Spis rzeczy


OKÓLNIK 463/R
Część 1. Zasady Ogólne
Część 2. Zgłoszenia pociagów przy ruchu jednotorowym:
A. Wyprawianie na szlak.
B. Zajazdy na bocznice szlakowe.
Część 3. Zgłoszenia pociągowe przy ruchu dwutorowym:
A. Wyprawianie na szlak lub odstep.
B. Zajazdy na bocznice szlakowe.
C. Zamknięcie jednego z torów szlaku dwutorowego
Część 4. Powiadamianie drużyny pociagowej o wolnej drodze:
A. Powiadamienie o wolnej drodze na stacjach z semaforami wyjazdowemi i na posterunkach odstepowych
B. Powiadomienie o wolnej drodze na stacjach nieposiadających semaforów wyjazdowych.
Część 5. Postępowanie w przerwie łączności:
A. Określenie przerwy łączności
B. Ruch dwutorowy na szlakach, nieposiadających posterunków odstepowych
C. Ruch dwutorowy na szlakach z posterunkami odstepowemi.
D. Zabezpieczenie pociągów w razie zatrzymania się na szlakulub powolnej jazdy
E. Ruch jednotorowy
Część 6. Rejstracja zgłoszeń pociagowych
Załącznik Nr. 1


DYREKCJA

OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH

W Warszawie

Warszawa dnia 1 kwietnia 1931r.

Okólnik Nr 463/R

W sprawie wprowadzenia nowych  przepisów Nr. R1-a o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń.

Z dniem 1 maja b.r. wprowadza się w życie  nowe “Przepisy o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń N. R1-a i od tej daty tracą moc dotychczas obowiązujące “Tymczasowe przepisy o ruchy pociągów, kursujących na zasadzie telegraficznego porozumienia między stacjami”.

Do omawianych przepisów podaje się następujące wyjaśnienia oraz poleca się poczynić  niżej wskazane poprawki i uzupełnienia:

1/ do § 7. Adres w zgłoszeniach telegraficznych i telefonicznych powinien zawierać tylko nazwę stacji, do której zostanie nadany telegram, bez skrótu RS, jednak stacja docelowa powinna być wpisywana do dziennika telegramów pociągowych, oraz nadawania przez telegraf według ustalonych temi przepisami skrótów, treść zaś zgłoszeń telefonicznych w pełnym ich brzmieniu. Zgłoszenia telegraficzne i telefoniczne powinny zawierać przy podpisie nazwę stacji i nazwisko dyżurnego ruchu.

2/ do § 14 W czwartym wierszu uwagi tegoż paragrafu na stronie 12 należy wyraz “pasażerskich” skreślić.

3/ Do § 38 Wyjaśnia się że do czasu wydania nowych druków powiadomienia takie powinny nastąpić drogą wydania “rozkazu ogólnego” /druk P.K. P. Ser. Nr. 156./

4/ Do § 45 i 50 Wyjaśnia się że do czasu wydania nowych druków  na każdy pociąg , wyprawiony przy przerwie łączności powinien być wydany za pokwitowaniem  “rozkaz przezorności” /druk D. Wr. Ser. R Nr 3/.

5/ Do § 50 W drugim i trzecim wierszu tegoż §-u. skreślić zdanie następujące “o którym nie otrzymano zgłoszenia pociągowego”

6/ do § 62. W końcu skreślić punkt, postawić przecinek i wpisać: “z uwzględnieniem wymagań §§ 32 i 35.”
W razie zagubienia w drodze przez kierownika pociągu przesyłanego zgłoszenia pisemnego, zabrania się wyprawiana pociągów na szlak do czasu ponownego nawiązania porozumienia i wówczas tylko przez posłańca lub drezynę. Obowiązek wysłania posłańca w tym wypadku należy do tej stacji, do której pociąg poszedł bez pisemnego zgłoszenia. W razie zerwania łączności pisemnej, nawiązanie nowej łączności następuje za pomocą pociągu kierunku uprzywilejowanego.
7/ do § 68. W końcu tegoż paragrafu należy dodać: ” O ile wysłany na bocznicę, na mocy otrzymanego przed nastąpieniem przerwy telegraficznej zezwolenia według wzoru Nr. 2, pociąg był kierunku parzystego, stacja wysyłająca na ten szlak pociągi parzyste, może, nie czekając pisemnego zawiadomienia o przybyciu tego pociągu na bocznicę, wysłać na ten szlak pociąg następny parzysty, przechodzący do stacji sąsiedniej po upływie czasu potrzebnego na przejście pociągu wyprawionego ze stacji do posterunku bocznicowego z dodaniem 5 min. i po uprzedzeniu drużyny pociągowej o obowiązkowem zatrzymaniu się przed zwrotnicą posterunku bocznicowego, a to w celu upewnienia się o prawidłowem jej nastawieniu i zamknięciu w kierunku toru głównego.”
W powyższe przepisy Nr. R1-a powinni być zaopatrzeni wszyscy ci pracownicy, którzy, w myśl okólnika 11/R otrzymali dotychczas obowiązujące Tymczasowe przepisy o ruchu pociągów, kursujących na zasadzie telegraficznego porozumienia między stacjami.
Po otrzymaniu tych przepisów należy niezwłocznie przystąpić do wyszkolenia personelu wykonawczego stacyj telegraficznych i telefonicznych zwracając ich uwagę na zasadniczą zmianę w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami.
Do dnia 15 kwietnia r. b. pracownicy powinni być przeegzaminowani ze znajomości omawianych przepisów i wynik odnotowany w rejestrach egzaminów.
W związku z powyższem odwołuje się Okólnik Nr. 219/R oraz Tymczasowe uzupełnienia do punktów 4, 7 i 9 artykułu 17 Przepisów Ruchu, dotyczące przepisów o przerwie telegraficznej.
Okólnik niniejszy polecam dołączyć do przepisów o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń oraz wpisać do Zbioru Okólników Wydziału Ruchu w grupie 10

DYREKTOR KOLEI PAŃSTWOWYCH
wz. Inż. ZIEMKIEWICZ.


Zatwierdzam,
Warszawa, dnia 17/VII 1930 r.
Dyrektor Kolei Państwowych
(-) Inż. Bieniecki.

PRZEPISY O RUCHU POCIĄGÓW NA ZASADZIE ZGŁOSZEŃ

Część I.
Zasady ogólne.

§ 1. Dla wyprawienia na szlak po danym torze lub przepuszczenia na następny odstęp każdego pociągu powinna być pewność, że tor ten na danym szlaku, względnie odstępie, jest wolny, przy ruchu zaś jednotorowym, oprócz tego, że stacja sąsiednia nie wyśle po tym torze pociągu kierunku przeciwnego. Pewność tę osiąga się, o ile nie wprowadzono innego sposobu, przez porozumiewanie się sąsiednich stacyj i posterunków odstępowych pomiędzy sobą o ruchu każdego pociągu telegrafem, w razie przerwy łączności telegraficznej – telefonem, z zachowaniem formalności, dających gwarancję pewności takiego sposobu porozumiewania się (patrz niżej § 7), w razie zaś kompletnej przerwy łączności, na zasadzie przepisów, podanych niżej w części 5.
§ 2. Dla porozumiewania się posterunków odstępowych pomiędzy sobą i ze stacjami ruchu pociągów, zarządzeniem Dyrekcji, z zezwolenia Ministerstwa Komunikacji, wzamian telegrafu, mogą być zastosowane telefony – jako stały środek łączności.
§ 3. Przepisy niniejsze ustalają zasadnicze wzory telegramów (fonogramów) dla porozumiewania się stacyj o ruchu pociągów w różnych wypadkach, t. j. wzory zgłoszeń pociągowych, porządek rejestracji tych zgłoszeń, sposoby postępowania w razie przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, oraz zawierają wskazówki o wyprawianiu pociągów na zasadzie powyższych zgłoszeń.

§ 4. Do porozumiewania się telegrafem o ruchu pociągów służą specjalne przewody zwane “pociągowemi”. któremi należy nadawać wszystkie zgłoszenia pociągowe, po uprzedniem zapisaniu ich przez dyżurnego ruchu w “dzienniku telegramów pociągowych”. Dziennik takt prowadzi się według wzoru podanego w Przepisach dla służby telegraficznej i telefonicznej, na każdej stacji i na każdym posterunku, które biorą udział w porozumiewaniu się telegrafem (telefonem) o ruchu pociągów.
§ 5. W wypadkach przerwy na przewodach pociągowych, należy nadawać zgłoszenia pociągowe innemi przewodami, w razie zaś braku takich przewodów – drogą okrężną.
§ 6. Jeżeli zastosowanie drogi okrężnej mogłoby spowodować przetrzymywanie pociągów, stacje zaś, pomiędzy któremi powstała przerwa łączności, posiadają łączność telefoniczną na przewodzie szlakowym, należy przejść na porozumienie telefoniczne, załatwiane przez dyżurnych ruchu osobiście, z zastosowaniem formalności, wskazanych poniżej.
§ 7. Zgłoszenia telefoniczne (fonogramy) co do treści i formy powinny odpowiadać wzorom zgłoszeń telegraficznych (telegramów pociągowych) bez stosowania jednak skrótów przy ich nadawaniu i muszą być wpisywane do dziennika telegramów pociągowych narówni ze zgłoszeniami teiegraficznemi, w pełnem ich brzmieniu. Po zapisaniu zgłoszenia pociągowego do dziennika telegramów pociągowych, podlegającego nadaniu, dyżurny ruchu wywołuje telefonicznie odnośną stację, i po stwierdzeniu, że z nim rozmawia właściwy dyżurny ruchu, nadaje numer, godzinę i min., oraz treść zgłoszenia, odbierający zaś powtarza całość zgłoszenia na dowód należytego zrozumienia. Po nadaniu tego zgłoszenia dyżurny ruchu notuje w kolumnie 6 dziennika telegramów pociągowych czas jego nadania i w kolumnie 7 umieszcza swój podpis. W kolumnach zaś 8 i 9 umieszcza notatkę: “nadano telefonicznie, przyjął…… (nazwisko odbierającego)”.
Odebrane z sąsiedniej stacji telefoniczne zgłoszenia dyżurny ruchu niezwłocznie wpisuje do dziennika telegramów pociągowych i całkowitą treść wpisanego zgłoszenia powtarza nadawcy, dodając w końcu swoje nazwisko, jako przyjmującego fonogram, poczem w kołumnie 7 umieszcza swój podpis, a w. kolumnach 8 i 9 notatkę: “nadano telefonicznie”. Jednakże zgłoszenia o przybyciu lub przejściu pociągów (wzory 4 i 5) przy ruchu dwutorowym, oraz o zezwoleniu drogi (wzór 2) przy ruchu jednotorowym, muszą być przesłuchane jeszcze przez drugą osobę; t. j. telegrafistę, kancelistę, lub kierownika pociągu, podlegającego wyprawieniu. W tym celu, osoba druga (telegrafista, kancelista lub kierownik pociągu) otrzymuje jednocześnie drugą słuchawkę – o ile urządzenie telefoniczne na to pozwala i wysłuchuje całą treść otrzymywanego ze stacji sąsiedniej zgłoszenia. Jeżeli zaś urządzenie telefoniczne na to nie pozwala, t.j. jeżeli aparat telefoniczny zaopatrzony w jedną słuchawkę, najpierw dyżurny ruchu podbiera to zgłoszenie, wpisuje do dziennika telegramów pociągowych, a następnie osoba druga podchodzi do aparatu telefonicznego i od dyżurnego ruchu stacji sąsiedniej żąda powtórzenia mu treści tego zgłoszenia, co tenże powinien niezwłocznie uczynić. Prawidłowość tego rodzaju zgłoszeń, odebranych ze stacji sąsiedniej i wpisanych do dziennika telegramów pociągowych (Wzory 2,4 i 5), osoba druga, powołana na świadka, obowiązana potwierdzić własnoręcznym podpisem w kolumnie 7 dziennika telegramów pociągowych. Posterunki odstępowe, na których pociągi nie mają wyznaczonego zatrzymania, do odebrania fonogramów o ruchu pociągów, z braku osoby trzeciej na miejscu, powołują na świadka, zamiast kierownika pociągu, dyżurnego ruchu stacji trzeciej, który również obowiązany fonogramy takie według wzoru 2, 4 i 5 wpisać do swego dziennika telegramów pociągowych z adnotacją: “przyjęte telefonicznie”, powtórzyć całkowitą ich treść nadawcy, oraz podać w końcu swe nazwisko.


Wyciąć i wkleić do 

do § 7.
Adres w zgłoszeniach telegraficznych i telefonicznych powinien zawierać tylko nazwę stacji, do której zostanie nadany telegram, bez skrótu RS, jednak stacja docelowa powinna być wpisywana do dziennika telegramów pociągowych, oraz nadawania przez telegraf według ustalonych temi przepisami skrótów, treść zaś zgłoszeń telefonicznych w pełnym ich brzmieniu. Zgłoszenia telegraficzne i telefoniczne powinny zawierać przy podpisie nazwę stacji i nazwisko dyżurnego ruchu.


Część 2
Zgłoszenia pociągowe przy ruchu jednotorowym
A. Wyprawienie na szlak.

§ 8. Wyprawienie na szlak każdego pociągu przy ruchu jednotorowym wymaga następujących zgłoszeń:
1) zapytania o wolną drogę,
2) zezwolenia stacji sąsiedniej na wyprawienie pociągu;
5) zawiadomienia o odejściu pociągu i
4) zawiadomienia stacji sąsiedniej o przybyciu pociągu.
Zapytanie nie może być nadawane wcześniej, niż na 10 min. przed oczekiwanym odjazdem pociągu.
Zawiadomienie o odejściu powinno być nadane niezwłocznie po wyprawieniu pociągu. Zawiadomienie o przybyciu powinno być nadane bez zwłoki, po uprzedniem jednak stwierdzeniu, że pociąg przybył w pełnym składzie.
§ 9. Dla powyższych 4-ch zasadniczych zgłoszeń pociągowych ustala się niżej podane wzory, oraz ich skróty, podlegające zastosowaniu przy zapisywaniu zgłoszeń i nadawaniu telegrafem.

Wzór 1 (zapytanie o drogę):
Droga dla pociągu Nr. 411?
Skrót: Droga pc 411?
Wzór 2 (zezwolenie drogi):
Wolna dla pociągu Nr. 411.
Skrót Wolna pc 411.
Wzór 3 (zawiadomienie o odejściu):
Pociąg Nr. 411 odszedł o godz. 9 min. 15.
Skrót Pc 411 od 9 m 15.
Wzór 4 (zawiadomienie o przybyciu):
Pociąg Nr 411 przybył o godz. 9 m. 33
Skrót: Pc 411 tu 9 m 33.

§ 10. Dla pociągów przechodzących bez postoju, zawiadomienie o przybyciu może być złączone z zawiadomieniem o odejściu do stacji następnej w jedno zgłoszenie, adresowane jednocześnie do 2-ch stacyj.

Wzór 5:
Pociąg Nr. 401 przeszedł o godz. 10 min. 20
Skrót: Pe 401 pdł 10 m 20.

§ 11. Gdy po otrzymaniu zezwolenia stacji; sąsiedniej, pociąg nie może być dla jakichkolwiek powodów wyprawiony, należy o tem zawiadomić stację sąsiednią według

wzoru 6:

Pociąg Nr. 986 zatrzymany.
Skrót: Pc 986 zatrzymany.

Nadanie zgłoszenia według wzoru 6 unieważnia otrzymane zezwolenie i pociąg może być wyprawiony tylko po wymianie nowych zgłoszeń według wzorów 1 i 2.
§ 12. Jeżeli zapytana o drogę stacja nie może dla jakichkolwiek powodów zezwolić na wyprawienie ze stacji sąsiedniej pociągu, odpowiada na zapytanie według

wzoru 7: stój.

Wzór ten uzupełnia się zależnie od okoliczności, które nie pozwoliły na przyjęcie pociągu, naprzykład:
a) o ile pociąg może być wkrótce przyjęty, dodaje się słowo: czekać;
b) jeżeli stacja zmuszona jest wpierw wyprawić pociąg do stacji, która zapytała się o drogę, dodaje się bezpośrednio po wyrazie stój zapytanie według wzoru 1. Na takie zapytanie, zezwolenie powinno być nadane ze złączeniem wzorów 6 i 2, t. j.:

pc 986 zatrzymany wolna pc 321;

c) o ile przyjęcie pociągu ulega dłuższej przerwie, stacja, na której powstała przeszkoda, powinna po słowie Stój dodać: do odwołania i wskazać powód przerwy w przyjęciu, pociągu.
W wypadkach wskazanych wyżej pod c), po usunięciu przeszkody, stacja, która żądała zatrzymania, powinna, nie czekając na ponowne zapytanie o wolną drogę, odwołać zatrzymanie, nadając telegram: zgłoszenie (wskazać jego numer) odwołaneNie upoważnia to jednak stacji sąsiedniej do wyprawienia zatrzymanego pociągu bez ponownego zapytania o wolną drogę i otrzymania odpowiedzi według wzoru 2.
§ 13. Przy krzyżowaniu się na stacji dwóch pociągów, jeżeli różnica czasu pomiędzy oczekiwanym czasem przybycia pociągu, a czasem odjazdu krzyżującego się z nim pociągu jest mniejsza od 5 minut, zgłoszenie o przybyciu jednego (wzór 4) i zapytanie o drogę drugiego (wzór 1) mają być łączone w jedno według

wzoru 1-a:
Droga dla pociągu Nr 913 po przybyciu tu pociągu Nr. 902
Skrót: Gdy pc 902 tu droga pc 913.

Zezwolenie drogi na takie zapytanie nadaje się według

wzoru 2-a:
Po przybyciu tam pociągu Nr. 902, wolna dla pociągu Nr. 913.
Skrót: Gdy pc 902 tam wolna pc 913.

§ 14. W wypadkach wyprawienia pociągu:
a) z wyznaczonem zatrzymaniem się na szlaku i dojazdem do stacji następnej,
b) z zatrzymaniem się na szlaku i powrotem z miejsca zatrzymania na stację wyprawienia,
c) z parowozem popychającym do stacji sąsiedniej,
d) z parowozem popychającym, powracającym ze szlaku na stację wyprawienia, Wzory l (1-a), 2 (2-a), 3 i 4 podlegają niżej podanym uzupełnieniom :
W wypadku pod a) do zapytania o drogę, zezwolenia i zawiadomienia o odejściu, według wzorów l (1-a), 2 (2-a) i 5 należy po numerze pociągu dodać: “z postojem na km. . . . min.” (wskazać ilość minut wyznaczonego postoju).
Uwaga: Powyższe uzupełnienie wzorów zgłoszeń pociągowych nie podlega jednak zastosowaniu przy przewidzianych rozkładem jazdy postojach pociągów pasażerskich na przystankach osobowych lub stacjach, nie biorących udziału w porozumiewaniu się o ruchu pociągów.
W wypadku pod b), w zapytaniu o drogę, zezwoleniu i zawiadomieniu o odejściu, należy dodać po numerze pociągu: “do km. (wskazać kilometr)z postojem . . min. (wskazać ilość minut wyznaczonego postoju) z powrotem,” w zawiadomieniu zaś o przybyciu, które w tym wypadku nadaje po powrocie pociągu stacja wyprawienia, należy dodać: z km. . . (wskazać kilometr); zgłoszenia więc pociągowe w wypadku powyższym będą następujące:

1) Droga pc 880 do km 119 z postojem m 30 i powrotem?
2) Wolna pc 880 do km 149 z postojem m 30 i powrotem.
3) Pc 880 do km 149 z postojem m 30 i powrotem od 8 m 23.
4) Pc 880 Z km 149 tu 9 m 23.

W wypadku pod c) we wszystkich czterech zgłoszeniach pociągowych, należy bezpośrednio za numerem pociągu dodać: Z pop (skrót wyrazów “z parowozem popychającym”).
W wypadku pod d) w zapytaniu o drogę, zezwoleniu i zawiadomieniu o odejściu, należy bezpośrednio za numerem pociągu dodać: z pop do km . . (wskazać kilometr).
W wypadku tym stacja, do której wysłano pociąg, nie może nadać zgłoszenia według wzoru 4 lub 5 przed otrzymaniem zawiadomienia stacji, która wysłała pociąg, że parowóz popychający na tę stację powrócił.
Kolejność więc zgłoszeń pociągowych powinna być w takim wypadku następująca:

1) Droga pc 581 z pop do km 42?
2) Wolna pc 581 z pop do km 42.
3) Pc 581 z pop do km 42 od 1 m 7.
4) Pop z km 42 tu 1 m 26.
5) Pc 581 tu 1 m 31.

B. Zajazdy na bocznice szlakowe.

§ 15. Zajazdy na bocznice szlakowe, przy których niema posterunków telegraficznych, uważać należy za postój pociągu na szlaku, wobec czego zgłoszenia pociągowe przy takich zajazdach, należy nadawać według wzorów podanych w § 14 niniejszych przepisów dla wypadku pod a), względnie pod b), o ile pociąg powraca, po wykonaniu pracy na bocznicy, na stację wyprawienia.
Szlak więc międzystacyjny, przy zajazdach na takie bocznice jest zajęty od chwili wyprawienia ze stacji pociągu, który ma obsłużyć bocznicę, aż do chwili jego przybycia na stację następną, względnie powrotu na stację wyprawienia i żaden inny pociąg nie może w tym czasie odejść na szlak, po tym torze, od którego odgałęzia się bocznica.
§ 16. Dla umożliwienia zwolnienia szlaku w czasie postoju pociągu na bocznicy szlakowej, otwiera się przy odgałęzieniach torów bocznicowych posterunki telegraficzne, zwane posterunkami bocznicowemi. Posterunki bocznicowe mogą być czynne stale lub w pewnych okresach doby, w których odbywają się zajazdy pociągów na bocznice.
§ 17. O otwarciu i zamknięciu posterunku bocznicowego, dyżurny ruchu na tym posterunku nadaje adresowany do obydwóch stacyj sąsiednich telegram pociągowy według wzoru:

Posterunek (nazwa jego lub kilometr) otwarty, lub
Posterunek (nazwa jego lub kilometr) zamknięty.

§ 18. Posterunki bocznicowe przyjmują udział w wymianie zgłoszeń pociągowych, dotyczących tylko tych pociągów, które idą na bocznicę lub z niej odchodzą. O ruchu tych pociągów porozumienie powinno nastąpienie tylko pomiędzy sąsiedniemi stacjami, lecz i pomiędzy każdą z tych stapyj a posterunkiem bocznicowym.
§ 19. Wyprawienie pociągu ze stacji na bocznicę z posterunkiem bocznicowym, wymaga wymiany następujących zgłoszeń pociągowych:
1) zapytania o wolną drogę, nadanego do stacji sąsiedniej i do posterunku bocznicowego;
2) zezwolenia drogi, najpierw od stacji sąsiedniej i następnie od posterunku bocznicowego;
3) zawiadomienia o odejściu, nadanego do stacji sąsiedniej i do posterunku bocznicowego;
4) zawiadomienia o przybyciu, nadanego do obydwóch stacyj przez posterunek bocznicowy po wejściu pociągu w pełnym składzie na bocznicę i zamknięciu zwrotnicy w torze głównym w kierunku tego toru.
Kolejność i brzmienie zgłoszeń pociągowych w wypadku powyższym będzie:

1. Droga pc 1287 na bocznicę Brzezienko?
2. a) odpowiedź stacji sąsiedniej:
Wolna pc 1287 na bocznicę Brzezienko.
b) odpowiedź posterunku bocznicowego:
Wolna pc 1287.
3. Pc 1287 na bocznicę Brzezienko od 9 m 12.
Pc 1287 tu 9 m 34.

§ 20. Wyprawienie pociągu z bocznicy do jednej ze stacyj sąsiednich, jak również chwilowy wyjazd jego poza ukres zwrotnicy bocznicowej toru głównego, wymaga otrzymania zezwolenia drogi od obydwóch stacyj sąsiednich, nadanego do posterunku bocznicowego i do stacji następnej, przyczem stacja, do której ma wyjść pociąg z bocznicy, może zezwolić na wolną drogę tylko po uprzedniem otrzymaniu zezwolenia od stacji wstecz położonej.
Kolejność i brzmienie zgłoszeń pociągowych przy wyprawianiu pociągu z bocznicy będzie:
1. Zapytanie posterunku; bocznicowego Brzezienko do obydwóch stecyj sąsiednich:

Droga pc 1287 do Ostrołęki?
2. a) odpowiedź stacji Pasieki:
Wolna pc 1287 do Ostrołęki,
b) odpowiedź stacji Ostrołęka:
Wolna pc 1287.

3. Zawiadomienie o odejściu, nadane przez posterunek Brzezienko do obydwóch stacyj:

Pc 1287 do Ostrołęki od 14 m 7.

4. Zawiadomienie o przybyciu, nadane przez st. Ostrołęka do stacji Pasieki i posterunku Brzezienko:

Pc 1287 z Brzezienka tu 14 m 30.

Chwilowy wyjazd pociągu poza ukres toru bocznicowego na tor szlakowy, w celu dokonania przetoków, również wymaga zezwolenia obydwóch stacyj sąsiednich. Kolejność i brzmienie zgłoszeń pociągowych przy chwilowym wyjeździe pociągu roboczego na tor szlakowy będzie następująca:
1. Zapytanie posterunku bocznicowego Brzezienko do obydwóch stacyj sąsiednich :

Droga pc rob dla przetoków 15 m

2. Odpowiedź każdej z sąsiednich stacyj, adresowana do posterunku i do stacji:

Wolna pc rob dla przetoków 15 m

3. Zawiadomienie o ukończeniu przetoków i wjeździe pociągu roboczego na tor bocznicy, nadane przez posterunek do obydwóch stacyj sąsiednich:

Pc rob po przetokach tu 13 m 15

C z ę ś ć 3.
Zgłoszenia pociągowe przy ruchu dwutorowym.
A. Wyprawienie na szlak lub odstęp.

§ 21. Wymiana zgłoszeń pociągowych przy ruchu dwutorowym polega na zawiadamianiu stacji następnej, względnie posterunku odstępowego o odejściu pociągu i zawiadamianiu stacji poprzedniej, względnie wstecznego posterunku odstępowego o jego przybyciu.
Zgłoszenia te należy nadawać według wzorów 3 i 4 lub 5 zgłoszeń pociągowych przy ruchu jednotorowym (patrz §§ 9 i 10).
Otrzymanie zgłoszenia według wzoru 4 lub 5, t. j. zawiadomienia o przybyciu lub przejściu ostatniego pociągu tegoż kierunku, wysłanego po danym torze, jest dowodem zwolnienia szlaku lub odstępu i upoważnia dyżurnego ruchu do wyprawienia pociągu następnego.
§ 22. Ponieważ nadanie zgłoszenia o przybyciu pociągu przy ruchu dwutorowym upoważnia stację sąsiednią do wyprawienia następnego pociągu bez zapytania o drogę, stacja, która nie ma możności dla jakichbądź powodów przyjąć pociągu, powinna zawiadomić o tem stację sąsiednią zgłoszeniem pociągowem w/g wzoru 7 (patrz wyżej § 12), ze wskazaniem powodu zatrzymania ruchu. Stacja sąsiednia obowiązana jest zatrzymać wysyłanie pociągów odnośnego kierunku natychmiast po odebraniu powyższego zgłoszenia. Zgłoszenie takie, o ile czas zatrzymania pociągów nie był ściśle określony, podlega odwołaniu niezwłocznie po usunięciu przyczyny, która spowodowała zatrzymanie przyjęcia pociągów.
§ 23. Żądanie zatrzymania może dotyczyć tylko niektórych pociągów, względnie pewnych rodzajów pociągów. Naprzykład, gdy stacja z powodu zajęcia odnośnych torów, nie ma możności przyjęcia pociągu towarowego, który musiałby być wyprzedzony przez oczekiwany po nim pociąg osobowy, powinna nadać zgłoszenie:

stój dla pc tow przed pc 214.

Zgłoszenia takie, jako ograniczające ściśle okres czasu zatrzymania pociągów towarowych, nie wymaga odwołania i upoważnia stację sąsiednią do wyprawienia pociągu towarowego za pociągiem osobowym Nr. 214 po otrzymaniu zgłoszenia o jego przybyciu.
§ 24. Na szlakach o ruchu dwutorowym, podzielonych dla zwiększenia przelotności na odstępy posterunkami odstępowemi, zgłoszenia pociągowe należy nadawać w sposób następujący:
Posterunki odstępowe nadają tylko zgłoszenia pociągowe według wzoru 5, adresowane do obydwóch sąsiednich stacyj lub posterunku i stacji – o ile na szlaku są dwa posterunki odstępowe.
Wyjątek stanowią tylko wypadki, podane niżej w § 25 pod c i w § 30. Zgłoszenia takie posterunek odstępowy ma prawo nadać tylko po wyjściu pociągu w pełnym składzie za semafor odstępowy na następny wolny odstęp, niezależnie od tego, czy pociąg był zatrzymany na posterunku, czy też przeszedł bez zatrzymania. Stacje na szlaku, podzielonym na odstępy, nadają zgłoszenia o pociągach wyprawionych na ten szlak, lub przybyłych z tego szlaku, według wzorów 3 i 4 tylko do sąsiedniego posterunku odstępowego lub według wzoru 5 do obydwóch posterunków sąsiednich, lub do posterunku i stacji sąsiedniej – o ile na drugim przyległym do stacji szlaku niema posterunku odstępowego.
§ 25. W wypadku wyprawienia pociągu:
a) powracającego ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia,
b) pociągu z parowozem popychającym do stacji sąsiedniej,
c) pociągu z parowozem popychającym, powracającym ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, należy stosować zgłoszenia pociągowe według wzorów 3 i 4 lub 5 dla ruchu jednotorowego z uzupełnieniami, wskazanemi wyżej w § 14. W wypadku pod c sąsiednia stacja lub posterunek odstępowy nie może nadać zgłoszenia według wzorów 4 lub 5 do stacji, położonej wstecz, przed otrzymaniem zawiadomienia stacji, która pociąg wysłała, że parowóz popychający na tę stację powrócił. Jeżeli więc pociąg przed otrzymaniem tego zawiadomienia przejdzie na dalszy odstęp, posterunek odstępowy nadaje zgłoszenie według wzoru 5 tylko do następnej stacji, względnie posterunku odstępowego; do stacji zaś położonej wstecz nadaje to samo zgłoszenie dopiero po otrzymaniu z tej stacji zawiadomienia, że parowóz popychający na tę stację powrócił.
Wyprawienie pociągu, mającego powrócić po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, lub pociągu z parowozem popychającym, który ma powrócić po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, samo przez się pozbawia stację prawa wyprawienia pociągu następnego przed powrotem takiego pociągu, względnie parowozu popychającego. Na szlakach, podzielonych na odstępy, wyprawienie pociągów, które mają powrócić po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, dozwolone jest w wyjątkowym wypadku tylko w granicach pierwszego odstępu.
To samo dotyczy parowozów popychających, powracających ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia.

B. Zajazdy na bocznice szlakowe.

§ 26. Zajazdy na bocznice szlakowe, przy których niema posterunków, uważać należy za postój pociągu na szlaku, wobec czego szlak lub odstęp, na którym znajduje się pociąg obsługujący bocznicę, jest zajęty do chwili wyjścia z niego pociągu na dalszy odstęp, lub przybycia na stację następną.
§ 27. Dla umożliwienia zwolnienia szlaku lub odstępu, w czasie postoju pociągu na bocznicy szlakowej otwiera się przy odgałęzieniach torów bocznicowych posterunki, zwane bocznicowemi. Posterunki takie mogą być czynne stale lub w pewnych okresach doby, a o otwarciu i zamknięciu ich dyżurny posterunku zawiadamia każdorazowo sąsiednie-stacje oraz wszystkie posterunki odstępowe na danym szlaku zgłoszeniami pociągowemi według wzorów podanych wyżej w § 17.
§ 28. Posterunek bocznicowy nie bierze udziału w porozumiewaniu się o ruchu pociągów, nie wchodzących na tor bocznicowy, otrzymuje natomiast i nadaje zgłoszenia pociągowe, dotyczące wyprawienia i przybycia pociągów na bocznicę, oraz wyjazdu ich z bocznicy.
§ 29. Pociąg, który ma wejść na bocznicę, odchodzi ze stacji lub posterunku odstępowego we właściwym dla danego toru szlakowego kierunku, na zasadzie zgłoszenia następnej stacji lub posterunku odstępowego, po przybyciu pociągu poprzedniego. Zawiadomienie o odejściu pociągu nadaje się w tym wypadku do posterunku bocznicowego i do następnej stacji lub posterunku odstępowego, według {wzoru 3 lub 5, z dodaniem po numerze pociągu słów: na bocznicę (nazwa bocznicy lub kilometr).
Po wejściu pociągu w pełnym składzie na bocznicę i zamknięciu zwrotnicy bocznicowej w kierunku toru szlakowego, posterunek bocznicowy nadaje do obydwóch sąsiednich stacyj lub posterunków odstępowych zgłoszenie pociągowe według wzoru 4.
§ 30. Wyprawienie pociągu z bocznicy z posterunkiem bocznicowym, może nastąpić tylko po wymianie zgłoszeń pociągowych przez posterunek ze stacjami sąsiedniemi lub posterunkami odstępowemi (patrz § 20).
Na chwilowe wytoczenie pociągu z bocznicy na tor szlakowy poza ukres zwrotnicy, posterunek bocznicowy powinien uzyskać od stacji, rozporządzającej danym torem, zezwolenie przez wymianę zgłoszeń pociągowych (patrz wzory telegramów w § 20). Stacja zezwalająca powinna o zajęciu toru powiadomić stację sąsiednią oraz posterunki odstępowe.
§ 31. Wyprawianie pociągów z bocznicy lub na bocznicę szlakową w kierunku niewłaściwym dla danego toru (po torze niewłaściwym) jest wzbronione; w wyjątkowych wypadkach może być zastosowane tylko na podstawie specjalnego zarządzenia Dyrekcji.

C. Zamknięcie jednego z torów szlaku dwutorowego.

§ 32. W razie konieczności czasowego zamknięcia dla ruchu jednego z torów szlaku dwutorowego, może być wprowadzony na okres takiego zamknięcia ruch jednotorowy po drugim torze.
Wprowadzenie ruchu jednotorowego należy do stacji, rozporządzające torem, który pozostał wolny dla ruchu, t. j. do tej stacji, która normalnie (przy ruchu dwutorowym) wyprawia pociągi po tym torze. Jeżeli zawiadomienie o konieczności zamknięcia odnośnego toru otrzymała stacja, rozporządzająca torem, który pozostał wolny dla ruchu, nadaje ona do stacji sąsiedniej i do pośrednich posterunków odstępowych (również i do posterunków bocznicowych, o ile są czynne na danym szlaku) zgłoszenie pociągowe według

Wzoru 8:

Tor (nazwa jego, t. j. prawy lub lewy) do st. . . . . (nazwa stacji sąsiedniej) zamknięty (wskazać powód) wprowadzam ruch jednotorowy po torze (nazwa jego) z dodaniem w razie potrzeby słów: który jest zajęty przez pociąg Nr. …. wysłany ze stacji…… o godz.. . . m.. .

Jeżeli zgłoszenie o konieczności zamknięcia jednego z torów otrzymała stacja, która nie rozporządza wolnym dla ruchu torem, wówczas stacja ta nadaje do stacji sąsiedniej, rozporządzającej torem wolnym i do pośrednich posterunków odstępowych (również i do posterunków bocznicowych, o ile są czynne na danym szlaku), zgłoszenie pociągowe według wzoru:

Tor (nazwa jego, t. j. prawy lub lewy) do st. . . . . (nazwa stacji sąsiedniej) zamknięty …… (wskazać powód). Proszę wprowadzić ruch jednotorowy po torze …… (nazwa toru).

Stacja, rozporządzająca torem wolnym, po otrzymaniu zawiadomienia o wprowadzeniu ruchu jednotorowego po torze wolnym, powiadamia stację, od której otrzymała zawiadomienie o zamknięciu toru, zgłoszeniem pociągowem według wzoru:

Zawiadomienie o zamknięciu toru …. (nazwa toru) otrzymałem i wprowadzam ruch jednotorowy po torze …. (nazwa toru).

Jeżeli zawiadomienie o konieczności zamknięcia jednego z torów głównych otrzymał posterunek odstępowy lub bocznicowy, dyżurny ruchu tego posterunku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tem stację, wysyłającą po tym torze pociągi.
§ 33. Z chwilą nadania zgłoszenia o wprowadzeniu ruchu jednotorowego, posterunki odstępowe przestają brać udział w porozumiewaniu się o ruchu pociągów aż do czasu wznowienia ruchu dwutorowego, a stacje sąsiednie wyprawiają pociągi na zasadzie zgłoszeń, obowiązujących dla ruchu jednotorowego, z ta jednak różnicą, że we wszystkich zgłoszeniach, dotyczących pociągów, wyprawianych po torze niewłaściwym, należy bezpośrednio po numerze pociągu dodawać: po torze niewłaściwym.
§ 34. W razie potrzeby wyprawienia pociągu po torze zamkniętym do miejsca, w którem powstała przeszkoda dla ruchu (nprz. pociągu ratunkowego lub roboczego), pociąg taki może być wyprawiony na zasadzie zgłoszeń, obowiązujących przy ruchu jednotorowym, według wzorów 1, 2, 5 i 4, z dodaniem po numerze pociągu słów: po zamkniętym torze (prawym lub lewym) do km.
§ 35. Przywrócenie ruchu pociągów po torze zamkniętym może być wprowadzone przez stację rozporządzającą tym torem, nie wcześniej jednak, jak po usunięciu wszystkich na całej długości szlaku przeszkód, które wywołały jego zamknięcie. Jeżeli zawiadomienie o usunięciu przeszkód, które spowodowały zamknięcie toru, otrzyma stacja rozporządzająca tym torem (zamkniętym), stacja ta nadaje do stacji sąsiedniej, oraz posterunków odstępowych i bocznicowych na tym szlaku, zgłoszenie pociągowe według wzoru:

Tor ….. (nazwa toru) do stacji …… (nazwa stacji sąsiedniej) otwarty, wprowadzam ruch dwutorowy.

Jeśli zaś zawiadomienie takie otrzyma stacja rozporządzająca torem niezamkniętym (który był w porządku), stacja ta nadaje do stacji sąsiedniej (w rozporządzeniu której znajduje się tor zamknięty), zgłoszenie pociągowe według wzoru:

Tor . . . (nazwa toru) do st. . . (nazwa stacji sąsiedniej) otwarty, proszę wprowadzić ruch dwutorowy.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, stacja rozporządzająca torem czasowo zamkniętym, nadaje do stacji sąsiedniej i posterunków odstępowych i bocznicowych zgłoszenie pociągowe według wzoru: “Zawiadomienie B odwołaniu zamknięcia toru (nazwa toru) otrzymałem, wprowadzam ruch dwutorowy”. Przy nadaniu zgłoszenia pociągowego o wprowadzeniu ruchu dwutorowego uważać należy, żeby w tym czasie żaden z torów nie był zajęty przez pociąg, idący w kierunku niewłaściwym, wbrew zasadom ruchu dwutorowego.

Część 4.
Powiadomienie drużyny pociągowej o wolnej drodze.

§ 36. Żaden pociąg nie może wyjechać na szlak, lub na dalszy odstęp szlaku, bez poprzedniego powiadomienia drużyny pociągowej o wolnej drodze. Powiadomienie o wolnej drodze uskutecznia się jednym z niżej podanych sposobów, w zależności od tego, czy stacja posiada semafory wyjazdowe, czy też ich nie posiada.

A. Powiadomienie o wolne] drodze na stacjach z semaforami wyjazdowemi i na posterunkach odstępowych.

§ 37. Dla powiadomienia drużyny pociągowej o wolnej drodze służą:
a) na stacjach semafory wyjazdowe, względnie semafory wyjazdowe połączone ze wskaźnikami 3-b lub 3-c (zgodnie z ustępem 5 § l Przepisów sygnalizacji),
b) na posterunkach odstępowych – semafory odstępowe (zgodnie z ustępem 7 § l Przepisów sygnalizacji)
Powiadomieniem służby pociągowej o wolnej drodze oraz zezwoleniem na przejazd pociągu przez stację bez zatrzymania, służy ustawienie na tej stacji odnośnego semaforu wyjazdowego na “wolna droga”, oraz podanie przez dyżurnego ruchu sygnału 27 w myśl ustępu 4 § 12 Przepisów sygnalizacji. Ze stacji, na której pociąg miał postój, odjazd może nastąpić po uprzedniem powiadomieniu drużyny |pociągowej o wolnej drodze za pomocą semaforu wyjazdowego, jednak tylko na ustny rozkaz odjazdu, wydany kierownikowi pociągu przez dyżurnego ruchu osobiście (przy poc. towarowych), lub podanie przez tegoż sygnału 25 (przy poć, pasażerskich), o ile nie wydano dla poszczególnych stacyj specjalnych w tym względzie zarządzeń.
§ 38. Jeżeli na stacji, posiadającej semafory wyjazdowe, względnie na posterunku odstępowym, drużyna pociągowa nie może być powiadomiona o wolnej drodze za pomocą takiego semaforu, wskutek jego zepsucia, lub dla innych powodów, powiadomienie takie powinno nastąpić drogą wydania na pociąg “rozkazu szczególnego”
 do § 38
Wyjaśnia się, że do czasu wydania nowych druków powiadomienia takie powinno nastąpić drogą wydania na pociąg “rozkazu szczególnego” /druk P.K.P. Ser. R Nr. 155/.


§ 39. Jeżeli cała drużyna pociągowa była we właściwy sposób uprzedzona na jednej ze stacyj poprzednich, że dla danego pociągu semafor wyjazdowy lub odstępowy nie może być ustawiony na “wolna droga” wobec jego zepsucia, lub dla innnych powodów, powiadomienie drużyny o wolnej drodze dla przepuszczenia pociągu bez zatrzymania, może nastąpić drogą podania obok nieczynnego semaforu sygnału ręcznego 27 “Naprzód” (zgodnie z ustępem 17 §. l Przepisów sygnalizacji), wzamian przewidzianego wyżej w § 38 wydania rozkazu szczególnego.

B. Powiadomienie o wolnej drodze na stacjach, nieposiadających semaforów wyjazdowych.

§ 40. Odjazd pociągu po postoju, choćby chwilowym, ze stacji, nieposiadającej semaforu wyjazdowego, może nastąpić po uprzednimi powiadomieniu drużyny pociągowej o wolnej drodze przez wręczenie kierownikowi pociągu przez dyżurnego ruchu uprzednio podpisanego raportu z jazdy, jednak tylko na ustny rozkaz odjazdu, wydany kierownikowi pociągu przez dyżurnego ruchu osobiście (przy poc. towarowych) lub podaniu przez tegoż sygnału 25 (przy poc. pasażerskich). W tym celu, natychmiast po zatrzymaniu się pociągu na stacji nieposiadającej semaforów wyjazdowych, kierownik pociągu (względnie maszynista prowadzący parowóz luzem) powinien wręczyć raport z jazdy dyżurnemu ruchu do podpisania. Taki sam sposób stosuje się przy wyprawianiu pociągów z posterunków bocznicowych, nieposiadających semaforów wyjazdowch.
§41. Jeżeli na stacji, nieposiadającej semaforów wyjazdowych, pociąg niema przewidzianego rozkładem jazdy postoju, dla powiadomienia drużyny pociągowej o wolnej drodze dla wyjazdu na szlak następny służy otwarcie zawczasu, przed zbliżeniem się pociągu do stacji, semaforu wjazdowego, oraz obecność w miejscu widocznem (oświetlonem) dyżurnego ruchu w przepisowe czerwonej czapce i podanie przez niego sygnału 27 “naprzód”.Nieobecność dyżurnego ruchu, lub niepodanie przez niego sygnału 27 “naprzód”, obowiązuje maszynistę i kierownika pociągu do natychmiastowego zatrzymania pociągu. Ze względu na powyższe, na stacjach, nieposiadających semaforów wyjazdowych, semafor wjazdowy może być otwarty dla pociągu, niemającego na tej stacji rozkładowego postoju, i tylko po otrzymaniu od stacji następnej zgłoszenia pociągowego, uprawniającego do wyprawienia pociągu, oraz po przygotowaniu jezdni na wyjazd. Jeżeli pociąg taki musi być zatrzymany na stacji, nie wolno otworzyć semaforu wjazdowego wcześniej, niż się pociąg przed nim całkowicie zatrzyma. Dopiero po zatrzymaniu się pociągu przed semaforem wjazdowym, wskazującym sygnał l “stój”, sygnał ten może być zmieniony na sygnał 2 “wolna droga”, uprawniający do wjazdu pociągu na stację.
Pociąg, zatrzymany przed semaforem wjazdowym; musi bezwarunkowo zatrzymać się i na stacji. Zatrzymanie pociągu leży w obowiązku drużyny parowozowej i konduktorskiej.

C z ę ś ć 5.
Postępowanie przy przerwie łączności.
A. Określenie przerwy łączności.

§ 42. Za przerwę łączności należy uważać niemożliwość porozumienia się telegrafem, tak na przewodzie pociągowym, jak i drogą okrężną, w przeciągu nie mniej 10 min. wskutek:
1) braku prądu,
2) niezrozumiałego działania aparatu telegraficznego lub
3) niezgłaszania się na wołanie, o ile jednocześnie niemożliwe jest również porozumienie się telefonem na przewodach szlakowych. W razie stwierdzenia takiej przerwy łączności, ruch pociągów na szlakach, objętych przerwą, odbywa się na specjalnych przepisów, podanych poniżej.

B. Ruch dwutorowy na szlakach nieposiadających posterunków odstępowych.

§ 43. Gdy, wobec stwierdzonej przerwy łączności, nie może być otrzymane zawiadomienie o przybyciu poprzedniego pociągu, stacja może wyprawić pociąg po torze właściwym w kierunku stacji, z którą łączność została przerwana, bez otrzymania zgłoszenia pociągowego w/g wzoru 4 lub 5, jednak w odstępie czasu, odpowiadająeym powiększonemu o 5 minut normalnemu czasowi jazdy pociągu poprzedniego do stacji następnej, łącznie z przewidzianemi zatrzymaniami na szlaku. Ten odstęp czasu nie może jednak być krótszy od 10 minut. Niezależnie od tego, o ile normalny czas jazdy wyprawianego w ten sposób pociągu do stacji następnej wynosi mniej niż 10 minut, odjazd jego należy opóźnić o tyle, by różnica w przybyciu obydwóch pociągów na stację następną wynosiła najmniej 10 minut.
§ 44. Ilość pociągów, którą można wyprawić kolejno w sposób powyższy za pociągiem, o którym nie otrzymano zgłoszenia pociągowego w/g. wzoru 4 lub 5, ogranicza się do trzech. W celu więc uniknięcia zatamowania ruchu pociągów z powodu przerwy łączności, stacje sąsiednie, objęte taką przerwą, na linjach dwutorowych obowiązane są przesyłać sobie wzajemnie pisemne zgłoszenia o przybyciu pociągów w/g wzorów 4 względnie 5 pociągami kierunku przeciwnego, za pośrednictwem kierowników pociągów.
§ 45. Na każdy pociąg, wyprawiany przy przerwie łączności, powinien być wydany za pokwitowaniem “rozkaz ostrożnej jazdy” (druk P.K.P. Ser. R. Nr 156). Rozkaz ostrożnej jazdy jest wskazówką dla drużyny pociągowej, że jazda powinna się odbywać ze szczególną ostrożnością, zależnie od warunków widzialności, tak, żeby pociąg można było z całą pewnością zatrzymać w razie dopędzenia pociągu poprzedniego, jakoteż wymaga osygnalizowania tyłu pociągu, w razie nieprzewidzianego zatrzymania się, lub powolnej jazdy na szlaku.
§ 46. O tem, że pociąg odjeżdża przy przerwie łączności, kierownik pociągu powinien powiadomić całą drużynę konduktorską (głośnem wołaniem od konduktora do konduktora) w celu szczególnie uważnej obsługi hamulców oraz natychmiastowego zabezpieczenia pociągu przez końcowego konduktora, w razie nieprzewidzianego zatrzymania na szlaku (patrz § 45).

§ 47. Rozkaz ostrożnej jazdy może być wydany tylko na jeden szlak, czyli do stacji następnej. Jeżeli więc przerwa łączności obejmuje więcej niż jeden szlak, każda z objętych tą przerwą stacja, o ile nie otrzymała zawiadomienia o przybyciu poprzedniego pociągu, powinna pociąg zatrzymać dla wydania rozkazu ostrożnej jazdy do stacji następnej, choćby odstęp czasu, który upłynął od chwili odjazdu poprzedniego pociągu pozwalał ni przepuszczenie pociągu bez zatrzymania.

§ 48. Otrzymanie rozkazu ostrożnej jazdy nie upoważnia bynajmniej kierownika pociągu i maszynisty do odjazdu bez załatwienia wszystkich formalności, przewidzianych w Części 4-ej niniejszych przepisów. O ile więc przy odjeździe pociągu na szlak, objęty przerwą łączności, semafor wyjazdowy nie może być ustawiony na “wolna droga” wskutek jego zepsucia, lub dla innych powodów, należy wydać na ten pociąg, niezależnie od rozkazu ostrożnej jazdy, rozkaz szczególny, zgodnie z § 58 niniejszych przepisów.Do § 45 i 50
Wyjaśnia się, że do czasu wydania nowych druków na każdy pociąg, wyprawiony przy przerwie łączności, powinien być wydany za pokwitowaniem “rozkaz przezorności” /druk D.Wr.Ser.R Nr. 3/


C. Ruch dwutorowy na szlakach z posterunkami odstępowemi.

§ 49. Przy przerwie łączności na szlakach z posterunkami odstępowemi, stacje i posterunki odstępowe mogą wyprawiać pociągi po torze właściwym bez otrzymania zgłoszenia pociągowego w/g wzoru 4 lub 5: a) od stacji do posterunku i od posterunku do posterunku w odstępach czasu, odpowiadających powiększonemu o 2 minuty normalnemu czasowi jazdy pociągu poprzedniego do następnego posterunku, łącznie z przewidzianemi zatrzymaniami na odstępie, i b) od posterunku do stacji w odstępie czasu, odpowiadającemu powiększonemu o 5 minut normalnemu czasowi jazdy pociągu poprzedniego od danego posterunku odstępowego do stacji następnej, łącznie z przewidzianemi zatrzymaniami na odstępie.
We wszystkich tych wypadkach, odstęp czasu pomiędzy odjazdem dwóch pociągów tego samego kierunku nie może być jednak krótszy od 10 minut. Niezależnie od tego, odjazd pociągu ze stacji należy tak uregulować, aby pociąg nie był zatrzymywany na posterunkach odstępowych, i aby różnica w przybyciu obydwóch pociągów na stację następną wynosiła najmniej 10 minut.
§ 50. Na każdy pociąg wyprawiany przy przerwie łączności, o którym nie otrzymano zgłoszenia pociągowego, powinien być wydany za pokwitowaniem rozkaz ostrożnej jazdy  do czasu wydania nowych druków na każdy pociąg, wyprawiony przy przerwie łączności, powinien być wydany za pokwitowaniem “rozkaz przezorności” /druk D.Wr.Ser.R Nr. 3/.skreślono: o którym nie otrzymano zgłoszenia pociągowego
dopisano: ostrożnej jazdy do czasu wydania nowych druków na każdy pociąg, wyprawiony przy przerwie łączności, powinien być wydany za pokwitowaniem “rozkaz przezorności” /druk D.Wr.Ser.R Nr. 3/


Rozkaz ostrożnej jazdy wydaje zasadniczo stacja, poza którą powstała przerwa łączności, niezależnie od tego, czy przerwa obejmuje styczny z tą stacją odstęp, czy też łączność z posterunkiem sąsiednim jest zachowana, przerwa zaś powstała dalej, pomiędzy posterunkami odstępowemi, względnie pomiędzy posterunkiem odstępowym, a stacją sąsiednią.W ostatnim stacja wydaje rozkaz ostrożnej jazdy na podstawie zawiadomienia posterunku odstępowego, za którym nastąpiła przerwa łączności, i wskazuje w tym rozkazie, od jakiego posterunku obowiązuje szczególna ostrożność, której rozkaz wymaga.
Posterunek odstępowy, poza którym powstała przerwa łączności, powinien niezwłocznie zawiadomić o tem położoną wstecz stację, by mogła rozpocząć wydawanie na pociągi rozkazów ostrożnej jazdy, dla uniknięcia przez to zatrzymywania w tym celu pociągów na posterunku, poza którym powstała przerwa.
§ 51. Na pociąg, dla którego stacja nie dążyła wydać rozkazu ostrożnej jazdy, wydaje taki rozkaz posterunek odstępowy, za którym powstała przerwa łączności. W tym celu posterunek zatrzymuje pociąg przed semaforem odstępowym, choćby odstęp czasu, który upłynął od chwili przejścia poprzedniego pociągu, pozwalał na przepuszczenie pociągu bez zatrzymania.
Pociągi, które otrzymały luz rozkaz ostrożnej jazdy na stacji, względnie na posterunku poprzednim, posterunek odstępowy przepuszcza bez zatrzymania, ustawiając semafor na “wolna droga”, o ile od chwili przejścia poprzedniego pociągu upłynął odstęp czasu, wymagany § 49 niniejszych przepisów.
§ 52. Szczególna ostrożność, zalecona rozkazem ostrożnej jazdy, obowiązuje na całej długości szlaku, względnie od wskazanego w rozkazie tym posterunku odstępowego i ( § 50) do końca szlaku, t. j do stacji następnej. Rozkaz ostrożne) jazdy może być odwołany przez posterunek odstępowy, który utrzymuje łączność z posterunkiem, względnie stacją następną, o ile pociąg stanął na tym posterunku. Nie należy jednak w tym celu zatrzymywać pociągu, jeżeli niema po temu innych powodów. W celu odwołania rozkazu ostrożnej jazdy posterunek odstępowy wydaje na pociąg rozkaz szczególny o treści:

Łączność pomiędzy st. i …. nawiązana. Przybycie poprzedniego pc Nr. . od stacji (lub posterunku) ……….. otrzymano.

§ 53. Stacja może wyprawić kolejno w odstępach czasu na szlak z posterunkami odstępowemi za pociągiem, którego przybycie na stację następną nie było zgłoszone, nie więcej niż cztery pociągi.
W celu uniknięcia zatamowania ruchu pociągów z powodu przerwy łączności, stacje sąsiednie na linjach dwutorowych, pomiędzy któremi przerwana jest łączność, obowiązane są przesyłać sobie wzajemnie pisemne zgłoszenia o przybyciu pociągów w/g wzorów 4 lub 5, pociągami kierunku przeciwnego, za pośrednictwem kierowników pociągów. Posterunki odstępowe nie otrzymują powyższych zgłoszeń pisemnych, więc czuwanie nad tem aby ilość wyprawionych na szlak kolejno w odstępach czasu pociągów odpowiadała wymaganiom ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, należy do stacji.

Posterunki bocznicowe.

§ 54. W czasie trwania przerwy łączności posterunki bocznicowe należy uważać za zamknięte oraz wstrzymać wyprawianie pociągów do tych posterunków, jak również z tych posterunków. Jeżeli jednak przed przerwą w łączności był wyprawiony pociąg na bocznicę, lecz wobec przerwy łączności zawiadomienia według wzoru 4 o przybyciu tego pociągu na bocznicę nie otrzymano, następny pociąg w tym kierunku, dochodzący do sąsiedniej stacji, względnie posterunku odstępowego, może być wyprawiony po upływie czasu, potrzebnego na przejście poprzednio wyprawionego pociągu do posterunku bocznicowego z dodaniem 5 min. Przy wyprawianiu takiego pociągu, należy uprzedzić, drużynę parowozową i konduktorską o obowiązkowem zatrzymaniu się przed zwotnicą wjazdową posterunku bocznicowego, a to celem upewnienia się o prawidłowem nastawieniu i zamknięciu zwrotnicy bocznicowej. Jeżeli z posterunku bocznicowego był wyprawiony pociąg, a o przybyciu tego pociągu do stacji sąsiedniej lub posterunku odstępowego nie otrzymano zawiadomienia z powodu przerwy łączności, stacja lub posterunek odstępowy, wysylająca(y) po tym torze pociągi, może wyprawić pociąg następny po upływie czasu, wyznaczonego rozkładem jazdy na przejście tego pociągu od posterunku bocznicowego do sąsiedniej stacji lub posterunku odstępowego, z dodaniem 5 minut. Jeżeli posterunek bocznicowy otrzymał zezwolenie według wzoru 2 na wyprawienie od siebie pociągu gospodarczego i przed wyprawieniem tego pociągu nastąpiła przerwa łączności, pociąg ten winien być wyprawiony, a o odejściu jego dyżurny ruchu posterunku bocznicowego powinien natychmiast przez posłańca wysłać do położonej wstecz stacji, lub posterunku odstępowego, pisemne zawiadomienie (wzór zgłoszeń pociągowych) ze wskazaniem dokładnego czasu odejścia. Stacja lub posterunek odstępowy, może wyprawić następny pociąg tego kierunku dopiero po otrzymaniu z posterunku bocznicowego wyżej wspomnianego zawiadomienia i po upływie czasu potrzebnego na przejście pociągu, wyprawionego z posterunku bocznicowego do następnej stacji lub posterunku odstępowego, z dodaniem 5 minut, lub, też po otrzymaniu od następnej stacji lub posterunku odstępowego pociągiem kierunku przeciwnego pisemnego zawiadomienia według wzoru 4 o dojściu do niej pociągu wyprawionego z posterunku bocznicowego. Jeżeliby dyżurny ruchu posterunku bocznicowego nie mógł dla jakichkolwiek powodów wyprawić pociągu na podstawie zezwolenia w/g wzoru 2, otrzymanego przed przerwą łączności, powinien on wysłać przez posłańca do położonej wstecz] stacji lub posterunku odstępowego zawiadomienie pisemne według wzoru zgłoszeń pociągowych, celem umożliwienia dalszego wyprawiania pociągów.

D. Zabezpieczenie pociągów w razie zatrzymania się na szlaku lub powolne jazdy przy przerwie łączności.

§ 55. Jeżeli pociąg wysłany przy przerwie łączności, zatrzyma się nieprzewidzianie na szlaku (do zatrzymań na szlaku zalicza się również zatrzymania przed semaforami wjazdowemi i odstępowemi), konduktor końcowy powinien niezwłocznie, nie wyjaśniając powodu zatrzymania i nie czekając na wezwanie kierownika pociągu, zabezpieczyć pociąg od najazdu z tyłu. w tym celu powinien on mieć w pogotowiu sygnały do krycia pociągu i natychmiast po zatrzymaniu, udać się biegiem wstecz poza pociąg, trzymając w ręku rozwiniętą czerwoną chorągiewkę, a w porze ciemnej lub w czasie mgły latarkę z czerwonem światłem, zwróconem przed siebie, założyć sygnały i spłonki (petardy) według wymagań punktu 11 ustępu 2 § 7 Przepisów sygnalizacji i pozostać przy założonych spłonkach (petardach) w celu ich ochrony i podawania ręcznego sygnału “stój”.
§ 56. Jeżeli konduktor, udający się dla zabezpieczenia pociągu, zauważy nadjeżdżający pociąg następny zanim zdąży założyć spłonki (petardy) na odległości przepisanej, powinien on założyć spłonki (petardy) możliwie jak najdalej od zatrzymanego pociągu z tem jednak, by zdążył, biegnąc naprzeciw nadchodzącego pociągu, zatrzymać go sygnałami l1-b i 11-c.
§ 57. Jeżeli w międzyczasie wyjaśni się, że pociąg może jechać dalej, kierownik pociągu wyznacza innego konduktora dla obsługi hamulca końcowego i podaje sygnał “odjazd”, nie czekając na powrót konduktora, który oddalił się dla zabezpieczenia pociągu. W razie potrzeby, prędkość jazdy pociągu należy w takim wypadku zmniejszyć stosownie do pozostałej ilości obsługiwanych hamulców.
§ 58. Konduktor końcowy, który udał się do zabezpieczenia pociągu, zatrzymuje pociąg następny przed założonemi na szynach spłonkami (petardami) i uprzedza kierownika pociągu, że pociąg poprzedni zatrzymał się na szlaku. Pociąg ten może wyruszyć dalej tylko po przekonaniu się, że poprzedni pociąg odjechał z miejsca zatrzymania i od chwili jego odjazdu upłynęło, nie mniej niż 10 minut.
Pociąg, zatrzymany przez konduktora końcowego poprzedniego pociągu, powinien być zabezpieczony w taki sam sposób przez swojego konduktora końcowego. Przy wyruszeniu tego pociągu w dalszą drogę, konduktor końcowy pierwszego pociągu może odjechać, by dopędzić swój pociąg.
O ile jednak za ,pociągiem, zatrzymanym na szlaku, nadjedzie parowóz luzem bez drużyny konduktorskiej, konduktor końcowy zabezpieczający pociąg, po zatrzymaniu tego parowozu, informuje dokładnie maszynistę, w jakim miejscu pociąg zatrzymał się, poczem przepuszcza parowóz w celu zbliżenia do zatrzymanego pociągu, sam zaś pozostaje dla zabezpieczenia tego parowozu, zakładając spłonki (petardy) od miejsca zatrzymania się parowozu na odległości wymaganej p. 11 ust. a § 7 Przepisów sygnalizacji.
§ 59. Gdy konduktor, udając się wstecz poza pociąg w celu jego zabezpieczenia, napotka pracownika służby drogowej, może zlecić jemu zabezpieczenie pociągu, o ile ten pracownik ma przy sobie wszystkie niezbędne w tym celu przybory sygnałowe, poczem dopiero sam może wrócić do pociągu.
Gdy pociąg zatrzyma się na szlaku w pobliżu posterunku odstępowego i wagon końcowy przeszedł semafor odstępowy, konduktor końcowy, po założeniu spłonek (petard) na przepisowej odległości od końca zatrzymanego pociągu, udaje się na posterunek odstępowy i powiadamia dyżurnego o sytuacji, poczem może z upoważnienia dyżurnego posterunku zdjąć spłonki (petardy) i wrócić do pociągu. To samo należy uczynić, jeżeli pociąg zatrzymał się po wyjeździe ze stacji za semaforem wyjazdowym. Konduktor, który pozostał na szlaku w celu zabezpieczenia zatrzymanego pociągu, o ile nie przekazał tej czynności innemu pracownikowi, zgodnie z ust. pierwszym niniejszego paragrafu, może zdjąć petardy przed nadejściem następnego pociągu i udać się na najbliższą stację tylko wówczas, gdy otrzyma pewną wiadomość, lub przy odpowiednich warunkach widzialności, sam zobaczy, że pociąg wyruszył w dalszą drogę i od czasu jego wyruszenia z miejsca zatrzymania upłynęło nie mniej niż 10 minut, lub też, że pociąg ten w całym składzie minął semafor wjazdowy lub odstępowy, który zabezpiecza go od najazdu pociągu następnego.

§ 60. Gdy pociąg wysłany przy przerwie łączności, wydłuża normalny czas jazdy tak, że zachodzi obawa dopędzenia go przez pociąg następny, powinien kierownik pociągu pociąg zatrzymać i jechać dalej wówczas, gdy konduktor końcowy wysiądzie w celu zabezpieczenia pociągu i miejsce jego na hamulcu końcowym zajmie inny konduktor.

§ 61. Ponieważ każde zatrzymanie, choćby najkrótsze, pociągu przed samaforem wjazdowym lub odstępowym przy przerwie łączności wobec jazdy pociągów w odstępach czasu, jest bardzo niepożądane oraz wymaga natychmiastowego zabezpieczenia zatrzymanego pociągu od najazdu z tyłu i pozostawienia w tym celu na szlaku konduktora, należy obowiązkowo dążyć do unikania takich zatrzymań, ustawiając zawczasu semafory wjazdowe od strony gdzie jest przerwa łączność na “wolna droga”, o ile nic nie stoi na przeszkodzie do wjazdu pociągu na stację; tak samo należy postępować z semaforami odstępowemi, o ile niema przeszkody do wjazdu nastepnego pociągu na odstęp który ten semafor zabezpiecza.

E. Ruch jednotorowy

§ 62. W razie stwierdzenia przerwy w łączności ruch pociągów jednotorowy odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych, wysyłanych do stacji sąsiedniej, z którą łączność uległa przerwie, za pośrednictwem każdego wyprawionego do niej pociągu. Zapoczątkowanie powyższej wymiany zgłoszeń następuje drogą wyprawienia pociągu “kierunku uprzywilejowanego”Kierunkiem uprzywilejowanym na wszystkich linjach jednotorowych jest kierunek parzysty. Na linjach dwutorowych, na których z powodu czasowego zamknięcia jednego z torów wprowadza się ruch jednotorowy, kierunkiem uprzywilejowanym jest również kierunek parzysty. z uwzględnieniem wymagań §§ 32 i 35.do § 62
W końcu skreślić punkt, postawić przecinek i wpisać “z uwzględnieniem wymagań §§ 32 i 35 “


W razie zagubienia w drodze przez kierownika pociągu przesyłanego zgłoszenia pisemnego, zabrania się wyprawiana pociągów na szlak do czasu ponownego nawiązania porozumienia i wówczas tylko przez posłańca lub drezynę. Obowiązek wysłania posłańca w tym wypadku należy do tej stacji, do której pociąg poszedł bez pisemnego zgłoszenia. W razie zerwania łączności pisemnej, nawiązanie nowej łączności następuje za pomocą pociągu kierunku uprzywilejowanego.
§ 63. Pociąg kierunku uprzywilejowanego może być wyprawiony po stwierdzeniu przerwy łączności, bez zezwolenia stacji sąsiedniej, o ile przed tem nie było wydane zezwolenie na wyprawienie pociągu kierunku przeciwnego i szlak jest wolny, lub od czasu wyprawienia poprzedniego pociągu tego samego kierunku upłynął czas wymagany § 43 niniejszych przepisów.
§ 64. Wyprawiając pociąg kierunku uprzywilejowanego, dyżurny ruchu wysyła do stacji sąsiedniej za pośrednictwem kierownika pociągu zgloszenie pisemne, którem, zależnie od sytuacji ruchowej, zezwala stacji sąsiedniej na wyprawienie pociągu kierunku przeciwnego, lub też zawiadamia ją, że za pociągiem kierunku uprzywilejowanego wyprawi następny pociąg tego samego kierunku.
Zgłoszenia takie wysyłają dyżurni ruchu z każdym pociągiem, wyprawianym na stację sąsiednią, z którą łączność uległa przerwie. Przy zastosowaniu więc takiej wymiany zgłoszeń pisemnych dyżurny ruchu, przed wyprawieniem każdego pociągu na szlak objęty przerwą łączności, obowiązany jest powziąć decyzję, w którym kierunku przejdzie po tym szlaku pociąg następny.
§ 65. Powyższe zgłoszenia pisemne na druku telegramu służbowego ser. R Nr 160 powinny być zatytułowane:

Zgłoszenie Nr. . wysłane poc. Nr . dnia . . o godzinie . . . min … do stacji …..

Pod treścią powinien być wyraźny stempel stacji wysyłającej zgłoszenie i własnoręczny podpis dyżurnego ruchu.
Treść zgłoszeń powinna odpowiadać niżej podanym wzorom:
a) Gdy pociąg następny ma przejść w kierunku od stacji sąsiedniej do stacji wysyłającej zgłoszenie pisemne:

Wzór 10.
Oczekuję pociągu nieparzystego (lub parzystego);

b) Gdy za pociągiem, którym wysyła się zgłoszenie pisemne, ma być wyprawiony pociąg następny tego samego kierunku:

Wzór 11.
Za poc. Nr… wyślę następny poc. Nr…

O ile numer pociągu następnego jest jeszcze nieznany, wzamian numeru należy wskazać “parzysty” lub “nieparzysty”.
§ 66. Jeżeli po stwierdzeniu przerwy łączności nie przewiduje się nadejścia pociągu kierunku uprzywilejowanego, któryby mógł nawiązać wymianę zgłoszeń pisemnych, natomiast ma nadejść pociąg kierunku przeciwnego, stacje, pomiędzy któremi powstała przerwa łączności, powinny dążyć do nawiązania zawczasu wymiany zgłoszeń w drodze możliwie najkrótszej, przez wysłanie umyślnego drezyną, końmi lub w ostateczności pieszo. Obowiązuje to w pierwszym rzędzie tę stację, której przysługuje prawo wyprawienia pociągu kierunku uprzywilejowanego, gdyż, wysyłając przez umyślnego zgłoszenie pisemne w/g wzoru 10 (patrz wyżej § 65), może ona zapobiec dłuższemu zatrzymaniu na stacji sąsiedniej oczekiwanego pociągu kierunku przeciwnego.
§ 67. Rozkaz ostrożnej jazdy, na szlakach o ruchu jednotorowym, wydaje się na każdy pociąg wysłany przy przerwie łączności. Gdy pociąg poprzedni przybył z kierunku przeciwnego, lub gdy zawiadomienie o przybyciu do następnej stacji poprzednio wyprawionego pociągu zostało otrzymane, co jest dowodem, że szlak jest wolny i wyprawianym pociągiem przesyła się zgłoszenie pisemne według wzoru 10, wydanie rozkazu ostrożnej jazdy jest zbędne.
§ 68. Specjalne zarządzenia co do sposobu zabezpieczenia pociągu w razie nieprzewidzianego zatrzymania się na szlaku lub powolnej jazdy w czasie przerwy łączności przy ruchu dwutorowym (patrz wyżej §§ 55 – 61), są obowiązujące również przy ruchu jednotorowym dla tych pociągów, któremi przesyła się na stację sąsiednią zgłoszenia pisemne w/g wzoru 11 (patrz wyżej § 65).
W czasie trwania przerwy łączności, posterunki bocznicowe należy uważać za zamknięte, oraz wstrzymać wyprawianie pociągów do tych posterunków, jak również z tych posterunków, z wyjątkiem następujących wypadków:
a) Jeżeli przerwa łączności nastąpiła już po otrzymaniu zezwolenia według wzoru 2 od posterunku bocznicowego na wyprawienie pociągu ze stacji na bocznicę, pociąg taki powinien być wyprawiony. Po przybyciu tego pociągu na bocznicę, dyżurny ruchu posterunku bocznicowego wysyła pisemne zawiadomienie (według wzoru 4 zgłoszeń pociągowych) przez posłańca do stacji wysyłającej pociągi parzyste. Do czasu otrzymania powyższego zawiadomienia, cały szlak należy uważać za zajęty;
b) Jeżeli posterunek bocznicowy otrzymał zezwolenie według wzoru 2 na wyprawienie pociągu z bocznicy i przed wyprawieniem tego pociągu nastąpiła przerwa łączności, pociąg taki powinien być bezwzględnie wyprawiony. O ile jest to pociąg nieparzysty, przybycie jego do najbliższej stacji uprawnia ją do wyprawienia od siebie pociągu parzystego, jako pociągu kierunku uprzywilejowanego. W razie zaś wyprawienia z posterunku bocznicowego pociągu parzystego, dyżurny ruchu tego posterunku z chwilą wyprawienia tego pociągu powinien przez posłańca wysłać do stacji, wyprawiającej pociągi parzyste, pisemne zawiadomienie (wzór 3 zgłoszeń pociągowych) o odejściu tego pociągu, ze wskazaniem dokładnego czasu odjazdu. stacja ta, po otrzymaniu takiego zawiadomienia i po upływie czasu potrzebnego na przebieg pociągu od posterunku bocznicowego do stacji sąsiedniej z dodaniem do tego czasu 5 minut, może wysłać od siebie pociąg parzysty, jako pociąg kierunku uprzywilejowanego.
Jeżeliby dla jakichkolwiek powodów dyżurny ruchu posterunku bocznicowego nie mógł wysłać od siebie pociągu na podstawie zezwolenia według wzoru 2, otrzymanego przed przerwą łączności, powinien on niezwłocznie wysłać przez posłańca do stacji wyprawiającej pociągi parzyste pisemne zawiadomienie według wzoru 6 zgłoszeń pociągowych, celem umożliwienia dalszego wyprawiania pociągów. To samo obowiązuje stację wyprawiającą na dany szlak pociągi nieparzyste, jeżeli dla jakichkolwiek powodów nie może ona wyprawić od siebie pociągu do posterunku bocznicowego na podstawie zezwolenia, otrzymanego przed przerwą łączności. Stacja zaś wyprawiająca pociągi parzyste, może w takim wypadku zatrzymać pociąg podlegający wyprawieniu na bocznicę i wyprawić wzamian niego inny pociąg do stacji sąsiedniej. Drużynę tego pociągu należy jednak uprzedzić o obowiązkowem zatrzymaniu się przed zwrotnicą bocznicową, a to celem zawiadomienia dyżurnego ruchu posterunku bocznicowego o zatrzymaniu pociągu gospodarczego oraz stwierdzenia, czy zwrotnica bocznicowa jest zamknięta w kierunku toru głównego.do § 68 O ile wysłany na bocznicę, na mocy otrzymanego przed nastąpieniem przerwy telegraficznej zezwolenia według wzoru Nr. 2, pociąg był kierunku parzystego, stacja wysyłająca na ten szlak pociągi parzyste, może, nie czekając pisemnego zawiadomienia o przybyciu tego pociągu na bocznicę, wysłać na ten szlak pociąg następny parzysty, przechodzący do stacji sąsiedniej po upływie czasu potrzebnego na przejście pociągu wyprawionego ze stacji do posterunku bocznicowego z dodaniem 5 min. i po uprzedzeniu drużyny pociągowej o obowiązkowem zatrzymaniu się przed zwrotnicą posterunku bocznicowego, a to w celu upewnienia się o prawidłowem jej nastawieniu i zamknięciu w kierunku toru głównego.


C z ę ś ć 6.
Rejestracja zgłoszeń pociągowych.

§ 69. Wszystkie zgłoszenia pociągowe, nadane oraz odebrane, zapisuje się w dzienniku telegramów (fonogramów) pociągowych jedno za drugiem, w porządku ich nadania, lub ich odebrania.
§ 70. Prowadzenie dziennika telegramów pociągowych oraz nadawanie i odbieranie zgłoszeń pociągowych powinno ściśle odpowiadać wskazówkom, zawartym w § 10 “Przepisów dla służby telegraficznej i telefonicznej”.
§ 71. Jeżeli dyżurny ruchu pełni jednocześnie dyżur w telegrafie, kolumny 8 i 9 dziennika telegramów pociągowych pozostawia on wówczas niezapełnione, poświadcza natomiast nadane oraz odebrane telegramy w kolumnie 7 swoim podpisem.
§ 72. Przy nadawaniu i odbieraniu zgłoszeń pociągowych telefonem, dyżurny ruchu lub dyżurny posterunku odstępowego stwierdza nadanie i odebranie zgłoszeń swoim podpisem w kolumnie 7 dziennika telegramów pociągowych, a w kolumnach 8 i 9 wpisuje notatkę: “nadano lub odebrana telefonicznie“.
§ 73. W razie przerwy łączności oraz wprowadzenia ruchu pociągów na zasadach, podanych w części 5 niniejszych przepisów, w dzienniku telegramów pociągowych należy zapisywać: przy ruchu dwutorowym – godzinę i min. wyprawienia każdego pociągu na szlak lub odstęp, objęty przerwą łączności, oraz przybycia każdego pociągu z tegoż szlaku lub ostępu i oprócz tego, wklejać do dziennika pisemne zawiadomienia stacji sąsiedniej o przybyciu pociągów, przesłane stamtąd pociągami kierunku przeciwnego, przy ruchu zaś jednotorowym -zapisywać godzinę i min. wyprawienia i przybycia każdego pociągu na i ze szlaku, objętego przerwą łączności, oraz wpisywać całkowitą treść zgłoszeń pisemnych, wysyłanych do stacji sąsiedniej i wklejać zgłoszenia pisemne otrzymane. W kolumnach zaś 8 i 9 dziennika telegramów pociągowych należy odnotować, jaką drogą (poc. Nr . . . . posłańcem, drezyną i t. p.) było otrzymane lub nadane zgłoszenie.

Załącznik 1
Wzory zgłoszeń pociagowych.

Rodzaj zgłoszenia Nr. wzoru Treść zgłoszenia Skrót telegraficzny
Zapytanie o drogę 1 Droga dla pociągu Nr. 411? Droga pc 411 ?
Zapytanie o drogę przed przybyciem pociągu, który ma się skrzyżować, o ile różnica czasu między przybyciem a odjazdem jest mniejsza od 5 min. 1a Droga dla pociągu Nr. 913 po przybyciu pociągu Nr. 902 ? Gdy pc. 902 tu droga pc 913 ?
Zapytanie o drogę dla pociągu, mającego zatrzymać się na szlaku. 1b Droga dla pociągu Nr. 880 z postojem na km. 101 min. 30? Droga pc 880 z postojem na km 101 m 30 ?
Zapytanie o drogę dla pociągu mającego powrócić na stację wyprawienia 1c Droga dla pociągu Nr. 880 do km. 149 z postojem min. 30 i powrotem? Droga pc 880 do km 149 z postojem m 30 i powrotem?
Zapytanie o drogę dla pociągu z parowozem popychającym. 1d Droga dla pociągu Nr. 880 z parowozem popychającym? Droga pc 880 z pop?
Zapytanie o drogę dla pociągu z parowozem popychającym do pewnego km. i powracającego na stację wyprawienia. 1e Droga dla pociągu Nr. 85 z parowozem popychającym do km 42? Droga pc 58 z pop do km 42?
Zapytanie o drogę dla pociągu mającego odjechać na bocznice. 1f Droga dla pociągu Nr. 1287 na bocznicę Brzezienko ? Droga pc 1287 na bocznicę Brzezienko ?
Zapytanie o drogę dla pociągu, mającego wyjechać z bocznicy do jednej z sąsiednich stacji. 1g Droga dla pociągu Nr. 1287 do Ostrołęki? Droga pc 1287 do Ostrołęki?
Zapytanie o drogę dla pociągu, mającego wyjechac poza ukres toru bocznicowego dla dokonania przetoków. 1f Droga dla pociągu roboczego dla przetoków w ciagu 15 min? Droga pc rob dla przetoków 15 m?
Zapytanie o drogę dla pociągu do miejsca wypadku (uszkodzenia) po zamknietym torze. 1i Droga dla pociągu Nr. 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km. 43? Droga pc 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km. 43?
Zapytanie o drogę dla pociągu po torze niewłaściwym przy zaprowadzeniu ruchu jednotorowego. 1j Droga dla pociągu Nr. 270 po torze niewłaściwym Droga pc 270 po torze niewłaściwym?
Zezwolenie drogi 2 Wolna dla pociągu Nr. 411 Wolna pc 411
Zezwolenie drogi przed przybyciem pociągu, mającego się krzyżować, o ile różnica czasu pomiędzy przybyciem jednego, a odjazdem drugiego pociągu jest mniejsza od 5 m. 2a Po przybyciu tam pociągu Nr. 902 wolna dla pociągu Nr. 913. Gdy pc 902 tam wolna pc 913.
Zezwolenie drogi dla pociagu z postojem na szlaku. 2b Wolna dla pociagu Nr. 880 z postojem na km. 101 min. 30. Wolna pc 880 z postojem na km. 101 m 30.
Zezwolenie drogi dla pociagu mającego powrócić na stację wyprawienia. 2c Wolna dla pociagu Nr. 880 do km. 149 z postojem min. 30 i powrotem Wolna pc 880 do km 149 z postojem m 30 i powrotem.
Zezwolenie drogi dla pociągu z parowozem popychającym. 2d Wolna dla pociagu Nr 880 z parowozem poychającym. Wolna pc 880 z pop
Zezwolenie drogi dla pociągu z parowozem popychającym tylko do pewnego km. 2e Wolna dla pociągu Nr. 581 z parowozem poychającym do km. 42. Wolna dla pc 581 z pop do km 42
Zezwolenie drogi dla pociągu mającego wjechać na bocznicę. 2f Wolna dla pociągu Nr. 1287 na bocznicę Brzezienko. Wolna pc 1287 na bocznicę Brzezienko
Zezwolenie drogi dla pociągu, mającego wyjechać z bocznicy do jednej z sąsiednich stacyj (odpowiedź stacji sąsiedniej, wstecznej do biegu pociągu) 2g Wolna droga dla pociagu Nr. 1287 do Ostrołęki. Wolna pc 1287 do Ostrołęki.
Zezwolenie drogi dla pociągu roboczego dladokonania przetaczania na torach bocznicy, z wyjazdem na tor szlakowy. 2h Wolna dla pociągu roboczego dla przetoków 15 min. Wolna pc rob dla przetoków 15 m
Zezwolenie drogi dla pociagu do miejsca wypadku (uszkodzenia) po torze zamkniętym 2i Wolna dla pociągu Nr. 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km. 43 Wolna pc 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km 43
Zezwolenie drogi dla pociągu mającego jechać po torze niewłaściwym przy zaprowadzeniu ruchu jednotorowego. 2j Wolna dla pociągu Nr. 270 po torze niewłaściwym. Wolna pc 270 po torze niewłaściwym
Zawiadomienie o odejściu pociągu 3 Pociąg Nr. 411 odszedł o godz. 9 m 15. Pc 411 od 9 m 15
Zawiadomienie o odejściu pociagu mającego zatrzymać się na szlaku 3a Pociąg Nr. 880 z postojem na km. 101 min. 30 odszedł o godz. 9 m 15 Pc 880 z postojem na km 101 m 30 od 9 m 15.
Zawiadomienie o odejściu pociagu mającego wrócić na stację wyprawienia. 3b Pociąg Nr. 880 do km. 149 z postojem min 30 i powrotem odszedł o godz. 8 min. 25. Pc 880 do km 149 z postojem m 30 i powrotem od 8 m 23.
Zawiadomienie o odejściu pociągu z parowozem popychającym 3c Pociąg Nr. 880 z parowozem popychającym odszedł o godz. 8 m 23. Pc 880 z pop od 8 m 23.
Zawiadomienie o odejściu pociągu z parowozem popychającym do pewnego km. na szlaku 3d Pociąg Nr. 581 z parowozem popychającym do km. 42 odszedł o godzinie 1 min. 7. Pc 581 z pop do km 42 od 1 m 7.
Zawiadomienie o odejściu pociągu mającego wjechać na bocznicę. 3e Pociąg Nr. 1287 na bocznicę Brzezienko odszedł o godz. 9 m. 12. Pc 1287 na bocznicę Brzezienko od 9 m. 12
Zawiadomienie o odejściu pociągu z bocznicy do jednej z sąsiednich stacyj 3f Pociąg Nr. 1287 do Ostrołęki odszedł o godz. 14 m. 17. Pc 1287 do Ostrołęki od 14 m 17.
Zawiadomienie o odejściu pociągu do miejsca wypadku (uszkodzenia toru) po torze zamkniętym. 3g Pociag Nr. 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km. 43 odszedł o godz. 9 m 15. Pc 270 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) do km 43 od 9 m 15.
Zawiadomienie o odejściu pociągu, jadącego po torze niewłaściwym, przy zaprowadzeniu ruchu jednotorowego. 3h Pociąg Nr. 270 po torze niewłaściwym odszedł o godz. 9 m 15 Pc 270 po torze niewłaściwym od 9 m 15
Zawiadomienie o przybyciu pociągu 4 Pociąg Nr. 411 przybył o godz. 9 m. 33. Pc 411 tu 9 m 33
Zawiadomienie o powrocie pociągu na szlaku. 4a Pociąg Nr. 880 z km. 149 przybył o godz. 10 m. 10. Pc 880 z km 149 tu 10 m 10.
Zawiadomienie o przybyciu pociągu z prowozem popychającym 4b Pociąg Nr. 880 z paraowozem popychającym przybył o godz. 9 m 3. Pc 880 z pop tu 9 m 3.
Zawiadomienie o przybyciu (powrocie) ze szlaku parowozu popychającego. 4c Parowóz popychający z km. 42 powrócił o godz. 1 m. 26. Pop z km 42 tu 1 m 26.
Zawiadomienie o przybyciu pociągu z bocznicy 4d Pociąg Nr. 1287 z bocznicy Brzezienko przybył o godz. 14 m 30. Pc 1287 z Brzezienka tu 14 m 30.
Zawiadomienie o zwolnieniu szlaku po dokonaniu przetaczania na bocznicy. 4e Pociąg roboczy przetoki ukończył o godz 13 m 15 Pc rob po przetokach tu 13 m 15
Zawiadomienie o przybyciu pociągu, wysłanego po zamkniętym torze. 4f Pociąg Nr 270 z km. 43 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) przybył o godz. 11 m 30. Pc 270 z km. 43 po zamkniętym torze prawym (lub lewym) tu 11 m 30.
Zawiadomienie o przybyciu pociągu, jadącego po torze niewłaściwym przy zaprowadzeniu ruchu jednotorowego. 4g Pociąg Nr. 270 po torze niewłaściwym przybył o godz. 9 m. 35. Pc 270 po torze niewłaściwym tu 9 m 35.
Zawiadomienie o przejściu pociągu niemającego na stacji zatrzymania. 5 Pociąg Nr. 401 przeszedł o godz. 10 min. 20. Pc 401 pdł 10 m 20.
Zawiadomienie stacji o zatrzymaniu pociagu, dla którego otrzymano zezwolenie. 6 Pociąg Nr. 986 zatrzymany. Pc 986 zatrzymany.
Zawiadomienie stacji o zatrzymaniu pociągu i zezwolenie drogi dla pociągu przeciwnego kierunku 6a Pociąg Nr. 986 zatrzymany wolna dla pociągu Nr. 921 Pc 986 zatrzymany wolna pc 921.
Zawiadomienie stacji zapytującej o drogę o niemożności natychmiastowego przyjęcia od niej pociągu. 7 Stój czekać Stój czekać
Odmówienie zezwolenia drogi na zapytanie sąsiedniej stacji i jednoczesne zapytanie o drogę dla pociągu przeciwnego kierunku. 7a Stój, droga dla pociągu Nr. 921? Stój droga pc 921?
Zawiadomienie sąsiedniej stacji o dłuższej przerwie w przyjmowaniu pociągów z powodu wypadku, zatarasowania stacji lub t.p. 7b Stój do odwołania z powodu wykolejenia się taboru na zwrotnicach (lub t. p.) Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Odwołanie zgłoszenia o przerwie w przyjmowaniu pociagów. 7c Zgłoszenie Nr. 7 odwołane. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Zawiadomienie stacji o niemożności przyjęcia pociągu towarowego przed pociągiem pasażerskim przy ruchu dwutorowym 7d Stój dla pociągu towarowego przed pociągiem Nr. 214 Stój dla pc tow przed pc 214.
Zamknięcie jednego z torów na szlaku dwutorowym i zaprowadzenie ruchu jednotorowego, o ile zawiadomienie o konieczności zamknięcia toru otrzymała stacja rozporządzająca pozostałym torem, nie podlegającym zamknięciu i jeżeli ten tor jest wolny od pociągów. 8 Tor prawy do stacji . . . . zamknięty z powodu uszkodzenia mostu na 11 km. Wprowadzam ruch jednotorowy po torze lewym. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Dtto, jeżeli tor pozostały (nie podlegający zamknięciu) zajęty jest przez pociąg. 8a Tor prawy do stacji ……. zamknięty z powodu uszkodzenia mostu na 11 km. Wrowadzam ruch jednotorowy po torze lewym który jest zajęty przez poc. Nr 176 wysłany o godz. 11 m 13 Nadaje się całą treść zgłoszenia.
8b Tor lewy do stacji ……… zamknięty. Proszę wprowadzić ruch jednotorowy po torze prawym. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Zamknięcie jednogo z torów na szlaku dwutorowym i zaprowadzenie ruchu jednotorowego, o ile zawiadomienie o konieczności zamknięcia toru otrzymała stacja, która pozostałym torem (nie podlegającym zamknięciu) nie rozporządza. 8c Zawiadomienie o zamknięciu toru lewego otrzymałem. Wprowadzam ruch jednotorowy po torze prawym. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
8d Zawiadomienie o zamknięciu toru lewego otrzymałem wprowadzam ruch jednotorowy po torze prawym, który jest zajęty przez pociąg Nr. 175 wysłany o g. 13 m 15. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Odwołanie zamknięcia toru i przywrócenie ruchu dwutorowego, o ile zawiadomienie o usunięciu przszkód otrzymała stacja rozporządzająca torem zamkniętym. 9 Tor prawy do stacji ………….. otwarty przywracam ruch dwutorowy. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Odwołanie zamknięcia toru i przywrócenie ruchu dwutorowego, o ile zawiadomienie o usunięciu przszkód otrzymała stacja, która torem czynnym nie rozporządza. 9a Tor prawy do stacji ………… otwarty proszę wprowadzić ruch dwutorowy. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
9b Zawiadomienie o dowołaniu zamknięcia toru prawego otrzymałem. Wprowadzam ruch dwutorowy. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Otwarcie posterunku bocznicowego Posterunek Brzezienko (lub na 101 km) otwarty. Nadaje się całą treść zgłoszenia.
Zamknięcie posterunku bocznicowego. Posterunek Brzezienko (lub na 101 km) zamknięty Nadaje się całą treść zgłoszenia.
ZGŁOSZENIA PISEMNE
stosowane przy przerwie łączności i ruchu jednotorowym
Gdy pociąg następny ma przejść w kierunku od stacji sąsiedniej do stacji, wysyłającej zgłoszenie pisemne 10 Oczekuję pociągu nieparzystego (względnie parzystego)
Gdy pociag następny ma przyjść w tym samym kierunku, co poprzedni 11 Za pociagiem Nr. 402 wyślę nastepny pociąg Nr. 412
a Za pociagiem Nr. 401 wyślę nastepny pociąg nieparzysty

Uwaga: Zgłoszenia pisemne powinny być zatytułowane:
Zgłoszenie Nr. 1
wysłane poc. Nr. 402 dnia 15 stycznia 1930r.
o godz. 11 min 15 do stacji ……………


Antykwariat i §