Wstęp

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami przez Międzynarodowy Związek Kolei Żelaznych (UIC) oraz Organizację Współpracy Kolei (OSŻD) Zarządy Kolejowe będące ich członkami zostały zobowiązane do wprowadzenia ujednoliconego oznakowania wagonów towarowych do dnia l października 1968 r. a wagonów osobowych do dnia 31 maja 1969 r. W związku z tym wagony PKP tak osobowe jak i towarowe otrzymały ujednolicone oznaczenie numeru i serii opracowane na podstawie karty UIC 438 dla wagonów towarowych i karty UIC 438-1 dla wagonów osobowych.
Ujednoliconą numeracją oprócz taboru wagonowego PKP objęte zostały jeszcze wagony niekolejowe (tj. będące własnością innych przedsiębiorstw lub instytucji) ale włączone do taboru PKP na podstawie zawartych umów. Natomiast wagony techniczne – gospodarcze i gospodarcze nie są objęte tą numeracją i dla nich mają zastosowonie obecnie obowiązujące przepisy PKP. Celem wprowadzonej nowej numeracji taboru wagonowego jest przede wszystkim łatwe i jednoznaczne rozróżnianie rodzajów i serii wagonów należących do różnych zarządów kolejowych, jak również jednoznaczne określenie ich charakterystyk eksploatacyjnych i technicznych przez wszystkie zarządy kolejowe będące ich użytkownikami.
Nowa numeracja umożliwia też dokonywanie obliczeń i uzyskiwanie innych danych liczbowych potrzebnych do właściwej ich gospodarki za pomocą maszyn matematycznych. Niniejsze drugie z kolei opracowanie numeracji wagonów PKP oparte jest o obowiązujące instrukcje o ujednoliconym oznakowaniu wagonów parku osobowego PKP i o wprowadzeniu ujednoliconej numeracji wagonów towarowych handlowych i służbowych, jak również o Zarządzenia Ministra Komunikacji dotyczące naprawy oraz właściwej gospodarki wagonami towarowymi i osobowymi. Zawiera ona szczegółowe wyjaśnienie sposobu numeracji, znaczenia poszczególnych grup cyfr wchodzących w skład numeru, jak również objaśnienie znaczenia liter składających się na serię wagonu. Ponadto podane w opracowaniu ważniejsze dane techniczne i eksploatacyjne poszczególnych rodzajów wagonów towarowych, handlowych i służbowych, jak również wytyczne dotyczące ich naprawy, utrzymania i eksploatacji powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, a tym samym i usprawnieniania pracy przewozowej na PKP.


SPIS TREŚCI:

1. Wagony osobowe.

2. Wagony towarowe.

3. Wagony techniczno – gospodarcze.

4. Wagony gospodarcze.

5. Wagony niekolejowe.

6. Cyfra samokontroli.

7. Zał. Nr. 1. Oznaczenia cyfrowe cech zarządów kolejowych.

8. Zał. Nr. 2. Charakterystyki podstawowe wagonów towarowych, handlowych i służbowych PKP.

9. Zał. Nr. 3. Oznaczenia cyfrowe i literowe ZNTK.

10. Zał. Nr. 4. Oznaczenia cyfrowe i literowe Wagonowni.

11. Zał. Nr. 5. Numeryczny przydział wagonów towarowych P.K.P. do naprawy w ZNTK.

12. Zał. Nr. 6. Cykle napraw wagonów

13. Zał. Nr. 7. Okresy gwarancyjne

14. Zał. Nr. 8. Skrajnia ładunkowa PKP

15. Zał. Nr. 9. Międzynarodowa skrajnia ładunkowa


Antykwariat i §