ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI Nr 220
z dnia 23 września 1959 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dla toromistrza Nr D 15.

§ 1.
Zatwierdza się do użytku służbowego Instrukcję dla toromistrza Nr D 15, która ukaże się w osobnym wydaniu.

§ 2.
Traci moc: Instrukcja dla torowych Nr D 15 zatwierdzona zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 10 grudnia 1945 r. Nr R.T./2/24/45 (Dz. Urz. MK z 1945 r. Nr 16, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l lutego 1960 r.

Nr CZD 3-46/44/59.

z up. MINISTRA: Mgr inż. K. Sochacki
Dyrektor Centralnego Zarządu

(Ogłoszono w Biuletynie MK Nr 32 z 1959 r. poz. 263)

Instrukcję otrzymują :

A. Jednostki organizacyjne:

1. Ministerstwo Komunikacji, według obowiązującego rozdzielnika.
2. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych.
3. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
4. Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych, według obowiązującego rozdzielnika.
5. Oddziały: Drogowe, Zmechanizowanych Robót Drogowych, Przewozów, Zabezpieczenia Ruchu i Łączności.
6. Odcinki: drogowe, zabezpieczenia ruchu pociągów, sygnałowe i grupy robót zmechanizowanych.
7. Pociągi zmechanizowanych robót nawierzchniowych.
8. Stacje.

B. Stanowiska pracy:

1. St. Kontrolerzy i kontrolerzy służb: drogowej, przewozów, trakcji, zabezpieczenia ruchu i łączności.
2. St. instruktorzy i instruktorzy w służbie drogowej i przewozów.
3. Zawiadowcy odcinków drogowych, zabezpieczenia ruchu pociągów, sygnałowych.
4. Toromistrzowie. ;

C. Przedsiębiorstwa podległe CZD:

1. Kolejowe Zakłady: Nawierzchniowe, Maszyn i Sprzętu Drogowego, Konstrukcji Stalowych.
2. Nasycalnie Kolejowe.
3. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Bogumiłowice.
D. Przedsiębiorstwa podległe CZŁ:
Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności.

WSTĘP
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stanowisko i zależność służbowa toromistrza

1. Toromistrz pełni służbę na wyznaczonej mu działce odcinka drogowego.
2. W razie niezbędnej potrzeby toromistrz może być powołany do pracy na innej działce właściwego odcinka lub na innym odcinku.
3. Toromistrz podlega bezpośrednio zawiadowcy odcinka drogowego, którego wszelkie polecenia służbowe powinien wypełniać. Nadto toromistrz może otrzymywać polecenia służbowe od kontrolera drogowego i wyższych zwierzchników służbowych.
4. W razie otrzymania polecenia służbowego od kontrolera drogowego lub wyższego przełożonego, toromistrz powinien je wykonać, zawiadamiając o tym niezwłocznie zawiadowcę odcinka drogowego.
5. Toromistrzowi podlegają na jego działce wszyscy robotnicy (rzemieślnicy) oraz dróżnicy przejazdów i obchodowi.
6. Przy pracy w granicach innej działki toromistrzowi podlegają tylko wyznaczeni robotnicy.
7. Toromistrz ma prawo korzystać w sprawach służbowych z telefonów kolejowych.

Cześć I
OGÓLNE OBOWIĄZKI TOROMISTRZA

§ 2.
Zakres czynności

1. Do obowiązków toromistrza należy w granicach działki: dozór nad stanem nawierzchni i torów, podtorza, budowli inżynierskich i innych urządzeń kolejowych, ochrona linii kolejowych, czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu pociągów, nadzór nad wykonywaniem i kierownictwo robót, nadzór nad pełnieniem obowiązków przez dróżników przejazdowych i obchodowych, wreszcie wykonywanie wszelkich poleceń służbowych zawiadowcy odcinka drogowego.
2. Przy pełnieniu obowiązków toromistrza obowiązuje niniejsza instrukcja oraz wszelkie przepisy, instrukcje i zarządzenia w zakresie jego obowiązków, podane mu do wiadomości.
3. Toromistrz jest odpowiedzialny służbowo za:
1) dokładne i prawidłowe wykonanie robót;
2) właściwe osłonięcie miejsca pracy sygnałami i wskaźnikami;
3) prawidłowe i zgodne z rzeczywistością prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz zużytych i odzyskanych materiałów;
4) całość powierzonego mu mienia kolejowego w szczególności za materiały i inwentarz znajdujący się na terenie jego działki;
5) przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji, jak również tych instrukcji, przepisów i zarządzeń, które obowiązują toromistrza.
4. Toromistrz powinien przeciwdziałać popełnianiu wykroczeń służbowych przez podwładnych mu pracowników.
5. Toromistrz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podległych mu pracowników podczas wykonywania pracy pod jego kierownictwem.

§ 3.
Obowiązki toromistrza w stosunku do personelu zatrudnionego na działce

1. Toromistrz obowiązany jest:
1) pilnować, aby pracownicy, zatrudnieni na działce, wykonywali poruczone im roboty i czynności służbowe dokładnie i sumiennie;
2) pouczać ich o sposobach wykonywania robót, o spełnianych przez nich czynnościach oraz w obowiązujących przepisach i instrukcjach;
3) sprawdzać posiadaną przez nich znajomość przepisów i instrukcji;
4) zaznajamiać nowych pracowników działki z warunkami pracy.
2. Toromistrz powinien dbać o to, żeby pracownicy działki byli zaopatrzeni we wszystko to, co jest konieczne do należytego pełnienia obowiązków służbowych, a w szczególności: właściwe narzędzia, przyrządy sygnałowe, sprzęt ochrony osobistej i instrukcje. O wszelkich brakach w tym zakresie powinien zawiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego.
3. Toromistrz powinien meldować zawiadowcy odcinka drogowego o niezadowalającym pełnieniu służby, niezachowaniu przepisów i instrukcji oraz o nieprzydatności do służby pracowników swej działki. W przypadku, gdy sposób pełnienia służby przez pracownika może zagrażać bezpieczeństwu ruchu, toromistrz powinien odsunąć go od pełnienia czynności i zastąpić innym odpowiednim pracownikiem, komunikując o tym bezzwłocznie zawiadowcy odcinka.
4. Toromistrz powinien zachowywać się na służbie i poza służbą taktownie; polecenia swoje powinien wydawać w formie uprzejmej, lecz stanowczej.
5. Toromistrz powinien pilnować, aby pracownicy w czasie pełnienia obowiązków służbowych zachowywali się spokojnie i przyzwoicie, byli trzeźwi i nie używali napojów wyskokowych; powinien przestrzegać, aby w czasie pełnienia służby nie mieli na sobie i odzieży wierzchniej czerwonego koloru oraz aby nie dopuszczali na tory i do pomieszczeń służbowych osób postronnych.
6. Toromistrz powinien przestrzegać ściśle wyznaczonych godzin pracy i odpoczynku, pilnować, żeby robotnicy wykonywujący obchody linii i dróżnicy przejazdowi znajdowali się w oznaczonych godzinach na posterunkach oraz wyznaczać odpowiednich zastępców za chorych i urlopowanych.

§ 4.
Obowiązki toromistrza w stosunek do jednostek służbowych i pracowników innych działów służby kolejowej

1. W stosunkach służbowych z pracownikami innych działów służby kolejowej toromistrz powinien być uprzejmym. W razie jakichkolwiek nieporozumień lub samowolnych zarządzeń ze strony tych pracowników, powinien zawiadomić o tym niezwłocznie zawiadowcę odcinka drogowego.
2. Toromistrz powinien zwracać uwagę na zawiadomienia pracowników innych działów służby kolejowej o usterkach zauważonych przez nich w torze, budowlach i urządzeniach kolejowych i po sprawdzeniu słuszności zawiadomienia, niezwłocznie usuwać te usterki w granicach swych obowiązków, bądź zawiadamiać o nich zawiadowcę odcinka drogowego.
3. Toromistrz powinien zawiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego i w razie potrzeby, właściwego dyżurnego ruchu o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania przez pracowników innych działów służby kolejowej przepisów, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu lub prawidłowe prowadzenie robót.

§ 5.
Obowiązki toromistrza w stosunku do organów kolejowych i osób postronnych

1. Toromistrz powinien współdziałać w granicach obowiązujących przepisów oraz otrzymanych wskazówek z organami powołanymi do ścigania przestępstw przy wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych na terytorium kolejowym.
2. W razie zwrócenia się funkcjonariuszów innych urzędów i instytucji państwowych z żądaniem, toromistrz powinien powiadomić o tym niezwłocznie zawiadowcę odcinka drogowego i postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie od niego otrzyma.
3. W stosunku do osób postronnych toromistrz powinien być uprzejmy, żądać jednak od nich stanowczo stosowania się do obowiązujących przepisów, w razie zaś odmowy zastosowania się do nich, zwracać się o pomoc do organów Milicji Obywatelskiej, zawiadamiając jednocześnie o tym zawiadowcę odcinka drogowego.
4. Toromistrz nie powinien udzielać osobom postronnym żadnych wiadomości dotyczących kolei.

§ 6.
Znajomość przepisów i warunków służby

1. Toromistrz powinien znać wszelkie przepisy dotyczące wykonywanych przez niego obowiązków służbowych, w szczególności instrukcję dla toromistrza, przepisy o budowie i utrzymaniu nawierzchni na kolejach o torze normalnym, przepisy o oględzinach, badaniach technicznych i naprawie rozjazdów, instrukcje o utrzymaniu podtorza i mostów, instrukcję o używaniu pługów odśnieżnych, instrukcję o sygnalizacji na PKP, przepisy o dozorowaniu linii kolejowych, instrukcje dla wszystkich podwładnych pracowników, przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz te postanowienia innych przepisów, które dotyczą bezpośrednio obowiązków toromistrza i będą mu podane do stosowania w drodze służbowej.
2. Przed objęciem stanowiska toromistrz powinien otrzymać za pokwitowaniem od swego poprzednika, według wykazu, wszelkie obowiązujące przepisy i instrukcje, o brakujących zaś zawiadomić zawiadowcę odcinka drogowego.
3. Toromistrz powinien znać dokładnie swą działkę, szczególnie zaś miejsca, które mogą być zagrożone lub uszkodzone przez ulewy, przy przejściu wysokich wód lub z innych przyczyn oraz miejsca tworzenia się zasp śnieżnych i wysadzin.
Toromistrz powinien znać osobiście wszystkich robotników i dróżników, zatrudnionych w granicach powierzonej mu działki.

§ 7.
Pełnienie służby i zastępstwo toromistrza

l. Toromistrz obowiązany jest przed każdorazowym opuszczeniem miejsca swego zamieszkania poza godzinami pracy powiadomić o tym zawiadowcę odcinka drogowego. Zawiadowca odcinka drogowego może, w razie konieczności wywołanej potrzebami służby, polecić toromistrzowi pozostawanie w miejscu zamieszkania przez pewien określony czas.
2. Pracownika zastępującego toromistrza, w razie przewidzianej jego nieobecności, wyznacza oddział drogowy. Doraźne, krótkotrwałe zastępstwo wyznacza zawiadowca odcinka drogowego.
3. W razie nagłej niemożności pełnienia obowiązków toromistrz powinien przekazać swe czynności najbardziej doświadczonemu robotnikowi, który posiada egzamin na toromistrza. Zastępca, obejmując obowiązki toromistrza, powiadamia o tym niezwłocznie zawiadowcę odcinka drogowego.
14. Toromistrz podczas pełnienia swych obowiązków powinien być w czapce służbowej i mieć przy sobie dobrze idący i wyregulowany zegarek, miarę metrową, rozkład jazdy pociągów lub wyciąg z tego rozkładu, dotyczący danego szlaku, kartę zapisu i książkę kontroli stanu toru, plan robót działki, przyrządy pomiarowe, potrzebne przy wykonywaniu danych robót, oraz chorągiewkę (latarkę), trąbkę i spłonki.

Część II
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI TOROMISTRZA

§ 8.
Obowiązki toromistrza w zakresie dozoru nad liniami kolejowymi

1. Niezależnie od okresowych oględzin poszczególnych urządzeń kolejowych, przewidzianych oddzielnymi przepisami, toromistrz powinien możliwie często dokonywać pieszo oględzin powierzonej mu działki, w szczególności zaś powinien poddać oględzinom:
1) tory główne wraz z rozjazdami i innymi urządzeniami na liniach, pierwszorzędnych raz na dobę zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne;
2) tory główne wraz z rozjazdami i innymi urządzeniami, na liniach drugorzędnych co drugi dzień, bez względu na to, czy oględziny przypadają na dzień powszedni, czy świąteczny;
3) tory główne wraz z rozjazdami i innymi urządzeniami na liniach znaczenia miejscowego, jak również tory boczne wraz z rozjazdami i innymi urządzeniami na wszystkich liniach w obrębie terenu kolejowego działki dwa razy na tydzień, w dni powszednie.
O ile tego wymagają warunki miejscowe, ilość oględzin, na zarządzenie DOKP, powinna być zwiększona.
2. W razie niemożności dokonania oględzin osobiście, toromistrz powinien powierzyć dokonanie oględzin odpowiednio wykwalifikowanemu pracownikowi, jednakże osobiście powinien dokonać obchodu torów głównych przynajmniej 2 razy na tydzień.
3. Powierzywszy wykonanie obchodu (oględzin) działki pracownikowi, toromistrz powinien tego samego dnia, a w przypadkach pilnych niezwłocznie, wysłuchać jego sprawozdania o stanie, w jakim zastał działkę. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania powinien toromistrz stwierdzić podpisem w książce kontroli obchodów.
4. Dokonując osobiście obchodu działki toromistrz powinien kierować się Instrukcją o dozorowaniu (obchodach) normalnotorowych linii Polskich Kolei Państwowych Nr D 10; wyniki oględzin powinien toromistrz notować w książce kontroli obchodów.
5. Toromistrz powinien pilnować, żeby punkty linii kolejowych, nad którymi jest wyznaczony stały dozór, były dozorowane zgodnie z przepisami lub specjalnymi zarządzeniami.
6. Toromistrz powinien pilnować, żeby stałe sygnały, których oświetlenie powierzone zostało służbie drogowej, były przez tę służbę we właściwym czasie oświetlane.
7. Przedmioty, znalezione na torze osobiście lub przez podwładnych pracowników, toromistrz powinien oddawać zawiadowcy odcinka drogowego.

§ 9.
Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania torów i rozjazdów

1. Toromistrz powinien utrzymywać nawierzchnię oraz wszystkie tory wraz z rozjazdami i skrzyżowaniami w jednym poziomie w zupełnym porządku, w stanie zgodnym z przepisami o budowie i utrzymaniu nawierzchni.
2. Toromistrz powinien usuwać przy pomocy robotników działki wszystkie zauważone usterki i niedokładności nawierzchni, toru i rozjazdów, o tych zaś, których usunięcie przekracza posiadane przez niego środki, niezwłocznie zawiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego. Miejsca toru uszkodzone i niebezpieczne dla ruchu toromistrz powinien niezwłocznie osłaniać właściwymi sygnałami.
3. Toromistrz powinien współdziałać z zawiadowcą odcinka drogowego przy dokonywaniu przeglądów (oględzin i pomiarów) w związku z planowaniem i odbiorem robót remontowych zgodnie z postanowieniami Instrukcji branżowej o remontach planowo-zapobiegawczych nawierzchni i toru Nr D 85. Poza tym toromistrz powinien dokonywać szczegółowych pomiarów toromierzem i poziomnicą wszystkich znajdujących się na działce torów, rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie, wyrzutnie płazów hamulcowych na górkach rozrządowych oraz krzyżownic torów przy obrotnicach tak, żeby były sprawdzane: tory raz na trzy miesiące, rozjazdy zaś i pozostałe wymienione urządzenia zgodnie z postanowieniami Przepisów o oględzinach, badaniach technicznych i naprawie rozjazdów Nr D 6. Wyniki pomiarów torów należy notować w książce kontroli stanu toru (załącznik do instrukcji Nr D 85). Naczelnik oddziału drogowego może w warunkach specjalnych (łuki o małych promieniach, słaba nawierzchnia itp.) zarządzić badania w krótszych okresach.
4. Toromistrz powinien pilnować, aby wszystkie toromierze, poziomnice i inne przyrządy pomiarowe na działce były dokładne. Toromierze należy sprawdzać raz na 3 miesiące według toromierza, znajdującego się u zawiadowcy odcinka, poziomnicę zaś przed każdym jej użyciem. Na szlakach oraz na stacjach z elektrycznymi obwodami torowymi należy stosować toromierz izolowany.
5. Toromistrz powinien dopilnować, żeby działka była zaopatrzona w niezbędne zapasowe części nawierzchni, żądając ich we właściwym czasie od zawiadowcy odcinka drogowego; powinien też dopilnować, aby w określonych miejscach znajdowały się szyny zapasowe na wypadek pęknięcia szyny w torze.
6. Toromistrz powinien sprawdzać tory na kolejach użytku niepublicznego (bocznicach) poza granicami terenu kolejowego przynajmniej raz na miesiąc, zwracając przy tym uwagę na ogólny stan bocznic. O wszelkich zauważonych niedokładnościach na bocznicach toromistrz powinien niezwłocznie zawiadomić zawiadowcę odcinka drogowego.

§ 10.
Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania podtorza,
mostów, wiaduktów, przepustów i innych budowli
i urządzeń kolejowych.

1. Toromistrz powinien utrzymywać w .zupełnym porządku podtorze, rowy i urządzenia odwadniające, zwracać uwagę, czy w wykopach nie zagraża osunięcie się na tor skarpy ziemnej lub skalistej oraz, w miarę możności, usuwać powstałe uszkodzenia.
2. Toromistrz powinien utrzymywać pasy ochronne przeciwpożarowe odpowiednio do ich przeznaczenia, zgodnie z osobnymi przepisami.
3. Toromistrz powinien pilnować, aby nie naruszano granic obszaru kolejowego, aby w pobliżu tych granic nie robiono rozkopów ani nie wznoszono budynków w odległościach od granic kolejowych mniejszych niż ustalone właściwymi przepisami i aby na terenie kolejowym osoby postronne nie wykonywały żadnych robót bez pozwolenia oddziału drogowego. O wszelkich zauważonych pod tym względem uchybieniach toromistrz powinien niezwłocznie meldować zawiadowcy odcinka drogowego.
4. Toromistrz powinien badać, czy mosty, przepusty, wiadukty i inne budowle inżynierskie są w stanie zapewniającym całkowite bezpieczeństwo ruchu, zwracając szczególną uwagę na to:
1) czy w przepustach nie ma pęknięć i czy przepływ wody w przepuście odbywa się bez przeszkód;
2) czy nie ma pęknięć elementów przęseł mostowych, zwłaszcza w mostach spawanych;
3) czy nie ma pęknięć przyczółków, filarów, ciosów lub łożysk mostowych;
4) czy stalowe przęsła mostowe, a zwłaszcza pasy dolne, łożyska oraz łowy łożyskowe, są należycie oczyszczone d odwodnione;
5) czy w prowizorycznych mostkach na podporach drewnianych śruby są należycie dokręcone, elementy drewniane nie są zgniłe lub przechylone;
6) czy mosty są należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym;
7) czy pomost i nawierzchnia na mostach są w należytym stanie, a zwłaszcza: szerokość toru, przymocowanie szyn i odbojnic, stan mostownic, przyrządów wyrównawczych, chodników, poręczy itp.;
8) czy obowiązujące sygnały umieszczone na mostach lub przed mostami są utrzymywane w należytym stanie;
9) czy nie ma w obudowie tuneli pęknięć lub odkształceń, oraz czy urządzenia odwadniające tunel działają prawidłowo;
10) czy skrajnia budowli wszędzie jest zachowana;
11) czy mury oporowe nie wykazują deformacji lub pęknięć.
5. Toromistrz powinien ustawiać na mostach na okres letni beczki z wodą, tłumnice lub wiadra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i pilnować, by beczki były zawsze napełnione wodą.
6. Toromistrz powinien zwracać uwagę na zewnętrzne (znajdujące się poza budynkami) urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności oraz urządzenia sieci trakcyjnej.
7. Toromistrz powinien zwracać uwagę na zewnętrzny stan budynków, obserwując, czy nie ma w nich uszkodzeń, mogących zagrażać bezpieczeństwu budowli.
8. Toromistrz powinien utrzymywać przejazdy i przejścia przez tory w stanie zapewniającym bezpieczne z nich korzystanie.
9. Toromistrz powinien utrzymywać w stanie należytym wszystkie znaki i urządzenia drogowe, jak: znaki kilometrowe, hektometrowe, pochylenia podłużnego i łukowe, zasłony odśnieżne. żywopłoty itp.
10. Toromistrz powinien zwracać uwagę na stan urządzeń stacyjnych, jako to: wag wagonowych, obrotnic (bez mechanizmów), skrajników, ramp, odwodnień i ogrodzeń stacyjnych, oraz nawierzchni dróg i placów.
11. Toromistrz powinien zwracać uwagę na stan wodnych urządzeń budowlanych, wodnych budowli regulacyjnych, filtrów, grobli, stawów, ujęć wody (oprócz mechanizmów) oraz na zewnętrzne urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.
12. Uszkodzenia w budowlach i urządzeniach drogowych i stacyjnych, które mogą grozić bezpieczeństwu ruchu lub całości budowli lub urządzeń, toromistrz powinien bezzwłocznie usuwać posiadającymi środkami; jeżeli tego wykonać nie może, powinien miejsca zagrożone na torze osłonić sygnałami Stój i powiadomić o tym bezzwłocznie dyżurnych ruchu sąsiednich stacji i zawiadowcę odcinka drogowego.
13. O uszkodzeniach w budowlach i urządzeniach drogowych, które nie grożą bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu ani całości budowli, oraz o wszelkich uszkodzeniach zewnętrznych w budynkach, toromistrz powinien powiadamiać niezwłocznie zawiadowcę odcinka drogowego.
14. O uszkodzeniach w urządzeniach zabezpieczenia ruchu i łączności toromistrz powinien niezwłocznie powiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego i zawiadowcę odcinka zabezpieczenia ruchu, łączności lub sygnałowego oraz, gdy uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu ruchu, dyżurnych ruchu sąsiednich stacji.
15. W przypadku zerwania przewodów linii wysokiego napięcia lub uszkodzenia urządzeń sieci trakcyjnej, toromistrz powinien miejsce uszkodzenia osłonić sygnałami, zgodnie z Instrukcją o sygnalizacji na PKP Nr E l i niezwłocznie powiadomić dyżurnych ruchu sąsiednich stacji i zawiadowcę odcinka drogowego oraz pouczyć podległych pracowników, aby ze względu na bezpieczeństwo nie dotykali zerwanych przewodów lub nie zbliżali się do nich na odległość mniejszą niż 20 m.
16. Toromistrz powinien pilnować, żeby mieszkańcy budynków kolejowych położonych wzdłuż linii kolejowych nie wykonywali w nich żadnych przeróbek ani przybudówek bez pozwolenia zawiadowcy odcinka drogowego (zawiadowcy rejonu budynków).

§ 11.
Obowiązki toromistrza w zakresie wykonywania robót

1. Toromistrz przy pomocy robotników działki powinien wykonywać z własnej inicjatywy:
1) roboty, których potrzeba wynikła nagle, a których niewykonanie może grozić bezpieczeństwu lub ciągłości ruchu, powiadamiając jednocześnie o robocie zawiadowcę odcinka drogowego;
2) roboty według uprzednio wyznaczonego mu przez zawiadowcę odcinka drogowego planu przy remoncie nawierzchni, toru i podtorza, które mogą być, zgodnie z przepisami o budowie i utrzymaniu nawierzchni i toru, wykonywane pod jego kierownictwem.
2. Wszelkie inne roboty toromistrz wykonuje na polecenie zawiadowcy odcinka drogowego.
3. Toromistrz, przy prowadzeniu robót, powinien ściśle stosować się do obowiązujących przepisów budowy i utrzymania nawierzchni i toru.
4. Jeżeli toromistrzowi por uczony jest dozór nad wznoszeniem budowli lub jej części, to powinien on ściśle stosować się do wskazówek otrzymanych od przełożonych.
5. Przy wykonywaniu robót toromistrz powinien przestrzegać zasad oszczędnej gospodarki, organizować celowo roboty, dbać o należytą wydajność pracy, przestrzegać oszczędnego i właściwego rozchodowania materiałów oraz właściwego używania narzędzi pracy.

§ 12.
Obowiązki toromistrza w zakresie rejestrowania robotników i materiałów

Toromistrz powinien prowadzić codziennie ewidencję czasu pracy robotników zatrudnionych na działce oraz ewidencję zużytych i odzyskanych materiałów ściśle według obowiązujących przepisów.

§ 13
Obowiązki toromistrza w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz katastrof żywiołowych

1. Toromistrz, zgodnie z otrzymanymi od zawiadowcy odcinka drogowego poleceniami, powinien przygotować zawczasu, w miejscach zagrożonych podczas ruszenia lodów i przepływu wysokich wód, wszystkie niezbędne materiały dla zabezpieczenia podtorza i budowli inżynierskich.
2. Podczas przepływu wysokich wód, a także podczas ulewy, toromistrz, niezależnie od pory dnia, powinien zebrać potrzebną ilość robotników, udać się z nimi na działkę, rozstawić w miejscach zagrożonych, zgodnie z wykazem otrzymanym od zawiadowcy odcinka drogowego, wartowników zaopatrzonych w odpowiednie przyrządy sygnałowe i narzędzia, sam zaś powinien obserwować przepływ wód w najbardziej zagrożonym miejscu.
3. Podczas ruszania lodów i przepływu wysokich wód toromistrz powinien codziennie dokładnie oglądać wszystkie mosty i przepusty.
4. O każdym niebezpieczeństwie zagrażającym budowlom inżynierskim, jak też o znacznym spiętrzeniu wód lub tworzeniu się zatorów lodowych, toromistrz powinien niezwłocznie zawiadomić zawiadowcę odcinka drogowego.
5. W razie nastania mgły toromistrz powinien:
1) przestrzegać, aby roboty wymagające osłonięcia sygnałami Stój były rozpoczynane tylko w razie nieodzownej potrzeby;
2) w razie rozpoczęcia wykonania robót, o których mowa w pkt 1), doprowadzić je jak najszybciej do stanu, umożliwiającego zachowanie pełnego bezpieczeństwa ruchu, a w każdym razie zastosować należyte ich osłonięcie stosownie do postanowień Instrukcji o sygnalizacji na PKP Nr E1;
3) wstrzymać prowadzenie bez nieodzownej potrzeby robót torowych wymagających ograniczenia szybkości pociągów; w razie zaś nieodzownej potrzeby ich wykonania zastosować postanowienia Instrukcji o sygnalizacji na PKP Nr El;
4) pouczać robotników o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót podczas mgły.
6. Dla zapobieżenia pożarom toromistrz powinien:
1) nie pozwalać na palenie ognisk składanie przedmiotów łatwopalnych na terenie kolejowym i w bezpośrednim jego sąsiedztwie i baczyć, aby składy materiałów łatwopalnych były urządzane zgodnie z właściwymi przepisami;
2) czuwać, by materiały przygotowane do robót i złożone blisko torów były należycie zabezpieczone przed pożarem;
3) czuwać, by pasy ochronne przeciwpożarowe były należycie utrzymywane;
4) czuwać, by podczas przejścia pociągów nie powstał pożar od iskier parowozu lub od żużli z popielnika;
5) utrzymywać w porządku i pogotowiu znajdujące się na działce przyrządy do gaszenia ognia.
7. W razie pożaru na szlaku w granicach terenu kolejowego, toromistrz powinien zastosować niezwłocznie wszelkie środki do opanowania ognia. Jeżeli posiadanymi środkami nie może zapobiec dalszemu szerzeniu się ognia, powinien powiadomić najbliższa stację o wypadku, przy tym powinien zwracać uwagę na bezpieczeństwo ruchu i w razie potrzeby, osłonić zagrożone miejsce toru właściwymi sygnałami. W razie zauważenia pożaru na terenach graniczących z terenem kolejowym (na polach, w lasach itp.), toromistrz powinien niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższe osiedla, a także zawiadowcę odcinka drogowego.
8. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku z pociągiem lub urządzeniami kolejowymi lub o wypadku zagrażającym bezpieczeństwu i ciągłości ruchu, toromistrz, powiadomiwszy o wypadku najbliższą stację lub posterunek i zawiadowcę odcinka drogowego, powinien zebrać robotników, narzędzia oraz niezbędne materiały i niezwłocznie udać się na miejsce wypadku, osłonić je właściwymi sygnałami, okazywać w razie potrzeby pomoc przy ratowaniu poszkodowanych i do czasu przybycia zawiadowcy odcinka drogowego pilnować, aby ślady wypadku nie były zatarte.
9. W razie znalezienia na torze zwłok ludzkich, toromistrz powinien postępować w następujący sposób:
1) jeżeli zwłoki leżą tak, że przejeżdżające pociągi nie będą o nie zaczepiać, należy zwłoki pozostawać na miejscu;
2) jeżeli przejeżdżające pociągi mogłyby zaczepiać o zwłoki, należy przenieść je na ławę torowiska i o ile możności ułożyć je w takiej samej pozycji, w jakiej je znaleziono. Zwłoki należy, w miarę możności, nakryć. O wypadku należy zawiadomić miejscowy posterunek Milicji Obywatelskiej, zawiadowcę odcinka drogowego i najbliższą stację. Do czasu przybycia odpowiednich władz należy starać się zachować wszelkie ślady i pilnować, by nikt nie miał dostępu do zwłok. Zwłok obszukiwać nie wolno.
10. W razie znalezienia na torze rannego, toromistrz powinien udzielić mu wszelkiej pomocy, przenieść go, w razie potrzeby, do najbliższego lokalu powiadamiając niezwłocznie najbliższą stację, lub przewieźć go najbliższym pociągiem do stacji, starając się, o ile to możliwe, zabezpieczyć wszelkie ślady.
11. Obowiązki toromistrza w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie katastrof żywiołowych w związku z zapewnieniem sprawności kolei w zimie regulują postanowienia § 14.

§ 14.
Obowiązki toromistrza w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie

1. Toromistrz powinien wykonywać czynności mające na celu zapewnienie sprawności kolei w zimie, stosując się do postanowień niniejszego paragrafu, przy czyni rozróżnia się (w ciągu roku) następujące okresy przy zapewnieniu sprawności kolei w zimie:
1) okres przygotowania do zimy, trwający od l maja do 15 listopada;
2) okres pogotowia zimowego, trwający zasadniczo od 16 listopada do 15 kwietnia; w okresie tym stan zagrożenia, wywołany niekorzystnymi dla ruchu kolejowego warunkami atmosferycznymi, określany jest jako alarm zimowy;
3) okres zakończenia akcji zapewnienia sprawności kolei
w zimie, trwający od 16 kwietnia do 30 kwietnia. O wprowadzeniu i odwołaniu pogotowia zimowego w innym terminie niż podano w pkt 2) powiadamia toromistrza zawiadowca odcinka drogowego.
2. W okresie przygotowania do zimy toromistrz powinien:
1) w terminie najpóźniej do 15 października doprowadzić budowle i urządzenia kolejowe w zakresie działania toromistrza do stanu zapewniającego ich użytkowanie i działanie w zimie, zwracając szczególną uwagę na urządzenia, od których zależy sprawność pracy w zimie, np. górki rozrządowe, odwodnienie torów i rozjazdów, przejazdów kolejowych w poziomie szyn, kanałów pędni, na oczyszczenie rowów i przepustów itp.; w terminie najpóźniej do 15 listopada wykonać roboty mające na celu zabezpieczenie urządzeń kolejowych przed szkodliwymi skutkami opadów i mrozów, w szczególności: oczyścić międzytorza stacyjne i szlaki ze wszystkich materiałów, które mogłyby powodować tworzenie się zasp lub utrudniać pracę drużynom, manewrowym itp., ustawić w miejscach ustalonych, narażonych na zawianie, przenośne zasłony odśnieżne, ustawić wskaźniki W 13 zgodnie z postanowieniami instrukcji Nr E l, sprawdzić działanie urządzeń do oczyszczania i odmrażania rozjazdów, rozprowadzić na polecenie zawiadowcy odcinka drogowego materiały, narzędzia i sprzęt, odzież ochronną itp. do miejsc przeznaczenia, przygotować w miejscach tworzenia -się wysadzin podkładki, haki i wkręty wysadzinowe w dostatecznej ilości;
2) zawczasu zapoznać się z miejscowymi warunkami, w obrębie działki, mającymi znaczenie w okresie zimy (miejsca najbardziej zagrożone, przy jakim kierunku wiatru powstają największe zaspy, stosowane środki itp.); sprawdzić, czy działka posiada w dostatecznej ilości narzędzia i sprzęt, jako to: łopaty żelazne i drewniane, oskardy, drągi żelazne, miotły, skrobaczki, kosze żelazne do ognia, pochodnie, latarnie, sól do posypywania zwrotnic, aparaty do oczyszczania i odmrażania zwrotnic, materiały dla poprawiania toru na wysadzinach, piasek do posypywania jezdni dróg publicznych na przejazdach w czasie gołoledzi itp.; zbadać stan narzędzi, zasłon odśnieżnych stałych i przenośnych, wskaźników W 13, odzieży ciepłej ochronnej (buty filcowe, kożuchy, rękawice, kominiarki) dla tórornistrza i pracowników na działce; porozumieć się z zawiadowcą odcinka drogowego, skąd i ilu robotników może otrzymać w razie potrzeby i jaką drogą ma zgłaszać zapotrzebowanie; ustalić nazwiska łączników (gońców) dla doręczania zapotrzebowania itp.; o wszelkich brakach, zapotrzebowaniach itp. zawiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego;
3) sprawdzić, czy wszystkie czynności przygotowawcze zostały wykonane należycie.
3. W okresie pogotowia zimowego tj. zasadniczo od 16 listopada, toromistrz powinien stale sprawdzać stan powierzonych mu urządzeń, aby nie dopuścić do ich zaśnieżenia, zamrożenia lub tp.
4. Z chwilą powstania warunków zimowych mogących wywołać trudności w ruchu (ogłoszenie alarmu zimowego) toromistrz powinien:
1) zapoznać się z sytuacją zimową w obrębie działki; w razie, rozpoczęcia się zamieci śnieżnej niezwłocznie wysłać doświadczonego robotnika lub udać się osobiście na miejsca bardziej zagrożone dla zbadania stanu torów, rozjazdów i innych urządzeń kolejowych, stopnia ich zasypania itp.;
2) podczas zamieci śnieżnej zebrać w zagrożonych miejscach potrzebnych, robotników, oczyszczać tory ze śniegu we właściwym czasie i, w razie potrzeby, przestawiać zasłony odśnieżne; o tworzących się zaspach niezwłocznie powiadamiać zawiadowcę odcinka drogowego;
3) w razie stwierdzenia powstania przeszkody dla ruchu pociągów miejsca zasypane osłonić sygnałami Stój, zgodnie z instrukcją Nr E l, biorąc przy tym pod uwagę, aby pociągi zatrzymywały się w miejscach nie zagrożonych zawianiem oraz niezwłocznie powiadomić zawiadowcę odcinka drogowego i dyżurnych ruchu sąsiednich stacji; niezależnie od powyższego przystąpić do akcji posiadanymi środkami;
4) w razie trwania zamieci, po ustawieniu sygnałów Stój, stosować środki możliwie zabezpieczające tor od dalszego zasypywania (przenoszenie lub podnoszenie zapłon odśnieżnych, ustawienie zasłon prowizorycznych itp.);
5) w razie braku robotników, niemożności uzyskania ich zgodnie z planem itp. trudności niezwłocznie powiadomić zawiadowcę odcinka drogowego;
6) stosować się do zarządzeń kierownika akcji; w razie otrzymania siły roboczej o ile zawiadowca odcinka drogowego nie zarządzi inaczej objąć kierownictwo nad robotnikami (pracownikami) przydzielając im odpowiednią pracę i wyznaczając jej miejsce;
7) w razie zatrzymania się pociągu w śniegu, wykonywać zarządzenia kierownika akcji, a w razie jego nieobecności objąć kierownictwo akcją;
8) stale oczyszczać ze śniegu tory, na których ma postój pociąg ratunkowy tak, żeby wyjazd pociągu w każdej chwili był możliwy;
9) stosować wszelkie środki dla zachowania bezpieczeństwa robotników, a w szczególności wykonać w przekopach śniegu nisze dla chronienia się robotników w czasie przejścia pociągów; sygnalizować zawczasu przejście pługa odśnieżnego, aby pracujący na torze mogli usunąć się na przepisową odległość;
10) zależnie od stopnia zasypania torów śniegiem zgłaszać potrzebę wysłania pługa odśnieżnego, zmniejszenia składów pociągów lub zastosowania trakcji podwójnej;
11) w czasie zamieci śnieżnej, na zgłoszenie kierowników innych jednostek służbowych, w porozumieniu z zawiadowcą odcinka drogowego, przydzielać robotników dla oczyszczania torów, rozjazdów, urządzeń nastawczych itp.;
12) w razie silnych mrozów zwracać baczną uwagę na możliwość pękania szyn; miejsca zagrożone zabezpieczyć, zaś szyny pęknięte możliwie niezwłocznie wymienić;
13) w razie powstania wysadzin stosować przepisowe środka;
14) sprawdzać, czy przejazdy, a w szczególności żłobki między szyną a odbojnicą, są należycie oczyszczane ze śniegu i lodu; na przejazdach z rogatkami zamykanymi z odległości sprawdzać, czy urządzenia rogatek działają sprawnie;
15) w razie nagiej odwilży zbadać i zapewnić ścieki wód spod rozjazdów, torów i urządzeń kolejowych, oczyścić kanały ściekowe i ujścia rowów odwadniających, w górskich zaś miejscowościach zabezpieczyć tory przed zasypaniem zwałami śniegu, lodu itp.;
16) codziennie, w ustalonym czasie, składać zawiadowcy odcinka drogowego meldunki o stanie torów, budowli i urządzeń kolejowych oraz o przebiegu akcji odśnieżne j.
5. Po odwołaniu pogotowia zimowego toromistrz powinien:
1) w uzgodnieniu z zawiadowcą odcinka drogowego, przystąpić do uprzątnięcia i uporządkowania sprzętu, narzędzi itp., dostarczonych ze względu na zimę, w szczególności usunąć i zabezpieczyć przenośne zasłony odśnieżne wraz z kołkami, wskaźnikami W 13, pozostałe materiały, odzież zimową itp.;
2) przedstawić zawiadowcy odcinka drogowego wnioski i uwagi dotyczące doświadczeń, poczynionych w zimie, oraz środków akcji, posiadanych materiałów, siły roboczej itp.

§ 15.
Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania materiałów, narzędzi, przyrządów sygnalizacyjnych itp.

1. Toromistrz powinien utrzymywać w porządku materiały, narzędzia, maszyny, przyrządy sygnalizacyjne itp., oddane mu pod nadzór lub do użytku, przechowywać je przepisowo w miejscach na to przeznaczonych, zabezpieczać od kradzieży, zniszczenia lub zagubienia. Toromistrz powinien pilnować, żeby podwładni mu dróżnicy i robotnicy przechowywali w porządku wydane im materiały, narzędzia, maszyny itp. oraz sprawdzać ilość stan tych materiałów, narzędzi, maszyn itp.
2. Toromistrz powinien pilnować, aby przyrządy sygnalizacyjne i pomiarowe używane na działce działały prawidłowo.

§ 16.
Obowiązki toromistrza w zakresie ruchu wózków roboczych, drezyn, pługów odśnieżnych i pociągów

1. Toromistrz obowiązany jest przestrzegać ściśle przepisów ruchu drezyn i wózków roboczych, a w szczególności co do zaopatrzenia ich we właściwe sygnały, wyprawiania w drogę za właściwym pozwoleniem i zabezpieczenia od uruchomienia przez osoby niepowołane.
2. Toromistrz powinien obserwować, przechodzące pociągi i uważać, czy posiadają przepisowe sygnały, czy nie grozi im niebezpieczeństwo i czy obsługa pociągów nie podaje
sygnałów. W razie zauważenia braków w osygnalizowaniu pociągu lub usterek w taborze, mogących grozić niebezpieczeństwem, toromistrz powinien starać się pociąg zatrzymać w przepisowy sposób oraz pomóc do osygnalizowania i usunięcia przyczyn zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
3. Podczas ruchu pługów odśnieżnych i pracy pociągów roboczych toromistrz powinien zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracujących na torze robotników.
4. Przed przejściem pociągów specjalnych toromistrz powinien osobiście sprawdzić stan toru, zakończyć roboty torowe tak, aby pociąg mógł przejść z szybkością normalną; poza tym powinien stosować się do obowiązujących w tym względzie przepisów i do wszystkich wydanych każdorazowo zarządzeń.

§ 17.
Obowiązki toromistrza w zakresie utrzymania czystości i zewnętrznego porządku na terenie kolejowym.

Toromistrz obowiązany jest na powierzonej mu działce utrzymywać tory i teren kolejowy w czystości i porządku, a to w zakresie obowiązującym służbę drogową.


Antykwariat i §