SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II
ZAKRES ROBÓT PRZY PLANOWYCH NAPRAWACH WAGONÓW TOWAROWYCH
ROZDZIAŁ III
KONTROLA WYKONANIA I ODBIORU WAGONÓW PO NAPRAWIE,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


ZARZĄDZENIE Nr 158
ZARZĄDU PKP z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia “Instrukcji o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych – Mw 2.”
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1995 roku o przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474), zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się “Instrukcje o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych – Mw 2”, stanowiących załącznik do zarządzenia, który ukaże się w oddzielnym wydaniu książkowym.

§2.

W związku z postanowieniami § l nie obowiązuje Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 150 z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie zatwierdzenia “Przepisów o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych nr Mw 40a” (Biuletyn MK Nr 26 poz. 175).

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 listopada 1996 r.
Nr KMU2c-620-5/96
PREZES ZARZĄDU PKP
DYREKTOR GENERALNY PKP
J. Janik


POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

WYKAZ
jednostek organizacyjnych otrzymujących “instrukcję o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych Mw 2” do użytku służbowego

1. Dyrekcja Generalna PKP – wg obowiązującego rozdzielnika
2. Sektor Trakcji i Zaplecza Warsztatowego
3. Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP w Poznaniu
4. Zakłady Taboru
5. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
6. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
7. Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego i Okręgowe Inspektoraty Kolejowego Dozoru Technicznego.

WYKAZ
stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują “Instrukcję o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych Mw 2” do użytku służbowego

1. Kierownicy działów fachowych, starsi kontrolerzy i kontrolerzy, starsi instruktorzy w Sektorze Trakcji i Zaplecza Warsztatowego
2. Komisarze odbiorczy ds. wagonów, odbiorcy techniczni wagonów
3. Kierownicy oddziału napraw, majstrowie naprawy wagonów, starsi rewidenci wagonów, instruktorzy służby wagonów.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Cel i podział instrukcji

1. Cel instrukcji
1.1. Instrukcja niniejsza ma na celu ustalenie jednolitych zasad utrzymania i przeprowadzania napraw wagonów towarowych.
1.2. Instrukcja wprowadza jednolite określenia pojęć i ustala jednakowe zasady napraw dla wszystkich wagonów towarowych normalnotorowych.
1.3. Instrukcja ustala cykle naprawcze, rodzaje napraw oraz zakresy robót w poszczególnych rodzajach napraw wagonów towarowych normalnotorowych.
2. Podział instrukcji
Instrukcja o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych dzieli się na:
2. l. Cześć ogólna.
2.2. Instrukcje szczegółowe zwane dalej warunkami technicznymi OW i uzupełniające
a) w zakresie wagonów towarowych
b) w zakresie zespołów i części wagonów towarowych.
Wykaz instrukcji szczegółowych i uzupełniających stanowi załącznik nr l do niniejszej instrukcji.

§2.
Zakres obowiązywania instrukcji

1. Instrukcja obowiązuje wszystkie jednostki odpowiedzialne za stan techniczny wagonów i wykonujące ich naprawy.
2. Instrukcja ma zastosowanie w eksploatacji i przy wykonywaniu napraw wagonów towarowych normalnotorowych będących własnością Polskich Kolei Państwowych względnie innych użytkowników, które eksploatują swoje wagony na torach PKP.

§3.
Pojęcia podstawowe

Wprowadza się jednolite określenia pojęć, które obowiązują wszystkich naprawach wagonów towarowych.
1. Wagony towarowe składają się z:
– części i ich elementów,
– zespołów,
– układów.
2. Zespoły i części, które podlegają wymianie przy wagonie i przechowywane jako normatywne zapasy magazynowe, nazywa częściami wymiennymi (używa się również określenia części zamienne).
3. Przez naprawę należy rozumieć czynności, których wykonanie ma celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego wago: zespołu, podzespołu albo części zużytych i uszkodzonych w czasie eksploatacji wagonów towarowych.
4. Przez zakres naprawy należy rozumieć ilość i rodzaj czynności, które przewiduje się dla wykonania napraw wagonu towarowego.
5. Cyklem naprawczym nazywa się okres między dwiema naprawami głównymi lub też okres między oddaniem do eksploatacji nowe wagonu, a jego pierwszą naprawą główną, w którym przeprowadza w ustalonych odstępach czasu naprawy okresowe.
6. Odstępy czasu pomiędzy naprawami okresowymi nazywają okresami między naprawczymi.
7. W cyklu naprawczym występują o różnych zakresach robót naprą okresowe planowe, to jest:
przeglądy okresowe – P
naprawy rewizyjne – R
naprawy główne – G
8. Naprawy pozaplanowe wykonywane są po stwierdzeniu nadmiernego zużycia lub uszkodzenia wagonu w czasie jego eksploatacji.
Dzielą się one na:
naprawy bieżące – B
naprawy poawaryjne – A
9. Przegląd okresowy – jest to naprawa planowa, mająca na celu sprawdzenie stanu technicznego całego wagonu ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu układu biegowego, cięgłowo-zderzakowego i układu hamulcowego oraz usunięcie uszkodzeń i usterek wraz z wykonaniem smarowania i konserwacji części, zespołów i układów.
10. Naprawa rewizyjna – jest to naprawa planowa obejmująca naprawę lub wymianę części, których stopień zużycia nie zapewnia należytej i prawidłowej eksploatacji wagonu do następnej naprawy okresowej.
11. Naprawa główna – jest to naprawa planowa o największym zakresie robót wykonywanym w cyklu naprawczym.
12. Naprawa bieżąca – jest to naprawa pozaplanowa, mająca na celu usunięcie usterek powstałych w czasie eksploatacji wagonu między naprawami okresowymi.
13. Naprawa poawaryjna – jest to naprawa pozaplanowa, mająca na celu usunięcie znacznych uszkodzeń wagonu powstałych z powodu wypadków kolejowych (awarii) oraz uszkodzeń i dewastacji wagonu w czasie niewłaściwej eksploatacji przy załadunku i wyładunku oraz pracy manewrowej.
14. Używane określenia:
Dokonać oględzin – przez to określenie rozumie się ustalenie stanu faktycznego części, zespołu lub układu wagonowego, względnie kompletnego wagonu okiem nieuzbrojonym lub uzbrojonym w lupę o odpowiednim powiększeniu.
Pomiar lub sprawdzenie wymiarów – oznacza dokonanie pomiarów za pomocą narzędzi pomiarowych właściwych dla określonych wymiarów i tolerancji oraz porównania wymiarów rzeczywistych (zmierzonych) z wymiarami określonymi w dokumentacji technicznej (warunkach technicznych odbioru) i normach.
Próba – oznacza sprawdzenie działania części lub zespołu w ich naturalnych warunkach pracy.
Badanie – oznacza sprawdzanie działania części lub sprawdzenia stanu istniejącego za pomocą specjalnych urządzeń lub przez odpowiednie działanie zewnętrzne, względnie wprawienie badanej części, zespołu czy układu w ruch (stan pracy).
15. Okres gwarancyjny – jest to ustalony okres czasu w ciągu którego jednostka wykonująca naprawę wagonu zobowiązana jest do usunięcia- na koszt własny – usterek spowodowanych nienależytym wykonaniem naprawy niezgodnie z niniejszą instrukcją i instrukcjami szczegółowymi, a ujawnionych w tym okresie.
16. Usterka w okresie gwarancyjnym – każde stwierdzone w okresie gwarancyjnym nienależyte wykonanie naprawy.
17. Wymiar konstrukcyjny – jest to wymiar podawany na rysunku konstrukcyjnym. Wymiar konstrukcyjny może być z określoną tolerancją – odchyłki są liczbowo określone na rysunku, lub z nieokreśloną tolerancją – wymiar na rysunku występuje bez odchyłek
W przypadku występowania wymiarów z nieokreśloną tolerancją -należy zastosować odchyłki ogólnie obowiązujące, warsztatowo przewidziane dla danej klasy dokładności wykonania wyrobu. Tolerancje wymiarowe części metalowych o ile nie są podane na rysunkach konstrukcyjnych powinny być zgodne z odchyłkami wymiarów mieszanych i pośrednich wg PN-78/M-02139 z tym, że:
– dla powierzchni nie obrobionych lub gdy jedna z powierzchni jest obrobiona obowiązują odchyłki zaokrąglone zgrubne “t3”,
– dla powierzchni obrobionych obowiązują odchyłki zaokrąglone średnio dokładne “t2”.
18. Wymiar rzeczywisty – jest to wymiar, który otrzymuje się bezpośrednio przy pomiarze.
19. Wymiar dopuszczalny przy naprawie – jest to wymiar określający wielkość zużycia, przy którym część może być przeznaczona do dalszej eksploatacji bez regeneracji.
Wynika z tego, że części, których wymiary rzeczywiste mieszczą się w zakresie między wymiarem konstrukcyjnym a dopuszczalnym nie wymagają regeneracji.
20. Wymiar graniczny – jest to wymiar umożliwiający właściwą i bezpieczną eksploatację wagonów towarowych. Wymiary te obowiązują w eksploatacji. Wynika z tego, że części mające wymiary rzeczywiste w zakresie między wymiarem dopuszczalnym przy naprawie a wymiarem granicznym nie potrzebują być wymieniane (regenerowane) w eksploatacji, natomiast muszą być wymieniane (regenerowane) podczas wykonywania napraw okresowych.
21. Wymiar kresowy – jest to wymiar stosowany wyłącznie przy częściach podlegających regeneracji, którego przekroczenie kwalifikuje daną część na złom.
22. Wymiar naprawczy – jest to wymiar części po naprawie, mieszczący się w granicach miedzy wymiarem konstrukcyjnym a wymiarem dopuszczalnym przy naprawie. W zasadzie powinien być wymiarem konstrukcyjnym lub zbliżonym do niego.
23. Luz konstrukcyjny – jest to luz podawany na rysunkach konstrukcyjnych.
24. Luz rzeczywisty – jest to luz określony z bezpośrednich pomiarów.
25. Luz naprawczy – jest to luz, z którym współpracujące części mogą być złożone przy naprawie.
26. Luz kresowy – jest to luz, który ze względu na warunki współpracy części nie może być przekroczony.
27. Wcisk – jest to wartość bezwzględna ujemnej różnicy wymiarów otworu i wałka przed ich połączeniem – który po złożeniu tworzy pasowanie ciasne.
28. Zwichrowanie (np. ostoi wagonu) – jest to odkształcenie więcej niż w jednej płaszczyźnie przy zachowaniu wymiarów poprzecznych.

§4.
Postanowienia wstępne

1. W celu zapewnienia planowej gospodarki wagonami towarowymi oraz maksymalnego wykorzystania ich zdolności przewozowej – wagony towarowe powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym i naprawiane w określonych terminach.
2. Naprawę wagonu należy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującą dokumentacją konstrukcyjną.
3. Materiały użyte do naprawy wagonów powinny być odebrane zgodnie z warunkami technicznymi odbioru.
4. Przy wykonywaniu napraw wagonów może być stosowane drewno staro użyteczne oraz części regenerowane lub naprawiane według zasad podanych w instrukcjach (warunkach) szczegółowych. Przy wykonywaniu napraw głównych wagonów należy stosować drewno nowe.
5. W czasie napraw nie wolno dokonywać zmian konstrukcyjnych wagonu i jego części składowych bez zgody konstruktora wagonów i uzgodnienia tych zmian z CBK PKP w Poznaniu.

§5.
Cykle naprawcze wagonów towarowych normalnotorowych

Cykle naprawcze wagonów towarowych normalnotorowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji i określane są przez DG PKP.


ROZDZIAŁ II
ZAKRES ROBÓT PRZY PLANOWYCH NAPRAWACH WAGONÓW TOWAROWYCH
§6.
Nadsyłanie wagonów do naprawy

1. Wagony towarowe powinny być kierowane do planowych napraw okresowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wszystkie wagony muszą być wyczyszczone z pozostałości przewożonych ładunków przez właściciela lub użytkownika.
3. Wagony powinny być odkażone w tych przypadkach, gdy były w nich przewożone ładunki, po których zgodnie z przepisami muszą być odkażane.
4. Wagony (głównie cysterny) po przewozie ładunków chemicznych szkodliwych dla zdrowia pracowników i dla otoczenia powinny mieć resztki ładunków zneutralizowane i usunięte.

§7.
Czyszczenie wagonów


W czasie wykonywania napraw okresowych wagony i ich zespoły oraz części powinny być oczyszczone. Czyszczenie powinno być przeprowadzane:
1. Przed naprawą – dla stworzenia właściwych warunków do kwalifikacji i naprawy.
2. Po zdemontowaniu z wagonu części i zespołów (czyszczenie wagonu) oraz po rozebraniu zespołów (czyszczenie części wagonowych) dla stworzenia właściwych warunków do kwalifikacji i naprawy.
3. Przed wykonaniem powłok ochronnych – dla stworzenia warunków wymaganych procesem technologicznym.

A. Zakres robót przy naprawie rewizyjnej
§8.
Demontaż z wagonów elementów drewnianych i z innych tworzyw niemetalowych

1. Wszystkie deski wagonu, oszalowanie i wyłożenie ze sklejki i innych tworzyw niemetalowych zużyte ponad wymiary dopuszczalne oraz uszkodzone zdjąć.
2. Zdjąć przynajmniej po jednej desce podłogowej nad czołownicami i przynajmniej po dwie deski podłogowe w środkowej części wagonu dla stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń połączeń elementów ostoi.
3. Przy wagonach węglarkach i krytych, jeśli ściany są nieuszkodzone i szczelne, deski czy sklejkę ścian bocznych i czołowych odejmować do wysokości niezbędnej dla należytego obejrzenia oraz naprawy ostoi i węzłowych połączeń.
4. Przy wagonach krytych, deski pokrycia dachu i jego wyłożenie zdejmować w tych przypadkach, gdy zakres naprawy dachu lub krokwi tego wymaga. Zasady postępowania w zakresie demontażu z wagonów elementów drewnianych i z innych tworzyw niemetalowych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1 cz. I).

§9.
Demontaż podłogi metalowej i metalowego poszycia ścian oraz metalowego pokrycia dachu

1. Podłogę metalową całą lub jej część zdemontować w tych przypadkach, gdy stan jej zużycia kwalifikuje ją do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga.
2. Metalowe poszycie ścian całe lub jego część zdemontować w tych przypadkach, gdy stan jego zużycia kwalifikuje je do wymiany oraz zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga.
3. Metalowe pokrycie dachu całe lub jego cześć zdemontować w tych przypadkach, gdy stan jego zużycia kwalifikuje je do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga. Zasady postępowania w zakresie demontażu podłogi metalowej, metalowego poszycia ścian i metalowego pokrycia dachu ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§10.
Demontaż części i zespołów

W każdej naprawie rewizyjnej należy zdemontować z wagonu następujące części i zespoły zamienne:
1. Zestawy kołowe, sprężyny oraz zawieszenie przy wagonach o niezależnym zawieszeniu osi.
2. Wózki wagonowe przy wagonach na wózkach.
3. Części i zespoły urządzeń cięgłowych i zderzakowych.
4. Układ mechaniczny hamulca.
4.1. Układ hamulca nad kołami (wieszaki klocków, trójkąty, łączniki).
4.2. Układ mechaniczny samoczynnej zmiany hamowności (w części przy koziołkach resorowych) i tłumiki.
4.3. Inne części w zakresie umożliwiającym oczyszczenie, kontrolę stanu i nasmarowania przegubów przekładni i łożysk części środkowej przekładni hamulcowej.
4.4. Nastawiacz skoku tłoka oraz jego wrzeciono wraz z cięgłem i urządzeniem sterującym.
4.5. Zmieniacz przekładni.
5. Hamulec ręczny i ręczny postojowy.
5.1. Demontaż w zakresie umożliwiającym oczyszczenie, sprawdzenie i nasmarowanie wrzeciona, nakrętki i łożysk przekładni zębatych.
6. Układ pneumatyczny hamulca.
6.1. Aparaty sterujące hamulca (zawór rozrządczy, samoczynny zmieniacz przełożenia przekładni, zawory ważące itp.).
6.2. Kurek odcinający z filtrem wspornika zaworu.
6.3. Kurki końcowe, sprzęgi hamulcowe.
6.4. Tłok cylindra hamulcowego.
6.5. Zbiorniki powietrza w razie wykonania próby ciśnieniowej.
6.6. Elementy służące do odpylania i odwadniania układu. Zasady postępowania w zakresie demontażu części i zespołów przy naprawie wagonów ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie części i zespołów wagonowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§11.
Naprawa ostoi

1. Wagon podnieść, zdemontować układ biegowy, a jego części i zespoły przesłać do naprawy.
2. Pogięte ponad wymiar dopuszczalny lub uszkodzone ostojnice, poprzecznice, czołownice, podłużnice i ukośnice ostoi oraz obwodziny należy wyprostować i naprawić a nie nadające się do naprawy wymienić.
3. W przypadku zwichrowanej ostoi należy ją naprawić lub skasować.
4. Pęknięte spoiny naprawić, luźne nity i uszkodzone śruby należy wymienić a brakujące uzupełnić.
5. Koziołki resorowe i prowadniki wideł maźniczych sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić.
6. Uszkodzone połączenia koziołków resorowych i prowadników wideł maźniczych naprawić.
7. Blachy przeciwiskierne nad kołami obejrzeć, uszkodzone wymienić. 8. Ostoję wagonu wymierzyć. Jeżeli po pomiarze ostoi była wykonana naprawa przez prostowanie lub spawanie, to po naprawie należy ostoję ponownie wymierzyć. Naprawa ostoi musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie ostoi wagonów towarowych” (Patrz zał. nr l, cz. II).

§ 12.
Naprawa nadwozia

1. Uszkodzone i zużyte słupki, obwodziny górne, ściągi ukośne i zastrzały należy naprawić lub wymienić.
2. Nieszczelność ścian i dachu należy usunąć a uszkodzone pokrycie dachu i ścian naprawić lub wymienić.
3. Drzwi i ich prowadniki oraz zamknięcia i zawiasy należy naprawić a zużyte i uszkodzone części wymienić.
4. Okna, otwory wentylacyjne i ładowne, żaluzje, zawiasy, zamknięcia okien obejrzeć i naprawić a zużyte i uszkodzone części wymienić. Budkę hamulcową obejrzeć i naprawić a zużytą wymienić.
5. Nadwozie wagonu wymierzyć. Jeżeli po pomiarze nadwozia była wykonana naprawa przez prostowanie lub spawanie, to po naprawie należy nadwozie ponownie wymierzyć. Naprawa nadwozia musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§13.
Naprawa hamulca

1. Przekładnie hamulcowe, obsady klocków hamulcowych, trójkąty hamulcowe, zawieszenia klocków hamulcowych, pałąki ochronne trójkątów i cięgieł obejrzeć i naprawić a uszkodzone wymienić.
2. Zużyte wstawki klocków hamulcowych wymienić a brakujące uzupełnić.
3. Sprawdzić wymiary połączeń ruchowych – sworznie lub otwory zużyte ponad wymiary dopuszczalne kwalifikują sprawdzane części do wymiany.
4. Brakujące części (śruby, sworznie i inne części) i ich zabezpieczenia (nakrętki, podkładki, zawleczki) uzupełnić.
5. Części hamulca ręcznego lub postojowego obejrzeć i naprawić a jego działanie wyregulować.
6. Zespoły składowe układu pneumatycznego hamulca, które są odejmowane od wagonu należy obejrzeć i naprawić a zużyte i uszkodzone wymienić.
7. Przewód powietrza obejrzeć i naprawić a zużyty lub uszkodzony w stopniu nie kwalifikującym go do naprawy wymienić.
8. Przewód wraz ze sprzęgami hamulcowymi należy sprawdzić na drożność i wykonać próbę ich szczelności.
9. Tłok hamulcowy wyjąć, kołnierz tłoka i sprężynę obejrzeć a zużyte i uszkodzone części wymienić.
10. Zbiorniki odjąć, zbadać i poddać próbie wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Cylinder hamulcowy, wszystkie trące części przekładni nasmarować.
12. Działanie hamulca sprawdzić oddzielnie w każdym wagonie oraz w zespole wagonów. Naprawa hamulca musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie hamulców wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§14.
Montaż części i zespołów.

W miejsce części i zespołów zdemontowanych zamontować dobre uprzednio odjęte od wagonu, naprawione (zregenerowane) lub nowe. Zasady postępowania w zakresie montażu części i zespołów przy naprawie wagonów ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie części i zespołów wagonowych” (Patrz zał. nr l, cz. II).

§15.
Montaż elementów drewnianych i z innych tworzyw niemetalowych na wagonie.

1. W miejsce zdemontowanych zużytych lub uszkodzonych bali podłogowych zakładać bale podłogowe wyłącznie nowe.
2. W miejsce zdemontowanych desek ścian bocznych zużytych lub uszkodzonych zakładać deski wyłącznie nowe.
3. W miejsce zdemontowanej ze ścian sklejki lub innych tworzyw niemetalowych poszycia względnie izolacji zużytych lub uszkodzonych zakładać wyłącznie nowe.
4. W miejsce zdemontowanego z dachu drewna zużytego lub uszkodzonego zakładać drewno wyłącznie nowe.
5. W miejsce zdemontowanej z dachu sklejki lub innych tworzyw niemetalowych względnie izolacji zużytej lub uszkodzonej zakładać wyłącznie nowe. Materiały drewniane na podłogę, poszycie ścian i dachu oraz sklejka lub inne tworzywa niemetalowe poszycia względnie izolacji muszą być zamontowane zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§16
Montaż podłogi metalowej i metalowego poszycia ścian oraz metalowego pokrycia dachu

1. W miejsce zdemontowanych elementów podłogi metalowej zamontować nowe.
2. W miejsce zdemontowanych metalowych elementów poszycia metalowego ścian zamontować nowe.
3. W miejsce zdemontowanych elementów metalowych dachu zamontować nowe. Montaż elementów podłogi, poszycia ścian i dachów musi być przeprowadzony zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§17.
Malowanie wagonu

1. Wagon należy pomalować oraz malować nowe znaki i napisy.
2. Powierzchnie niedostępne podczas malowania należy wcześniej (w czasie wykonywania napraw) pokryć powłokami ochronnymi. Wagon po naprawie powinien być pomalowany zgodnie z “Warunkami technicznymi czyszczenia wagonów i wykonywania powłok ochronnych oraz znaków i napisów” (Patrz zał. nr l, cz. II).

§18.
Ważenie wagonu

Po wykonaniu naprawy, wagon należy zważyć i namalować na nim znaki masy własnej wagonu.

§19.
Badania i próby specjalne

Określone rodzaje lub typy wagonów po naprawie przechodzą próby specjalne jak:
– próby ciśnienia przy niektórych rodzajach cystern,
– próby szczelności i działania pneumatycznej instalacji rozładunkowej przy niektórych rodzajach wagonów zbiornikowych i samowyładowczych,
– próby przewodów głównych ogrzewania elektrycznego – wagony wyposażone w przewody główne ogrzewania elektrycznego,
– próby ogrzewania elektrycznego – wagony wyposażone w ogrzewanie elektryczne,
– próby przewodów głównych ogrzewania parowego – wagony wyposażone w przewody główne ogrzewania parowego,
– próby instalacji ogrzewania parowego – wagony wyposażone w instalacje ogrzewania parowego,
– próby szczelności.
Rodzaje prób poszczególnych rodzajów wagonów oraz ich przeprowadzanie ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

B. Zakres robót przy naprawie głównej wagonów towarowych

§20.
Demontaż z wagonów elementów drewnianych i z innych tworzyw niemetalowych

1. Wszystkie deski wagonu, oszalowanie i wyłożenie ze sklejki i innych tworzyw niemetalowych zużyte ponad wymiary dopuszczalne oraz uszkodzone zdjąć.
2. Całą podłogę zdjąć.
3. Przy wagonach węglarkach i krytych, jeżeli ściany są nieuszkodzone i szczelne, deski czy sklejkę ścian bocznych i czołowych odejmować do wysokości niezbędnej dla należytego obejrzenia oraz naprawy ostoi i połączeń węzłowych.
4. Przy wagonach krytych deski pokrycia dachu i jego wyłożenie zdejmować w tych przypadkach, gdy zakres naprawy dachu lub krokwi tego wymaga. Zasady postępowania w zakresie rozbiórki wagonów z drewna i innych tworzyw niemetalowych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1 cz. I).

§21.
Demontaż podłogi metalowej i metalowego poszycia ścian oraz metalowego poszycia dachu

1. Podłogę metalową całą lub jej część zdemontować w tych przypadkach, gdy stan jej zużycia kwalifikuje ją do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga.
2. Metalowe poszycie ścian całe lub jego część zdemontować w tych przypadkach gdy stan jego zużycia kwalifikuje je do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga.
3. Metalowe pokrycie dachu całe lub jego część zdemontować w tych przypadkach gdy stan jego zużycia kwalifikuje je do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji wagonu tego wymaga. Zasady postępowania w zakresie demontażu podłogi metalowej, metalowego poszycia ścian i metalowego poszycia dachu ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§22.
Demontaż części i zespołów

W każdej naprawie głównej należy zdemontować z wagonu następujące części i zespoły zamienne:
1. Zestawy kołowe, sprężyny oraz ich zawieszenie przy wagonach o niezależnym zawieszeniu osi.
2. Wózki wagonowe przy wagonach na wózkach.
3. Części i zespoły urządzeń cięgłowych i zderzakowych.
4. Cały układ mechaniczny hamulca na wagonie oprócz tablic przestawczych Wł – Wył, G – P, Próż – Ład.
5. Cały układ hamulca ręcznego lub postojowego na wagonie oprócz części (wsporników) na stałe połączonych z wagonem poprzez spawanie lub nitowanie.
6. Cały układ pneumatyczny hamulca na wagonie oprócz korpusu cylindra hamulcowego i wspornika zaworu rozrządczego z tym, że ze wspornika należy zdemontować kurek odcinający z filtrem (wsporniki Oerlikona). Zasady postępowania w zakresie demontażu części i zespołów przy naprawie wagonów ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie części i zespołów wagonowych” (Patrz zał. nr 1,cz. II).

§23.
Naprawa ostoi

1. Wagon podnieść, zdemontować układ biegowy, a jego części i zespoły przesłać do naprawy.
2. Pogięte ponad wymiar dopuszczalny lub uszkodzone ostojnice, poprzecznice, czołownice, podłużnice i ukośnice ostoi oraz obwodziny i wsporniki należy wyprostować i naprawić a nie nadające się do naprawy wymienić.
3. W przypadku zwichrowanej ostoi należy ostoję naprawić lub skasować.
4. Pęknięte spoiny naprawić, luźne nity i uszkodzone śruby należy wymienić a brakujące uzupełnić.
5. Koziołki resorowe i prowadniki wideł maźniczych sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić.
6. Uszkodzone połączenia koziołków resorowych i prowadników wideł maźniczych naprawić.
7. Blachy przeciwiskierne nad kołami wagonu obejrzeć, uszkodzone wymienić.
8. Ostoję wagonu wymierzyć. Jeżeli po pomiarze ostoi była wykonywana też naprawa przez prostowanie lub spawanie, to po naprawie należy ostoję ponownie wymierzyć. Naprawa ostoi musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie ostoi wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§24.
Naprawa nadwozia

1. Uszkodzone i zużyte słupki, obwodziny górne, ściągi ukośne i zastrzały należy naprawić lub wymienić.
2. Nieszczelność ścian i dachu należy usunąć a uszkodzone pokrycie dachu i ścian naprawić lub wymienić.
3. Drzwi, ich prowadniki oraz zamknięcia i zawiasy należy naprawić a zużyte i uszkodzone części wymienić.
4. Okna, otwory wentylacyjne i ładowne, żaluzje, zawiasy, zamknięcia okien obejrzeć i naprawić a zużyte i uszkodzone części wymienić. Budki hamulcowe obejrzeć i naprawić a zużyte wymienić.
5. Nadwozie wagonu wymierzyć. Jeżeli po pomiarze nadwozia była wykonana naprawa przez prostowanie lub spawanie, to po naprawie należy nadwozie ponownie wymierzyć. Naprawa konstrukcji nadwozia musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§25.
Naprawa hamulca

1. Przekładnie hamulcowe, obsady klocków hamulcowych, trójkąty hamulcowe, zawieszenia klocków hamulcowych, pałąki ochronne trójkątów i cięgieł obejrzeć i naprawić a uszkodzone wymienić.
2. Zużyte wstawki klocków hamulcowych wymienić a brakujące uzupełnić.
3. Sprawdzić wymiary połączeń ruchowych – sworznie lub otwory zużyte ponad wymiary dopuszczalne kwalifikują sprawdzane części do wymiany.
4. Brakujące części (śruby, sworznie i inne części) i ich zabezpieczenia (nakrętki, podkładki, zawleczki) uzupełnić.
5. Części składowe hamulca ręcznego lub postojowego obejrzeć i naprawić a jego działanie wyregulować.
6. Zespoły składowe części pneumatycznej hamulca, które nie są odejmowane od wagonu należy obejrzeć i naprawić a zużyte i uszkodzone wymienić.
7. Przewód powietrza obejrzeć i naprawić a zużyty lub uszkodzony w stopniu nie kwalifikującym go do naprawy wymienić.
8. Przewód wraz ze sprzęgami hamulcowymi należy sprawdzić na drożność i wykonać próbę ich szczelności.
9. Tłok hamulcowy wyjąć, kołnierz tłoka i sprężynę obejrzeć a zużyte lub uszkodzone części wymienić.
10. Zbiorniki odjąć, zbadać i poddać próbie wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Cylinder hamulcowy, wszystkie trące części przekładni nasmarować.
12. Działanie hamulca sprawdzić oddzielnie w każdym wagonie oraz w zespole wagonów. Naprawa hamulca musi być wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie hamulców wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§26.
Montaż części i zespołów

1. W miejsce części i zespołów zdemontowanych zamontować dobre uprzednio odjęte od wagonu, naprawione (zregenerowane) lub nowe. Zasady postępowania w zakresie montażu części i zespołów przy naprawie wagonów ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie części i zespołów wagonowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§27
Montaż elementów drewnianych i z innych tworzyw niemetalowych na wagonie

1. W miejsce zdemontowanych bali podłogowych zakładać bale podłogowe wyłącznie nowe.

2. W miejsce zdemontowanych desek ścian bocznych zakładać deski wyłącznie nowe.

3. W miejsce zdemontowanej ze ścian sklejki lub innych tworzyw niemetalowych poszycia względnie izolacji zakładać wyłącznie nowe.

4. W miejsce zdemontowanego z dachu drewna zakładać wyłącznie nowe.

5. W miejsce zdemontowanej z dachu sklejki lub innych materiałów niemetalowych poszycia względnie izolacji zakładać wyłącznie nowe. Materiały drewniane na podłogę, poszycie ścian i dachu oraz sklejka lub inne materiały niemetalowe poszycia względnie izolacji muszą być zamontowane zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1,cz. I).

§28
Montaż podłogi metalowej i metalowego poszycia ścian oraz metalowego pokrycia dachu

1. W miejsce zdemontowanych metalowych elementów podłogi zamontować nowe.

2. W miejsce zdemontowanych metalowych elementów poszycia metalowego ścian zamontować nowe.

3. W miejsce zdemontowanych elementów metalowych dachu zamontować nowe. Montaż elementów podłogi, poszycia ścian i dachu musi być przeprowadzony zgodnie z “Warunkami technicznymi kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

§29.
Malowanie wagonu

1. Wagon należy cały pomalować oraz malować nowe znaki i napisy.

2. Powierzchnie niedostępne podczas malowania należy wcześniej (w czasie wykonywania naprawy) pokryć powłokami ochronnymi. Wagon po naprawie powinien być pomalowany zgodnie z “Warunkami technicznymi czyszczenia wagonów i wykonywania powłok ochronnych oraz znaków i napisów” (Patrz zał. nr 1, cz.II).

§30.
Ważenie wagonu

Po wykonaniu naprawy wagon należy zważyć i namalować na nim znaki masy własnej wagonu.

§31.
Badania i próby specjalne

Określone rodzaje lub typy wagonów po naprawie przechodzą próby specjalne, jak:
– pomiary izotermiczne przy wagonach chłodniach i owocarkach,
– próby ciśnieniowe przy niektórych rodzajach cystern,
– próby przewodów głównych ogrzewania elektrycznego – wagony wyposażone w przewody główne ogrzewania elektrycznego,
– próby szczelności i działania pneumatycznej instalacji rozładunkowej przy niektórych rodzajach wagonów zbiornikowych i samowyładowczych,
– próby ogrzewania elektrycznego – wagony wyposażone w ogrzewanie elektryczne,
– próby przewodów głównych ogrzewania parowego – wagony wyposażone w przewody główne ogrzewania parowego,
– próby instalacji ogrzewania parowego – wagony wyposażone w instalacje ogrzewania parowego,
– próby szczelności.
Rodzaje prób poszczególnych rodzajów wagonów oraz sposoby ich przeprowadzania ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I).

C. Zakres robót przy naprawach części i zespołów wagonowych
§32.
Wózki wagonowe

1. Wymontować z wózka zestawy kołowe, odsprężynowanie, części układu hamulcowego i inne części zamontowane na wózku.
2. Ostoję wózka oczyścić, wymierzyć i zakwalifikować do naprawy, gdy zużycia i uszkodzenia są większe od dopuszczalnych w naprawie względnie do montażu bez naprawy, gdy zużycia i uszkodzenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych.
3. Zużycia i uszkodzenia ostoi ponad dopuszczalne naprawić.
4. Powierzchnie niedostępne w czasie malowania zabezpieczyć przed korozją.
5. Zamontować wszystkie zdemontowane części i zespoły naprawione (zregenerowane) lub nowe.
6. Nasmarować połączenia ruchowe.
7. Wózek pomalować oraz namalować napisy i znaki.
8. Przeprowadzić próbę obciążenia wózka.
Uściślone zakresy robót przy naprawach poszczególnych typów wózków ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§33.
Zestawy kołowe

1. Zestaw kołowy zbadać, sprawdzić i zakwalifikować do naprawy, gdy zużycia i uszkodzenia nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie, względnie do montażu maźnic, gdy zużycia i uszkodzenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie.
2. Zużycia i uszkodzenia zestawu kołowego naprawić.
3. Zbadać i sprawdzić zestaw kołowy po naprawie.
4. Zestaw kołowy cechować.
5. Zamontować maźnice na czopach osi zestawu kołowego. Uściślone zakresy robót przy naprawach zestawów kołowych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie zestawów kołowych wagonowych z mażnicami” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§34
Maźnice

1. Mażnice zdemontować z zestawu kołowego.
2. Części mażnic zbadać, wymierzyć i zakwalifikować:
– do dalszej eksploatacji bez naprawy, gdy zużycia i uszkodzenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie,
– do naprawy lub kasacji, gdy zużycia i uszkodzenia nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie.
3. Skompletować mażnicę i zamontować ją na czopie osi zestawu kołowego.
Uściślone wymagania przy naprawach maźnic ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie zestawów kołowych z maźnicami” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§35.
Sprężyny nośne

1. Sprężyny nośne zbadać, wymierzyć i zakwalifikować do dalszej eksploatacji bez naprawy, gdy zużycia i uszkodzenia są w granicach dopuszczalnych w naprawie.
2. Sprężyny uszkodzone lub zużyte ponad wymiary dopuszczalne w naprawie zakwalifikować do naprawy lub kasacji. Uściślone wymagania przy naprawach sprężyn nośnych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie sprężyn nośnych wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§36.
Części zawieszenia resorowego

1. Zużyte i uszkodzone części zawieszenia resorowego ponad wymiary dopuszczalne w naprawie zakwalifikować do naprawy lub kasacji, pozostałe mieszczące się w granicach wymiarów i wymagań dopuszczalnych w naprawie przeznaczyć do dalszej eksploatacji bez naprawy.
2. Powierzchnie niedostępne w czasie malowania zabezpieczyć przed korozją.
Uściślone wymagania przy naprawach części zawieszenia resorowego ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń zewnętrznych oraz zawieszenia resorów wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§37.
Urządzenia cięgłowe

1. Urządzenia cięgłowe rozebrać w zakresie wymaganym warunkami kwalifikacji do naprawy i przeznaczyć do dalszej eksploatacji bez naprawy, gdy ich zużycia i uszkodzenia oraz wymagania mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie a pozostałe części posiadające zużycia, uszkodzenia nie mieszczące się w granicach dopuszczalnych w naprawie zakwalifikować do naprawy lub wymiany.
2. Nasmarować połączenia ruchowe urządzeń cięgłowych.
3. Powierzchnie niedostępne w czasie malowania zabezpieczyć przed korozją. Uściślone wymagania przy naprawach urządzeń cięgłowych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń cięgłowych i zderzakowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§38.
Zderzaki

1. Zderzak rozebrać.
2. Części zderzaka zbadać, wymierzyć i sprawdzić.
3. Zużyte lub uszkodzone części zderzaka w granicach dopuszczalnych w naprawie przeznaczyć do montażu. Pozostałe części posiadające zużycia i uszkodzenia większe od dopuszczalnych w naprawie zakwalifikować do naprawy lub kasacji.
4. Nasmarować części trące.
5. Zmontować zderzaki.
Uściślone wymagania przy naprawach zderzaków ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń cięgłowych i zderzakowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§39.
Hamulec

1. Części i zespoły układu pneumatycznego i mechanicznego hamulca zdemontowane z wagonu rozebrać w zakresie wymaganym warunkami kwalifikacji i naprawy.
2. Zbadać, wymierzyć i zakwalifikować zespoły względnie części hamulca do dalszej eksploatacji gdy zużycia, uszkodzenia i wymagania mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie. Pozostałe części (zespoły) zakwalifikować do naprawy względnie kasacji.
3. Zespoły zmontować smarując i konserwując części zgodnie z wymaganiami.
4. Sprawdzić działanie części i zespołów zgodnie z wymaganiami. Uściślone wymagania przy naprawie części i zespołów hamulca ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie hamulców wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§40.
Drzwi, klapy, urządzenia zewnętrzne, części otworów wentylacyjnych i ładownych oraz pozostałe części i zespoły wagonów

1. Drzwi, klapy, urządzenia zewnętrzne, części otworów wentylacyjnych i ładownych obejrzeć, zbadać i zakwalifikować do montażu, gdy zużycia, uszkodzenia i wymagania mieszczą się w granicach dopuszczalnych w naprawie. Pozostałe części i zespoły zakwalifikować do naprawy względnie kasacji.
2. Połączenia ruchowe nasmarować.
Uściślone wymagania przy naprawach drzwi, klap, urządzeń zewnętrznych, części otworów wentylacyjnych i ładownych ujmują “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń zewnętrznych oraz zawieszenia resorów wagonów towarowych” oraz “Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych” (Patrz zał. nr 1, cz. I i II).

D. Zakres robót przy pozostałych naprawach

§41.
Przegląd okresowy

1. Przegląd okresowy jest planowym, między dwoma naprawami okresowymi zabiegiem konserwacyjno-zapobiegawczym mającym na celu zapewnienie prawidłowej bezusterkowej eksploatacji wagonu do naprawy okresowej.
2. Przegląd okresowy wagonu obejmuje stwierdzenie stanu technicznego:
– układu biegowego,
– układu cięgłowo-zderzakowego,
– podwozia i nadwozia,
– układu hamulcowego,
– pozostałych układów wagonu.
W czasie przeglądu należy:
– usunąć wszystkie stwierdzone usterki i uszkodzenia,
– doprowadzić do wymaganego stanu połączenia sworzniowe, nitowe i śrubowe.
3. Części, które nie gwarantują prawidłowej eksploatacji wagonu do następnej naprawy okresowej należy zdemontować, naprawić i zmontować, wymienić na nowe lub zregenerowane.
4. Sprzęgi śrubowe należy oczyścić i nasmarować.
5. Wszystkie połączenia ruchowe nasmarować.
6. Powłokę malarską w miejscach uszkodzonych naprawić przez miejscowe pomalowanie farbą ochronną.
7. Napisy i znaki uszkodzone i słabo widoczne odnowić.
8. Hamulec wyregulować i sprawdzić jego działanie. Szczegółowe zasady postępowania ujmują “Warunki techniczne wykonania przeglądów okresowych wagonów towarowych i odbioru wagonów po tych naprawach” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§42.
Naprawa bieżąca

1. Naprawa bieżąca wagonów towarowych polega na usunięciu usterek i uszkodzeń powstałych w okresie eksploatacji wagonów między naprawami okresowymi. W ramach napraw bieżących są dokonywane naprawy:
– bez wyłączenia wagonów ze składu pociągu
– z wyłączeniem wagonów ze składu pociągu
2. Przy naprawach bez wyłączenia wagonu ze składu pociągu należy usunąć wszystkie usterki stwierdzone przez rewidenta wagonów możliwe do usunięcia w pociągu bez potrzeby wyłączenia wagonu z eksploatacji.
3. W każdym wagonie wyłączonym ze składu pociągu, oprócz robót dla wykonania których wyłączono ze składu pociągu, należy:
– sprawdzić stan techniczny całego wagonu i usunąć wszystkie usterki stwierdzone podczas sprawdzania stanu technicznego wagonu.
Poza tym, należy:
– sprawdzić stan łożysk osiowych, zdejmując pokrywy maźnic (dotyczy łożysk ślizgowych),
– sprawdzić działanie hamulca,
– oczyścić i nasmarować sprzęgi śrubowe,
– nasmarować wszystkie części trące w wagonie.
4. W przypadku wyłączenia wagonu ze składu pociągu i skierowania go do naprawy nie należy wykonywać robót naprawczych w składzie pociągu z wyjątkiem usunięcia usterek zagrażających bezpieczeństwu prac manewrowych.
5. Do napraw bieżących dostarczane są wagony nieoczyszczone i często z ładunkiem. W związku z tym należy zachować odpowiednie warunki przy naprawie. Szczególnego postępowania w naprawach bieżących wymagają wagony z ładunkami łatwopalnymi i szkodliwymi oraz pozostałościami po nich.
6. Przy naprawach nadwozi wagonów ładownych należy zwrócić uwagę na to, czy w wyniku naprawy nie zostanie uszkodzony przewożony ładunek. W przypadku zagrożenia uszkodzenia lub zniszczenia ładunku należy przed naprawą wagon rozładować.
7. Jeżeli zakres robót do wykonania naprawy bieżącej nie pozwala na jej wykonanie w wagonowni, wagon należy skierować do naprawy do zakładów naprawczych taboru kolejowego.
Szczegółowe zasady postępowania ujmują “Warunki techniczne wykonania napraw bieżących wagonów towarowych i odbioru wagonów po tych naprawach” (Patrz zał. nr 1, cz. II).

§43.
Naprawa poawaryjna

Zakres robót przy naprawach poawaryjnych wagonów każdorazowo ustala specjalna komisja składająca się z:
– przedstawicieli wagonowni (zakładu taboru) w przypadku kwalifikowania wagonu na ich terenie
– przedstawicieli zakładów naprawczych i komisarza odbiorczego w przypadku kwalifikowania na terenie zakładów naprawczych. W przypadku kwalifikacji wagonu niekolejowego w skład komisji wchodzi przedstawiciel właściciela wagonu.
Komisja sporządza protokół oględzin technicznych, w którym w zależności od wielkości uszkodzenia i ogólnego stanu technicznego wagonu, terminu wykonania ostatniej naprawy okresowej kwalifikuje wagon do odpowiedniego rodzaju naprawy, tj. rewizyjnej, głównej lub tylko do usunięcia skutków awarii. Przy wagonie w ramach naprawy poawaryjnej należy usunąć wszystkie skutki wynikłe z awarii wagonu lub wykonać roboty wynikające z zakresu naprawy planowej, do której wagon został zakwalifikowany, w ramach której należy usunąć skutki awarii.


ROZDZIAŁ III
KONTROLA WYKONANIA I ODBIORU PO NAPRAWIE POSTANOWIENIA KOŃCOWE§44.
Kontrola wykonania napraw i odbioru wagonów po naprawie

1. Części i zespoły wagonów towarowych podlegają odbiorowi przez kontrole jakości, zakładu naprawczego, odbiorcę technicznego lub upoważnionego pracownika wagonowni (zakładu taboru).
2. Komisarz odbiorczy przy zakładach naprawczych lub komisarz dyrekcyjny ma prawo przeprowadzania dorywczej kontroli jakości wykonywanych napraw poszczególnych zespołów i części wagonowych.
3. Po ukończeniu naprawy i stwierdzeniu przez kontrolę jakości zakładów naprawczych, że wagon został naprawiony zgodnie z niniejszymi przepisami i przepisami szczegółowymi, kontrola jakości zgłasza na piśmie komisarzowi odbiorczemu wagony do ostatecznego odbioru. Komisarz odbiorczy na zgłoszeniu spisuje stwierdzone usterki przy wagonie potwierdzając to swoim podpisem. Komisarz odbiorczy stwierdza dokonanie ostatecznego odbioru wagonu z naprawy własnoręcznym podpisem na protokóle odbioru. Wagony odebrane przez komisarza, zakłady naprawcze przekazują stacji zgodnie z przepisami R2.

§45.
Przekwalifikowanie rodzaju napraw

1. O rodzaju naprawy, do której przyjęto wagon decyduje jego cykl naprawczy oraz stan techniczny.
2. W przypadkach, gdy ze względu na zużycia i uszkodzenia jak również dobry stan techniczny wagonu zakresy robót odbiegają od zakresów napraw przewidzianych dla planowanych rodzajów napraw wagonu wynikających z cyklu naprawczego, zezwala się na komisyjne przekwalifikowanie rodzaju naprawy, do której przyjęto wagon. W zakładach naprawczych przekwalifikowanie wagonu do innego rodzaju naprawy niż wynika to z cyklu naprawczego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli zakładów naprawczych i komisarza odbiorczego DG PKP, a w przypadku wagonowni (zakładu taboru) z przedstawicieli tych jednostek naprawczych. W przypadku, jeżeli przekwalifikowanie dotyczy wagonu niekolejowego w skład komisji wchodzi również przedstawiciel właściciela wagonu.
3. Komisja sporządza protokół z oględzin technicznych wagonu zawierający zwięzłe zestawienie potrzebnych zakresów napraw i rodzaj naprawy, do której wagon został przekwalifikowany.

§46.
Odraczanie napraw okresowych wagonów towarowych

1. Odraczanie terminu naprawy okresowej może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora Biura Utrzymania Taboru i Zaplecza Warsztatowego po odpowiednim zbadaniu wagonu i stwierdzeniu jego przydatności do dalszej eksploatacji.
Na badanie takie składa się:
– wykonanie próby hamulca,
– przeprowadzenie rewizji łożysk osiowych,
– sprawdzenie stanu technicznego zestawów kołowych,
– sprawdzenie urządzeń cięgłowych i zderzakowych,
– sprawdzenie ostoi i zawieszenia resorowego,
– sprawdzenie nadwozia wagonu.
Poza tym należy:
– wykonać przegląd okresowy,
– nasmarować wszystkie części trące,
– usunąć wszystkie stwierdzone usterki.
2. Wagony używane w komunikacji międzynarodowej mogą mieć odraczane naprawy okresowe na czas określony w przepisach R39 (RIV), natomiast wagonu używane tylko w komunikacji krajowej mogą mieć odraczane naprawy okresowe na czas określony w decyzji Dyrektora Biura Utrzymania Taboru i Zaplecza Warsztatowego.
3. Odroczenie naprawy okresowej musi być oznaczone na wagonie.

§47.
Okresy gwarancyjne po naprawie i reklamacje

1. Wykonawca naprawy wagonu przyjmuje wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji za świadczone prace własne i poddostawców nowych, regenerowanych i naprawianych części, podzespołów i zespołów, które zostały użyte do wykonywanych usług w zakresie napraw taboru.
2. Wykonawca gwarantuje zarówno odpowiednią jakość napraw wagonów jak i ich niezawodną prace.
Okresy gwarancyjne oraz zakres gwarancji określone są na podstawie umowy o naprawę wagonu.
3. Jako zgłoszenie usterki w okresie gwarancyjnym należy uznać reklamacje na właściwym druku skierowaną do zakładu, który wykonał naprawę wagonu.
4. Podstawą do postępowania reklamacyjnego jest protokół komisyjnych oględzin sporządzony przez przedstawicieli zainteresowanych zakładów naprawczych i właściciela wagonu, w przypadku wagonów własności PKP reprezentowanego przez przedstawiciela wagonowni (zakładu taboru), która ujawniła usterkę. W razie nie przybycia przedstawicieli zakładów naprawczych w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia obowiązuje protokół jednostronny sporządzony przez przedstawiciela wagonowni (zakładu taboru). Usterkę należy usunąć jak najprędzej po sporządzeniu protokółu.
5. W przypadku rozbieżności poglądów odnośnie zobowiązań gwarancyjnych dotyczących wagonów po naprawach w zakładach naprawczych decyzję wydaje DG PKP.

§48
Wykreślanie wagonów z ilostanu

Sprawy związane z wykreślaniem wagonów z ilostanu reguluje “Instrukcja o skreślaniu z inwentarza normalnotorowych wagonów towarowych, osobowych i techniczno-gospodarczych – Mw21”.


Załącznik nr 1 do Mw 2

INSTRUKCJA O NAPRAWIE WAGONÓW TOWAROWYCH NORMALNOTOROWYCH WYKAZ INSTRUKCJI SZCZEGÓŁOWYCH -WARUNKÓW TECHNICZNYCH OW

Część I
Instrukcje szczegółowe w zakresie wagonów towarowych obejmują:
1. OW-301-1 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych krytych
2. OW-301-2 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych węglarek
3. OW-301-3 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych platform
4. OW-301-4 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych cystern
5. OW-301-5 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych chłodni
6. OW-301-6 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych samowyładowczych – dozujących
7. OW-301-7 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych kubłowych
8. OW-301-8 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych węglarek samowyładowczych z odchylnymi ścianami bocznymi
9. OW-301-9 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych do przewozu zboża i materiałów sproszkowanych
10. OW – 301-10 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych samowyładowczych z przechylnym pudłem
11. OW-301-11 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów towarowych platform typu specjalnego
12. OW-301-12 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wagonów specjalizowanych z rozsuwanymi ścianami i dachem

Część II
Instrukcje szczegółowe w zakresie zespołów i części wagonów towarowych obejmują:

1. OW – 302 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie ostoi wagonów towarowych
2. OW-303-1 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków dwuosiowych typu l XT wagonów towarowych
3. OW-303-2 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków dwuosiowych typu 2XT wagonów towarowych
4. OW-303-3 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków dwuosiowych typu 25TN wagonów towarowych
5. OW-303-4 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków trzyosiowych typu 7TN wagonów towarowych
6. OW-303-5 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie wózków dwuosiowych typu 26TN wagonów towarowych
7. OW-304 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie zestawów kołowych wagonowych z maźnicami
Cześć pierwsza: Zestawy kołowe
Cześć druga : Maźnice wagonowe
8. OW-305 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie sprężyn nośnych wagonów towarowych
Cześć pierwsza: Sprężyny nośne piórowe do wagonów towarowych
Część druga : Sprężyny nośne śrubowe do wagonów towarowych
9. OW-306 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń cięgłowych i zderzakowych wagonów towarowych
Część pierwsza: Urządzenia cięgło we do wagonów towarowych
Część druga : Urządzenia zderzakowe do wagonów towarowych
10. OW-307 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie hamulców wagonów towarowych
11. OW-308 Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie urządzeń zewnętrznych oraz zawieszenia resorów wagonów towarowych Część pierwsza: Urządzenia zewnętrzne wagonów towarowych
Część druga : Części i zespoły układu zawieszenia resorów
12. OW-310 Dopuszczalne zużycia, części i zespołów wagonów towarowych
13. OW-311 Warunki techniczne wykonania przeglądów okresowych wagonów towarowych i odbioru wagonów po tych naprawach
14. OW-312 Warunki techniczne wykonania napraw bieżących wagonów towarowych i odbioru wagonów po tych naprawach
15. OW-313 Warunki techniczne czyszczenia wagonów towarowych i wykonania powłok ochronnych oraz znaków i napisów
16. OW-314 Katalog norm, kart UIC i OSŻD obowiązujących i zalecanych w budowie i naprawie wagonów towarowych oraz ich części i zespołów


Załącznik nr 2 do Mw 2

CYKLE NAPRAWCZE WAGONÓW TOWAROWYCH NORMALNOTOROWYCH

 


Cykl nr 1 przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– krytych 2- i 4-osiowych wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi.
Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.


Cykl nr 2a przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– krytych 2-osiowych wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi przez cały okres eksploatacji (żywotności)wagonów,
– węglarek, platform i wapniarek 2-osiowych wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi od chwili zbudowania wagonu do pierwszej naprawy głównej. Po pierwszej naprawie głównej obowiązuje cykl nr 3.
– chłodni 2-osiowych włączonych do “INTERFRIGO” i pozostałych wagonów chłodni ze znakiem “S” wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi.


Cykl nr 2b przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– węglarek 4-osiowych typu 401W i ich pochodne (np.415W),
– platform 4-osiowych wszystkich typów,
– platform 4-osiowych służbowych (do układania torów),
– wagonów z przesuwnymi ścianami (np. serii Shimms, Simms, Haiks),
– węglarek 2-osiowych typu 3W/L przebudowanych z chłodni,
– platform 2-osiowych budowanych po 1990 r.
Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.


Cykl nr 2c przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– krytych 4-osiowych typu 401K wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi,
– wagonów zbiornikowych do przewozu zboża luzem typu 206 Se. Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.


Cykl nr 3 przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– weglarek, platform i wapniarek 2-osiowych, wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi po pierwszej naprawie głównej,
– cystern ciśnieniowych, cystern do przewozu kwasu i innych płynów żrących, wagonów platform z zagłębioną podłogą, wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi przez cały okres ich eksploatacji (żywotności).
Cykl nr 4 przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw dwu- i wieloosiowych wagonów weglarek, platform i platform z zagłębioną podłogą, wapniarek, cystern do płynów żrących, wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi.
Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.
Cykl nr 5 przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów chłodni budowanych do 1960 r. włącznie, owocarek, wagonów do przewozu nierogacizny, brankardów i wagonów specjalnych za wyjątkiem platform z zagłębioną podłogą, wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi i tocznymi.
Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.
Cykl nr 6a przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów owocarek ze znakiem “SS” wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi.
– Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.
Cykl nr 6b przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów:
– chłodni i chłodni włączonych do “INTERFRIGO” ze znakiem “SS” wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi,
– wagonów owocarek ze znakiem “S” wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi.
Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.
Cykl nr 7a przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów techniczno-gospodarczych o niewielkim przebiegu rocznym (do 5000 km) takich jak:
wagony mieszkalne, mieszkalno-warsztatowe, kancelarie, świetlice, sanitarne, elektrownie, jadalnie, łaźnie, warsztaty, kuchnie, skrajnie, pralnie oraz węglarki, kryte i cysterny
-służące jako wagony magazyny, wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi i tocznymi.
Cykl nr 7b przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw:
– wagonów cystern do przewozu materiałów węglopochodnych i olejowych wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi przez cały okres ich eksploatacji (żywotności),
– wagonów techniczno-gospodarczych nie wymienionych w cyklu 7a, takich jak: wagony w pogotowiach ratunkowych, p. pożarowych, odśnieżnych, wagony tarowe, pomiarowe,
doświadczalne, dźwigi i pomocnicze do dźwigów, kadrowe oraz wagony specjalnego przeznaczenia wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami ślizgowymi i tocznymi.
– Cykl nr 8 przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw wagonów cystern wyposażonych w zestawy kołowe z łożyskami tocznymi lub ślizgowymi o wymiarach nominalnych czopa osi 140×250 mm, używanych do przewozu materiałów węglopochodnych i olejowych. Cykl ten obowiązuje przez cały okres eksploatacji (żywotności) wagonów.
Cykl nr 8a przedstawia graficzne zestawienie rodzajów napraw:
– wagonów platform “przegubowych” typu 624Z,
– wagonów 2-osiowych serii Hbbillns,
– wagonów cystern typu 434R, 437R, Ju 620,
– wagonów cystern typu 406Ra, 406Rb, 445Ra, (budowane od 01.01.1967 r.) i 416R po wymianie zderzaków na odpowiadające obecnym wymaganiom UIC.
Cykl ten dotyczy wagonów cystern własności DEC przeznaczonych do przewozu produktów naftowych zaliczonych do 3 klasy RID. Natomiast pozostałe wagony typu 406Ra i 406Rb (budowane przed 1967 r.) oraz typu 29R i RT500 pozostają przy niezmienionym cyklu naprawczym,
– wagonów zbiornikowych przeznaczonych do przewozu materiałów sproszkowanych typu 206S i 220S oraz typu 408S (budowane po 01.01.1967 r.). Natomiast wagony typu 408S budowane przed 1967 r. pozostają przy niezmienionym cyklu naprawczym. Powyższe dotyczy wagonów PTS “CEMET” S.A. Warszawa ul. Przasnyska 6A,
– wagonów cystern typu 408R, 430R, 434R własności Zakładów Chemicznych “Rudniki” k/Czestochowy,
– wagonów cystern typu 408Ra, 408Rb, 434R własności firmy “TRANSPOL” w Katowicach.
– wagonów cystern typu 437R, 43 8R, 440R, 443R własności ZA “PUŁAWY”,
– wagonów zbiornikowych typu 408S i 419S własności Elektrowni “Opole” S.A.,
– – wagonów typu 419V własności Zakładów Energetycznych Lublin S.A. “LUBZEL”.


Antykwariat i §