Opracowuje: Komisja dla spraw służby ruchu,
Centralny Urząd Kolei Rzeszy Berlin
Wydaje: Dyrekcja Kolei Rzeszy Königsberg

Rozdzielnik przepisów

Ministerstwo Komunikacji Rzeszy
Generalne Dyspozytury Ruchu
Dyrekcje Kolei Rzeszy
Dyrekcje Budowy Kolei Rzeszy
Centralny Urząd Kolei Rzeszy
Oddziały
Stacje
Odcinki drogowe, odcinki przewodów trakcji elektrycznej
Ekspedycje towarowe
Parowozownie i wagonownie
Wszyscy urzędnicy ruchu oprócz strażników kolejowych
i przejazdowych, którzy otrzymują osobne przepisy

Rozdzielnik załączników

Załącznik 3:240803 Szlakowy rozkład jazdy odcinki drogowe, stacje
,, 4:240804 Terminarz kursowania pociągów stacje
5:240805 Rozkaz A
,, 6:240806 Rozkaz B
,, 7:240807 Rozkaz ostrożnej jazdy
,, 9:240809 Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linii jednotorowych
,, 10:240810 Dziennik telegramów zapowiadawczych dla posterunków zapowiadawczych na liniach dwutorowych stacje, odcinki drogowe
,, 11:240811 Dziennik tejegramów zapowiadawczych dla posterunków blokowych na liniach dwutorowych stacje
,, 12:240812 Dziennik telegramów zapowiadawczych dla dwóch wspólnie biegnących linij dwutorowych
,, 13:240813 Dziennik telegramów zapowiadawczych dla kilku linij dwutorowych przechodzących w kilka linij dwutorowych stacje
,, 14:240814 Stacyjny plan jazdy stacje
,, 15:240815 Plan jazdy parowozów stacje
,, 17:240817 Karta hamowania stacje
,, 18:240818 Wykaz wagonów stacje, ekspedycje towarowe
,, 19:240819 Raport z jazdy stacje
,, 20:240820 Meldunek parowozownie, stacje macierzyste drużyn konduktorskich
,, 21:240821 Wykaz meldunków stacje macierzyste drużyn konduktorskich, parowozownie stacje, parowozownie
,, 22:240822 Meldunek kierownika pociągu stacje, parowozownie
,, 23:240823 Zawiadomienie o uszkodzeniu stacje macieżyste drużyn konduktorskich
,, 25:240825 Karta obiegowa stacje, odcinki drogowe
,, 30:240830 Polecenie jazdy dla wózka odcinki drogowe, stacje

SKRÓTY
FV = Przepisy ruchu
AzFV = Dodatek do Przepisów ruchu
BO = Regulamin budowy i ruchu kolejowego
SB = Sygnalizacja
ESB = Kolejowy regulamin sygnalizacji
ESO,AB = Postanowienia wykonawcze do Kolejowego regulaminu sygnalizacji
EVO = Kolejowy regulamin przewozu
La = Wykaz przejściowo ustanowionych miejsc zwolnienia biegu i innych nadzwyczajnych ostrzeżeń
V Achs V = Wykaz największych dopuszczalnych nacisków kół na szyny
StV = Przepisy dla nastawniczych
BlV = Przepisy dla blokowych
Buvo = Przepisy o niesieniu pomocy w razie wypadków i nadzwyczajnych wydarzeń na kolejach
PWV = Przepisy o gospodarce wagonami osobowymi
GWV = Przepisy o gospodarce wagonami towarowymi
VBL = Przepisy rejestracji pracy taboru
VPÜ/RIC = Umowa o wzajemnym używaniu wagonów osobowych i bagażowych w obrębie Związku środkowo-europejskich zarządów kolejowych (VMEV) i w pozostałej komunikacji międzynarodowej
VWÜ/RIV = Umowa o wzajemnym używaniu wagonów towarowych w obrębie Związku środkowo-europejskich zarządów kolejowych (Vereinswagenübereinkommen) i w pozostałej komunikacji międzynarodowej
km/h = kilometrów na godzinę – szybkość (km/godz.)


ROZDZIAŁ 1
§ l Treść i zakres Przepisów ruchu
§2 Urzędnicy
§ 3 Urządzenia kolejowe
§ 4 Tabor
§ 5 Pociągi
§ 6 Rozkłady jazdy

ROZDZIAŁ 2
Służba na posterunkach ruchu

§ 7 Ogólne postanowienia o kierownictwie i nadzorowaniu służby ruchu
§ 8 Podział służby, czas służby i zmiana
§ 9 Zadania dyżurnego nadzorczego
§ 10 Polecenia pisemne dla pociągów
§ 11 Porozumienie pisemne, telegraficzne i telefoniczne
§ 12 Następstwo pociągów i czynności zapowiadawcze
§ 13 Żądanie przyjęcia i zgoda na przyjęcie pociągu
§ 14 Potwierdzenie przybycia pociągu
§ 15 Oznajmienie wyjścia pociągu
§ 16 Dawanie sygnałów dzwonowych
§ 17 Dziennik telegramów zapowiadawczych
§ 18 Postępowanie w razie przerwy łączności telegraficznej lub w urządzeniu blokady liniowej
§ 19 Zwalnianie od zapowiadania pociągów
§ 20 Plan jazdy
§ 21 Położenie normalne i obsługa zwrotnic, wykolejnic i tarcz zaporowych (sygnałów zamknięcia toru)
§ 22 Położenie zasadnicze i obsługa semaforów
§ 23 Sprawdzanie drogi przebiegu
§ 24 Przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów
§ 25 Nieprzewidziane rozkazem jazdy zatrzymania i przepuszczanie pociągów
§ 26 Zabezpieczenie podróżnych
§ 27 Odstępstwa od stacyjnego planu jazdy
§ 28 Jazda po niewłaściwym torze, czasowy ruch jednotorowy
§ 29 Używanie popycbaczy (parowozów popychających)
§ 30 Zamknięcie torów
§ 31 Jazdy zamknięte
§ 32 Brak sygnałów na pociągu
§ 33 Czekanie na połączenie, odprawa poczty, opóźnienia
§ 34 Zapowiadanie opóźnień pociągów
§ 35 Krzyżowanie się pociągów i przenoszenie krzyżowań
§ 36 Przenoszenie wyprzedzania
§ 37 Służba ruchu pracowników ochrony kolei i pracowników służby drogowej

ROZDZIAŁ 3
Wyprawianie pociagów
§ 38
 Szybkość jazdy
§ 39 Drużyny pociągowe
§ 40 Znajomość linii przez drużyny pociągowe
§ 41 Przejazd na parowozie i w przedziale motorniczego w wagonie motorowym
§ 42 Przygotowanie do jazdy
§ 43 Zapalanie sygnałów pociągowych, oświetlanie, smarowanie i ogrzewanie wagonów, zaopatrywanie w wodę, techniczna rewizja wagonów
§ 44 Rezerwowanie przedziałów i wagonów
§ 45 Wsiadanie i wysiadanie podróżnych, wskazywanie miejsca
§ 46 Obsada i obsługiwanie hamulców
§ 47 Wykaz wagonów
§ 48 Raport z jazdy pociagu

§ 49 Odjazd pociągów
§ 50 Jazda na szlaku
§ 51 Obserwacja urządzeń kolejowych, sygnałów i pociągu
§ 52 Meldunki w razie nieprawidłowości j niebezpieczeństwa 

§ 53 Zachowanie się wobec sygnałów
§ 54 Pisemne rozkazy
§ 55 Przyjazd na stacje, postój i przejazd przez stacje bez postoju
§ 56 Ukończenie jazdy 

§ 57 Przyprząg
§ 58 Posuwanie pociągów (pchanie) bez parowozu na czele
§ 59 Popychanie pociągów
§ 60Obsługa hamulców w razie nadzwyczajnych wydarzeń
§ 61Nieprzewidziane zatrzymanie się pociągu
A Zatrzymanie się na szlaku z powodu sygnału “Stój” na semaforze
B. Zatrzymanie się na szlaku z nadzwyczajnego powodu
C. Nadzwyczajne zatrzymanie w obrębie stacji
§ 62 Okaleczenie osób
§ 63 Uszkodzenie wagonów
§ 64Pożar w pociągu
§ 65Przewóz wagonów oznaczonych chorągiewką ostrzegawczą z literą P (prochową)

ROZDZIAŁ 4
Jazdy nadzwyczajne. Odwoływanie pociagów.
§ 66 
Pociągi nadzwyczajne
§ 67 Warunki wstępne do wyprawiania pociągów nadzwyczajnych
§ 68 Zaprowadzanie pociągów nadzwyczajnych
§ 69(Wolny)
§ 70Zawiadamianie drużyn pociągowych
A Zatrzymanie się na szlaku z powodu sygnału “Stój” na semaforze
B. Zatrzymanie się na szlaku z nadzwyczajnego powodu
C. Nadzwyczajne zatrzymanie w obrębie stacji
§ 71 Odwołanie pociągów
§ 72 Pociągi robocze
§ 73 Pociągi ratunkowe
§ 74Jazdy parowozów
§ 75Pługi odśnieżne
§ 76Jazda pojedynczych wagonów bez parowozu na szlaku

ROZDZIAŁ 5
Służba manewrowa
§ 77 
Określenie manewrów
§ 78 Nadzór, kierowanie manewrami, drużyny manewrowe, zadania i wyposażenie
§ 79 Bezpieczeństwo personelu
§ 80Manewry na torach głównych i obok nich
§ 81Obsługiwanie zwrotnic i wykolejnic
§ 82 Sygnały przy manewrowaniu
§ 83 Sprzęganie i rozprzedanie
§ 84 Wprawianie w ruch pojazdów
A. Postanowienia ogólne
B. Przetaczanie ludźmi, zwierzętami i samochodami drogowymi
C. Przetaczanie parowozami i staczanie z górki rozrządowej
§ 85Zatrzymywanie wagonów
A. Za pomocą hamulców
B. Za pomocą płóz hamulcowych
§ 86 Zabezpieczenie stojących pojazdów
§ 87Jazda pojedynczych wagonów bez parowozu na szlaku
ROZDZIAŁ 6
Zestawianie pociagów
§ 87 
Zestawianie pociągów w ogólności
§ 88 Ograniczenia w użytkowaniu wagonów
§ 89 Wyposażenie pociągów w hamulce
§ 90 Ilość osi w pociągach i hamowanie pociągów
§ 91 Ciężar hamowany
§ 92 Rozmieszczanie hamulców w pociągu
§ 93 Sprzęganie pojazdów
§ 92 Rozmieszczanie hamulców w pociągu
§ 94 Zestawianie pociągów pasażerskich
§ 95 Nadzwyczajne wzmacnianie pociągów pasażerskich
§ 96 Wyłączanie wagonów z pociągu, wypadanie wagonów kursowych
§ 97 Zestawianie pociągów towarowych
§ 98 Przewóz ciężkich pojazdów
ROZDZIAŁ 7
Jazdy wózków

§ 99 Postanowienia ogólne
§ 100 Podstawianie i konwojowanie wózków, wyposażenie konwojentów
§ 101 Przygotowanie jazdy
§ 102 Zachowanie się podczas jazdy i po jej ukończeniu
§ 103 Kolejność wyprawiania wózków i zapowiadanie


ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 do § 2
Wyciąg Regulaminu budowy i ruchu kolejowego z dnia 17. 7. 1928
IV. Ruch na kolejach
§ 45 Urzędnicy ruchu na kolejach
V. Policja kolejowa
§ 74 Urzędnicy kolejowo-policyjni
§ 75 Wykonywanie czynności policyjnych na kolejach
§ 76 Wzajemna pomoc urzędników policyjnych
VI. Postanowienia dla publiczności
§ 77 Postanowienia ogólne
§ 78 Wstęp na teren kolejowy
§ 79 Przechodzenie przez kolej
§ 80 Uszkodzenie kolei i przeszkody w ruchu
§ 81 Zachowanie się podróżnych
§ 82 Kary za przekroczenia
§ 83 Wywieszka przepisów
Załącznik 2 do § 6(6) /Wzór rozkładu jazdy/
Załącznik 3 do § 6(6) /Szlakowy rozkład jazdy/
Załącznik 4 do § 6(10) /Terminarz kursowania pociagów/
Do załącznika 4 do /wkładka lewa, prawa strona/
Załącznik 5 do § 10(2) /Rozkaz A/
Załącznik 6 do § 10(3) /Rozkaz B/
Załącznik 7 do § 10(5) /Rozkaz ostrożnej jazdy/
Załącznik 8 do § 11 (4) Skróty
Do załączników 9-12 /Przegląd obrazkowy dla przykładów/
Załącznik 6 do § 17(1) /Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linii jednotorowej/
Do załącznika 9 do § /wkładka lewa, prawa strona/
Do załącznik 9 /wkładka/
Załącznik 10 do § 17(1) /Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linii dwutorowej – strona tytułowa/
Do załącznika 10 /wkładka lewa i prawa strona/
Do załącznika 10 /wkładka lewa i prawa strona/
Załącznik 11 do § 17(1) /Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linii dwutorowej- strona tytułowa i wkładka/
Załącznik 12 do § 17(1) /Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linij dwutorowej- strona tytułowa/
Do załącznika 12 /Wzór jazd po niewłaściwym torze – wkładka lewa str. i prawa str./
Do załącznika 12 /Wzór zapisów dla stacji Zroda wkładki lewa i prawa str. /
Do załącznika 12 oraz Załącznik 13 do § 17(1) /Wzór zapisów na post. blokowym Kfeld- wkładka. Dziennik telegramów zapowiadawczych dla linij dwutorowych -strona tytułowa /
Załącznik 14 do § 20(3) oraz Załącznik 15 do § 20 (3) /Stacyjny plan jazdy oraz plan jazdy parowozów/
Załącznik 16 do § 43(4) Smarowanie wagonów i postępowanie ze zagrzanymi osiami wagonów
Załącznik 17 do § 46 (12) oraz Załącznik 18 do § 47 (1) /Karta hamowania oraz wykaz wagonów/
Załącznik 19 do § 48 (1) /Raport z jazdy- raport częściowy/
Do załącznik 19 /strona odwrotna/
Załącznik 20 do § 52 (1) oraz Załącznik 21 do § 52 (3) /Meldunek oraz wykaz meldunków/
Załącznik 22 do § 61 (15) oraz Załącznik 23 do § 63 (2) /Meldunek kierownika pociagu oraz Zawiadomienie o uszkodzeniu/
Załącznik 24 do § 65 Przepisy o przewozie przedmiotów łatwo wybuchających
Załącznik 25 do § 68 (7) /Karta obiegowa nr./
Załącznik 26 do § 91 (3) /Tablica hamowania dla drogi hamowania 400 m/
Załącznik 27 do § 91 (3) /Tablica hamowania dla drogi hamowania 700 m/
Załącznik 28 do § 91 (3) /Tablica hamowania dla drogi hamowania 1000 m/
Załącznik 29 do § 98 Przepisy o przewozie ciężkich pojazdów
Do załącznika 29 /Tablica III i IV/
Załącznik 30 do § 101 (1) /Polecenie jazdy wózka/

Antykwariat i §