Spis Rzeczy


Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Załączniki


ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1. Cel ustanowienia numerowych.

Dla obsługi podróżnych, oraz nadawców i odbiorców przesyłek bagażowych i przesyłek ekspresowych, pośpiesznych i zwyczajnych, stacje kolejowe dopuszczają do osobistego zarobkowania na terenie kolejowym numerowych.

§ 2. Kwalifikacje numerowych.

1. Numerowi powinni być nieposzlakowanej przeszłości, odpowiadać warunkom, wymaganym od robotników stacyjnych, przepisami o badaniu lekarskim pracowników P.K.P. (Nr S. 1), umieć czytać, pisać i rachować w zakresie czterech działań na liczbach całkowitych oraz znać następujące przepisy i instrukcje kolejowe:
1) instrukcję dla numerowych;
2) regulamin pracy numerowych na danej stacji;
3) zasadnicze postanowienia Przepisów Ruchu na kolejach znaczenia ogólnego i Przepisów Sygnalizacji na kolejach polskich, niezbędne przy wykonywaniu przez numerowych swoich czynności;
4) przepisy o postępowaniu z przedmiotami znalezionymi na terenie kolejowym;
5) przepisy o ochronie przeciwpożarowej na kolejach;
6) przepisy bezpieczeństwa dla pracowników kolejowych i ich domowników;
7) przepisy o przestrzeganiu porządku na kolejach;
8) zasadnicze postanowienia regulaminów przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych oraz przewozu przesyłek towarowych, niezbędne przy wykonywaniu przez numerowego swoich czynności;
9) rozkłady jazdy pociągów pasażerskich, co najmniej przychodzących na daną stacją i z niej odchodzących.
2. Numerowy powinien umieć obchodzić się z wagonami, wózkami, taczkami, noszami, dźwigami itp.

§ 3. Sprawdzanie znajomości przepisów i umiejętności obchodzenia się z urządzeniami kolejowymi.

1. Przed objęciem czynności na dworcu kolejowym, numerowy powinien wykazać przed zawiadowcą stacji w postaci egzaminu wstępnego znajomości wymienionych w § 2 niniejszej instrukcji przepisów, instrukcji i urządzeń kolejowych.
2. Znajomość wymienionych w § 2 przepisów i instrukcji powinna być co pewien czas sprawdzana przez zawiadowcę stacji.
3. Na wezwanie zawiadowcy stacji numerowy powinien przejść przeszkolenie, periodycznie odbywane w wyznaczonym czasie i miejscu.
4. Wyniki egzaminów wstępnych i sprawdzenie znajomości przepisów i instrukcji oraz wyniki przeszkoleń periodycznych, powinny być wpisane do książki kontroli.
5. O złożeniu egzaminu wstępnego zawiadowca stacji wydaje numerowemu zaświadczenie wg wzoru załącznika Nr 1. Wyniki przeszkoleń periodycznych zawiadowca stacji podaje numerowemu do wiadomości.
6. W razie stwierdzenia niedostatecznej znajomości postanowień niniejszej instrukcji lub innych zasadniczych przepisów, instrukcji oraz urządzeń kolejowych (§ 2), zawiadowca stacji może numerowego usunąć od zajęć, powiadamiając jednocześnie dyrekcję okręgową p. k. p.

§ 4. Zależność numerowego.

1. Numerowi nie pozostają do przedsiębiorstwa P.K.P. ani w publiczno-prawnym stosunku służbowym, ani w stosunku umowy o pracę.
2. Numerowy podlega podczas wykonywania swoich czynności zawiadowcy stacji lub jego zastępcy, oraz właściwemu dyżurnemu ruchu lub kierownikowi ekspedycji albo magazynierowi.
3. Na stacjach, gdzie są wyznaczeni starsi numerowi, numerowy podlega bezpośrednio starszemu numerowemu, który otrzymuje polecenia od organów wymienionych w ust. 2.
4. Kontrolę nad czynnościami i zachowywaniem się numerowych wykonują, oprócz osób wymienionych w ust. 2 i 3, również kontrolerzy ruchu i przewozów, rewizorzy pociągów, wreszcie pracownicy legitymujący się odpowiednimi upoważnieniami władz kolejowych.

§ 5. Miejsce zajęć numerowego.

1. Ścisłe określenie zakresu obowiązków i miejsca pracy numerowego zawiera regulamin pracy numerowych.
2. Dla uniknięcia jakichkolwiek sporów z władzami miejskimi co do obsługi podróżnych poza .terenem dworców kolejowych, dyrekcje okręgowe k. p. w poszczególnych przypadkach ustalą w porozumieniu z władzami miejskimi teren zarobkowania numerowych.
3. Wyjątkowo w razie katastrofy kolejowej, żywiołowej itp., gdy zachodzi potrzeba przesiadania się podróżnych i przeładowywania bagaży, może zawiadowca stacji wyznaczyć numerowego do wykonywania czynności numerowego w innym miejscu.

§ 6. Rejestracja i kontrola numerowych.

1. Przed objęciem czynności na dworcu kolejowym numerowy powinien złożyć zawiadowcy stacji dowody osobiste i zaświadczenie o miejscu zamieszkania.
2. O każdorazowej zmianie adresu numerowy powinien natychmiast zawiadomić zawiadowcę stacji, przedstawiając zaświadczenie o nowym miejscu zamieszkania.
3. Przed zgłoszeniem się do zajęć numerowy powinien za każdym razem zameldować się u zawiadowcy stacji lub pracownika przez niego upoważnionego, a na stacjach, gdzie są wyznaczeni starsi numerowi, do starszego numerowego dla otrzymania wiadomości o wyznaczonych mu zajęciach oraz odpowiednich wskazówek, zarządzeń itp. i zapisania w książce kontroli czasu i miejsca wyznaczonych zajęć.

§ 7. Umundurowanie, oznaki i legitymacje.

1. W czasie wykonywania swoich czynności numerowy powinien być ubrany czysto i schludnie w przepisowe umundurowanie z odpowiednimi oznakami oraz posiadać przy sobie legitymację.
2. Umundurowanie, oznaki i legitymacje powinny odpowiadać przepisanym wzorom.
3. Umundurowanie numerowego składa się z czapki i bluzy ochronnej i powinno odpowiadać następującym warunkom:
1) czapka okrągła, koloru granatowego ze sztywnym daszkiem czarnym, bez godła kolejowego; w zimie zezwala się na noszenie nauszników lub czapki typu narciarskiego koloru granatowego;
2) bluza ochronna, drelichowa, koloru granatowego, z kołnierzem leżąco wykładanym, jednorzędowa, zapinana na 5 guzików z czterema naszytymi kieszeniami, przy czym klapy kieszeniowe powinny być zapinane na guziki; rękawy proste, bluza dostatecznie obszerna umożliwiająca noszenia pod nią innego ubrania; w porze zimowej zezwala się na noszenie kożuszka ciemnego koloru.
4. Numerowy otrzymuje od P.K.P. raz do roku ubranie ochronne za zwrotem całkowitych kosztów własnych P.K.P. i po wpłaceniu należności w gotówce.
5. Oznaki numerowego stanowią:
rozpoznawcza tabliczka z blachy na czapce,
rozpoznawcza tabliczka z blachy na piersiach i blaszane marki wymienne wydawane podróżnym, korzystającym z usług numerowego.
6. Oznaki numerowego powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) rozpoznawcza tabliczka na czapce wykonana z blachy koloru żółtego, utrzymująca się na czapce przy pomocy taśmy gumowej lub zwykłej taśmy, zawiązanej z tyłu czapki. Kształt tabliczki prostokątny, w środkowej górnej części półokrągły. Długość tabliczki 200 mm, wysokość 30 mm, średnica półkola 60 mm. Tabliczka ma z lewej strony skrót D. O. K. P., w środku wyraz NUMEROWY, z prawej strony P. K. P. Wyrazy oddzielone między sobą kropkami. Tabliczka w górnej swojej części t. z. półkolu posiada cyfrę (Nr bieżący numerowego), poczynając od pierwszego 1. Napisy i cyfry wytłaczane (wklęsłe), lakierowane lub emaliowane w sposób trwały. Wysokość liter 20 mm, szerokość 4 mm, wysokość cyfr 25 mm, szerokość 5 mm. Tabliczka posiada na obu końcach małe otwory dla umocowania taśmy gumowej lub zwykłej, wiązanej z tyłu czapki. Skróty D. O. K. P. są następujące: Warszawska W, Lubelska L, KrakowskaK, KatowickaKt, Łódzka Ł, WrocławskaWr, Poznańska P, Szczecińska S, Gdańska G, i OlsztyńskaO.;
2) rozpoznawcza tabliczka na piersiach wykonana z blachy koloru żółtego, grubości 2 mm, okrągła średnicy 50 mm. Tabliczka ma napisy u góry P. K. P., w środku cyfrę, odpowiadającą cyfrze na czapce, u dołu skrót D. O. K. P. Wysokość liter 8 mm, szerokość 2,5 mm, wysokość cyfr 20 mm, szerokość cyfr 4 mm. Tabliczka w górnej swej części, nad wyrazem P. K. P. ma wąski poziomy otwór długości 10 mm do przewleczenia przez niego skórzanego paska, posiadającego pionowe przecięcie na długości koniecznej do zawieszenia tabliczki na guziku. Tabliczkę przywiesza się do górnej lewej klapy kieszeniowej i zapina się na guzik. Napisy i cyfry na tabliczce są wytłaczane (wklęsłe) lakierowane lub emaliowane w sposób trwały;
3) blaszane marki wymienne, wykonane z blachy koloru żółtego, grubości l mm, okrągłe średnicy 30 mm. Marka ma z jednej strony cyfrę odpowiadającą cyfrze na czapce i na piersiach, a z odwrotnej strony ma u góry napis P. K. P. u dołu skrót D. O. K. P. Wysokość cyfr 20 mm, szerokość 4 mm, wysokość liter 8 mm, szerokość 2,5 mm. Napisy i cyfry na markach tylko wytłaczane (wklęsłe). Każdy numerowy powinien posiadać 5 sztuk marek, które wydaje obsługiwanemu przez siebie podróżnemu w ilości, odpowiadającej ilości sztuk przenoszonego bagażu. Po obsłużeniu podróżnego i uiszczeniu przez niego należnej opłaty, numerowy zabiera marki z powrotem.
7. Tabliczki na czapkę, na piersi i blaszane marki wymienne wydaje numerowym zawiadowca stacji.
8. Numerowym nie wolno zmieniać oznak ani wypożyczać ich osobom trzecim pod karą usunięcia od czynności numerowego.
9. Numerowym, którzy nie posiadają wyżej wskazanych oznak lub nie są ubrani według wymagań niniejszej instrukcji, nie wolno obsługiwać podróżnych.
10. W czasie wykonywania swoich czynności numerowy powinien mieć przy sobie:
1) legitymację z fotografią zaopatrzoną w pieczęć i podpis zawiadowcy stacji, stwierdzającą tożsamość osoby;
2) tabelę opłat, zaopatrzoną w pieczęć i podpis zawiadowcy stacji naklejoną na tekturę w formie książeczki;
3) instrukcje dla numerowych Nr R. 32;
4) metalowe marki wymienne z cyfrą numerowego dla doręczenia podróżnemu na dowód odebrania bagażu.
11. Legitymację wydaje numerowemu zawiadowca stacji na druku według wzoru załącznika Nr 2, któremu numerowy powinien złożyć 2 fotografie; jedna z nich pozostaje w aktach zawiadowcy stacji.
12. Legitymacje wydaje się na okres 6-ciu miesięcy; po upływie tego terminu przedłuża się na dalsze 6 miesięcy.

§ 8. Prawo wstępu na terytorium kolejowe i do pomieszczeń służbowych.

1. Numerowy ma prawo wstępu tylko na te części terenu stacyjnego oraz do tych lokali służbowych i pomieszczeń stacyjnych, do których wstęp jego jest usprawiedliwiony wykonywaniem czynności numerowego.
2. Numerowym nie wolno przeprowadzać podróżnych lub nadawców i odbiorców przesyłek przejściami służbowymi i drogami nie przeznaczonymi dla klientów kolei i osób postronnych, ani też przeprowadzać podróżnych do składów pociągów przed oznaczonym czasem, w którym wolno im zająć miejsce w pociągu. W razie stwierdzenia, że numerowy ułatwił interesantowi przejście z pominięciem kontroli biletowej, celnej, paszportowej itp. numerowy ten, niezależnie od możliwości odpowiedzialności sądowej karno-administracyjnej lub karno-skarbowej, zostanie usunięty od czynności numerowego.
3. Przebywanie poza wyznaczonym czasem zajęć na dworcu w pomieszczeniach i na terenie stacyjnym jest numerowym zabronione.

§ 9. Korzystanie z urządzeń kolejowych.

1. Numerowy może korzystać tylko z tych urządzeń stacyjnych, które są mu niezbędne przy wykonywaniu czynności numerowego i gdy na to zezwala regulamin stacyjny.
2. Numerowi nie mogą korzystać z kolejowych wózków bagażowych dla czynności, związanych z obsługą podróżnych, natomiast mogą posiadać własne wózki pojedyncze lub zbiorowe, pomalowane na kolor niebieski z ogumowanymi kołami, zaopatrzone w tabliczki z napisem stacji i numeru właściwego numerowego jeżeli są jego własnością lub numerów właściwych numerowych jeżeli stanowią własność kilku numerowych.

ROZDZIAŁ 2.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.

§ 10. Zakres obowiązków numerowego.

1. Do obowiązków numerowego należą następujące czynności:
1) obsługa podróżnych; na polecenie podróżnego numerowy:
a) wnosi do wagonu, pojazdu lub wynosi, albo też otrzymuje od podróżnego bagaż ręczny i przenosi go do poczekalni lub z poczekalni dworca, peronu, wagonu, bufetu, rewizji celnej, przechowalni,
b) wykupuje bilety na przejazd,
c) nadaje lub odbiera bagaż,
d) dozoruje ręcznego bagażu w poczekalni, na peronie lub w wagonie, z tym zastrzeżeniem, że nie wolno mu jednak zajmować miejsc siedzących w wagonie,
e) załatwia inne drobne polecenia podróżnego, mające na celu ułatwienie mu podróży;
2) obsługa nadawców i odbiorców na ich żądanie przy nadawaniu lub odbiorze bagażu i przesyłek ekspresowych lub pośpiesznych;
3) obsługa ekspedycyj bagażowych, ekspresowych lub towarowych pośpiesznych na żądanie podróżnego;
4) na polecenie zawiadowcy stacji lub osoby do tego upoważnionej, wykonywanie następujących czynności bezpłatnie:
a) ładowanie do wagonów, wyładowywanie z wagonów, przeładowywanie z wagonu do wagonu i przewożenie wózkami bagażu oraz przesyłek ekspresowych i pośpiesznych,
b) przenoszenie, składanie na wyznaczonych miejscach i ważenie wszelkiego rodzaju bagażu oraz przesyłek ekspresowych i pośpiesznych,
c) wyładowywanie, naładowywanie i roznoszenie korespondencji i przesyłek służbowych,
d) naklejanie kartek i liczenie zważonych i przyjętych do przewozu sztuk bagażu oraz przesyłek ekspresowych i pośpiesznych,
e) sprzątanie i utrzymywanie stale czystości i porządku w salach pasażerskich, korytarzach, w halach magazynów bagażowych, ekspresowych i pośpiesznych, w kasach biletowych, bagażowych, ekspresowych i pośpiesznych, na peronach, w korytarzach i tunelach dworcowych,
f) współdziałanie z personelem stacyjnym, bez osobnego wezwania, w razie nieszczęśliwego wypadku lub pożaru na obszarze stacyjnym,
g) wykonywanie, wszelkich innych, określonych bliżej w regulaminie pracy numerowych, poleceń władzy przełożonej (§ 5 pkt 2) i 3)) np. w charakterze gońca, posłańca itp. 2. Wymienione w ust. l pkt. 4) czynności wykonują numerowi na rzecz kolei bezpłatnie w ilości po 60 minut dziennie każdy, licząc od ilości numerowych faktycznie zatrudnionych w danym dniu i na danej stacji według planu kolejności zatrudnienia, sporządzonego przez zawiadowcę stacji.

§ 11. Zachowywanie się numerowego wobec publiczności.

1. Wobec publiczności numerowy powinien zachowywać się uprzejmie, udzielać jej w miarę możności żądanych informacji oraz wskazywać podróżnym, nadawcom lub odbiorcom, gdzie mogą zasięgać informacji, których im sam udzielić nie może.
2. Numerowemu zabrania się surowo narzucać się podróżnym, nadawcom lub odbiorcom lub natarczywie proponować im swoje usługi.
3. Przy wejściach do dworca od strony podjazdu lub do ekspedycji bagażowych, ekspresowych i pośpiesznych, oraz przy wagonach przybywających pociągów, numerowym nie wolno się tłoczyć i zbierać w gromady. Aby nie tamować przejścia, numerowi powinni-znajdować się na uboczu, w miejscach widocznych i podchodzić do publiczności tylko na jej wezwanie.

§ 12. Obsługa podróżnych.

1. Numerowy może wnosić do wagonów osobowych jako bagaż ręczny obsługiwanych osób tylko takie przedmioty, których przewóz w wagonie osobowym nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom kolejowym, wskazanym w § 2 pkt. 7) i które nie grożą uszkodzeniem wagonu lub jego urządzenia wewnętrznego.
2. Numerowemu nie wolno wnosić do wagonów osobowych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności broni nabitej, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących oraz takich, które mogły by uczynić podróż niedogodną lub przykrą dla podróżnych, jak np. rowerów rozebranych lub nierozebranych.
3. Bagaż ręczny obsługiwanych podróżnych numerowy powinien układać w wagonie w miejscach do tego przeznaczonych, przestrzegając obowiązujących pod tym względem przepisów, w szczególności zaś postanowień, że podróżny dla umieszczenia ręcznego bagażu, jeżeli taryfa nie zawiera odmiennego przepisu, może. korzystać tylko z przestrzeni nad miejscem i pod miejscem, które zajmuje w wagonie. Wyjątek do powyższych postanowień stanowią narty i saneczki sportowe, które mogą być wnoszone przez numerowego do wagonów osobowych jako ręczny bagaż, jeżeli nie będą przeszkadzały współpodróżnym ani powodowały zanieczyszczenia albo uszkodzenia wagonu.
4. Numerowemu nie wolno wnosić ani wprowadzać do wagonów osobowych żywych zwierząt, z wyjątkiem:
1) małych psów, ptaków i innych drobnych zwierząt domowych, przewożonych na ręku lub w klatce, jeżeli tego nie zabraniają przepisy policyjne i jeżeli nie sprzeciwiają się temu współpodróżni;
2) psów każdego rodzaju i wielkości, jeżeli ich właściciele jadą z nimi w osobnym wyznaczonym dla nich przedziale.
5. Oczekując przybycia pociągu na stację, numerowi powinni ustawiać się w szeregu wzdłuż całego pociągu. Do wagonów osobowych mogą wchodzić w celu zabrania ręcznego bagażu podróżnych tylko na wyraźne wezwanie podróżnego i dopiero po zatrzymaniu się pociągu oraz po wyjściu z wagonów tych podróżnych, którzy sami wynoszą swój ręczny bagaż.
6. Numerowym nie wolno przez okna wagonów osobowych podawać, ani też odbierać takich sztuk bagażu ręcznego, których ciężar i wielkość wymaga oparcia o ramę okna, wskutek czego może nastąpić pęknięcie szyby i uszkodzenie ramy okiennej. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem tego przepisu, będą naprawione na koszt winnych numerowych.
7. W wagonach, salach i poczekalniach wolno numerowym przebywać w celu zabrania lub wyniesienia bagażu ręcznego, ułożenia go w miejscu wskazanym, albo też w celu wykonania innego zlecenia podróżnego, nie dłużej niż dana czynność tego wymaga.
8. Przy wykupywaniu biletu dla podróżnego, ekspediowaniu bagażu, oddawaniu lub odbieraniu z przechowalni bagażu ręcznego, numerowemu nie wolno zbliżać się do kasy z pominięciem osób, oczekujących załatwienia.
9. Przy obsłudze podróżnych, nadawców i odbiorców w salach, poczekalniach, wagonach i na podjeździe, nie wolno numerowym zachowywać się nieprzystojnie i hałaśliwie; zabronione jest również zaśmiecanie przez nich lokali, peronów, podjazdów itp. Numerowi powinni stosować się do zakazu palenia tytoniu odpowiednio do właściwych obwieszczeń na terytorium kolejowym. W razie zauważenia, że osoby postronne lub podróżni wykroczyli przeciwko temu zakazowi; numerowy powinien im zwrócić na to uwagę.
10. Numerowym zabrania się przyjmować od podróżnych bagaż ręczny na przechowanie.
11. Wszelkie nieporozumienia i pretensje między podróżnymi i numerowymi rozstrzyga zawiadowca stacji lub, w jego zastępstwie, upoważniony do tego pracownik stacyjny w miarę możności przy udziale przedstawiciela numerowych.

§ 13. Regulamin czynności numerowych.

1. Co do podziału czynności numerowych oraz wyznaczania im miejsca wykonania i kolejności zajęć obowiązuje regulamin, zatwierdzony przez zawiadowcę stacji.
2. Numerowy powinien zgłaszać się do zajęć w terminach i miejscach przewidzianych w regulaminie czynności numerowych.
3. W razie nie możności stawienia się do zajęć, numerowy powinien wcześnie zawiadomić o tym zawiadowcę stacji, ze wskazaniem przypuszczalnego terminu zgłoszenia się do zajęć.
4. Kontrola nad wykonywaniem przez numerowych ich czynności należy do zawiadowcy stacji lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Wszelkie spory co do kolejności i porządku zajęć numerowych rozstrzyga ostatecznie zawiadowca stacji w miarę możności przy udziale przedstawiciela numerowych.

§ 14. Odpowiedzialność numerowych.

1. Numerowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie, niedbałe lub nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków, niestosowne zachowanie się, nadużycia, pijaństwo oraz za wszelkie szkody i straty, wynikłe z winy numerowego dla P. K. P. lub osób przez niego obsługiwanych.
2. Za uchybienia, wymienione wyżej w ust. l zawiadowca stacji lub w jego zastępstwie osoba do tego upoważniona, ma prawo usunąć numerowego od pracy i odebrać mu oznaki i legitymację.

§ 15. Wynagrodzenie numerowych przez podróżnych, nadawców lub odbiorców.

1. Za obsługę podróżnych, nadawców lub odbiorców, numerowy pobiera bezpośrednio od nich wynagrodzenie według cen, określonych przez dyrekcję okręgową kolei państwowych w tabeli opłat, sporządzonej według wzoru załącznika Nr 3.
2. Tabele opłat dyrekcje okręgowe kolei państwowych sporządzają indywidualnie dla każdej stacji, zatrudniającej numerowych, według miejscowych stosunków gospodarczych
3. Tabele opłat powinny być okresowo sprawdzane i uaktualniane. Numerowemu zabrania się wymagać od obsługiwanych przez niego osób wynagrodzenia wyższego od cen podanych w tabeli opłat.
5. O wynagrodzenie za usługi nieprzewidziane tabelą opłat dla numerowych, numerowy powinien umówić się z podróżnym, nadawcą lub odbiorcą bagażu albo przesyłki, przed przystąpieniem do swoich czynności.
6. W razie sporu o wynagrodzenie numerowy powinien wskazać podróżnemu posiadaną obowiązującą tabelę opłat lub też tabelę taką wywieszoną na stacji w widocznym miejscu dostępnym dla publiczności. Na dużych stacjach tabele takie powinny być wywieszone w kilku miejscach odpowiadających tym warunkom.

§ 16. Koszta druków.

Koszta, związane z wydaniem numerowemu legitymacji, tabeli opłat i niniejszej instrukcji, numerowy zwraca przedsiębiorstwu P. K. P.


Antykwariat i §