Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 254 z dnia 24 października 1959 r.
w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dla konwojentów wagonów służbowych nr Mw 27.

§ 1.

Zatwierdza się Instrukcję dla konwojentów wagonów służbowych nr Mw 27, która ukaże się w osobnym wydaniu książkowym.

§ 2.

Traci moc Instrukcja dla konwojentów wyznaczonych do obsługi wagonów służbowych, zatwierdzona zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 8 lipca 1926 r., a wprowadzona na
PKP rozporządzeniem Ministra Komunikacji Nr VI. 697/20/27 z dnia 21 maja 1927 roku (Dz.U. MK Nr 5 z 1927 r.).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 1960 r.

Nr CZW 5-23/35/59
Z up. MINISTRA
(mgr inż. T. Neumann)
Dyrektor Centralnego Zarządu Wagonów

WYKAZ
jednostek organizacyjnych, które otrzymują Instrukcję dla konwojentów wagonów służbowych do użytku służbowego.

Ministerstwo Komunikacji
1) Według obowiązującego rozdzielnika,
2) Biblioteka Ministerstwa Komunikacji.
Pozadyrekcyjne jednostki organizacyjne PKP.
1. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
2. Centralne Biuro Statystyki.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych.
1. Według obowiązującego rozdzielnika.
2. Biblioteka Okręgowa.
Jednostki organizacyjne podległe DOKP.
1. Oddziały Przewozów
2. Oddziały Trakcji
3. Oddziały Sieci i Zasilania
4. Wagonownie
5. Oddziały Drogowe
6. Oddziały Budynków
7. Oddziały Zabezpieczenia Ruchu i Łączności
8. Okręgowe Przychodnie Lekarskie
9. Obwodowe Przychodnie Lekarskie
10. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
11. Ośrodek Szkolenia Zawodowego
12. Stacje
13. Rejonowe Przychodnie Lekarskie
14 Punkty biblioteczne
15. Biblioteki zakładowe

WYKAZ
stanowisk pracy, na których oddzielne egzemplarze niniejszej Instrukcji powinny być przydzielone pracownikom do osobistego użytku służbowego

1. Starszy kontroler i kontrolerzy służb.
2. Starszy Instruktor, Instruktorzy służb.
3. Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej w DOKP
4. Kierownik oddziału utrzymania wagonów (oddziału wagonów służbowych).
5. Dyspozytor wagonowni.
6. Konwojent wagonu.

Instrukcja dla konwojentów wagonów służbowych

§ 1

Do dozoru nad wyposażeniem i działaniem wszelkich urządzeń w wagonach służbowych oraz do obsługi osób podróżujących w tych wagonach wyznacza się w wagonowniach konwojentów wagonów służbowych.

§2. 
Czynności konwojenta

1. Do czynności konwojenta należy:
1) przygotowanie wagonu do drogi pod względem wyposażenia i czystości,
2) dozór nad stanem wyposażenia, urządzeń wewnętrznych i czystością wagonu,
3) kulturalna obsługa pasażerów, jadących w wagonie służbowym, umiejętność przygotowania nakrycia do stołu i estetyczne podawania posiłku,
4) dokonywanie drobnych napraw w wewnętrznym wyposażeniu wagonu.
2. Przy wykonywaniu powierzonych mu czynności konwojent powinien przestrzegać obowiązujących go przepisów i instrukcji.
3. Konwojent powinien podać zwierzchnikowi wagonowni swój adres i powiadamiać go o każdej jego zmianie.
4. Przy wystąpieniu lub zwolnieniu ze służby konwojent obowiązany jest należycie zdać służbę i zwrócić znajdujące się w jego rozporządzeniu przedmioty będące własnością PKP i legitymację służbowa.

§3.
Zwierzchnicy konwojenta

Zwierzchnikiem konwojenta jest naczelnik wagonowni.
Do wydawania poleceń służbowych konwojentowi są uprawnieni kierownik oddziału napraw i utrzymania wagonów (lub oddziału wagonów służbowych) i dyspozytor wagonowni.
Konwojentowi mogą również wydawać polecenia podczas odbywania podróży służbowej zawiadowca stacji, dyżurny ruchu i kierownik pociągu, każdy z zakresu spełnianych funkcji służbowych.

§ 4.
Znajomość obowiązujących przepisów i instrukcji

Konwojent jest obowiązany:
1. znać szczegółowo i wykonywać postanowienia:
1) niniejszej instrukcji,
2) instrukcji R 14 PONSZ,
3) instrukcji Mw 29 dla smarownika wagonów,
4) instrukcji o sygnalizacji na PKP,
5) przepisów ruchu (w części dotyczącej konwojenta wagonu),
6) instrukcji M 8 o utrzymaniu w czystości i odkażaniu wagonów,
7) instrukcji M 17 o ogrzewaniu wagonów,
8) instrukcji o oświetlaniu wagonów,
9) przepisów RIC, PPW i PET (w częściach dotyczących obowiązków konwojentów),
10) przepisów R 28 o gospodarce wagonami osobowymi (w części dotyczącej obowiązków konwojenta) ,
11) przepisów o sanitarnym pogotowiu ratunkowym i udzielaniu pierwszej pomocy,
12) przepisów przeciwpożarowych i BHP,
2. posiadać umiejętność posługiwania się urzędowym rozkładem jazdy.
3. posiadać ogólną znajomość:
1) budowy wagonów, a zwłaszcza zestawów kół, łożysk osiowych, urządzeń cięgłowych i zderznych,
2) działania hamulca zespolonego i ręcznego, rodzajów ogrzewania i oświetlenia wagonów.

§ 5. 
Wyposażenie konwojenta

Przy objęciu służby konwojent otrzymuje do użytku służbowego za pokwitowaniem po jednym egzemplarzu potrzebnych mu instrukcji, niezbędne narzędzia, przedmioty i materiały.

§ 6.
Odpowiedzialność konwojenta.

Konwojent jest odpowiedzialny za ścisłe wy-wykonanie niniejszej instrukcji, a w szczególności:
1) za stan wyposażenia i czystości wagonu podczas pełnienia służby,
2) za całość i stan powierzonych mu narzędzi,
3) za sprawną obsługę podróżujących w wagonie służbowym.

§7.
Ubiór konwojenta.

Podczas pełnienia służby konwojent obowiązany jest do noszenia przydzielonego mu umundurowania (odzieży ochronnej), zaopatrzonego we właściwe odznaki służbowe.

§ 8.
Wyznaczanie i stawianie się na służbę.

Konwojent powinien stawić się na służbę w oznaczonym czasie, przynajmniej na 3 godziny przed odejściem pociągu, w stanie trzeźwym, wypoczętym, czysto i schludnie ubranym w mundur służbowy i zameldować się u kierownika oddziału rewizji technicznej i utrzymania wagonów (kierownika oddziału wagonów służbowych) lub dyspozytora wagonowni w celu objęcia wyznaczonej mu pracy.

§ 9.
Szczegółowe obowiązki konwojenta.

1. Obejmując służbę w wagonie konwojent jest obowiązany:
1) zapoznać się z wydanymi dyspozycjami odnośnie konwojowania wagonu służbowego,
2) sprawdzić stan czystości zewnątrz wagonu (pudło, podwozie, części biegowe),
3) sprawdzić stan czystości wewnątrz wagonu (ściany, sufit, szyby okienne, firanki, dywany, zastawa stołowa, bielizna stołowa i pościelowa i t.p.),
4) sprawdzić działanie urządzeń oświetlenia elektrycznego, ogrzewania, urządzeń radiowych oraz zgodność inwentarza wagonu ze spisem lub książką inwentarzową,
5) sprawdzić, czy w wagonie jest dostateczna ilość czystej bielizny pościelowej i stołowej, zastawy stołowej, wody, paliwa oraz naczyń kuchennych,
6) sprawdzić czy zamknięcia drzwi i szafek są w należytym stanie i czy są do nich właściwe klucze.
7) zgłosić się do kierownika pociągu, prosząc go o wpisanie swego nazwiska do raportu z jazdy.
2. W czasie podróży konwojent jest obowiązany:
1) dopilnować, aby z wagonu służbowego korzystały osoby wymienione w dyspozycji lub tacy pracownicy, co do których osoby wymienione w dyspozycji wyraziły zgodę na korzystanie z wagonu służbowego,
2) zebrać od osób jadących w wagonie legitymacje służbowe i bilety i zatrzymać je u siebie na czas trwania podróży w celu okazania ich osobom kontrolującym. W przypadkach wątpliwych co do ważności wspomnianych dokumentów konwojent wagonu powinien zwracać się o wyjaśnienie do kierownika pociągu,
3) wypełniać polecenia osoby, dla której wagon był wyznaczony oraz osób w nim jadących,
4) obsługiwać w razie potrzeby ręczny hamulec i stosować się do sygnałów podawanych przez drużynę konduktorską,
5) w razie zauważenia, że pociągowi grozi niebezpieczeństwo, przedsięwziąć wszystkie środki, aby tego niebezpieczeństwa uniknąć i jeżeli zajdzie potrzeba pociąg zatrzymać,
6) powiadamiać kierownika pociągu i rewidentów wagonów o każdym zauważonym uszkodzeniu wagonu, mogącym zagrażać bezpieczeństwu ruchu,
7) troszczyć się o należyty wygląd wewnętrzny wagonu i stan czystości, szczególnie umywalek i ustępów,
8) w okresie zimy umiejętnie obsługiwać urządzenia ogrzewcze, aby temperatura w wagonie wynosiła 1822° C,
9) zaopatrywać wagon w miarę potrzeby w wodę i opał.
Uwaga: za pobrane podczas drogi materiały do ogrzewania i oświetlenia wagonu, konwojent powinien wydać pokwitowanie ze swoim podpisem,
10) załatwiać wszelkie formalności dotyczące włączenia i wyłączenia wagonu do pociągu i z pociągu,
11) zwracać uwagę w zimie, aby stopnie wagonu były oczyszczone z lodu i posypane piaskiem,
12) podczas postoju pociągu na stacjach przejściowych i po przybyciu na stację końcową wytrzeć klamki i uchwyty przy drzwiach wyjściowych,
13) nie oddalać się od wagonu bez zezwolenia jadących w nim osób.
3. Konwojent wagonu ma prawo zajmować w wagonie służbowym jedynie ten przedział, który jest dla niego przeznaczony.
4. Konwojentowi wagonu zabrania się przewożenia jakichkolwiek przesyłek (bagaży), niestanowiących własności osób korzystających z przejazdu w wagonie służbowym.
5. Po przybyciu na stację końcową lub macierzystą konwojent jest obowiązany:
1) zgłosić dyspozytorowi wagonowni, starszemu rewidentowi lub majstrowi rewidentów albo kierownikowi oddziału wagonów służbowych wszystkie uszkodzenia i braki w wagonie, które wymagają usunięcia oraz żądać oczyszczenia wagonu z zewnątrz,
2) żądać doładowania akumulatorów do oświetlenia wagonu i napełniania gazem zbiorników gazowych,
3) oczyścić wagon wewnątrz tak, aby w każdej chwili był gotów do drogi,
4) uzupełnić zapas wody i węgla,
5) w okresie zimy piec ogrzewania wodnego oczyścić z popiołu,
6) pościel i bieliznę używaną wymienić, a czystą ułożyć na właściwym miejscu,
7) naczynia stołowe i kuchenne wymyć i czyste ustawić na właściwych miejscach,
8) ubikacje wagonu i umywalki dokładnie oczyścić,
9) zabezpieczyć przed zamarznięciem instalację ogrzewczą, a w wypadku konieczności wygaszenia pieca opróżnić zbiorniki wodne i sieć ogrzewczą z wody,
10) sprawdzić, aby w pobliżu pieca nie było jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, a wnętrze wagonu przygotować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
11) w przypadkach rażącego zanieczyszczenia wagonu lub zniszczenia inwentarza przez osoby jadące w wagonie złożyć pisemny raport swemu zwierzchnikowi, podając okoliczności i nazwisko osoby, która spowodowała to zanieczyszczenie,
12) nie opuszczać wagonu do chwili zdania go innemu konwojentowi lub wyznaczonemu do tego pracownikowi.
6. O przebiegu podróży służbowej konwojent wagonu składa swemu zwierzchnikowi na stacji macierzystej ustne sprawozdanie, przedkładając jednocześnie książkę życzeń i zażaleń. O poważniejszych wydarzeniach konwojent składa pisemny raport lub wpisuje meldunek do osobnej książki.
7. Konwojent wagonu powinien uczęszczać na szkolenia okresowe w myśl ustalonego planu zajęć.


Antykwariat i §