Spis Treści


Wstęp
Rozdział I
Postanowienia ogólne dotyczące rewidenta i starszego rewidenta
§ 1. Przedmiot instrukcji
§ 2. Znajomość obowiązujących przepisów
§ 3. Miejsce pracy
g 4. Czas pełnienia służby
§ 5. Obsada posterunku
§ 6. Zakres działania
§ 7. Ubiór
§ 8. Zależność służbowa
§ 9. Wyposażenie posterunku
Rozdział II
Obowiązki rewidenta w czasie pełnienia służby
§ 10. Odpowiedzialność
s 11. Przeglądy codzienne elektrycznych zespołów trakcyjnych
§ 12. Przyjmowanie składów pociągowych
§ 13. Czynności miedzy przyjmowaniem a wyprawianiem składów pociągów
§ 14. Przekazywanie składów elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu
§ 15. Wykonywanie przeglądów uproszczonych
8 16. Naprawy bieżące lokomotyw elektrycznych
§ 17. Praca posterunku w warunkach zimowych
§ 18. Sposób przekazywania służby
R o z d z i a ł III
Obowiązki starszego rewidenta w czasie pełnienia służby
§ 19. Odpowiedzialność
§ 20. Pomiary zestawów kołowych
§ 21. Kontrola stanu sprzętu BHP i ppoż.
§ 22. Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami
§ 23, Inne obowiązki
Załącznik 1. Wykaz uszkodzeń, z których każde zabrania przekazywać elektryczny pojazd trakcyjny do obsługi pociągu
Załącznik 2. Książka rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych (wzór stronicy)
Załącznik 3. Książka napraw i przeglądów codziennych elektrycznych zespołów trakcyjnych (wzór stronicy)
Załącznik 4. Książka pomiarów zużycia obręczy kół w elektrycznych zespołach trakcyjnych (wzór stronicy)
Załącznik 5. Wykaz o stanie wagonów pociągu pasażerskiego


ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI NR 117 z dnia 12 kwietnia 1961 r.
w sprawie wprowadzenia w życie “Instrukcji dla rewidenta i Starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych” Mte 53.

§ l

Wprowadza się w życie z dniem l sierpnia 1961 r “Instrukcję dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych” Mte 53, która ukaże się w oddzielnym wydaniu książkowym.

§ 2

Traci moc “Instrukcja dla rewidentów taboru elektrycznego” Mte 53, zatwierdzona zarządzeniem Ministra Kolei z dnia 22. IX. 1951 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z up. MINISTRA:
(-) Mgr inż. Wacław Mlodecki
Dyrektor Centralnego Zarządu
(Biuletyn MK Nr 20 z 1961 r. poz. 149)
Nr CZTT-1/3/61

Wykaz
jednostek organizacyjnych, które otrzymują “Instrukcje dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych” Mte-53.

I. Ministerstwo Komunikacji
1. Wg obowiązującego rozdzielnika
2. Biblioteka MK
II. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
1. Wg obowiązującego rozdzielnika
2. Biblioteka Okręgowa
III. Jednostki organizacyjne podległe DOKP
1. Oddziały Trakcji
2. Elektrowozownie
3. Ośrodki Szkolenia Zawodowego
4. Wagonownie
IV. Inne jednostki organizacyjne
1. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
2. Zarząd Gł. ZZK
3. Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei.

Wykaz
stanowisk pracy, dla których przydzielone są do użytku służbowego oddzielne egzemplarze “Instrukcji dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych” Mte 53.

I. W Ministerstwie Komunikacji
Wg rozdzielnika
II. W Dyrekcji Okr. Kolei Państwowych
Wg rozdzielnika
III. W Oddziałach KP i jednostkach podległych
1. W Oddziałach Trakcji:
a) naczelnicy
b) zastępcy naczelników
c) kontrolerzy
d) kierownicy referatów technicznych
e) pracownicy prowadzący sprawy szkoleniowo-zawodowe
2. W lokomotywowniach:
a) naczelnicy
b) zastępcy naczelników
c) kierownicy oddziałów
d) pracownicy prowadzący sprawy szkoleniowo-zawodowe
e) rewidenci i starsi rewidenci
f) dyspozytorzy
g) maszyniści
h) maszyniści instruktorzy
3. W oddziałach przewozów:
a) kontrolerzy ruchu
b) instruktorzy ruchu
c) kierownicy referatów technicznych
4. Na stacjach:
a) zawiadowcy (naczelnicy)
b) referenci techniczni
5. W wagonowniach:
a) naczelnicy
b) instruktorzy
c) referenci techniczni

WSTĘP

Elektryczne zespoły trakcyjne należą do najbardziej sprawnych środków komunikacji kolejowej. Ich zdolność przewozowa wielkiej ilości pasażerów w krótkim czasie nie da się obecnie zastąpić przez żadne inne środki komunikacji. Ta zasadnicza zaleta, wypływająca z systemu nowoczesnej trakcji elektrycznej, może być w pełni uzyskiwana i zapewniona tylko przez prawidłowe eksploatowanie i troskliwe utrzymywanie pojazdów trakcyjnych.
Takim podstawowym elementem w zapewnianiu sprawności, m.in. przez wczesne wykrywanie wad w funkcjonowaniu elektrycznego pojazdu trakcyjnego, jest jego codzienny przegląd techniczny, dokonywany przez dobrze przeszkolony personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Tego właśnie wymagać należy od rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Dlatego też szczegółowa znajomość niniejszej instrukcji, obok znajomości innych przepisów PKP, na stanowiskach tych jest nieodzowna – podobnie jak niezbędne są wyższe kwalifikacje wszystkich pracowników związanych z nowoczesną trakcją kolejową.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REWIDENTA I STARSZEGO REWIDENTA

§ l Przedmiot instrukcji

1. Instrukcja niniejsza ustala zakres obowiązków rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych w dalszym ciągu rewidentem i starszym rewidentem oraz ich zależność służbową.

§2 Znajomość obowiązujących przepisów

1. Rewident i starszy rewident obowiązani są znać następujące przepisy i instrukcje służbowe:
1) Przepisy o utrzymaniu elektrycznych zespołów trakcyjnych i lokomotyw elektrycznych w zakresie przeglądów codziennych i napraw bieżących,
2} Przepisy eksploatacji technicznej kolei – PET,
3) Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP – Rl, (w zakresie dotyczącym rewidenta)
4) Instrukcję o sygnalizacji na PKP – El,
5) Normę oznaczania pojazdów trakcyjnych normalnotorowych – RN-58/MK-0001,
6) Instrukcję dla ustawiaczy,
7) Instrukcję o znakowaniu i numerowaniu wagonów PKP – Mw 37,
8) Przepisy dla pracowników kolejowych o udzielaniu doraźnej pomocy w nagłych wypadkach przed przybyciem lekarza – S 5,
9) Przepisy i instrukcje przeciwpożarowe na kolejach,
10) Instrukcję o ratownictwie porażonych prądem,
11) Przepisy o pociągach i wagonach ratunkowych oraz o postępowaniu w razie wypadków kolejowych – Mt 38,
12) Regulamin o włączaniu i wyłączaniu napięcia z sieci trakcyjnej.
13) Instrukcję BHP o pracy przy taborze elektrycznym i na sieci trakcyjnej,
14) Instrukcję o zapewnieniu sprawności kolei w zimie – D 17, 15) Instrukcję utrzymania i obsługi urządzeń elektrycznego ogrzewania wagonów – Mw 62,
16) Instrukcję o pociągach nadzwyczajnych (specjalnego znaczenia) PONSZ – R 14,
17) Przepisy o przewozie ładunków przekraczających skrajnię ładunkową – R 57,
18) Instrukcje dla drużyn konduktorskich pociągów elektrycznych E 12 (w zakresie dotyczącym rewidenta)
19) Instrukcję dla maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych Mte 61 (w zakresie dotyczącym rewidenta)
20) Instrukcję o pracy manewrowej – R 34 (w zakresie dotyczącym rewidenta),
21) Instrukcję dla zwrotniczych i st. zwrotniczych R 27 (w zakresie dotyczącym rewidenta)
22) Instrukcję o organizacji i wykonywaniu wojskowych przewozów kolejowych,
23) Instrukcje o utrzymaniu czystości wagonów osobowych taboru elektrycznego i spalinowego – Mw 8,
24) Instrukcję o umieszczaniu reklam handlowych i ogłoszeń w wagonach osobowych PKP i w obrębie stacji kolejowych – Mw 52,
Niezależnie od powyższych przepisów i instrukcji, rewident i starszy rewident powinni znać aktualne zarządzenia i regulaminy techniczne obowiązujące w danej lokomotywowni i na stacji oraz ważny rozkład jazdy pociągów.

§ 3 Miejsce pracy rewidenta i starszego rewidenta

1. Terenem pracy rewidenta i starszego rewidenta jest stacja lub wydzielona grupa torów, gdzie znajduje się posterunek rewidencki przeznaczony do wykonywania przeglądów codziennych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz napraw bieżących (miedzypociągowych) w elektrycznych zespołach trakcyjnych i lokomotywach elektrycznych.

§ 4 Czas pełnienia służby przez rewidenta

1. Rewident pełni służbę według miesięcznego planu, opracowanego w zależności od zadań przewidzianych dla danego posterunku rewidenckiego i zatwierdzonego przez naczelnika odpowiedniej lokomotywowni. Niezależnie od tego, rewident może być wyznaczony do pełnienia służby i w innym czasie nieprzewidzianym planem zatrudnienia, a nawet w czasie nagłej potrzeby może być wezwany z polecenia starszego rewidenta lub dyspozytora lokomotywowni do natychmiastowego objęcia służby.
2. Rewident powinien zgłosić się na służbę z takim wyliczeniem, aby przed objęciem służby mógł całkowicie zaznajomić się z aktualną sytuacją taborową.
3. Rewident obowiązany zgłosić się na służbę wypoczęty i w stanie trzeźwym.
4. O niemożności stawienia się na służbę rewident obowiązany jest powiadomić starszego rewidenta, a w razie jego nieobecności dyspozytora lokomotywowni, co najmniej na sześć godzin przed terminem rozpoczęcia służby, podając jednocześnie przyczynę, dla której nie może jej objąć. W przypadku choroby, niezależnie od powiadomienia, obowiązany jest po przyjściu do pracy przedstawić swemu zwierzchnikowi służbowemu urzędowe zwolnienie lekarskie.
Jeżeli nieobecność w pracy nie była spowodowana udokumentowaną choroba, to po zgłoszeniu się na służbę rewident obowiązany jest szczegółowo umotywować i udokumentować przyczyny niezgłoszenia się do pracy.

§ 5 Obsada posterunku rewidenckiego

1. Posterunek rewidencki w zależności od potrzeb jest obsadzony przez odpowiedni zespół pracowników.
2. Zespół pracowników na posterunku rewidenckim składa się z rewidentów oraz rzemieślników.
3. W zależności od potrzeb, w jednej zmianie może być zatrudniony jeden lub kilku rewidentów.
4. Dla wykonywania prac związanych z przeglądami codziennymi i bieżącą naprawą elektrycznych zespołów trakcyjnych rewidentom podlegają odpowiednie brygady rzemieślników, elektromonterów i ślusarzy różnych specjalności, których skład ustala w zależności od potrzeb naczelnik lokomotywowni.

§ 6 Zakres działania starszego rewidenta

1. Posterunkiem rewidenckim o małym natężeniu pracy kieruje starszy rewident. Przy tego typu posterunkach rewidenckich starszy rewident ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności podległego mu posterunku.
2. Na posterunkach rewidenckich, gdzie na skutek dużego natężenia pracy zatrudnionych jest w zmianie pięciu lub więcej rewidentów, pracą każdej zmiany kieruje starszy rewident. W tej sytuacji ponosi on odpowiedzialność za całokształt pracy swojej zmiany.

§ 7 Ubiór rewidenta i starszego rewidenta

W czasie pełnienia służby rewident i starszy rewident obowiązani są nosić:
a) przepisowy mundur służbowy,
b) odzież roboczą i ochronną,
c) właściwy sprzęt służbowy.

§ 8 Zależność służbowa

1. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym rewidenta i starszego rewidenta jest naczelnik lokomotywowni. Wszelkimi sprawami dotyczącymi służby rewidenta i starszego rewidenta kieruje bezpośrednio w imieniu naczelnika lokomotywowni kierownik oddziału dyspozycji trakcji.
2. Pośrednimi zwierzchnikami rewidenta i starszego rewidenta są przełożeni naczelnika lokomotywowni, do której jest on przydzielony.
3. W sprawach utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych i pełnienia służby rewident podlega starszemu rewidentowi, a w przypadku nieobecności st. rewidenta – dyżurnemu dyspozytorowi oraz maszynistom instruktorom lokomotywowni.

§ 9 Wyposażenie posterunku rewidenckiego

1. Posterunek rewidencki powinien być wyposażony:
a) w podręczny warsztat naprawczy,
b) w podręczny magazyn.
2. Warsztat naprawczy powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt, jak stoły ślusarskie, imadła, kowadło, wiertarkę słupową itp. oraz zestaw narzędzi umożliwiających wykonywanie mniej skomplikowanych napraw elementów elektrycznych zespołów trakcyjnych.
3. Podręczny magazyn powinien być zaopatrzony w materiały i części zamienne zarówno wyposażenia elektrycznego, jak i urządzeń mechanicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, jak:
typowe aparaty elektryczne i ich elementy, żarówki, bezpieczniki, szczotki węglowe, szczotkotrzymacze, izolatory, opory, przewody elektryczne, materiały izolacyjne, sprężyny nośne, wieszaki resorowe, klocki hamulcowe, różnych wymiarów zawleczki, śruby, elementy urządzeń obwodów pneumatycznych, ślizgacze pantografów, oleje, smary itd. Ponadto na posterunku rewidenckim powinny być zapasowe elementy inwentarza elektrycznych zespołów trakcyjnych, takie jak gaśnice, nosze, apteczki, tyczki uszyniające, tablice kierunkowe itp.
Asortyment materiałów i części zamiennych oraz ich ilości ustala, w zależności od wielkości posterunku rewidenckiego i typów elektrycznych zespołów trakcyjnych, naczelnik lokomotywowni.
4. Niezależnie od wymienionego wyposażenia, każdy rewident jest zaopatrzony w następujący sprz.ęt osobisty: latarkę, młotek rewidencki, przyrządy do pomiarów zużycia obręczy kołowych oraz potrzebne druki, książki itp.
5. Posterunek rewidencki obowiązany jest dokonywać wymiany wszystkich uszkodzonych elementów w elektrycznych zespołach trakcyjnych nie wymagających podnoszenia pudła i użycia dźwigów, jeżeli części takie są do dyspozycji.

Rozdział II
OBOWIĄZKI REWIDENTA W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY

§ 10 Odpowiedzialność rewidenta

Rewident odpowiedzialny jest za:
a) właściwy i należyty stan techniczny elektrycznych zespołów trakcyjnych przekazywanych przez niego do ruchu,
b) terminowe i właściwe wykonanie przeglądów codziennych i napraw bieżących elektrycznych zespołów trakcyjnych przez zatrudnionych pracowników na punkcie rewidenckim,
c) całość i stan inwentarza w elektrycznych zespołach trakcyjnych,
d) stan inwentarza na posterunku rewidenckim,
e) właściwe i oszczędne gospodarowanie częściami zamiennymi i materiałami.

§11 Przeglądy codzienne elektrycznych zespołów trakcyjnych

1. Każdy czynny elektryczny zespół trakcyjny w ciągu doby powinien być poddany jednemu przeglądowi codziennemu. Czas i miejsce dokonywania przeglądu dla poszczególnych zespołów określa naczelnik, właściwej lokomotywowni.
2. Pełny przegląd codzienny powinien zawierać:
1) szczegółowy przegląd stanu technicznego urządzeń biegowych wraz ze sprawdzeniem stopnia nagrzania łożysk tocznych i ślizgowych oraz; ewentualną wymianę części zużytych lub uszkodzonych,
2) sprawdzenie sprzęgów Scharfenberga i miedzywagonowych,
3) sprawdzenie stanu działania i szczelności obwodów pneumatycznych,
4) sprawdzenie stanu wyposażenia wnętrz działanie zaników, klamek, drzwi, okien, oraz; ewentualne uzupełnienie braków w wyposażeniu,
5) sprawdzenie stanu oświetlenia, a w okresie zimowym również ogrzewania elektrycznego (regulacji oświetlenia, wymiany lub uzupełnienia żarówek lub świetlówek),
6) sprawdzenie stanu i oczyszczenie sprzęgów elektrycznych oraz ich regulację,
7) uzupełnienie zapasu bezpieczników WN i NN,
8) sprawdzenie stanu ślizgaczy i właściwej pracy pantografów i maszyn pomocniczych oraz sygnalizacji świetlnej i akustycznej (przetwornicy głównej, oświetleniowej, sprężarki, syreny, reflektorów, świateł końcowych),
9) wykonanie prac sanitarno-porządkowych,
10) osmarowanie części trących i uzupełnienie smaru w smarownicach, 11) odwodnienie układu pneumatycznego,
12) wykonanie napraw zapisanych przez maszynistę.
3. Za wykonanie podanych prac odpowiedzialny jest rewident, który powinien wydać odpowiednie dyspozycje podległym pracownikom i skontrolować ich wykonanie.
4. Rewident obowiązany jest brać osobisty udział w pracach związanych z przeglądem codziennym i naprawami bieżącymi na elektrycznych zespołach trakcyjnych.
5. Elektryczny pojazd trakcyjny nie może być wydany do ruchu, na którym stwierdzono chociażby jedno z uszkodzeń wymienionych na wykazie stanowiącym załącznik l do niniejszej instrukcji.

§ 12 Przyjmowanie składów pociągowych

1. W czasie przyjazdu pociągu rewident powinien go spotykać przy torze, na który pociąg wjeżdża, aby mógł sprawdzić, czy w składzie nie ma zestawów kołowych z płaskimi miejscami, ucieczek sprężonego powietrza oraz innych nieprawidłowości w pracy elektrycznych zespołów trakcyjnych, których wykrycie w czasie postoju jest utrudnione lub niemożliwe.
2. Po zatrzymaniu się składu, rewident obowiązany jest dokonać dokładnych oględzin stanu części biegowych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nagrzania łożysk, stanu obręczy zestawów kołowych, ram wózków, resorów, układu hamulcowego, połączeń międzywagonowych, sprzęgów automatycznych – mechanicznych i elektrycznych oraz węży pneumatycznych.
3. Rewident obowiązany jest dokonać przeglądu wnętrza składu, sprawdzić zgodność stanu inwentarza z wykazem o stanie wagonów pociągu pasażerskiego (wzór wykazu jest podany w załączniku 5) ze szczególnym uwzględnieniem stanu sprzętu przeciwpożarowego oraz plomb na hamulcach bezpieczeństwa. Zauważone braki inwentarza obowiązany jest odnotować w wymienionym wykazie, na którym kierownik pociągu powinien je potwierdzić swoim podpisem.
4. Po dokonaniu oględzin technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych i zapoznaniu się z zapisami maszynisty w książce pokładowej taboru i książce napraw i przeglądów codziennych elektrycznych zespołów trakcyjnych (wzór książki podaje załącznik 3), rewident obowiązany jest wydać odpowiednie dyspozycje dla usunięcia stwierdzonych usterek przez przewidziany do tych czynności personel oraz dyspozycję z zakresu prac porządkowych w taborze.
5. W przypadku stwierdzenia, że wynikła naprawa przekracza możliwości wykonawcze posterunku rewidenckiego lub nie będzie mogła być dokonana w przewidzianym terminie, a niewykonanie jej zagraża bezpieczeństwu ruchu – rewident zgłasza natychmiast o tym st. rewidentowi, a w razie jego nieobecności dyspozytorowi lokomotywowni.

§ 13 Czynności rewidenta między przyjmowaniem a wyprawianiem składów pociągów

Między przyjmowaniem a wyprawianiem składów pociągów rewident obowiązany jest:
1) nadzorować prace rzemieślników przy dokonywaniu przeglądów codziennych i napraw bieżących oraz prac porządkowych na elektrycznych zespołach trakcyjnych,
2) dokonać pomiaru stwierdzonych płaskich miejsc na trakcyjnych zestawach kołowych,
S) uczestniczyć przy dokonywaniu przez st. rewidenta okresowych pomiarów obręczy zestawów kołowych,
4) sprawdzić czy tabor nieczynny (w rezerwie) ma należycie pozamykane drzwi i okna, wygaszone światła, opuszczone pantografy i czy jest zabezpieczeny od zbiegnięcia itp.

§ 14 Przekazywanie składów elektrycznych zespołów trakcyjnych do ruchu

Przed przekazywaniem składu pociągu do ruchu rewident obowiązany jest:
1) sprawdzić jakość wykonania przeglądu codziennego oraz zapisanych przez maszynistę napraw. Wykonanie ich potwierdzić własnoręcznym podpisem w książce napraw i przeglądów codziennych (załącznik 3). W książce tej wykonanie naprawy stwierdzają swoim podpisem również bezpośredni wykonawcy,
2) sprawdzić połączenie składu pociągu, stan sprzegów automatycznych – mechanicznych i elektrycznych oraz części biegowych taboru,
3) dokonać szczegółowej próby hamulca elektropneumatycznego i pneumatycznego wspólnie z drużyną lokomotywy oraz potwierdzić jej wykonanie swoim podpisem w raporcie z jazdy i karcie próby hamulca,
4) przekazać skład pociągu wraz z pełnym wyposażeniem) drużynie konduktorskiej – z właściwie wypełnionym wykazem o stanie wagonów pociągu pasażerskiego (załącznik 5),
5) przy wyjeździe pociągu z lokomotywowni lub stacji postojowej rewident obowiązany jest znajdować się w takim miejscu, aby mógł dokładnie obserwować jego odjazd.

§ 15 Wykonywanie przeglądów uproszczonych

Pełny przegląd codzienny elektrycznych zespołów trakcyjnych wykonuje się raz na dobę w zakresie podanym w § 11,
W przypadku, gdy elektryczny zespół trakcyjny zjeżdża do lokomotywowni lub na tory postojowe posterunku rewidenckiego, kilka razy w ciągu doby w czasie nie przewidzianym na pełny przegląd codzienny, należy dokonać przeglądu uproszczonego, który zawiera:
1) sprawdzenie stanu urządzeń biegowych, wraz ze sprawdzeniem stanu nagrzania łożysk, oraz ewentualną wymianą części zużytych lub uszkodzonych,
2) wykonanie napraw zapisanych przez maszynistę,
3) wykonanie prac sanitarno-porządkowych,
4) wykonanie szczegółowej próby hamulca.

§ 16 Naprawy bieżące lokomotyw elektrycznych

Posterunki rewidenckie w służbie trakcji elektrycznej organizuje się zasadniczo dla przeprowadzenia przeglądów codziennych i napraw bieżących elektrycznych zespołów trakcyjnych.
W przypadku, gdy na tory postojowe posterunku rewidenckiego zjedzie lokomotywa elektryczna, której maszynista zapisał naprawę, rewident obowiązany jest wydać odpowiednie dyspozycje pracownikom przewidzianym do tych czynności i dopilnować, by żądana naprawa została wykonana właściwie i terminowo.

§ 17 Praca posterunku rewidenckiego w warunkach zimowych

1. Posterunek rewidencki w okresie zimy powinien być zaopatrzony w następujący dodatkowy sprzęt i materiały potrzebne do zabezpieczenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych przed skutkami śniegu i mrozu oraz do szybkiego usuwania powstałych z tego powodu uszkodzeń:
a) lampy benzynowe,
b) pochodnie awaryjne,
c) sprzęt do oczyszczania drzwi automatycznych ze śniegu i lodu,
d) spirytus skażony,
e) olej solarowy,
f) miotły, łopaty itp.
2. W okresie zimy rewident obowiązany jest zwracać szczególną uwagę na:
a) szczelność osłon otworów wentylacyjnych silników trakcyjnych,
b) szczelność mieszków silników trakcyjnych,
c) szczelność klap inspekcyjnych silników trakcyjnych, przetwornic i silników sprężarek,
d) szczelność drzwi do pomieszczeń z aparaturą wysokiego i niskiego napięcia,
e) stan oblodzenia oporów rozruchowych,
f) właściwą pracę drzwi automatycznych,
g) właściwą pracę urządzeń ogrzewczych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
h) dokładne odwadnianie zbiorników powietrznych i obwodów pneumatycznych,
i) zawartość spirytusu w odmrażaczach obwodów pneumatycznych.

§ 18 Sposób przekazywania służby

1. Po zakończeniu służby rewident wpisuje do książki rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych (załącznik 2) datę i godzinę zakończenia służby oraz dokonuje adnotacji o aktualnej sytuacji taborowej i ważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie pełnienia służby, a na które rewident przyjmujący służbę powinien zwrócić szczególną uwagę. Powyższe potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem.
2. Rewidentowi nie wolno opuścić posterunku w czasie pełnienia służby, jak również po jej zakończeniu, do chwili przybycia zmiany, jeżeli plan zatrudnienia rewidentów nie przewiduje inaczej.
3. Z chwilą przyjęcia służby, rewident jest obowiązany mieć pełne rozeznanie aktualnej sytuacji na terenie swojego posterunku rewidenckiego.

Rozdział III
OBOWIĄZKI STARSZEGO REWIDENTA W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY

§ 19 Odpowiedzialność starszego rewidenta

Starszy rewident odpowiedzialny jest za:
1) właściwe i zgodne z postanowieniami niniejszej instrukcji pełnienie obowiązków przez podległych mu rewidentów oraz brygad rzemieślniczych,
2) utrzymywanie na wysokim poziomie dyscypliny służbowej podległych mu pracowników,
3) fachowe i terminowe wykonywanie przeglądów codziennych i napraw bieżących,
4) właściwą i oszczędną gospodarkę materiałami i częściami zamiennymi na podległym mu posterunku rewidenckim,
o) całość i stan znajdującego się na posterunku rewidenckim inwentarza,
6) bezpieczeństwo pracy podległych mu pracowników,
7) prawidłowe i systematyczne prowadzenie zapisów i książek na punkcie rewidenckim,

§ 20 Pomiary zestawów kołowych

Starszy rewident obowiązany jest dokonywać w ustalonych terminach okresowych pomiarów stanu obręczy zestawów kołowych i wyniki pomiarów wpisywać do książki pomiarów zużycia obręczy kół w elektrycznych zespołach trakcyjnych. Wzór wyżej wymienionej książki podaje załącznik 4.
Każdorazowy pomiar powinien określać:
a) grubość obręczy,
b) grubość obrzeża,
c) wyrobienie potoczne.
Postanowienie to obowiązuje posterunki rewidenckie usytuowane na terenie lokomotywowni.

§ 21 Kontrola stanu sprzętu BHP i ppoż.

1. Starszy rewident obowiązany jest, przy ścisłej współpracy z referentem BHP lokomotywowni, prowadzić szczegółową ewidencję i znać terminy badań sprzętu BHP i ppożarowego.
2. W skład sprzętu BHP i ppoż., w który wyposażone są elektryczne zespoły trakcyjne, wchodzą:
a) gaśnice śniegowe,
b) hydronetki,
c) tyczki uszyniające i izolacyjne,
d) rękawice izolacyjne,
e) pas bezpieczeństwa.
Sprzęt ten, aby mógł niezawodnie spełniać swoje zadania, musi być okresowo poddawany badaniom w zakresie i terminach ustalonych odpowiednimi przepisami.

§ 22 Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami

1. Starszy rewident obowiązany jest dbać o:
a) pełen asortyment części zamiennych i materiałów w ilości zgodnej z zatwierdzonym wykazem,
b) właściwe przechowywanie części zamiennych i materiałów,
c) natychmiastowe przekazywanie części zużytych lub uszkodzonych do naprawy,
d) celowe i oszczędne zużywanie części zamiennych i materiałów; w tym celu powinien prowadzić książki rozchodu części i materiałów wg obowiązujących zasad.
2. Asortyment części zamiennych i ich ilości, które powinny znajdować się na posterunku rewidenckim, określa § 9.

§ 23 Inne obowiązki starszego rewidenta

Starszy rewident obowiązany jest:
1. kontrolować pracę rewidentów i rzemieślników,
2. pouczać swych podwładnych oraz podejmować decyzję w przypadkach skomplikowanych uszkodzeń elektrycznych zespołów trakcyjnych, co do naprawy, wycofywania lub dopuszczania do ruchu, jeżeli rewident nie jest w stanie jej podjąć,
3. dokonywać zapisy przewidziane regulaminem,
4. wykonywać wszelkie inne czynności służbowe polecone mu przez zwierzchnika służbowego.

Załącznik 1
Wykaz uszkodzeń, z których każde zabrania przekazywać elektryczny pojazd trakcyjny do obsługi pociągu

1. Obluzowanie obręczy na kole osi w piaście koła.
2. Poprzeczne pęknięcie osi.
3. Podłużne pęknięcie lub skaza na osi długości ponad 20 mm.
4. Wytarte miejsce na osi z ostrymi krawędziami głębokości ponad 2,5 mm.
5. Pęknięcie obręczy lub piasty koła.
6. Pęknięcie jednego ramienia koła i jednoczesne pęknięcie dwóch przyległych do tego ramienia części wieńca (oddzielenie się części koła), albo pęknięcie dwóch sąsiednich ramion koła, albo dwa pęknięcia wieńca między sąsiednimi ramionami, albo pęknięcie tarczy koła jednolitego.
7. Zużycie obręczy na powierzchni tocznej, mierzone w płaszczyźnie kręgu tocznego wzdłuż promienia największego zużycia, dla pojazdów w ruchu pasażerskim ponad 5 mm, a dla innych pojazdów 7 mm.
8. Miejscowe wytarcie obręczy na powierzchni tocznej, mierzone w płaszczyźnie kręgu tocznego głębokie powyżej 1,5 mm.
9. Wyszczerbienie na powierzchni tocznej obręczy długości powyżej 25 mm i głębokości ponad 3 mm.
10. Grubość obręczy w płaszczyźnie kręgu tocznego, mierzona wzdłuż promienia największego zużycia, mniejsza niż 40 mm dla pojazdów trakcyjnych pasażerskich, a dla towarowych mniejsza niż 30 mm. Dla wagonów doczepnych elektrycznych zespołów trakcyjnych minimalna grubość obręczy, mierzona w płaszczyźnie kręgu tocznego, wynosi 35 mm.
11. Grubość obrzeża obręczy, mierzona na obwodzie nakreślonym promieniem o 10 mm większym niż promień kręgu tocznego, mniejsza niż 22 mm, przy czym suma grubości obydwu obrzeży powinna wynosić co najmniej 48 mm.
12. Wysokość obrzeża obręczy, mierzona od kręgu tocznego w miejscu największego zużycia, nie może być mniejsza niż 25 mm lub większa niż 36 mm. Wymagania wymienione w pkt 11 oraz w pkt niniejszym nie dotyczą zestawów kołowych, dla których konstrukcyjnie przewidziano zwężenie grubości obrzeża.
13. Środek zderzaka znajduje się nad główką szyny poniżej 940 mm lub powyżej 1100 mm.
14. Przy najniższym dopuszczalnym położeniu zderzaków, wynoszącym 940 mm, części podwozia nie mogą się znajdować nad główką szyny niżej niż 75 mm, a części ochronne kół i hamulce nie niżej niż 50 mm.
15. Uszkodzony lub nieprawidłowo działający manometr podwójny i zawory bezpieczeństwa urządzeń powietrznych.
16. Uszkodzona pompka ręczna lub zespół sprężarkowy do podnoszenia pantografów.
17. Uszkodzona (nieczynna lub dająca słaby dźwięk) syrena.
18. Nienależycie działające światła sygnalizacyjne (białe i czerwone w obu końcach elektrycznego pojazdu trakcyjnego).
19. Nieprawidłowo działająca sprężarka powietrzna, jak również nieprawidłowo działający hamulec zespolony dodatkowy lub ręczny.
20. Nieprawidłowo działające urządzenia smarujące.
21. Nieprawidłowo działające lub nie zaopatrzone w piasek piasecznice.
22. Pęknięta opaska, wieszak lub jedno z głównych piór sprężyny nośnej (resor albo sprężyna urządzenia zwrotnego).
23. Wytopione lub pęknięte łożysko ślizgowe lub toczne.
24. Pęknięty kadłub maźnicy.
25. Obluzowanie śruby w połączeniu ostoi, części podwozia lub silników.
26. Brak lub uszkodzone urządzenie zabezpieczające układ hamulca lub silnik trakcyjny.
27. Nieprawidłowo działające urządzenia zderzne i cięgłowe.
28. W przypadku obsługi jednoosobowej nieprawidłowo działające urządzenie samoczynnego hamowania (czuwak) lub sygnalizacji kabinowej.
29. Nieprawidłowo działający lub uszkodzony pantograf.
30. Wadliwie pracujące lub zdekompletowane urządzenie ochrony przepięciowej, przeciążeniowej i zwarciowej.
31. Uszkodzony silnik trakcyjny.
32. Pęknięcie lub złamanie jednego zęba w przekładni zębatej.
33. Nieszczelna obudowa przekładni zębatej powodująca wyciekanie smaru.
34. Nieprawidłowo działające urządzenie chłodzenia silników i oporów rozruchowych.
35. Nieprawidłowo działająca przetwornica główna lub urządzenia ładowania baterii.
36. Nieprawidłowo działające urządzenie rozrządcze.
37. Uszkodzona lub wyczerpana bateria.
38. Nieczynna instalacja oświetlenia i ogrzewania.
39. Nieczynne wentylatory przewietrzania pomieszczeń z aparaturą WN.
Ponadto elektryczny pojazd trakcyjny nie mioże być wydany do -obsługi pociągu z brakiem wyposażenia w narzędzia, sprzęt przeciwpożarowy, BHP (tyczki uszyniające, izolacyjne, pas bezpieczeństwa, rękawice, kalosze) oraz inny sprzęt z obowiązującym wyposażeniem danej serii pojazdu.

Załącznik 2. 

Załącznik nr 5

tylna strona


Antykwariat i §