Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów
Warszawa 1962


Spis Treści:
Wstęp
Rozdział I
Postanowienia ogólne dotyczące rewidenta i starszego rewidenta.
Rozdział II
Szczegółowe obowiązki rewidenta
Rozdział III
Szczegółowe obowiązki starszego rewidenta
Rozdział IV
Tymczasowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy na torach.
Rozdział V
Wytyczne pracy w okresie zimyZAŁĄCZNIK 1. Wykaz robót wykonywanych przez zespoły rewidentów podczas badania wagonów w składach pociągów
ZAŁĄCZNIK 2. Wyposażenie ramowe posterunku rewizyjnego
ZAŁĄCZNIK 3. Zawiadomienie o wyłączeniu z ruchu uszkodzonych wagonów
ZAŁĄCZNIK 4. Zawiadomienie o naprawie wagonów z liczby wyłączonych z ruchu (które mogą być z powrotem włączone do ruchu)
ZAŁĄCZNIK 5. Karta próby hamulca str 1. / str. 2
ZAŁĄCZNIK 6
ZAŁĄCZNIK 7
ZAŁĄCZNIK 8. Protokół o stwierdzeniu brakujących części wagonu lub uszkodzeniu wagonu. Str. 1 / str. 2
ZAŁĄCZNIK 9
ZAŁĄCZNIK 10
ZAŁĄCZNIK 11
ZAŁĄCZNIK 12
ZAŁĄCZNIK 13. Zawiadomienie o zagrzaniu się wagonu.
ZAŁĄCZNIK 14. Zawiadomienie o zerwaniu- uszkodzeniu urządzenia cięgłowego i sprzęgu śrubowego.
ZAŁĄCZNIK 15 ( 1 STRONA \ 2 STRONA)
ZAŁĄCZNIK 16. Protokół o brakach lub uszkodzeniach wewnętrznych brankardu towarowego
ZAŁĄCZNIK 17. Wykaz o stanie wagonów pociągu pasażerskiego (STRONA I \ STRONA II )
ZAŁĄCZNIK 18. Wykaz o przydatności wagonów do przewozów specjalnie dysponowanych (STRONA I / STRONA II )
ZAŁĄCZNIK 19 
ZAŁĄCZNIK 20
ZAŁĄCZNIK 21 
ZAŁĄCZNIK 22 
ZAŁĄCZNIK 23
ZAŁĄCZNIK 24
ZAŁĄCZNIK 25
ZAŁĄCZNIK 26
ZAŁĄCZNIK 27
ZAŁĄCZNIK 28
ZAŁĄCZNIK 29
ZAŁĄCZNIK 30. List przesyłkowy
ZAŁĄCZNIK 31
ZAŁĄCZNIK 32
ZAŁĄCZNIK 33. Zapotrzebowanie części zamiennych
ZAŁĄCZNIK 34. Protokół Akt
ZAŁĄCZNIK 35
ZAŁĄCZNIK 36


Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 97
z dnia 31- marca 1961 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów Nr Mw 28
§ 1.
Wprowadza się w życie z dniem l lipca 1961 r. Instrukcję dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów Mw 28, która ukaże się w osobnym wydaniu książkowym.Tracą moc:
§ 2.
1) Instrukcja dla rewidentów wagonów zatwierdzona zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 8. XI. 1945 r. Nr RT60/54/45 (Dziennik Urzędowy M. K. z 1945 r. Nr 15, poz. 154). Instrukcja dla rewidentów pociągowych zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Komunikacji Nr VI 1/9401/30 z dnia 5. 8. 1930 r. (Dz. U. M. K. Nr 23 z 1930 roku poz. 182).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nr CZW 5-9/12/61

 

Z up. MINISTRA
(Mgr inż. Teobald Neumann)
Dyrektor Centralnego Zarządu Wagonów


Wykaz
jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję
dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów do użytku służbowegoI Ministerstwo Komunikacji

1. Według obowiązującego rozdzielnika
2. Biblioteka M. K.

II Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

1. Według obowiązującego rozdzielnika
2. Biblioteka Okręgowa

III Jednostki organizacyjne podległe DOKP

1. Oddziały Przewozów
2. Oddziały Trakcji
3. Wagonownie
4. Oddziały Drogowe
5. Oddziały Zabezpieczenia Ruchu i Łączności
6. Zarządy Terenowe Kolei Dojazdowych
7. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
8. Ośrodki Szkolenia Zawodowego
9. Stacje
10. Odcinki Drogowe
11. Odcinki Zabezpieczenia Ruchu
12. Odcinki Łączności
13. Parowozownie
14. Parowozownie K. D.
15. Elektrowozownie
16. Stacje K. D.

IV. Inne jednostki organizacyjne

1. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
2. Centralne Biuro Rozrachunków Zagranicznych
3. Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych WARS
4. Zarząd Główny Z. Z. K.

Wykaz stanowisk pracy, na których oddzielne egzemplarze instrukcji dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów powinny być przydzielone pracownikom do osobistego użytku służbowego

A. w Zarządzie Wagonów:
1. Naczelnik i zastępca naczelnika zarządu
2. Starszy kontroler służby wagonów
3. Starszy instruktor służby wagonów
4. Kontroler służby wagonów
5. Kierownik działu eksploatacji wagonów
6. Referent do spraw posterunków rewizji technicznej wagonów

B. w Zarządzie Przewozów Kolejowych:
1. Starszy kontroler dla spraw techniczno-ruchowych
2. Starszy kontroler dla spraw gospodarki wagonami towarowymi
3. Starszy instruktor przewozów
4. Kontroler ruchu
5. Kierownik działu ruchu pasażerskiego
6. Kierownik działu ruchu towarowegoC. w Zarządzie Trakcji:
1. Starszy kontroler służby trakcji
2. Starszy kontroler służby elektrotrakcji
3. Starszy instruktor służby trakcji
4. Starszy instruktor służby elektrotrakcji
5. Kontroler służby trakcji i elektrotrakcjiD. w Zarządzie Kolei Dojazdowych:
1. Starszy kontroler
2. Kierownik działu mechanicznego i przewozów
3. Kontroler mechaniczny i przewozów
4. Instruktor kolei dojazdowych
5. Instruktor drużyn parowozowychE. w Wagonowni:
1. Naczelnik wagonowni i zastępca
2. Instruktor służby wagonów
3. Kierownik oddziału
4. Majster rewidentów
5. Dyspozytor wagonowni
6. Starszy rewident wagonów
7. Rewident wagonówF. w Zarządzie Terenowym Kolei Dojazdowych:
1. Kontroler mechaniczny i przewozów
2. Instruktor kolei dojazdowych
3. Instruktor drużyn parowozowych
4. Kierownik referatu mechanicznego i przewozówG. na Stacji: 1. Naczelnik (Zawiadowca) stacji
2. Biuro wagonowe
3. Dyżurny ruchu

Wstęp

Dobra eksploatacja wagonów może być zapewniona jedynie wtedy, gdy będą one stale utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej. Wymaga to stałego czuwania nad ich stanem, przeprowadzania z największą dokładnością oględzin technicznych wagonów na punktach kontrolnych zwanych posterunkami rewizji wagonów. Dla nadzoru stanu technicznego wagonów na każdym posterunku rewizji wagonów pracuje zespół rewidentów wagonów.
W zależności od natężenia ruchu przydziela się do pomocy rewidentom brygady złożone ze ślusarzy, elektromonterów, stolarzy i t. p. w celu usuwania drobnych usterek przy wagonach.
Na liniach o dużym natężeniu ruchu dla zapewnienia dojścia wagonów w pociągach do stacji przeznaczenia bez wyłączania do napraw bieżących utworzone są wzmocnione posterunki rewizji wagonów.
Zadaniem tych posterunków jest przeprowadzanie jak najdokładniejszych oględzin technicznych pociągów przychodzących i odchodzących oraz usuwanie bez wyłączenia wagonów ze składów pociągów takich usterek, których zwykły posterunek rewizji wagonów nie jest w stanie usunąć.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REWIDENTA I STARSZEGO REWIDENTA
§1
Obowiązki rewidenta i starszego rewidenta

1. Do obowiązków rewidenta należy nadzór nad stanem technicznym wszystkich wagonów znajdujących się w obrębie posterunku i przybywających pociągami; badanie wagonów w pociągach odchodzących; przygotowanie wagonów pod naładunek; kierowanie do odpowiednich warsztatów macierzystych wagonów z upływającym lub przekroczonym terminem naprawy okresowej oraz do naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych; decydowanie o konieczności wyłączenia z pociągu wagonów z usterkami, których nie można usunąć bez wyłączenia. Ponadto rewident wagonów powinien usuwać drobne usterki przy wagonach bez wyłączenia z ruchu, czuwać nad pracą smarowników oraz przydzielonych do zespołu rzemieślników, jak również dokonywać odbioriu wagonów po naprawie w wagonowni oraz z punktów mycia i odkażania wagonów.
2. Starszy rewident wagonów obowiązany jest nadzorować i koordynować pracę rewidentówwagonów, smarowników wagonów oraz przydzielonych do zespołu rzemieślników.
3. Przy wykonywaniu czynności służbowych rewident i starszy rewident powinni ściśle przestrzegać postanowień niniejszej instrukcji oraz innych obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń.
4. Starszy rewident i rewident wagonów powinien wziąć w czasie wolnym od pełnienia obowiązków służbowych udział w pouczeniach okresowych.

§ 2.
Kwalifikacje ogólne i zawodowe

1. Kandydat na stanowisko rewidenta powinien być wybierany spośród ślusarzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a starszy rewident spośród najlepszych rewidentów.
2. Przygotowanie ogólne i zawodowe do pełnienia czynności dla kandydatów wymienionych w ust. l powinno odpowiadać warunkom ustalonym schematem etatowych stanowisk pracowników przedsiębiorstwa PKP oraz przepisom o służbie przygotowawczej, doszkalaniu i egzaminach pracowników PKP.

§ 3.
Ubiór rewidenta i starszego rewidenta

Podczas służby rewident i starszy rewident obowiązani są do noszenia przepisowego umundurowania oraz odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej.

§ 4.
Zwierzchnicy rewidenta i starszego rewidenta

1. Bezpośrednim przełożonym rewidenta jest starszy rewident, a bezpośrednim przełożonym starszego rewidenta jest majster rewidentów lub kierownik oddziału rewizji technicznej i utrzymania wagonów.
2. Zwierzchnicy i ich zastępcy wymienionych w ustępie l pracowników są również zwierzchnikami rewidenta i starszego rewidenta.

§ 5.
Wyposażenie rewidenta i starszego rewidenta

1. Przy objęciu służby rewident i starszy rewident otrzymują z wagonowni do użytku służbowego za pokwitowaniem:
1) po jednym egzemplarzu potrzebnych przepisów i instrukcji,
2) narzędzia, przyrządy niezbędne do wykonywania obowiązków.
2. Posiadane instrukcje powinny być uaktualniane i utrzymane w należytym stanie.
Tak samo w należytym stanie powinny być utrzymywane (przechowywane) posiadane narzędzia, przyrządy oraz materiały.

§ 6.
Odpowiedzialność służbowa rewidenta i starszego rewidenta

1. Rewident odpowiedzialny jest za:
1) stan techniczny badanych wagonów dopuszczonych do ruchu,
2) całość i stan powierzonych narzędzi, przyrządów i materiałów,
3) oszczędne używanie wszelkich materiałów stosowanych przy obsłudze i naprawie wagonów,
4) ścisłe przestrzeganie postanowień regulaminu pracy posterunku rewizji wagonów.
2. Starszy rewident jest odpowiedzialny za wykonywane wszelkie prace przez rewidentów, smarowników i przydzielonych rzemieślników, jak również za stan dyscypliny na podporządkowanych mu posterunkach rewizji wagonów oraz za przestrzeganie stosowania wszelkich środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.

§ 7.
Znajomość obowiązujących przepisów i instrukcji

1. Rewident i starszy rewident obowiązani są znać szczegółowo następujące instrukcje i przepisy:
1) Instrukcję o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych taboru elektrycznego i spalinowego Mw 8,
2) Instrukcję o ogrzewaniu wagonów Mw 17,
3) Instrukcję dla smarownika wagonów Mw 29,
4) Przepisy o znakowaniu i numeracji wagonów PKP Mw 37,
5) Przepisy o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych Mw 40a,
6) Przepisy o naprawie wagonów osobowych normalnotorowych Mw 40b,
7) Instrukcję o obsłudze i utrzymaniu urządzeń do oświetlenia taboru kolejowego gazem M w 46,*
8) Przepisy obsługi pociągów towarowych prowadzonych na hamulcach zespolonych Mw 56,
9) Instrukcję o utrzymaniu urządzeń elektroenergetycznych na działce (Rozdział 9) Mt 51.
2.Rewident i starszy rewident obowiązani są znać szczegółowo następujące przepisy i instrukcje w częściach dotyczących ich pracy:
1) Przepisy eksploatacji technicznej kolei PET,
2) Umowy i Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych, osobowych i bagażowych w komunikacji międzynarodowej (RIV, RIC, PPW) R39, R38, R63*)
3)Przepisy gospodarki wagonami towarowymi (GWT) R 2,
4) Przepisy gospodarki wagonami osobowymi (GWO) R 28,
5) Instrukcją o pociągach nadzwyczajnych (specjalnego znaczenia) PONSZ R 14,*
6) Instrukcję o pracy manewrowej R 34,
7) Instrukcję o pracy drużyn konduktorskich R 25,
8) Przepisy o gospodarce brankardami towarowymi serii Ft R 50,
9) Tymczasowe przepisy o przewozie ładunków przekraczających skrajnię ładunkową oraz ładunków wyjątkowo ciężkich obowiązujące na PKP R 57,
10) Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP R l,
11) Instrukcję o zestawianiu i kursowaniu pociągów w ruchu towarowym R 5,
12) Tymczasową instrukcję o kwalifikowaniu do likwidacji (wykreślaniu z inwentarza) wagonów taboru kolejowego Mw 21,
13) Instrukcję o zapewnieniu sprawności kolei w zimie D 17,
14) Instrukcję o organizacji i wykonywaniu wojskowych przewozów kolejowych,
15) Instrukcję o sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych El,
*) Nie dotyczy kolei dojazdowych.
16) Tymczasową instrukcję utrzymania i obsługi urządzeń elektrycznego ogrzewania wagonów Mw 62,
17) Przepisy o sanitarnym pogotowiu ratunkowym na PKP S 4,
18) Przepisy, instrukcje i zarządzenia przeciwpożarowe i BHP,
19) Przepisy o pociągach i wagonach ratunkowych oraz o postępowaniu w razie wypadków kolejowych Mt 38.
3. Rewident i starszy rewident powinien posiadać ogólną znajomość:
1) rozkładów jazdy pociągów,
2) regulaminu technicznego stacji,
3) innych przepisów i zarządzeń dotyczących pracy rewidenta i starszego rewidenta.

§ 8.
Stosunek do pracowników innych służb i osób z poza PKP

1. Rewident i starszy rewident powinni współpracować z przedstawicielami innych służb kolejowych podczas wykonywania przez nich czynności służbowych.
2. Rewident i starszy rewident w obejściu z pracownikami innych służb oraz z osobami postronnymi powinien być uprzejmy, lecz stanowczy, szczególnie wtedy, gdy chodzi o przestrzeganie obowiązującycn na PKP przepisów służbowych, instrukcji i zarządzeń.
3. Starszy rewident powinien interesować się uchybieniami w pracy rewidentów, smarowników i innych przydzielonych pracowników, zgłoszonymi przez pracowników innych służb kolejowych i spowodować niezwłoczne usunięcie zgłoszonych niedokładności, a w razie poważniejszych uchybień lub powtarzających się zawiadamiać bezpośredniego swego zwierzchnika.
4. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości lub wykroczeń w postępowaniu pracowników innych służb kolejowych mających styczność z prowadzeniem ruchu pociągów, należy bezzwłocznie zawiadomić o tym ich właściwego zwierzchnika służbowego.

Rozdział II.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI REWIDENTA
§ 9.
Rozpoczęcie służby

1. Rewident powinien stawić się do służby w stanie trzeźwym i wypoczętym oraz w takim czasie, który wystarczy na przygotowanie narzędzi pracy i umożliwi rozpoczęcie służby o właściwej godzinie.
2. W razie niemożności stawienia się do służby powinien powiadomić na czas dyspozytora wagonowni lub starszego rewidenta dla wyznaczenia zastępstwa.
3. Przy obejmowaniu służby rewident powinien:
1) odnotować przyjęcie służby w książce prowadzonej do tego celu wpisując jednocześnie godzinę przyjęcia służby,
2) dowiedzieć się od przekazującego mu służbę o ilości i stanie uszkodzonych wagonów towarowych i osobowych, znajdujących się w obrębie posterunku, 3) dowiedzieć się u starszego rewidenta lub dyżurnego ruchu o wszystkich pociągach mających przybyć i odejść w czasie jego służby,
4) zbadać dokładnie wagony wychodzące po naprawach okresowych z Zakładów Naprawczych oraz nowozbudowane wychodzące z wytwórni. W razie stwierdzenia usterek rewident obowiązany jest postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) zapoznać się z treścią nowych zarządzeń, specjalnych dyspozycji, które zostały przekazane posterunkowi do wykonania na podstawie telegraficznego, telefonicznego lub ustnego polecenia. Przyjęcie do wiadomości wydanych zarządzeń rewident obowiązany jest pokwitować w książce prowadzonej do tego celu.

§ 10.
Przegląd techniczny wagonów w składach pociągów przychodzących i odchodzących

Przyjmowanie składów pociągów z drogi:
1) Podczas wjazdu pociągu na stację zespół rewidencki powinien znajdować się na początku toru wjazdowego i śledzić działanie urządzeń hamulcowych, stan części biegowych wagonów oraz stan ładunku na wagonach otwartych.
O ile zespół rewidencki składa się więcej aniżeli z jednej osoby badanie przyjmowania składu pociągu winno się odbywać z obydwu stron pociągu.
2) Przekonać się czy pociąg przybył w pełnym składzie t. zn. czy koniec pociągu jest osygnalizowany.
3) Po zatrzymaniu się pociągu niezwłocznie rozpocząć oględziny techniczne wszystkich wagonów znajdujących się w składzie pociągu zwracając szczególną uwagę:
a) czy przy wagonach są wszystkie zderzaki, czy części zderzaków, sprzęgów śrubowych i urządzeń cięgiowych nie wykazują uszkodzeń, czy śruby mocujące zderzaki do czołownicy są należycie dokręcone i zabezpieczone przed odkręceniem, jak również czy trzony zderzakowe są należycie zabezpieczone przed wypadnięciem w czasie jazdy wagonu;
b) za pomocą uderzenia młotkiem sprawdzić czy zestawy kołowe są w porządku, czy nie wykazują obluzowań kół bosych na osiach lub pęknięć osi, jak również pęknięć koła bosego; czy obręcze nie są luźne, a zużycie ich mieści się w granicach dopuszczalnych; czy nie ma ostrych obrzeży lub nalepów na obręczach;
c) czy odległość pomiędzy opaską sprężyny nośnej a częściami pudła wagonu lub podwozia, które mogą na niej osiadać nie jest mniejsza od przewidzianej przepisami, czy na opasce sprężyny nośnej nie ma świeżych śladów osiadania części pudła lub podwozia wagonu; czy główne pióro sprężyny nośnej nie jest złamane oraz pozostałe pióra nie wykazują złamań;
d) czy nity i śruby łączące części ostoi są całe i mocno dociągnięte i czy nie brak lub nie są luźne nity w widłach maźnicznych i koziołkach resorowych; czy widły maźniczne lub zwory wideł maźnicznych nie są wygięte;
e) czy części przekładni hamulcowej nie są urwane lub pogięte, czy klocki hamulcowe nie są zdarte ponad ustaloną grubość zużycia lub popękane, czy prawidłowo odstają od obręczy kół; czy skoki tłoków cylindrów hamulcowych są prawidłowe, trójkąty hamulcowe i przewody powietrzne odpowiednio zabezpieczone przed opadnięciem; czy śruby ręcznego hamulca obracają się lekko w swoich nakrętkach;
f) czy pudła wagonów są szczelne i mocno połączone z podwoziem, czy nie są uszkodzone, czy nie ma braków lub uszkodzeń luźnych części wagonowych;
g) czy drzwi, okna, klamki, zamki, wszelkie uchwyty i t. p. nie mają uszkodzeń i działają sprawnie;
h) czy łożyska ślizgowe lub toczne nie wykazują jakichkolwiek uszkodzeń, w wyniku których mogłoby nastąpić grzanie się czopów osiowych zestawu kołowego i t p.;
i) czy nie ma innych usterek lub uszkodzeń zagrażających pewności i bezpieczeństwu ruchu.
4) O ile do zespołu rewidentów przydzieleni są rzemieślnicy, usuwanie usterek należy do rzemieślników wspólnie z rewidentami.
5) Po usunięciu usterek przez rzemieślników rewident obowiązany jest sprawdzić właściwe wykonanie naprawy.
6) Wagony z usterkami, których nie może usunąć zespół rewidencki należy okartkować odpowiednią nalepką i zarządać skierowania do naprawy w wagonowni lub na torach wydzielonych.
2. Przed wyprawieniem pociągu w drogę rewident powinien:
1) przeprowadzić oględziny techniczne wagonów w składzie pociągu zgodnie z postanowieniami ustępu l punkt 3, 4, 5 i 6;
2) sprawdzić prawidłowe zestawienie, sprzęgnięcie oraz skręcenie składu pociągu przygotowanego do drogi;
3) skontrolować równomierne rozmieszczenie w pociągu wagonów z hamulcem zespolonym i ręcznym;
4) sprawdzić, czy w składzie pociągu nie znajdują się wagony o ograniczonej szybkości nieodpowiadającej szybkości biegu badanego pociągu; czy nie zostały wstawione wagony uprzednio już wyłączone do naprawy z powodu usterek lub wagony uszkodzone w czasie formowania składu pociągu;
5) sprawdzić szczelność urządzeń hamulcowych, ustawienie dźwigni próżny-ładowny w zależności od ciężaru brutto wagonu, ustawienie dźwigni osobowy-towarowy i góry-równiny a w pociągach pasażerskich w zależności od rodzaju pociągu sprawdzić ustawienie towarowy-osobowy-pośpieszny;
6) skontrolować pracę smarowników;
7) dopilnować wyłączenia ze składu pociągu wagonów oklejonych nalepkami wyłączającymi wagon z ruchu;
8) po dokonaniu oględzin stanu technicznego składu pociągu dokonać przewidzianą próbę hamulców zespolonych, podać dane dotyczące hamulców kierownikowi pociągu oraz podpisać kartę próby hamulców po uprzednim powiadomieniu maszynisty lokomotywy o stanie i systemie hamulców; w składzie pociągu; podpisać w raporcie z jazdy fakt dokonania przeglądu technicznego i próby hamulców w pociągu.
3. Niezależnie od czynności wymienionych w ustępach l i 2 rewident podczas przeglądu technicznego wagonów w składzie pociągu obowiązany jest sprawdzić:
1) w pociągach pasażerskich:
a) stan techniczny wyposażenia wewnętrznego i czystości wagonów osobowych;
b) stan techniczny urządzeń ogrzewczych i wysokość temperatury w okresie ogrzewania wagonów;
c) urządzenia oświetlenia wagonów;
2) w pociągach towarowych:
a) stan techniczny wyposażenia brankardów serii Ft w pociągach kończących bieg i rozpoczynających,
b) czy wagony niekryte załadowane są zgodnie z przepisami i czy nie ma śladów niebezpiecznego przesunięcia się ładunku.
Stan techniczny wyposażenia wagonów osobowych i towarowych powinien być odnotowany w wykazie o stanie wagonów w pociągu osobowym.
4. Podczas formowania składu pociągu lub dokonywania przetoków z wagonami zabrania się rewidentowi badania stanu technicznego wagonów, nie mniej jednak rewident obowiązany jest w każdym przypadku o ile na to pozwalają warunki miejscowe śledzić przebieg pracy manewrowej, a szczególnie czy praca manewrowa odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oględziny techniczne wagonów w pociągu oraz próbę hamulców rewident może rozpocząć na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia przez dyżurnego ruchu o sformowaniu pociągu.
5. Do pomocy przy dokonywaniu próby hamulców zespolonych rewident ma prawo zatrudnić, o ile zajdzie konieczna potrzeba, smarownika lub przeszkolonego w tym zakresie rzemieślnika z zespołu rewidenckiego.
6. Określone dla rewidenta czynności w ustęp, l, 2, 3 powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującym regulaminem technicznym pracy stacji i posterunku rewidenckiego i z takim wyliczeniem, aby nie były powodem opóźnienia pociągów.

§ 11.
Usuwanie usterek przy wagonach
 

1. Usterki stwierdzone przez rewidenta podczas przeglądu technicznego wagonów powinny być usunięte bez wyłączania wagonu ze składu pociągu lub po wyłączeniu ze składu pociągu.
2. Załącznik 1 do niniejszej instrukcji ujmuje ramowo zakresy robót, które powinny być wykonywane przy wagonach na posterunkach rewizji wagonów bez wyłączania wagonów z pociągu.
3. Czynności związane z usuwaniem usterek przy wagonach powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy posterunku i ściśle według opracowanych dla każdego rodzaju usterki procesów technologicznych.
4. Wagony z uszkodzeniami, które przekraczają możliwości naprawcze pracowników posterunku rewizji wagonów i zagrażają bezpieczeństwu ruchu, rewident obowiązany jest wyłączyć z pociągu, zawiadamiając jednocześnie dyżurnego ruchu o konieczności wyłączenia wagonu z pociągu. Zawiadomienie o konieczności wyłączenia uszkodzonego wagonu ze składu pociągu powinien rewident przekazać na wyznaczonym druku. Każdy wyłączony z pociągu uszkodzony wagon rewident zaopatruje w odpowiednie nalepki wskazując w nich rodzaj stwierdzonej usterki. Jeżeli uszkodzony wagon jest ładowny, a usterka nie zagraża bezpieczeństwu ruchu i ładunku, rewident może dopuścić taki wagon do dalszego biegu po uprzednim naklejeniu na ten wagon odpowiednich nalepek z zaznaczeniem na nich rodzaju uszkodzenia wagonu i zaznaczeniem, że po wyładunku wagon w stanie próżnym należy skierować do najbliższego punktu naprawczego.
5. Na stwierdzone uszkodzenia lub braki luźnych części wagonowych, urządzeń wewnętrznych lub braki w inwentarzu, rewident obowiązany jest sporządzić protokół zgodnie z obowiązującymi w tym względzie osobnymi przepisami.

§ 12.
Badanie stanu technicznego wagonów w komunikacji międzynarodowej

1. Rewident obowiązany jest sprawdzić czy wagon zaopatrzony jest w odpowiednie znaki, t. j. czy ma namalowany znak HIV i MC lub RIC i MC oraz czy odpowiada warunkom na przewidzianej drodze przebiegu.
2. Oględziny wagonów przeznaczonych pod załadunek za granicę rewident dokonuje na żądanie dyżurnego ruchu zgłoszone na specjalnym druku.
3. Stan techniczny wagonu towarowego rewident określa na podstawie warunków podanych w załączniku K przepisów RIV oraz załącznika 5 przepisów PPW.
4. Stan techniczny wagonu osobowego rewident określa na podstawie warunków podanych w załączniku G przepisów RIC oraz załącznika l przepisów PPW.
5. Przy określaniu przydatności wagonów towarowych do przewozów specjalnych, rewident obowiązany jest postępować w zależności od przeznaczenia wagonu zgodnie z przepisami R 2; instrukcją o organizacji i wykonywaniu wojskowych przewozów kolejowych i przepisami PET.
6. Rewident obowiązany jest zgłosić zbadane wagony służbie przewozów na specjalnym do tego celu przeznaczonym druku.

§ 13.
Obowiązki rewidenta na wzmocnionym posterunku

1. Oględziny techniczne wagonów przeprowadzają zespoły rewidentów zgodnie z opracowanym regulaminem pracy posterunku wzmocnionego.
2. Rewident obowiązany jest osobiście sprawdzić usunięcie usterek i jakość wykonanej naprawy przez zespoły rzemieślników.
3. Ramowy wykaz usterek, które powinny być usuwane przez posterunek wzmocniony bez wyłączenia wagonu zawarty jest jako załącznik l do niniejszej instrukcji.

§ 14.
Obowiązki rewidenta na stacji granicznej

1. Podstawowym obowiązkiem rewidenta jest stwierdzenie, czy wagony są zdatne do przejścia na obce zarządy kolejowe.
2. Przeprowadzając badania stanu technicznego wagonów rewident obowiązany jest przestrzegać postanowień załącznika K przepisów RIV, załącznika G przepisów RIC, załączników l i 5 przepisów PPW, jak również postanowień dodatkowych umów granicznych. Niezależnie od powyższego rewident powinien sprawdzać prawidłowe załadowanie wagonów.
3. W wypadkach wynikłych nieporozumień należy niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego zwierzchnika.

§ 15.
Obowiązki rewidenta w pociągu

1. Rewident wagonów może być wyznaczony do czuwania nad stanem technicznym wagonów podczas jazdy pociągu. 2. Przed odjazdem pociągu rewident obowiązany jest:
1) być obecnym przy badaniu stanu technicznego składu pociągu,
2) zgłosić się osobiście u kierownika pociągu i zażądać odnotowania swojej obecności oraz nazwy jednostki macierzystej w raporcie z jazdy.
3. Podczas jazdy rewident obowiązany jest:
1) interesować się stanem technicznym i wyposażeniem wagonów,
2) usuwać w miarę możliwości drobne usterki powstałe w czasie biegu pociągu,
3) decydować o konieczności wyłączenia ze składu pociągu wagonu wskutek uszkodzenia zagrażającego bezpieczeństwu ruchu lub pasażerom,
4) wziąć udział w niesieniu pomocy podróżnym w razie nieszczęśliwego wypadku z pociągiem o ile kierownik pociągu nie zleci wykonywania innych czynności.
4. Podczas pełnienia służby rewidentowi nie wolno spać ani też oddalać się od pociągu bez zgody kierownika pociągu.
5. Rewident może przewozić w pociągu jedynie przedmioty służące do wykonywania czynności służbowych oraz przedmioty służące do własnego użytku.
6. W wypadku zmiany rewidentów w czasie jazdy pociągu na stacji pośredniej rewident zdający służbę obowiązany jest:
1) zwrócić rewidentowi obejmującemu służbę uwagę na wszelkiego rodzaju zauważone usterki,
2) zameldować kierownikowi pociągu o przekazaniu służby.
7. Po przybyciu pociągu na stację końcową rewident obowiązany jest:
1) zameldować rewidentowi przyjmującemu pociąg o wszystkich uszkodzeniach powstałych w czasie biegu pociągu, których nie mógł usunąć lub też usunął w sposób prowizoryczny,
2) odnotować stwierdzone usterki w książce stołowej znajdującej się na posterunku rewizji wagonów.

§ 16.
Sprawdzanie wagonów po wykolejeniu

1. Każdy wagon wykolejony choćby tylko jedną osią powinien być zbadany przez rewidenta na miejscu wykolejenia dla określenia zdolności jego do dalszego biegu. Badanie należy przeprowadzać w każdym wypadku, nawet gdy ma się przeświadczenie, że wagon nie uległ żadnemu uszkodzeniu.
2. Przy badaniu wykolejonego wagonu rewident obowiązany jest sprawdzić:
1) czy koła bose nie przesunęły się na osi mierząc przymiarem odstęp wewnętrznych powierzchni obręczy w trzech miejscach,
2) czy oś nie uległa skrzywieniu,
3) czy panewki nie przesunęły się, nie przekręciły lub nie ma innych -uszkodzeń łożysk.
3. Przy badaniu podwozia wykolejonego wagonu rewident obowiązany jest sprawdzić stan ostoi, wideł maźnicznych, urządzeń cięgłowych i zderzakowych, czy nie wystąpiły pęknięcia, złamania lub zluzowanie śrub, połączeń nitowych i t. p. Przy wagonach czteroosiowych należy dokładnie zbadać czopy skrętów wózków wagonowych i czy nie nastąpiło skrzywienie czopa skrętu.
4. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 2 i 3 rewident obowiązany jest wagon okleić odpowiednią nalepką z dopiskiem wykolejony i przesłać do najbliższej wagonowni w celu dokładnego zbadania.
W zależności od wstępnego badania rewident określa czy wagon ładowny należy przeładować lub czy skierować wagon do badania w wagonowni po wyładowaniu.
5. Rewident pełniący służbę obowiązany jest dopilnować wysłania wykolejonego wagonu do zbadania w wagonowni oraz przygotować wagon do bezpiecznej jazdy.
6. Ciężko uszkodzony wagon o ile nie można go przygotować do biegu na własnych kołach w celu skierowania do naprawy, rewident powinien okartkować go odpowiednimi nalepkami i wydać polecenie załadowania go na inny wagon.

§ 17.
Zdanie służby

1. Rewident kończący służbę obowiązany jest obejmującego służbę rewidenta szczegółowo zaznajomić ze stanem wagonów oraz pociągów znajdujących się w obrębie posterunku oraz otrzymanymi zarządzeniami w czasie służby.
2. Wszystkie przedmioty, narzędzia i materiały nie stanowiące osobistego wyposażenia rewidenta, należy przekazać obejmującemu służbę w stanie nadającym się do dalszego użytku.
3. Zdanie służby rewident odnotowuje w książce przeznaczonej do tego celu wpisując godzinę zdania służby.
4. Rewidentowi nie wolno opuszczać swego miejsca pracy do chwili przybycia na posterunek rewidenta następnej zmiany.

§ 18.
Zastępstwo starszego rewidenta

Rewident wagonów może być wyznaczony na zastępstwo starszego rewidenta przez właściwego zwierzchnika.

Rozdział III.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STARSZEGO REWIDENTA
§ 19.
Rozpoczęcie służby

Przy obejmowaniu służby starszy rewident obowiązany jest: 1. Sprawdzić, czy wszyscy pracownicy zgłosili się do służby. W przypadku nieobecności któregoś z pracowników i w razie koniecznej potrzeby zażądać zastępstwa.
2. Dowiedzieć się u starszego rewidenta zdającego służbę o ilości i stanie uszkodzonych wagonów towarowych i osobowych znajdujących się w rejonach podległych mu posterunków.
3. Zapoznać się z zarządzeniami, jakie zostały wydane w czasie jego nieobecności i zaznajomić z nimi wszystkich pracowników na poszczególnych posterunkach.
4. Przyjąć od starszego rewidenta zdającego służbę wszelkie narzędzia, przyrządy i materiały stanowiące wyposażenie posterunków w stanie nadającym się do dalszego użytku.
5. Dowiedzieć się u dyżurnego ruchu o kształtowaniu się sytuacji pociągowej w czasie jego służby.
6. Odnotować objęcie służby w książce stołowej wpisując godzinę objęcia służby.

§ 20.
Nadzór nad pracą zespotów rewidentów

1. Starszy rewident powinien nadzorować i kierować pracą rewidentów i pozostałych pracowników posterunków, tak aby zadania ciążące na posterunku były właściwie i planowo wykonane.
2. Starszy rewident w wątpliwych przypadkach rozstrzyga, czy wagon uszkodzony ma być wyłączony ze składu pociągu czy też naprawiony bez wyłączania.
3. W czasie pracy zespołów starszy rewident powinien śledzić ich pracę i o ile zajdzie potrzeba wyciągać wnioski organizacyjne zmierzające do stałego podnoszenia na wyższy poziom techniczny obsługę pociągów i wyposażenie posterunku.
4. Starszy rewident powinien o ile mu na to czas pozwoli brać również czynny udział przy dokonywaniu technicznych oględzin wagonów w składach pociągów oraz wspólnie z pracownikami usuwać usterki.
5. Starszy rewident stale czuwa nad właściwym wyposażeniem posterunków w narzędzia, materiały i części zamienne niezbędne przy usuwaniu usterek przy wagonach.
6. Starszy rewident czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji podległych mu pracowników,bezpieczeństwem pracy posterunków i należytym wypełnianiem obowiązków przez pracowników posterunków.

§ 21.
Nadzór nad pracą wzmocnionego posterunku

Po zbadaniu pociągu przez rewidentów i usunięciu usterek, przez zespół rzemieślników przydzielonych do posterunku, starszy rewident obowiązany jest sprawdzić (niezależnie od uprzedniego sprawdzenia przez rewidentów) czy usuwanie usterek i naprawa bieżąca bez wyłączenia odbywa się zgodnie z regulaminem technicznym pracy posterunku.

§ 22.
Postępowanie z wagonami z przekroczoną skrajnią

1. Starszy rewident bierze udział w komisyjnym dokonywaniu pomiarów ładunków umieszczonych na wagonach o przekroczonej skrajni.
2. W przypadku wyprawiania lub przybycia wagonu z ładunkiem z przekroczoną skrajnią ładunkową starszy rewident (rewident) powinien sprawdzić umocowanie ładunku.
3. W. przypadku przypuszczenia, że ładunek przesunął się, starszy rewident powinien spowodować dokonanie komisyjnego sprawdzenia wymiarów skrajni ładunku i porównania z warunkami określonymi dla przewozu tego ładunku.

§ 23.
Nadzór i prowadzenie książek

1. Starszy rewident czuwa nad prawidłowym i systematycznym rejestrowaniem przez rewidentów w odpowiednich książkach danych dotyczących zbadanych pociągów, wagonów wyłączonych ze składów pociągów oraz naprawionych wagonach bez wyłączenia z ruchu.
2. Podczas pełnienia służby starszy rewident (rewident) powinien prowadzić następujące książki:
1) zarządzeń i telefonogramów,
2) napraw wagonów bez wyłączenia z ruchu,
3) okresowego smarowania łożysk osiowych wagonów towarowych i osobowych,
4) rozchodu smaru, olejów i materiałów,
5) inne wprowadzone osobnymi zarządzeniami,
3. Starszy rewident wykonuje przewidziane osobnymi zarządzeniami zestawienia statystyczne, załatwia korespondencję wchodzącą w zakres pracy posterunku.

§ 24.
Zdanie służby

1. Starszemu rewidentowi nie wolno opuścić posterunku przed przybyciem starszego rewidenta następnej zmiany.
2. Starszy rewident kończący służbę obowiązany jest obejmującego służbę starszego rewidenta zaznajomić szczegółowo ze stanem wagonów oraz pociągów znajdujących się w obrębie posterunku oraz z otrzymanymi zarządzeniami w czasie służby.
3. Wszystkie przedmioty, narzędzia i materiały nie stanowiące osobistego wyposażenia starszego rewidenta, należy przekazać obejmującemu służbę w stanie nadającym się do dalszego użytku.
4. Zdanie służby należy odnotować w książce stołowej wpisując równocześnie godzinę zdania służby.

Rozdział IV.
§ 25.
Tymczasowe wytyczne o zachowaniu bezpieczeństwa pracy na torach stacyjnych

1.Przy wykonywaniu czynności służbowych rewident wagonów, starszy rewident wagonów oraz wszyscy pracownicy przydzieleni, do zespołów rewidenckich powinni przestrzegać następujących środków ostrożności:
1) Tory i międzytorza w rejonach dokonywania przeglądów technicznych składów pociągów powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym oraz w stałej czystości i porządku.
2) Na międzytorzu nie należy składać materiałów nawierzchniowych, jak żwiru, piasku, podkładów, części zamiennych wagonowych i t. p.
3) Znajdujące się na międzytorzu otwory i wgłębienia powinny być zabezpieczone pokrywami lub barierami, przy czym bariery nie. mogą być niższe niż l m od powierzchni torowiska i powinny być oświetlone w porze ciemnej.
4) W okresie gołoledzi międzytorza powinny być posypane solą zmieszaną z piaskiem.
5) Przed przystąpieniem do czynności usuwania usterek bez wyłączania wagonu z pociągu należy zabezpieczyć miejsca pracy zgodnie z instrukcją sygnalizacji E-l oraz zabezpieczyć poszczególne wagony klinami i t. p
6) Tory kolejowe należy przechodzić pod kątem prostym w stosunku do osi torów, zwracając jednocześnie uwagę na obie strony toru, celem przekonania się, czy nie nadjeżdża pociąg lub inny pojazd mechaniczny np. lokomotywa, tabor przetaczany i t. p.
7) Nie należy przechodzić przez tory, tuż przed nadjeżdżającym taborem kolejowym, jak również bezpośrednio za przejeżdżającym pociągiem lub pojazdem mechanicznym.
8) Nie przechodzić tory w miejscach ułożonych zwrotnic, rozjazdów, wyrzutni płozów hamulcowych torowych i t. p., jak również w bezpośredniej bliskości stojącego taboru kolejowego; odległość przejścia od stojącego taboru nie powinna być mniejsza niż 20 m przestrzegając przy tym szczególnej ostrożności.
9) Nie wolno stać w otwartych i niezabezpieczonych drzwiach wagonów, jak również podczas ruohu wagonów siadać na ścianach bocznych (burty) platform, stać na zderza kach, stopniach i t. p.
10) Unieruchomienia wagonów należy dokonywać przez zahamowanie hamulcem ręcz’ nym (jeśli wagon posiada taki hamulec), przez podklinowanie klinami drewnianymi lut przez połączenie wagonu z sąsiednimi wagonami uprzednio zabezpieczonymi przed przesunięciem; zabronione jest unieruchomienie wagonów przez podkładanie pod koła wagonów płóz hamulcowych, kamieni, desek i t. p przedmiotów.
11) Nie wolno chodzić po dachu wagonu znajdującego się pod przewodami prądu wysokiego napięcia.
12) Przy rozłączaniu wagonów należy w pierwszej kolejności zamknąć kurki końcowe przewodów hamulcowych obu sąsiednich wagonów, następnie rozłączyć sprzęg; hamulcowe i założyć je na wsporniki, a dopiero po tym przystąpić do rozłączania sprzęgów śrubowych. Zamykanie kurków końcowych przewodu hamulcowego, rozłączanie sprzęgów hamulcowych, jak również zakładanie tych sprzęgów na wsporniki może być dokonane tylko po całkowitym zatrzymaniu się wagonów.
13) Przy wykonywaniu napraw wagonów należy posługiwać się właściwymi przyborami i narzędziami.
2. W celu utrzymania łączności między pracownikami dokonującymi próby hamulców w pociągu, a drużyną lokomotywową należy stosować sygnały zgodne z instrukcją E 1.
3. Sygnały powinny być dawane po stronie maszynisty lokomotywy, a w łuku po wewnętrznej stronie łuku, unikając zbliżania się do sąsiedniego toru, jak też wchodzenia nań.
4. Dokonując oględzin technicznych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym należy sprawdzić, czy:
1) pokrywy, zawory, spusty i krany cystern są szczelne, zamknięte i zaplombowane, 2) z wagonów lub cystern nic się nie rozsypuje i nie wycieka.
5. Podczas oględzin technicznych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym zabrania się:
1) podgrzewania zamarzniętych części urządzeń,
2) zbliżania się do wagonów z odkrytym ogniem, używania zapałek, palących pochodni oraz latarek karbidowych, naftowych i innych, których płomień wytwarza ciepło.
Używać należy latarek elektrycznych.

Rozdział V.
§ 26.
Wytyczne pracy w okresie zimy

1. Postanowienia mniejszego rozdziału mają na i celu wskazanie rewidentowi wagonów i starszemu rewidentowi obowiązków, wynikających z pracy w ciężkich warunkach zimowych i są uzupełnieniem obowiązujących postanowień niniejszej instrukcji oraz przepisów i zarządzeń dotyczących ich pracy i obowiązków.
2. W celu zabezpieczenia pomieszczeń, urządzeń i wagonów od wpływów atmosferycznych i zamrożeń należy w okresie poprzedzającym okres zimowy zbadać wszystkie urządzenia; w razie potrzeby naprawić lub zażądać naprawy oraz zabezpieczyć w terminie do dnia l października każdego roku.
3. Urządzenia do ogrzewania wagonów, do mycia, zaopatrywania w wodę i gaz oraz instalacje i urządzenia sieci powietrznej, służące do przeprowadzania prób hamulców muszą być w tym terminie poddane rewizji, a wszelkie stwierdzone usterki usunięte. Do obowiązków starszego rewidenta należy sprawdzenie wykonania w ustalonym terminie rewizji i naprawy tych urządzeń.
4. W czasie do 31 października maźnice wagonów należy zaopatrzyć w smar zimowy. Zmianę oleju odpowiedniego dla pory roku należy przeprowadzać w następujący sposób:
1) maźnice otworzyć, wyjąć aparat smarujący i sprawdzić jego stan. Przy sprawdzaniu stanu wnętrza maźnicy jak też aparatu smarującego należy unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia piaskiem i t. p.,
2) sprawdzić stan panewki w części widocznej,
3) uzupełnić poziom (ilość) oleju w maźnicy olejem przewidzianym na okres zimowy, a następnie założyć pokrywę.
5. Termin zaopatrywania wagonów w smar przewidziany na okres zimy podany w ustępie 4 może być zmieniony zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji w zależności od kształtowania się warunków atmosferycznych.
6. Poczynając od dnia l listopada rewident wagonów lub starszy rewident powinien tak zorganizować swoją pracę, jak również pracę podległego sobie zespołu pracowników, ażeby obniżenie się temperatury oraz opady śnieżne nie spowodowały opóźnień pociągów i pogorszenia stanu technicznego wagonów z winy służby wagonów.
7. W czasie mrozów należy dopilnować, ażeby w pomieszczeniu ogrzanym znajdowały się stale odpowiednie zapasy potrzebnego materiału i części wymiennych; podgrzany olej osiowy, nasycone odpowiednim olejem poduszki smarujące, sprzęgi śrubowe, sprzęgi hamulcowe, podkładki, uszczelki i t. p.
8. Należy zwracać szczególną uwagę na zawiaszanie na wsporniki sprzęgów hamulcowych, niedopuszczając do zanieczyszczenia ich kawałkami lodu lub śniegiem.
9. Należy mieć na uwadze stan urządzeń ogrzewczych wagonów osobowych i tak urządzenia te konserwować, ażeby były stale zdatne do włączenia danego wagonu do pociągu.
10. Należy ściśle stosować się do Instrukcji o ogrzewaniu wagonów Mw 17 oraz ściśle przestrzegać postanowień zawartych we wskazówkach obsługi i utrzymania hamulców zespolonych w pociągach w okresie zimy (załącznik do instrukcji Mw56).
11. Podczas stwierdzenia zamrożenia urządzeń ogrzewczych wagonu należy:
1) odnaleźć miejsce zamrożone i odtajać je przy pomocy posiadanych urządzeń i przyrządów,
2) zamrożony element ogrzewczy wymienić, względnie o ile na to czas pozwoli ogrzać w ciepłym pomieszczeniu, a następnie po sprawdzeniu jego działania zamontować z powrotem na wagonie,
3) w wypadku stwierdzenia pęknięcia przewodu ogrzewczego lub innego urządzenia powodującego niemożność ogrzewania dalszych wagonów, wagon taki należy przestawić na koniec składu pociągu lub wyłączyć go z ruchu.
W okresie zimowym należy wzmocnić kontrolę badania obręczy zestawów kołowych wagonowych, które na skutek dużych mrozów mogą częściej. wykazywać pęknięcia.


Załącznik 1

WYKAZ

robót wykonywanych przez zespoły rewidentów podczas badania wagonów w składach pociągów


Wyszczególnienie robót zwykłym wzm
1 2 3
1. Przy łożyskach osiowych
Wymiana brakujących śrub, nakretek i zawleczek w maźnicach oraz dociąganie śrub w pokrywach maźniczych. 1 1
Uzupełnianie pokrywek lub korków w otworach wlewowych, smar do maźnicy. 1 1
Wymiana strzemion w maźnicach dwudzielnych 1 1
Wymiana spodów maźnic dwudzielnych 1 1
Wymiana poduszek smarujących 1 1
Wymiana aparatu smarującego 1 1
Dopasowanie panewki w łożysku osiowym 1
Wymiana zgrzanych panewek łożysk osiowych 1
Zapobieganie dalszemu grzaniu się łożysk osiowych przez założenie świec antyawaryjnych 1 1
Wymiana krążków uszczelniających 1
Wymiana korpusu maźnicy 1
Zdjęcie pokrywy maźnicy i rewizja części maźnicy 1 1
Założenie pokuł smarujących (podbitek) 1 1
Naprawa lub wymiana pudełka (skrzynki) smarnego 1 1
2. Przy sprężynach nośnych (resorach)
Naprawa koziołków resorowych 1
Wymiana wieszaków resorowych 1
Wymiana sworzni, ogniw wieszaków resorowych 1 1
Wymiana resora 1
Wymiana lub uzupełnienie podkładek pod sworznie opasek resorowych 1
Wypadnięcie sworznia resorowego z gniazda maźnicy 1
3. Przy urządzeniach zderzakowych
Umocowanie zderzaków 1 1
Uzupełnienie brakujących śrub nakrętek i zawleczek 1 1
Wymiana kompletnych zderzaków 1
Uzupełnienie nakrętek w trzonie zderzakowym 1 1
Wymiana sprężyny w zderzaku koszowym 1
4. Przy urządzeniach cięgłowych
Wymiana sprzęgów śrubowych kompletnych 1 1
Wymiana haka cięgła 1
Wymiana sprzegieł miseczkowych cięgła 1
Wymiana sworznia prowadzącego oraz klina cięgła 1
Uzupełnienie klinów cięgłowych 1
5. Przy hamulcach
Wymiana klocków hamulcowych 1 1
Wymiana sprzegów hamulcowych 1 1
Wymiana kurka końcowego 1 1
Wymiana odluźniacza (drutu) 1 1
Regulowanie skoku tłoku cylindra hamulcowego 1 1
Wymiana zaworu rozrządczego 1
6. Przy ostoi wagonów
Wymiana stopni 1 1
Prostowanie wsporników stopni i uchwytów 1
Wymiana zwór maźniczych 1 1
Umocowanie, uzupełnienie brakujacych srub i zawleczek w zworach maźniczych 1 1
7. Przy pudłach wagonów krytych
Uszczelnienie pudeł przez przybijanie listew drewnianych lub blaszanych 1
Naprawa krat okiennych (ochronnych) 1
Naprawa zasuw powietrznych 1
Uzupełnianie rygli do okiennic 1
Uzupełnianie lub spawanie szyn poddrzwiowych 1
Uzupełnianie haków zarzutnych drzwi 1 1
Przyspawanie uszek celnych 1
Uzupełnienie krążków drzwiowych 1
Uzupełnienie brakujących ramek do nalepek przejściowych 1 1
8. Przy pudłach wagonów otwartych
Naprawa podłogi i ścian przez zastosowanie sztukowanych desek i łat 1
Naprawa łańcuchów przez połączenie łupkami i śrubami 1 1
Uzupełnianie żelaznych lub drewniach kłonic 1 1
Uzupełnianie brakujących zatyczek i klamer do kłonic i ław pokrętnych 1 1
9. Przy pudłach wagonów chłodni
Naprawa wywietrzników 1
Naprawa zabezpieczeń celnych 1
Uzupełnianie haków wewnątrz wagonu 1
10. Przy budkach hamulcowych
Naprawa ścian, drzwi i dachu 1
Naprawa zamknięć do drzwi 1
Naprawa siedzeń 1
Uzupełnianie szyb okiennych 1
11. Różne
Przygotowanie wgonu do podniesienia 1
Smarowanie części trących w urządzeniach hamulc., zderzakowych, śrubowych i cięgłowych i t. p. 1 1

Załącznik 2

Wyposażenie ramowe

posterunku rewizyjnego


1. Narzędzia i urządzenia mechaniczne:
Klucz francuski
Komplet pilników
Młot dwuręczny (5-kilogramowy)
Łom
Konewki na oleje wagonowe
Dźwigniki (małe) do wieszaków resorowych
Podnośniki 5- i 10-tonowe
Stół ślusarski z imadłem
Przecinak krzyżowy
Klucze do śrub (komplet 1/4 – 1)
Naczynie szczelne do przechowywania poduszek maźnicznych
Skrobak (szaber) do panewek
Cęgi do rur
Kuźnia polowa
Lampy benzynowe do odmrażania zamarzniętych przewodów
Zapasowe manometry do prób hamulców zespolonych
2. Drobne części wagonowe:
Śruby 3/4 100-120 mm długości
Śruby 7/8 100-120 mm długości
Śruby 1 100-120 mm długości
Śruby 5/8 50 mm długości
Wieszaki i ogniwa resorowe
Sworznie resorowe
Zawleczki i podkładki (różne)
Korki do maźnic
Świece anty awaryjne
Poduszki maźniczne nasycone
Sprzęgi śrubowe
Sworznie do sprzęgów śrubowych
Pochwy zderzakowe i zderzaki
Sprężyny zderzakowe
Klocki i kliny hamulcowe
Kurki końcowe przewodów hamulcowych
Sprzęgła miseczkowe, nasuwki i kliny cięgłowe
Maźnice dwudzielne i strzemiona
Pokrywy maźniczne
Sprzęgi hamulcowe
Uszczelki gumowe do sprzęgów hamulcowych
Kliny drewniane (w razie złamania resoru)
Na posterunkach osobowych powinny się nadto znajdować:
Klamki z nakrętkami
Klucze do lamp gazowych
Pasy (parciane) do okien
Plombownica, plomby i sznurek do plombowania
Siatki gazowe P2 i P3 oraz 02 i 03
Dysze gazowe P2 i P3 oraz 02 i 03
Palniki P2 i P3 oraz 02 i 03
Żarówki elektryczne
Wąż wodny do napełniania zbiorników wodnych
Wąż gazowy do napełniania zbiorników gazowych
Kurki końcowe przewodów ogrzewczych
Szkło taflowe do okien
3. Przyrządy pomiarowe:
Przyrząd do mierzenia wybicia obręczy na powierzchni tocznej i obrzeża (Szablon do sprawdzania profilu obręczy Przyrząd do mierzenia grubości obręczy Przymiar do sprawdzania rozstępu kół Miarki składane lub taśmowe.
4. Inwentarz i narzędzia, w które powinien być wyposażony rewident:
Młotek wagi 400 g z trzonkiem o długości 800 mm
Latarka elektryczna (z dużym odbłyskiem) Klucze 5/8 X 3/4; 3/8 X 1/2; 7/8 X l (lub klucz francuski)
Przecinak, przebijak, klucz drzwiowo-gazowy, miarka składana lub taśmowa, puszka do kleju, nalepki, ołówek qhemiczny, uszczelki i szczeliwo.
Manometr do sprawdzania ciśnienia powietrza w przewodzie głównym podczas przeprowadzania prób hamulców zespolonych. Przyrządy pomiarowe (wielkości wybicia obręczy, obrzeża, sprawdzania profilu obręczy). Torba rewidenta.


Załącznik 3


Załącznik 4


Załącznik 5


Załącznik 6


Załącznik 7


Załącznik 8


Załącznik 9


Załącznik 10


Załącznik 11


Załącznik 12


Załącznik 13

 


Załącznik 14


Załącznik 15


Załącznik 16


Załącznik 17


Załącznik 18


Załącznik 19


Załącznik 20


Załącznik 21


Załącznik 22


Załącznik 23


Załącznik 24


Załącznik 25


Załącznik 26


Załącznik 27


Załącznik 28


Załącznik 29


Załącznik 30


Załącznik 31


Załącznik 32


Załącznik 33


Załącznik 34


Załącznik 35


Załącznik 36


Antykwariat i §