Zatwierdzona zarządzeniem Ministra Komunikacji
z dnia 10 grudnia 1945 r. Nr R. T. /2/24/45
Dz. Urz. M.K. z 1945 r. Nr 16 poz 168

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
Stanowisko i zależność służbowa torowego.

(1) Torowi pełnią służbę na wyznaczonych im działkach odcinków drogowych.
(2) W wypadkach niezbędnej potrzeby torowy może być powołany do pracy na innej działce właściwego odcinka, lub na innym odcinku w granicach oddziału drogowego.
(3) Torowy podlega bezpośrednio zawiadowcy odcinka drogowego, którego wszelkie, polecenia służbowe powinien wypełniać; następnie zaś podlega właściwemu naczelnikowi oddziału drogowego. Nadto torowy może otrzymywać polecenia służbowe od zastępcy naczelnika oddziału, kontrolera drogowego i właściwych organów władz wyższych.
(4) W razie otrzymania poleceń służbowych bezpośrednio od wyższych przełożonych torowy powinien je wykonać, zawiadamiając o tem natychmiast zawiadowcę odcinka.
(5) Torowemu podlegają na jego działce roboczej wszyscy robotnicy oraz służba dróżnicza (dróżnicy przejazdowi i mostowi); rzemieślnicy pracujący na działce, mogą być podporządkowani torowemu specjalnem zarządzeniem zawiadowcy odcinka.
(6) Przy pracy w granicach innej działki torowemu podlegają tylko wyznaczeni mu robotnicy.
(7) Torowy ma prawo korzystać z telefonów kolejowych, potrzebnych do wykonywania jego służby.

§ 2.
Ogólny zakres czynności.

(1) Do obowiązków torowego należy w granicach działki: dozór nad stanem torów, podtorza, dzieł sztuki i urządzeń kolejowych, ochrona linii, czuwanie nad. bezpieczeństwem ruchu pociągów, wykonywanie robót, dozór nad pełnieniem obowiązków przez służbę dróżnicza, wreszcie wykonywanie wszelkich zarządzeń służbowych zawiadowcy odcinka drogowego.
(2) Przy pełnieniu obowiązków torowego obowiązuje niniejsza instrukcja; również obowiązują go wszelkie przepisy, instrukcje i oddzielne zarządzenia, jakie w zakresie jego obowiązków są lub będą wydane.
(3) Torowy jest odpowiedzialny służbowo za dokładne wykonanie robót, za właściwe osłonięcie miejsc pracy sygnałami, za prawidłowy i zgodny z rzeczywistością zapis siły roboczej i zużytych materiałów, za całość powierzonego mu mienia kolejowego; pozatem jest on odpowiedzialny za naruszenie postanowień niniejszej instrukcji, jak również tych instrukcyj, przepisów i oddzielnych zarządzeń, znajomość których obowiązuje torowego.
(4) Torowy jest odpowiedzialny za tolerowanie wykroczeń służbowych, popełnionych przez podwładnych mu pracowników.

§ 3.
Prawa i obowiązki torowego w stosunku do personelu zatrudnionego na działce.

(1) Torowy obowiązany jest pilnować, aby pracownicy, zatrudnieni na działce, wykonywali poruczone im roboty i czynności służbowe dokładnie, sumiennie i ze zrozumieniem, powinien pouczać ich co do spełnianych przez nich czynności i co do obowiązujących przepisów i instrukcyj, jak również co do sposobu wykonywania robót, sprawdzać znajomość z ich strony przepisów i instrukcyi, nowych zaś pracowników działki obznajmić z warunkami pracy.
(2) Torowy powinien dbać o to, żeby pracownicy działki byli zaopatrzeni we właściwe instrukcje, narzędzia, sygnały i wogóle we wszystko, co jest konieczne do należytego pełnienia służby. O wszelkich brakach w tym kierunku powinien zawiadamiać zawiadowcę odcinka.
(3) Torowy powinien meldować zawiadowcy odcinka o niezadawalniajacem pełnieniu służby, niezachowaniu przepisów i instrukcyj lub nieprzydatności do służby- pracowników swej działki.
W przypadku, gdy obecność pracownika na służbie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu, torowy ma prawo usunąć takiego pracownika od pełnienia czynności i zastąpić go innym odpowiednim pracownikiem, komunikując o tem bezzwłocznie zawiadowcy odcinka.
(4) Torowy powinien zachowywać się na służbie i poza służbą taktownie; zarządzenia swoje powinien wydawać w formie uprzejmej, lecz stanowczej.
(5) Torowy powinien pilnować, aby pracownicy w czasie pełnienia obowiązków służbowych zachowywali się spokojnie i przyzwoicie, byli trzeźwi i nie używali napojów wyskokowych, powinien przestrzegać, aby nie przychodzili do robót w ubraniu zwierzchniem czerwonego koloru i aby nie dopuszczali na tory i do pomieszczeń służbowych osób postronnych.
(6) Torowy powinien przestrzegać ściśle wyznaczonych godzin pracy i odpoczynku, powinien pilnować, żeby służba dróżnicza była w oznaczonych godzinach na posterunkach, a zamiast chorych i urlopowanych pracowników działki powinien stawiać odpowiednich zastępców.

§ 4.
Stosunek do władz i pracowników innych działów służby kolejowej.

(1) Torowy powinien w stosunkach służbowych z pracownikami innych działów służby kolejowej być uprzejmym.
W razie jakichkolwiek nieporozumień lub samowolnych zarządzeń ze strony tych pracowników, lub w razie niewykonania przez nich słusznych jego żądań powinien zawiadomić o tem niezwłocznie zawiadowcę odcinka.
(2) Torowy powinien zwracać uwagę na zgłoszenia pracowników innych działów służby kolejowej co do usterek, zauważonych przez nich w torze lub w budowlach, i po sprawdzeniu ich słuszności niezwłocznie usuwać te usterki w granicach własnej kompetencji, bądź też zawiadamiać o nich zawiadowcę odcinka.
(3) Torowy powinien zawiadamiać zawiadowcy odcinka o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania przez pracowników innych działów służby kolejowej przepisów, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu i prawidłowe prowadzenie robót.

§ 5.
Stosunek do władz niekolejowych i osób postronnych.

(1) Torowy powinien współdziałać w granicach przepisów lub otrzymanych wskazówek z funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa publicznego (Milicji) przy wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych na terytorium kolejowem.
(2) W razie zwrócenia się funkcjonariuszów innych urzędów państwowych z jakimikolwiek żądaniami torowy powinien powiadomić o tem niezwłocznie zawiadowcę odcinka i postępować zgodnie ze wskazówkami jakie od niego otrzyma.
(3) W stosunku do osób postronnych torowy powinien być uprzejmym, żądać jednak od nich bezwzględnie stosowania się do istniejących przepisów, w razie zaś odmowy zastosowania się do jego wymagań, zwracać się o pomoc do organów bezpieczeństwa publicznego (Milicji), zawiadamiając o tem jednocześnie zawiadowcę odcinka.
(4) Torowy niema prawa udzielać osobom postronnym żadnych wiadomości dotyczących kolei.

§ 6.
Znajomość przepisów i warunków służby.

(1) Torowy powinien znać pragmatykę służbową dla pracowników kolejowych, instrukcję dla torowego, przepisy budowy i utrzymania nawierzchni, przepisy o walce ze śniegiem i o używaniu pługów odśnieżnych, instrukcję dla robotników, wykonywujących obchód linij kolejowych, przepisy sygnalizacji, przepisy nadzorowaniu linij kolejowych, przepisy o używaniu wózków i drezyn, instrukcję dla zawiadowców, instrukcje wszystkich podwładnych pracowników (robotników, dróżników przejazdowych, mostowych) oraz te punkty przepisów ruchu, rachunkowości pieniężnej, materiałowej i innych specjalnych przepisów, które dotyczą bezpośrednio jego obowiązków i będą mu podane do stosowania w drodze służbowej.
(2) Przed objęciem stanowiska torowy powinien otrzymać od swego poprzednika według wykazu wszelkie obowiązujące przepisy i instrukcje, o brakujących zaś zawiadomić zawiadowcę odcinka.
(3) Torowy powinien znać dokładnie swa działkę, szczególnie zaś miejsca, które znajdują się w trudnych warunkach i mogą być łatwo uszkodzone przez ulewy, przy przejściu wód wysokich lub z innych przyczyn, oraz miejsca tworzenia się zasp śnieżnych.
(4) Torowy powinien znać osobiście wszystkich robotników i dróżników, zatrudnionych w granicach powierzonej mu działki.

§ 7.
Pełnienie służby i zastępstwo torowego.

(1) Torowy obowiązany jest przed każdorazowym opuszczeniem miejsca swego zamieszkania poza godzinami pracy na torze powiadomić o tem zawiadowcę odcinka drogowego z podaniem miejsca chwilowego pobytu.
Naczelnik oddziału drogowego lub zawiadowca odcinka może w razie, koniecznej potrzeby zabronić torowemu na pewien okres czasu wydalania się z miejsca zamieszkania.
(2) Zastępstwo za torowego w razie przewidzianej jego nieobecności wyznacza oddział drogowy.
(3) W razie nagłej niemożności pełnienia obowiązków torowy powinien przekazać swe czynności, najbardziej doświadczonemu robotnikowi, który zdał egzamin na torowego. Zastępca, obejmując obowiązki torowego, powiadamia o tem niezwłocznie zawiadowcę odcinka.
(4) Torowy podczas pełnienia swych obowiązków powinien być w czapce służbowej i mieć przy sobie dobrze idący i wyregulowany zegarek, miarę metrową, rozkład jazdy pociągów lub wyciąg z tego rozkładu, dotyczący danego szlaku, książeczkę zapisu robotników i wykaz pracy, sygnały ręczne i petardy.

CZĘŚĆ II.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI TOROWEGO.

§ 8.
Obowiązki torowego w zakresie dozoru nad liniami kolejowymi.

(1) Niezależnie od okresowych oględzin poszczególnych urządzeń kolejowych, przewidzianych oddzielnymi przepisami, torowy powinien możliwie często dokonywać pieszo oględzin powierzonej mu działki.
(2) Działka torowa powinna być obejrzana:
1) na liniach pierwszorzędnych raz na dobę zarówno w dni powszednie jak świąteczne;
2) na liniach drugorzędnych co drugi dzień, bez względu na to, czy oględziny przypadają na dzień powszedni czy święto;
3) na liniach znaczenia miejscowego, jak również na torach stacyjnych i bocznicach, w obrębie pasa wywłaszczenia, działki powinny być obejrzane dwa razy na tydzień, w dni powszednio.
(3) W razie niemożności dokonania oględzin osobiście torowy powinien polecić dokonanie oględzin odpowiednio wykwalifikowanemu robotnikowi, osobiście zaś powinien dokonać oględzin działki przynajmniej 2 razy na tydzień.
(4) Poruczywszy wykonanie oględzin działki robotnikowi, torowy powinien tegoż samego dnia wysłuchać jego sprawozdania o stanie, w jakim zastał działkę.
(5) Dokonywując osobiście obejścia działki, torowy powinien kierować się instrukcją dla robotników, dokonywujących obchody linij kolejowych normalnotorowych P. K. P.
(6) Torowy powinien pilnować, żeby wszystkie punkty linii kolejowych, nad którymi jest wyznaczony stały dozór, były dozorowane zgodnie z przepisami lub specjalnymi zarządzeniami.
(7) Torowy powinien pilnować, żeby stałe sygnały, których oświetlanie poruczone zostało służbie drogowej, były przez tą służbę we właściwym czasie oświetlane.
(8) Przedmioty, znalezione na torze przez siebie lub podwładnych pracowników, torowy powinien oddawać zawiadowcy odcinka.

§ 9.
Obowiązki torowego w zakresie utrzymania. toru i rozjazdów.

(1) Torowy powinien utrzymywać wszystkie tory wraz z rozjazdami w granicach działki w zupełnym porządku, w stanie zgodnym z przepisami o budowie i utrzymaniu nawierzchni.
(2) Torowy powinien usuwać z pomocą wyznaczonej mu partii robotników wszystkie zauważone niedokładności toru i rozjazdów, o tych zaś, których usunięcie przekracza posiadane przez niego środki, niezwłocznie zawiadamiać zawiadowcę odcinka.
Miejsca toru uszkodzone i niebezpieczne dla ruchu torowy powinien osłaniać niezwłocznie właściwymi sygnałami.
(3) Torowy powinien conajmniej raz na 2 tygodnie sprawdzać tor na działce toromierzem i poziomnicą.
(4) Torowy powinien pilnować, aby wszystkie toromierze, poziomnice i inne przyrządy pomiarowe na działce były dokładne. Toromierze należy sprawdzać raz na miesiąc z toromierzem, znajdującym się u zawiadowcy odcinka, poziomnicę zaś przed każdym jej użyciem.
(5) Torowy powinien pilnować, żeby działka była zaopatrzona w niezbędne zapasowe części nawierzchni, żądając ich we właściwym czasie od zawiadowcy odcinka; powinien też pilnować, aby w określonych miejscach znajdowały się szyny zapasowe na wypadek pęknięcia szyny w torze.

§ 10.
Obowiązki torowego w zakresie utrzymania podtorza, mostów, przepustów i innych budowli i urządzeń kolejowych.

(1) Torowy powinien utrzymywać w zupełnym porządku podtorze, wszelkie rowy i urządzenia odwadniające oraz naprawiać uszkodzenia.
(2) Torowy powinien utrzymywać pasy ochronne przeciwpożarowe w stanie takim, aby odpowiadały swemu przeznaczeniu.
(3) Torowy powinien pilnować, aby sąsiedzi nie naruszali granic posiadłości kolejowych, aby w pobliżu granic pasa wywłaszczenia nie robiono rozkopów oraz nie wznoszono budynków w odległościach od granic kolejowych mniejszych, niż to ustalono właściwemi przepisami, i aby w granicach pasa wywłaszczenia osoby postronne nie wykonywały żadnych robót bez pozwolenia oddziału. O wszelkich zauważonych pod tym względem uchybieniach torowy obowiązany jest natychmiast meldować zawiadowcy odcinka.
(4) Torowy powinien badać, czy mosty, przepusty, wiadukty i inne dzieła sztuki są w stanie, zapewniającym, całkowite bezpieczeństwo ruchu, zwracając szczególną uwagę na to:
1) czy w rurach i przepustach niema pęknięć i czy poszczególne ogniwa rur szczelnie przylegają do siebie;
2) czy na mostach nie ujawnia się nierównomierne osiadanie, pęknięcia filarów lub przyczółków, podmycie fundamentów lub inne uszkodzenie;
3) czy niema oznak gnicia w mostach drewnianych i częściach drewnianych mostów stalowych;
4) czy niema w obmurowaniu tuneli odkształceń i pęknięć, czy zaprawa w obmurowaniu nie jest wymyta przez wodę zaskórną i czy niema obawy osunięcia się obmurowania na tor;
5) czy w wykopach nie zagraża obsunięcie się na tor części zwietrzałej skały, wreszcie
6) czy kanały i urządzenia odwadniające tuneli działają prawidłowo.
(5) Torowy powinien ustawiać na mostach na okres letni beczki z wodą i miotłami lub wiadrami i pilnować, by beczki były zawsze napełnione wodą.
(6) Torowy powinien zwracać uwagę na zewnętrzne (poza budynkami) urządzenia bezpieczeństwa ruchu pociągów i urządzenia teletechniczne, podpierać pochylone przez wiatr słupy telegraficzne, tak, aby przewody nie dotykały ziemi i obcinać gałęzie drzew blisko rosnących, aby nie dotykały przewodów.
(7) Torowy powinien zwracać uwagę na zewnętrzny stan budynków, obserwując, czy niema w nich uszkodzeń, mogących grozić bezpieczeństwu budowli.
(8) Torowy powinien utrzymywać przejazdy i przejścia przez tory w stanie, zapewniającym publiczności bezpieczne korzystanie z nich.
(9) Torowy powinien utrzymywać w stanie należytym wszystkie znaki i urządzenia drogowe, jak: słupy kilometrowe, hektometrowe, wskaźniki pochylenia i łuków, parkany odśnieżne i palisady stałe, żywopłoty i t. p.
(10) Torowy powinien zwracać uwagę na stan urządzeń stacyjnych, jako to: wag wagonowych, obrotnic (bez mechanizmów), skrajników, ramp, odwodnień i ogrodzeń stacyjnych.
(11) Torowy powinien badać stan tam rzecznych, filtrów, grobli, stawów i wogóle urządzeń budowlanych źródeł wody (oprócz mechanizmów) i zwracać uwagę na zewnętrzne urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.
(12) Uszkodzenia w budowlach, dziełach sztuki, urządzeniach drogowych i stacyjnych, które mogą grozić bezpieczeństwu ruchu lub całości budowli, torowy powinien bezzwłocznie usuwać posiadanymi środkami; jeżeli zaś tego wykonać nie może, powinien miejsca zagrożone na torze osłaniać sygnałami “stój” i powiadomić o tem bezzwłocznie zawiadowcę odcinka.
(13) O uszkodzeniach w budowlach, dziełach sztuki i urządzeniach drogowych, które nie grożą bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu, ani całości budowli, o wszelkich uszkodzeniach zewnętrznych w budynkach, oraz o uszkodzeniach zewnętrznych (poza budynkami) urządzeń bezpieczeństwa i teletechnicznych torowy powinien powiadamiać zaraz zawiadowcę odcinka drogowego, a co do uszkodzeń w urządzeniach teletechnicznych i bezpieczeństwa również zawiadowcę odcinka sygnałowego.
(14) Torowy powinien pilnować, żeby mieszkańcy budynków liniowych nie wykonywali w nich żadnych przeróbek ani przybudówek bez pozwolenia zawiadowcy odcinka.
(15) Torowy powinien sprawdzać tor na bocznicach prywatnych poza granicami wywłaszczenia przynajmniej raz na dwa tygodnie, zwracając przy tym uwagę na ogólny stan bocznicy. Bocznice w granicach wywłaszczenia powinny być uważane jako tory stacyjne. O wszelkich zauważonych niedokładnościach na bocznicach torowy powinien niezwłocznie zawiadomić zawiadowcę odcinka drogowego.

§ 11.
Obowiązki torowego w zakresie wykonywania robót.

(1) Torowy zapomoca wyznaczonej mu partii robotników powinien wykonywać z własnej inicjatywy:
1) roboty, których potrzeba wynikła nagle, a których niewykonanie może grozić bezpieczeństwu lub ciągłości ruchu, powiadamiając jednocześnie o robocie zawiadowcę odcinka,
2) według uprzednio wyznaczonego mu przez zawiadowcę odcinka programu roboty przy bieżącej naprawie toru i podtorza, które mogą być zgodnie z przepisami o budowie i utrzymaniu nawierzchni wykonywane pod jego dozorem.
(2) Wszelkie inne roboty torowy wykonywa na. zlecenie zawiadowcy odcinka.
(3) Torowy przy prowadzeniu robót powinien ściśle stosować się do obowiązujących przepisów budowy i utrzymania nawierzchni.
(4) Jeżeli torowemu poruczony jest dozór nad wznoszeniem jakiej budowli lub części jej, to powinien on ściśle stosować się do otrzymanych wskazówek.
(5) Przy wykonywaniu robót torowy powinien przestrzegać zasad oszczędnej gospodarki: rozstawiać celowo robotników na robocie, pilnować należytej wydajności pracy według ustalonych norm, oszczędnego i właściwego rozchodowania materiałów, oraz właściwego używania narzędzi pracy.

§ 12.

Torowy obowiązany jest codziennie zapisywać zatrudnionych na działce robotników, prowadzić wykaz pracy i zapisywać zużyte i odzyskane materiały ściśle według obowiązujących przepisów.

§ 13.
Obowiązki torowego w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz katastrof żywiołowych.

(1) Torowy powinien przygotować zawczasu w miejscach zagrożonych podczas ruszenia lodów i przepływu wysokich wód wszystkie niezbędne materiały dla zabezpieczenia podtorza i dzieł sztuki.
(2) Podczas przepływu wysokich wód, a także podczas ulewy, torowy niezależnie od pory dnia powinien zebrać potrzebna ilość robotników, udać się na działkę, porozstawiać w miejscach przedstawiających niebezpieczeństwo, zgodnie z wykazem otrzymanym od zawiadowcy odcinka, wartowników, zaopatrzonych w odpowiednie sygnały i narzędzia, sam zaś powinien obserwować przepływ wód w najbardziej zagrożonem miejscu.
(3) Podczas ruszania lodów i przepływu wysokich wód torowy powinien codziennie najdokładniej oglądać wszystkie mosty i przepusty.
(4) O każdem niebezpieczeństwie zagrażającym dziełom sztuki jako też o znacznem spiętrzeniu wód lub tworzeniu się zatorów lodowych torowy powinien niezwłocznie zawiadomić zawiadowcę odcinka.
(5) Torowy powinien w ustalonym terminie (do 15 listopada) przygotować tor do przejścia pługów odśnieżnych i ustawić zasłony przenośne we właściwych miejscach.
(6) Podczas zamieci śnieżnej torowy powinien zebrać w zagrożonych miejscach niezbędną ilość robotników, oczyszczać tory od śniegu w czasie właściwym przestawiać zasłony odśnieżne. O tworzących się zaspach torowy bezzwłocznie powiadamia zawiadowcę odcinka drogowego.
(7) Wszystkie miejsca zasypane na szlakach, mogące wstrzymać ruch pociągów, torowy powinien osłaniać sygnałami “stój”.
(8) Torowy powinien stale oczyszczać ze śniegu tory, na których ma postój pociąg ratunkowy tak, żeby wyjazd pociągu w każdej chwili był możliwy.
(9) Dla zapobieżenia pożarom torowy powinien:
1) nie pozwalać, aby w pasie wywłaszczenia kolei i w bezpośredniem jego sąsiedztwie palono ogniska i składano przedmioty łatwopalne; składy przedmiotów łatwopalnych mają być urządzane zgodnie z właściwemi przepisami;
2) czuwać nad tem, żeby podczas przejścia pociągów nie powstał pożar od iskier parowozu lub od żużli z popielnika;
3) utrzymywać w porządku i pogotowiu znajdujące się na działce przyrządy do gaszenia ognia,
(10) W razie pożaru na szlaku w granicach wywłaszczenia torowy powinien zastosować niezwłocznie wszelkie środki do opanowania ognia; jeżeli posiadanemi środkami nie może zapobiec dalszemu szerzeniu się ognia, powinien powiadomić najbliższą stację o wypadku, przytem powinien zwracać uwagę na bezpieczeństwo ruchu, a w razie potrzeby zabezpieczyć zagrożone miejsce toru właściwymi sygnałami. W razie zauważenia pożaru na terytoriach, graniczących z linia kolejową (na polach, w lasach i t, p.), torowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tem najbliższe wsie, a także zawiadowcę odcinka.
(11) Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku z pociągiem lub urządzeniami kolejowymi lub o wypadku zagrażającym bezpieczeństwu i ciągłości ruchu, torowy, powiadomiwszy o wypadku najbliższą stację lub posterunek i zawiadowcę odcinka, powinien zebrać robotników, narzędzia i niezbędne materiały i niezwłocznie udać się na miejsce wypadku, osłonić je właściwymi sygnałami, okazywać w razie potrzeby pomoc przy ratowaniu poszkodowanych i do czasu przybycia zawiadowcy odcinka pilnować, aby ślady wypadku nie były zatarte.
(12) W razie znalezienia na torze ciała zabitego człowieka torowy powinien niezwłocznie zawiadomić miejscowy posterunek bezpieczeństwa publicznego (Milicji) i zawiadowcę odcinka, do czasu zaś ich przybycia pilnować:
1) aby ciało było pozostawione na miejscu; jeżeliby zaś mogło być zaczepione przez pociąg, aby było przeniesione na ławę podtorza i przykryte;
2) aby do czasu przybycia władz bezpieczeństwa publicznego (Milicji) i zawiadowcy odcinka nikt nie miał dostępu do ciała.
(13) W razie znalezienia na torze rannego, torowy powinien udzielić jemu wszelkiej pomocy, przenieść go w razie potrzeby do najbliższego lokalu, powiadomić, niezwłocznie najbliższa stację i przewieźć najbliższym pociągiem do stacji.

§ 14.
Obowiązki torowego w zakresie utrzymania materiałów, narzędzi i przyrządów sygnalizacyjnych.

(1) Torowy powinien materiały, narzędzia i przyrządy sygnalizacyjne, oddane mu pod nadzór lub do użytku, utrzymywać w porządku, przechowywać złożone przepisowo w miejscach na to przeznaczonych, zabezpieczać od kradzieży, zniszczenia lub zagubienia. Powinien pilnować, żeby podwładni mu dróżnicy i robotnicy wydane sobie materiały przechowywali w porządku, sprawdzać ilość i stan tych narzędzi i materiałów.
(2) Torowy powinien pilnować, aby przyrządy sygnalizacyjne, używane na działce, były w porządku i działały prawidłowo.

§ 15.
Obowiązki torowego w zakresie ruchu wózków, drezyn, pługów odśnieżnych i pociągów.

(1) Torowy obowiązany jest przestrzegać ściśle przepisów ruchu drezyn i wózków roboczych, a w szczególności co do opatrzenia ich właściwymi sygnałami, wyprawiania w drogę za właściwym pozwoleniem i zabezpieczenia od uruchomienia przez osoby niepowołane.
(2) Torowy powinien zwracać uwagę na przechodzące pociągi i uważać, czy posiadają one przepisowe sygnały, czy nie grozi ich biegowi niebezpieczeństwo i czy obsługa pociągów nie podaje sygnałów nadzwyczajnych. W razie zauważenia braków w osygnalizowaniu pociągu lub usterek w taborze, mogących grozić niebezpieczeństwem, torowy winien pociąg zatrzymać w przepisowy sposób, pomóc do jego osygnalizowania i usunięcia przyczyn zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
(3) Podczas ruchu pługów odśnieżnych i pracy pociągów gospodarczych torowy powinien zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracujących na torze robotników.
(4) Przed przejściem pociągów specjalnych torowy powinien osobiście sprawdzić stan toru; zakończyć roboty torowe tak, aby pociąg mógł przejść z szybkością normalna, pozatem powinien stosować się do wszystkich wydanych każdorazowo zarządzeń.

§ 16.
Obowiązki torowego w zakresie utrzymania czystości i zewnętrznego porządku na terytorium kolejowym.

(1) Torowy obowiązany jest na powierzonej mu działce utrzymywać tory i terytorium kolejowe w czystości i zewnętrznym porządku w zakresie, obowiązującym służbę drogowa. (2) Torowy powinien zajmowane przez siebie mieszkanie służbowe wraz z otoczeniem utrzymywać w czystości i porządku oraz wymagać tegoż od podwładnych mu pracowników.


Antykwariat i §