspedycji plomb zdjętych z wagonów podstawionych na bocznicę w stanie ładownym;
e) ustalanie ilości znajdujących się na bocznicy przyborów ładunkowych i zgłaszanie ich zainteresowanej komórce ekspedycji kolejowej dla ujęcia w ilostanie rozporządzalnym.
3 Na powstałe uszkodzenia i braki stwierdzone przy przekazywaniu przesyłki na punkcie zdawczo-odbiorczym, magazynier bocznicowy sporządza protokół stanu przesyłki wg wzoru nr 85 DKP. W przypadku zgłoszenia przez odbiorcę nie dającego się zauważyć z zewnątrz częściowego braku lub uszkodzenia przesyłki po jej wydaniu, magazynier bocznicowy przyjmuje takie zgłoszenie pisemne i powiadamia o tym biuro regulacyjne ekspedycji kolejowej. Jeśli kierownik ekspedycji uzna to za stosowne może w takim przypadku zlecić magazynierowi sporządzenie protokółu o stanie przesyłki wg wzoru nr 86 DKP
4. Magazynier bocznicowy jest obowiązany do dokonywania właściwego przydziału wagonów pod załadunek poszczególnych towarów zgodnie ze złożonym zamówieniem, a ponadto do dopilnowania, ażeby były one wykorzystane przez nadawcę zgodnie z normami określonymi w § 19 Taryfy Towarowej cz. I oraz, aby wagony z pod wyładunku były ponownie przydzielone w tym samym dniu pod ponowny załadunek. W celu wyeliminowania zbędnych manewrów na. stacji, magazynier bocznicowy w miarę możliwości prz3’dziela wagony pod i załadunek towarów wg kierunkowego ich przeznaczenia.
5. W przypadku zamówienia przez użytkownika bocznicy pod naładunek na dzień następny takiego rodzaju wagonu, który znajduje się pod wyładunkiem na bocznicy i nie jest przeznaczony na pokrycie zamówień na dzień bieżący, magazynier bocznicowy po otrzymaniu zawiadomienia wg wzoru nr 15 przepisów nr R 2, może za zgodą nadawcy przydzielić taki wagon w przeddzień ważności zamówienia.
6. Magazynier bocznicowy także:
a) udziela informacji i porad fachowych odnośnie sposobów ładowania towarów na wagonach i ich zabezpieczenia przed ewentualnym przesunięciem się ładunku i (związaną z tym poprawą lub przeładunkiem w drodze przewozu oraz dopilnowuje prawidłowego załadowania wagonów i odpowiedniego zabezpieczenia przesyłek;
b) doraźnie kontroluje, czy posiadacz bocznicy (użytkownicy bocznicy) stosują opakowania przesyłek, odpowiadające przepisom zał. nr 9 DKP;
c) doraźnie kontroluje, czy sposób załadowania i opakowania przesyłek przez nadawcę odpowiada przepisom i zał. nr 10 DKP lub normom PN i BN oraz przepisom zał. Nr 6 do umowy SMGS i zał. II do umowy HIV nr H 58;
d) bada stan zabezpieczenia przed otwarciem okienek, drzwi wagonu itp.;
e) dopilnowuje prawidłowego założenia przez nadawcę opon wagonowych i zabezpieczenia ich przed przetarciem szczególnie na ostrych krawędziach wagonu lub ładunku;
f) żąda od rewidentów wagonów, .aby wagony zakwalifikowane pod załadunek towarów przeznaczonych do wywozu za granicę badane były dokładnie pod względem ich przydatności do tego rodzaju przewozu. Dowodem takiego badania i (zakwalifikowania wagonu do ruchu w komunikacji międzynarodowej powinno być wystawione zawiadomienie na druku serii M-601, którego dwa egzemplarze magazynier powinien otrzymać od rewidenta. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia magazynier dołącza do dokumentu przewozowego, drugi zaś przekazuje ekspedycji kolejowej, która przytwierdza je trwale do zamówienia na wagon;
g) dopilnowuje stanu wagonów zwracanych po dokonaniu czynności ładunkowych oraz ruchomych części tych wagonów. W przypadku ujawnienia uszkodzenia wagonu, niezałożenia ruchomych jego części na właściwe miejsce bądź ich braku, magazynier bocznicowy obowiązany jest sporządzić odpowiednie protokóły (na druku serii H1438 lub wg wzoru nr 49 DKP) i przekazać je następnie; po podpisaniu przez posiadacza bocznicy do kasy towarowej dla uregulowania należności przypadających kolei z tego tytułu;
h) dopilnowuje zabezpieczenia wagonu plombami, zgodnie z postanowieniami instrukcji nr H 2;
i) poprzez wspólne z nadawcą analizę zleceń wysyłkowych, dąży do organizowania przez nadawcę przewozów ładunków w pociągach marszrutowych, w zwartych kierunkowo grupach wagonowych oraz stosowania innych form racjonalnych przewozów.
8. Liczenia sztuk przesyłki opakowanej magazynier bocznicowy dokonuje na polecenie kierownika ekspedycji kolejowej, jeżeli ilość sztuk przesyłki opakowanej nie przekracza 500.
9. Jeżeli na bocznicy znajduje się waga wagonowa, magazynier bocznicowy dokonuje ważenia na tej wadze:
a) przesyłek zbóż, strączkowych i ich przetworów łącznie ze sprawdzeniem wagi własnej wagonu w obecności przedstawiciela nadawcy tych przesyłek ładowanych na bocznicy, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji Nr KH4k-574/33/55 z dnia 21.07.1955 r., w sprawie stwierdzenia wagi przesyłek kolejowych zbóż, strączkowych i ich przetworów przez Polskie Koleje Państwowe, wydanym w oparciu o uchwałę Nr 584/55 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1955 r. w tej sprawie,
b) wagonowych przesyłek przyjmowanych na stacji obsługującej bocznicę na polecenie kierownika ekspedycji wydane za zgodą posiadacza bocznicy,
c) wagonowych przesyłek przybyłych, w razie sprawdzenia ich stanu w myśl art. 126 DKP przy udziale ważnika posiadacza bocznicy na polecenie kierownika ekspedycji. Czynności ważenia magazynier bocznicowy obowiązany jest wykonywać i zgodnie z § 5 i § 19 instrukcji nr H 2.
W ważeniu przesyłek przez ważnika posiadacza bocznicy na podstawie umowy zawartej z koleją (wzór nr 34 DKP) magazynier bocznicowy nie uczestniczy.
10. Po dokonanym załadunku wagonu magazynier bocznicowy, który stwierdza fakt zakończenia ładowania przesyłki wagonowej swoim podpisem na przedłożonym liście przewozowym, wykorzystując rubryki Cechy Numery, (zamieszcza jednocześnie dane o czasie podstawienia wagonu i przyjęcia przez niego przesyłki (zakończenia ładowania).
11. Nalepki ostrzegawcze na wagony, stosownie do postanowień ust. 6 przep. wyk. art. 31 DKP nakłada nadawca przesyłki. Magazynier bocznicowy dopilnowuje ich założenia. Nalepki kierunkowe i Do wagi przy nadawaniu przesyłki oraz nalepki z napisem: Do mycia i Do odkażenia po rozładunku przesyłek zakłada na wagonie magazynier bocznicowy.
12. Magazynier bocznicowy ustala ilostan rozporządzalny wagonów znajdujących się na bocznicy zgodnie z postanowieniami § 20 przepisów nr R 2 i dane te przekazuje biuru wagonowemu.

§ 5.
Czynności przy zabieraniu wagonów próżnych i ładownych z bocznicy kolejowej.

1. Zabieranie wagonów próżnych i ładownych z bocznicy kolejowej dokonywane jest na podstawie zawiadomień o wagonach gotowych do zabrania R 27/23.
2. Magazynier bocznicowy w czasie pełnienia dyżuru na bocznicy przyjmuje od posiadacza bocznicy sporządzone przez niego zawiadomienie, o którym 24 mowa w ust. l, i zatrzymuje pierwopis wraz z pierwszą odbitką kalkową. Druga odbitka kalkowa zawiadomienia pozostaje w bloczku użytkownika.
3. Doręczenie zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania przez posiadacza bocznicy powinno nastąpić najpóźniej na jedną godzinę przed zakończeniem czynności ładunkowych, zgodnie z postanowieniami § 20 ust. l i § 21 zał. nr 4 DKP.
4. Przyjęcie zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania magazynier bocznicowy obowiązany jest potwierdzić swoim podpisem na wszystkich 3-ch egzemplarzach, wpisując jednocześnie godzinę przyjęcia zawiadomienia.
5. O przyjęciu zawiadomienia magazynier bocznicowy powiadamia telefonicznie dyżurnego ruchu tego rejonu, z którego obsługiwana jest bocznica. Czas przekazania takiego telefonogramu i nazwisko przyjmującego, magazynier bocznicowy obowiązany jest odnotować w nagłówku posiadanych u siebie 2-ch egzemplarzach zawiadomienia R 27/28.
Nadany przez magazyniera bocznicowego telefonogram o wagonach gotowych do zabrania z bocznicy jest podstawą dla dyżurnego ruchu do zarządzenia ich zabrania z danego punktu ładunkowego.
6. W przypadku stwierdzenia przez magazyniera, że pomimo zgłoszenia gotowości wagonów do zabrania w zawiadomieniu R 27/28 przez posiadacza bocznicy nie są one faktycznie gotowe, magazynier skreśla numery wagonów niegotowych do zabrania we wszystkich 3-ch egzemplarzach wpisując wyraz niegotowy. Zapis ten potwierdzają wspólnie magazynier i przedstawiciel posiadacza bocznicy.
7. Na podstawie otrzymanego od posiadacza bocznicy zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania R 27/28 i po stwierdzeniu stanu faktycznego na gruncie, magazynier bocznicowy uzupełnia odpowiednio rubryki 1316 książki obrotu wagonów dla punktów ładunkowych R
8. Po zgłoszeniu się drużyny manewrowej na punkcie zdawczo-odbiorczym w celu zabrania uprzednio zgłoszonych wagonów gotowych, zgodnie z postanowieniami ust. 5, magazynier bocznicowy przekazuje ustawiaczowi otrzymane od posiadacza bocznicy zawiadomienie R 27/28. Przekazywanie wagonów gotowych do zabrania odbywa się przy udziale przedstawiciela posiadacza bocznicy i ustawiacza, którzy stwierdzają to swoimi podpisami na zawiadomieniu R 27/28. Przy zabieraniu wagonów z punktów ładunkowych nie nadzorowanych przez magazyniera bocznicowego czynność związane z zabraniem wagonów wykonuje ustawiacz zgodnie z postanowieniami przepisów nr R 2.
9. Wagony gotowe do zabrania z bocznic kopalnianych, kopalnia zgłasza na punkcie zdawczo-odbiorczym magazynierowi bocznicowemu na zawiadomieniach o wagonach gotowych do zabrania R 27/28. Zawiadomienia te sporządza się oddzielnie na wagony zgłoszone do zabrania, przy których stosuje się kontrolę numeryczną. Magazynier bocznicowy kwituje kopalni na zawiadomieniu R 27/28 odbiór wagonów, po czym
zawiadamia telefonicznie dyżurnego ruchu na stacji o gotowości wagonów do zabrania.
10. Dyrektor OKP może wprowadzić w zależności od warunków lokalnych stosowanie odmiennych od ustalonych w niniejszej instrukcji zasad postępowania przy zabieraniu wagonów z bocznicy.

Rozdział III.
ILOŚCIOWA EWIDENCJA POSTOJU WAGONÓW

§ 6.
Postępowanie przy stosowaniu ilościowej ewidencji postoju wagonów.

1. Przy stosowaniu systemu ilościowej ewidencji postoju wagonów na bocznicy, magazynier bocznicowy wpisuje wagony podstawione na bocznicę do wykazu wagonów (druk serii R91/92), na którym użytkownik bocznicowy kwituje ich odbiór.
2. Na bocznicach kolejowych, na których obowiązuje ilościowa ewidencja postoju wagonów, wagony gotowe do zabrania użytkownik bocznicy zgłasza magazynierowi na punkcie zdawczo-odbiorczym na wykazie wagonów (druk serii R 93/S4). Magazynier bocznicowy kwituje odbiór wagonów na tym wykazie, po czym zawiadamia telefonicznie dyżurnego ruchu na stacji o ich gotowości do zabrania, odnotowując czas zgłoszenia i nazwisko przyjmującego w nagłówku wykazu wagonów (druk serii R 93/94).
3. Magazynier bocznicowy prowadzi wykaz ilościowej ewidencji postoju wagonów na bocznicy (załącznik do zarządzenia Ministra Kolei Nr 202 z dnia 23 czerwca 1954 r. w sprawie wprowadzenia ilościowej ewidencji postoju wagonów na hutach Biuletyn MK Nr 7, poz. 59/170) na podstawie ilości wagonów zamieszczonych w wykazach, o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu.

Rozdział IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7.
Wyszczególnienie przepisów obowiązujących magazyniera bocznicowego.

1. W czasie pełnienia obowiązków służbowych magazynier bocznicowy stosuje się ściśle do postanowień niniejszej instrukcji, a także do obowiązujących aktualnie przepisów, a w szczególności:
dekretu o przewozie przesyłek i osób kolejami (DKP),
instrukcji o odprawie i przewozie przesyłek towarowych nr H2,
instrukcji o postępowaniu w razie braku, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki albo w razie braku dokumentów przewozowych nr H5,
przepisów gospodarki wagonami towarowymi nr R2,
przepisów o gospodarce wagonami węglarkami w zagłębiach węglowych nr R30,
przepisów o użytkowaniu wagonów w międzynarodowej osobowej i kolejowej komunikacji towarowej (PPW) nr R38,
umowy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej (RIV) nr R39 oraz załącznika II do tej umowy zawierającego przepisy o ładowaniu wagonów towarowych nr H58,
przepisów wykonawczych do przepisów o przewozie przesyłek przy korzystaniu z bocznic kolejowych nr R59,
przepisów kierunkowych dla ruchu towarowego nr R6,
wykazu odległości taryfowych cz. I,
dodatku I do Regulaminu przewozu przesyłek towarowych zawierającego przedruk przepisów o przedmiotach przyjmowanych do przewozu warunkowo (załącznik A do RPT).
Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz załącznika I do tej . Konwencji zawierającego Regulamin Międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID),
umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej SMGS oraz załącznika nr 4 do tej umowy,
przepisów dla międzynarodowego przewozu towarów (PIM) nr H44,
instrukcji służbowej do umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) nr H41.
2. Czynności magazyniera bocznicowego nie ujęte w niniejszej instrukcji, a wynikające ze specyficznych warunków pracy na danej bocznicy należy określić w regulaminie ekspedycji kolejowej.


Antykwariat i §