Spis Treści

Rozdział 1
Zadania naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków.§ l. Podstawowe zadania naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków
§ 2. Kontakty z władzami niekolejowymi
§ 3. Pełnienie służbyRozdział 2
Szczegółowe obowiązki naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków w zakresie realizacji zadań§ 4. Obowiązki w zakresie planowania robót.
§ 5..Obowiązki w zakresie utrzymania budynków i urządzeń
§ 6. Obowiązki w zakresie wykonywania robót remontowych oraz usuwania szkód górniczych
§ 7 Obowiązki w zakresie przygotowania budynków i urządzeń do przewozów letnich; jesiennych oraz na okres zimy.
§ 8. Obowiązki w zakresie estetyki i ogrodnictwa.
§ 9. Obowiązki w zakresie nadzoru nad budynkami niekolejowymi na obszarze kolejowym oraz na gruntach przyległych do obszaru kolejowego.
§ 10. Obowiązki w zakresie gospodarki materiałami, inwentarzem i środkami trwałymi
§ 11. Obowiązki w zakresie zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii
§ 12. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
§ 13. Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 14 Obowiązki w zakresie administrowania lokalami użytkowymi


Okólnik Ministerstwa Komunikacji Nr CD-3/87 z dnia 30 września 1987 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków D 14.

1. Ustala się do użytku służbowego Instrukcję dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków D 14, która stanowi załącznik do niniejszego okólnika. *)
2. W związku z postanowieniami niniejszego okólnika traci moc zarządzenie nr 154 Ministra Komunikacji z dnia 28 maja 1960 r w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dla zawiadowcy rejonu budynków D 14 (Biuletyn MK Nr 27, poz. 179).
3. Okólnik obowiązuje od dnia 1 marca 1988 r.

CD6a-222/3/86
Naczelny Dyrektor Utrzymania Kolei
mgr inż. J. Zalewski
*) oddzielnie wydany załącznik otrzymują tylko niektórzy adresaci Dz. Urz. MK według osobnego rozdzielnika.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję D 14 do użytku slużbowego:

1. Ministerstwo Komunikacji według obowiązującego rozdzielnika,
2. Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych wg obowiązującego rozdzielnika,
3. Rejony Przewozów Kolejowych, Dyrekcje Rejonów Przeładunkowych,
4. Oddziały: zasilania elektroenergetycznego, robót elektroenergetycznych, drogowe, budynków, robót budowlanych, zmechanizowanych robót drogowych, zmechanizowanych robót inżynieryjnych i podtorza, geodezyjne, usuwania szkód górniczych, automatyki i telekomunikacji, socjalne,
5. Lokomotywownie, samochodownie i wagonownie,
6. Stacje,
7. Pociągi zmechanizowanych robót, warsztaty oddziałowe, bazy napraw maszyn i sprzętu, sekcje (rejony) budynków, sekcje (odcinki) drogowe, sekcje (odcinki) budowy, rejony robót ogrodniczych.

II. Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują Instrukcję D 14 do osobistego użytku służbowego:

1. St. kontrolerzy I kontrolerzy służb techniczno-eksploatacyjnych PKP i służby socjalnej.
2. St. instruktorzy i instruktorzy służby drogowej i budynków (w Śląskiej DOKP),
3. Mistrzowie w sekcjach budynków (rejonach).

Rozdział 1
Zadania naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków.

§ 1.
Podstawowe zadania naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu)
budynków

1. Do zadań naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków należy w szczególności:
1) nadzór nad stanem technicznym budynków i budowli kolejowych w obrębie sekcji (rejonu),
2) współpraca przy opracowywaniu zadań planowych oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie mocy przerobowych na planowane roboty,
3) organizacja, kierownictwo i nadzór techniczny nad wykonaniem zadań,
4) rozdzielanie zadań między mistrzów i nadzorowanie właściwego rozdziału pracy między rzemieślników i robotników,
5) nadzór nad terminowością, sprawnością organizacyjną i jakością prac oraz koordynacja przebiegu robót i wykonania zadań,
6) współdziałanie z kierownikami innych jednostek (komórek) organizacyjnych wykonujących roboty na terenie sekcji (rejonu) oraz współudział w odbiorze wykonywanych robót,
7) nadzór nad robotami (z wyłączeniem robót inwestycyjnych) wykonywanymi przez przedsiębiorstwa (zakłady) spoza PKP w zakresie ustalonym właściwymi przepisami,
8) śledzenie wszystkich prowadzonych na terenie sekcji (rejonu) robót budowlanych pod względem prawidłowości zabezpieczenia placu budowy oraz zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie naczelnikowi oddziału budynków (zwanego dalej naczelnikiem oddziału),
9) podejmowanie niezbędnych środków w celu usunięcia powstałych na skutek klęsk żywiołowych, szkód górniczych, wypadków uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu budynków, urządzeń lub ich użytkowników oraz całości mienia kolejowego,
10) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych, maszyn i środków transportu w pełnej gotowości do pracy oraz nad maksymalnym i racjonalnym ich wykorzystaniem,
11) prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) czuwanie nad ciągłością zaopatrzenia w potrzebne urządzenia, maszyny, narzędzia i materiały w celu zapewnienia ciągłości pracy oraz nad utrzymaniem ich w granicach ustalonych norm,
13) zatwierdzanie kart zapisu,
14) inicjowanie usprawnień technicznych i organizacji pracy w celu systematycznego podnoszenia wykonawstwa robót na wyższy poziom organizacyjno-techniczny oraz czuwanie nad stosowaniem na stanowiskach roboczych właściwej organizacji pracy i norm pracy,
15) zapewnienie zatrudnionym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (instrukcjami) oraz przeprowadzanie instruktażu i wszechstronnej popularyzacji zagadnień bhp,
16) nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów o ochronie ppoż.,
17) szkolenie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, czuwanie nad zaopatrzeniem pracowników w potrzebne przepisy (instrukcje) oraz opiekowanie się pracownikami odbywającymi służbę przygotowawczą,
18) podejmowanie starań mających na celu nabór pracowników,
19) regulowanie i nadzorowanie pracy pracowników o indywidualnym przydziale pracy,
20) rozdział zadań między personel administracyjny sekcji (rejonu) i nadzór nad jego pracą,
21) realizowanie spraw socjalno-bytowych podległego personelu,
22) podejmowanie niezbędnych działań dla ochrony środowiska w zakresie dotyczącym sekcji (rejonu) budynków.
2. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków jest odpowiedzialny za:
1) dyscyplinę pracy pracowników sekcji (rejonu), właściwą gospodarkę czasem pracy oraz wykorzystanie podległego personelu zgodnie z jego kwalifikacjami,
2) wprowadzanie nowych metod pracy i postępu technicznego oraz zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w wykonywaniu zadań,
3. przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,
4) prawidłową gospodarkę środkami pracy oraz ochronę mienia PKP w zakresie dotyczącym sekcji (rejonu) budynków.

§ 2.
Kontakty z władzami niekolejowymi.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków obowiązany jest:
1) współdziałać oraz dostarczać informacji służbowych zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od naczelnika oddziału, organom prokuratury, wojskowym, milicji obywatelskiej, kontroli państwowej i inspekcji sanitarnej przy wykonywaniu przez te organy czynności urzędowych,
2) w razie zwrócenia się organów innych władz państwowych z jakimikolwiek żądaniami, niezwłocznie przedstawiać je naczelnikowi oddziału i postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

§ 3.
Pełnienie służby.

1. Naczelnika sekcji (zawiadowcę rejonu) budynków obowiązuje umiejętność wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych oraz znajomość materiałów używanych w budownictwie, obowiązujących norm robocizny i materiałów, narzędzi i sprzętu używanych do powyższych robót.
2. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków obowiązany jest znać dokładnie swój rejon działania, a szczególnie obiekty, które mogą być łatwo uszkodzone przez gwałtowne zjawisko atmosferyczne lub inne przyczyny.
3. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków powinien posiadać umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.
Wiedzę z tego zakresu powinien stale uzupełniać oraz stosować w kontaktach z podwładnymi.

Rozdział 2

Szczegółowe obowiązki naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków w zakresie realizacji zadań.

 

§ 4.
Obowiązki w zakresie planowania robót.

W zakresie planowania robót bieżącego i kapitalnego remontu naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek:
l) organizowania i brania udziału, w komisjach przeglądowych, wynikających z instrukcji D 82 i D83 oraz opracowywania i przedkładania naczelnikowi oddziału ,zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, danych uzyskanych przy przeglądach budynków i urządzeń, jak również brania udziału na polecenie naczelnika oddziału w innych komisjach kolejowych,
2) opracowywania zadań planowych dla sekcji (rejonu) na podstawie materiałów przedstawionych w protokołach z przeglądów wiosennych oraz zgłaszania naczelnikowi oddziału potrzeb przerobowych na roboty nie mające pokrycia w siłach własnej jednostki organizacyjnej,
3) wykonywanie na polecenie naczelnika oddziału wszelkiego rodzaju pomiarów i szkiców niezbędnych dla planowania robót oraz dla Innych potrzeb,
4) prowadzenie ewidencji zgłoszonych i stwierdzonych usterek oraz niezbędnej ewidencji budynków i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5.
Obowiązki w zakresie utrzymania budynków i urządzeń.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budnyków ma obowiązek:
1) czuwania nad stanem budynk6w i urządzeń oraz organizowania działalności utrzymania w taki sposób, aby niezwłocznie usuwać zauważone lub zgłoszone nawet drobne uszkodzenia,
2) wykonywania oraz egzekwowania od służb kolejowych eksploatujących obiekty właściwą realizację zabieg6w konserwacyjnych i napraw bieżących w zakresie ustalonymi przepisami,
3) zapobieganie awariom i ich usuwania zgodnie z obowiązującym trybem postępowania,
4) dopilnowanie, aby na wypadek awarii były przygotowane potrzebne do wymiany materiały wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, zgodnie z postanowieniami instrukcji o awaryjnych zapasach materiał6w służby drogowej,
5) dopilnowania, aby zawilgocenie oraz ewentualne zagrzybienie w budynkach było niezwłocznie usuwane,
6) prowadzenia paszportyzacji sieci podziemnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej.

§ 6.
Obowiązki w zakresie wykonywania robót remontowych
oraz usuwania szkód górniczych.

1. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek dopilnowania, aby wszystkie roboty były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wynikającymi z przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, instrukcji branżowej o remontach planowo-zapobiegawczych w budynkach kolejowych D 82 oraz instrukcji branżowej o remontach planowo-zapobiegawczych budowli kolejowych D 83, ponadto powinien postępować zgodnie z postanowieniami przepisów prawa lokalowego, prawa wodnego o ochronie środowiska.
2. W szczeg6lności naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek:
1) przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem potrzebnych
do robót materiałów, narzędzi i sprzętu mechanicznego w celu uniknięcia przestojów w pracy,
2) dopilnowania przestrzegania obowiązujących norm rozchodu robocizny i materiałów oraz kontrolowania prawidłowości zapisów w kartach zapisów i w miesięcznych dziennikach
robót,
3) kontrolowania robót prowadzonych przez podległe mu działki budowlane i zespoły pracownicze,
4) dbania o należytą organizację robót celem osiągnięcia najlepszych efektów pracy,
5) dopilnowania, aby w remontowanym obiekcie były wykonywane wszystkie potrzebne roboty i nie zachodziła potrzeba w krótkim odstępie czasu ponownego organizowania robót remontowych,
6) koncentrowania robót możliwie w sąsiednich obiektach dla lepszego wykorzystania transportu, zaplecza, łatwiejszego zaopatrzenia oraz ułatwienia nadzoru nad wykonywanymi robotami,
7) dopilnowania, aby plac budowy (remontowany obiekt) w trakcie prowadzenia robót gwarantował właściwe warunki bhp a po zakończeniu robót teren został uporządkowany oraz pozostałe (odzyskane) materiały przekazane do magazynu,
8) dokonywania udokumentowanego odbioru robót wykonywanych przez podległych pracowników, a szczególnie robót zanikających w remontowanych obiektach,
9) postulowania i kontrolowania robót konserwacyjnych i remontowych wykonywanych przez inne służby kolejowe w eksploatowanych przez nie obiektach,
10) kierowania osobiście robotami kapitalnego remontu oraz usuwania skutków szkód górniczych wykonywanych we własnym zakresie,
11) dopilnowania, aby w granicach sekcji (rejonu) budynków na robotach kapitalnego remontu oraz usuwania szkód górniczych, wykonywanych systemem zleconym był prowadzony
dziennik robót oraz księga obmiaru,
12) brania udziału w komisjach odbioru robót zleconych do wykonania przedsiębiorstwom, badania jakości i dokonywania pomiarów wykonanych robót a szczególnie robót zanikających.
3. Ponadto naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków obowiązany jest do:
1) brania udziału w komisjach przy odbiorze i przekazywaniu do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów, badania szczegółowo jakości i zgodności z dokumentacją techniczną wykonywanych robót, sprawdzania sprawności działania wykonywanych urządzeń jak np. piece, kominy, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne,
2) badania w okresie gwarancyjnym użytkowanych obiektów oraz dopilnowania sukcesywnego usuwania, przez wykonawcę robót, usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie gwarancyjnym.

§ 7.
Obowiązki w zakresie przygotowania budynków i urządzeń
do przewozów letnich i jesiennych oraz na okres zimowy.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek dopilnować doprowadzenia w wyznaczonych terminach do należytego stanu:
1) w zakresie przygotowania do przewozów letnich -budynków i urządzeń dostępnych dla podróżnych oraz otoczenia tych budynków i urządzeń. w szczególności budynków dworcowych,
peronów, ustępów dla podróżnych, ogrodzeń, urządzeń wody pitnej w budynkach dworcowych na podjazdach do dworców i na peronach, dróg dojazdowych do dworców i placów przydworcowych, zieleńców i kwietników, napisów orientacyjnych, budynków na szlakach,
2) w zakresie przygotowania do przewozów jesiennych -budynków i urządzeń mających styczność z przewozami ładunków w szczególności dróg dojazdowych do stacji, placów ładunkowych, ramp i magazynów towarowych, noclegowni drużyn konduktorskich i trakcyjnych, budynków nastawni, urządzeń wodociągowych, składów opału,
3) w zakresie przygotowania na okres zimowy -doprowadzenia do należytego stanu i zabezpieczenia od mrozu obiektów i urządzeń w szczególności kominów, pieców i trzonów kuchennych, urządzeń centralnego ogrzewania z dokonaniem próbnego palenia, budynków i urządzeń lokomotywowni, pokrycia dachów wszystkich budynków, rynien i rur spustowych, zabezpieczenia budynków od strat ciepła, zabezpieczenia od zamarzania przewodów
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach niedogrzewanych, studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych, kolumienek studziennych, hydratów i innych urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej, przeprowadzenia w odpowiednim terminie szkoleń palaczy c.o. małych kotłowni, obsługiwanych przez użytkowników i personel własny.

§ 8.
Obowiązki w zakresie estetyki i ogrodnictwa.

I. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek:
1) dopilnowania, aby wszystkie budynki i pomieszczenia w budynkach kolejowych, tereny kolejowe oraz drogi i place były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymane przez użytkowników w stanie czystości; w razie zaniedbania tego obowiązku należy powiadomić o tym naczelnika oddziału,
2) dopilnowania, aby nie były wznoszone przez użytkowników budynków kolejowych różnego rodzaju szpecące przybudówki budynki i ustawiane pudła wagonowe,
3) maskowania krzewami i pnączami obiektów szpecących tereny kolejowe, których rozebranie ze względów eksploatacyjnych jest chwilowo niemożliwe,
4) wykonywania na polecenie naczelnika oddziału dekoracji okolicznościowych,
5) dopilnowania, aby na terenach kolejowych nie były gromadzone odpadki, jak gruz, śmiecie, żużel itp.,
6) występowania z inicjatywą likwidowania szpetnych budek, pudeł wagonowych, ogrodzeń ze starych podkładów, postrzępionej siatki itp.,
7) troszczenia się o zewnętrzny wygląd budynków i niezwłocznie usuwać wszelkie zaniedbania w tym względzie, łącznie z przyczynami powodującymi przyspieszone procesy zniszczenia szczególnie elewacji,
8) dopilnowania opróżnienia we właściwym czasie śmietników i dołów kloacznych i nie dopuszczania do gromadzenia śmieci obok śmietników.
2. Ponadto, o ile na terenie sekcji (rejonu) budynków nie działa rejon robót ogrodniczych, naczelnik (zawiadowca) powinien:
1) inicjować zadrzewienie obszaru kolejowego,
2) troszczyć się o produkcję potrzebnej ilości materiału sadzeniowego \v szkółkach oraz w inspektach i szklarniach,
3) dopilnować wykonania we właściwym czasie i utrzymania w należytym stanie dekoracji kwiatowych (skrzynki kwiatowe, kwietniki).
4) dopilnować odpowiedniego pielęgnowania roślin na zieleńcach, przez kolejowe służby eksploatacyjne i użytkowników, którym te tereny podlegają,
5) sprawować nadzór nad wysadzaniem i uzupełnianiem żywopłotów odśnieżnych,
6) dopilnować terminowego opracowania rocznych planów zadań w zakresie robót ogrodniczych.

§ 9.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad budynkami niekolejowymi na obszarze kolejowym oraz na gruntach przyległych do obszaru kolejowego.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek:
1) dopilnowania. aby na obszarze kolejowym w granicach stacji, budynki i składy wznoszone przez instytucje niekolejowe i osoby prywatne były wykonywane jedynie po uzyskaniu zgody DOKP, ściśle według zatwierdzonych projektów oraz aby bez zezwolenia. DOKP nie dokonywano w nich żadnych zmian przeróbek ani dobudówek,
2) dopilnowania, aby wymienione w pkt 1 budynki i składy niekolejowe były należycie zabezpieczone od ognia i utrzymywane w stanie należytym pod względem wymagań technicznych oraz sanitarnych; w razie uchybień pod tym względem powinien zawiadamiać o tym naczelnika oddziału,
3) dopilnowania, aby na terenach kolejowych były przestrzegane przepisy dotyczące wznoszenia lub przebudowy składów materiałów łatwopalnych oraz innych budowli, wykonywania robót ziemnych (rowy, wykopy, itp.), zadrzewienia i zakrzewienia gruntów.

§ 10.
Obowiązki w zakresie gospodarki materiałami, inwentarzem
i środkami trwałymi.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków powinien:
1) prowadzić ewidencję środków trwałych, inwentarza i materiałów będących na stanie sekcji (rejonu) budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) przy podjęciu obowiązków, przejąć, a przy zwolnieniu ze służby lub przeniesieniu przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami środki trwałe, inwentarz i wszystkie materiały znajdujące
się w obrębie sekcji (rejonu) zarówno w magazynie, jak i przekazane działkom budowlanym,
3) dopilnować, aby materiały i inwentarz, maszyny i urządzenia
znajdujące się w sekcji (rejonie) budynków były przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w sposób zabezpieczający przed kradzieżą, zniszczeniem itp.,
4) składać z odpowiednim wyprzedzeniem, zapotrzebowania na niezbędne materiały budowlane wynikające z planowanych do realizacji robót,
5) zaopatrywać działki budowlane w materiały i inwentarz, odzież roboczą i ochronną oraz sprawdzać bieżąco stan i ilość znajdującego się na działkach inwentarza i materiałów i zawiadamiać niezwłocznie naczelnika oddziału o wszystkich zauważonych w tym względzie brakach; sprawdzenie to obowiązuje naczelnika sekcji (zawiadowcę rejonu) budynków również przy każdym przeniesieniu lub zwolnieniu ze służby mistrza kierującego działką,
6) przekazywać protokolarnie, na polecenie naczelnika oddziału przedsiębiorstwom wykonującym roboty remontowe, materiały budowlane i instalacyjne w ilościach podawanych przez oddział budynków oraz przyjmować protokolarnie od tych przedsiębiorstw materiały, które nie zostały użyte do robót i odzyskane w trakcie robót,
7) dopilnować, aby materiały i inwentarz wydawane z magazynu na roboty były należycie zabezpieczone od uszkodzeń i kradzieży,
8) dopilnować, aby odzyski materiałów przy robotach gospodarczych były uwidocznione w miesięcznych dziennikach robót,
9) prowadzić kontrolę inwentarza oraz rozchody i przychody materiałów w odpowiedniej dokumentacji zgodnie z rzeczywistym stanem i właściwymi przepisami,
10) dopilnować, aby drewno używane do robót było impregnowane odpowiednimi środkami zabezpieczającymi od zagrzybienia,
11) przestrzegać, aby czas zużyty przy transporcie, pracach ładunkowych i magazynowaniu materiałów był zgodny z obowiązującymi normami czasu pracy, a dla prac nienormowanych nie, przekraczał czasu niezbędnego dla wykonania zadania -określonego przez nadzorującego wykonanie robót,
12) kontrolować zgodność kart drogowych i pracy maszyn budowlanych.

§ 11.
Obowiązki w zakresie zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

1. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek stosować wszelkie środki zabezpieczające budynki i urządzenia od uszkodzeń przez ulewy, huragany, zaspy śnieżne, przepływ wysokich wód itp., a w szczególności powinien:
1) przed nastaniem okresu zimowego dokonać przeglądu konstrukcji dachowych większych obiektów i wątpliwe pod względem stanu technicznego zabezpieczyć w odpowiedni
sposób,
2) po przejściu dużych opadów usuwać śnieg z płaskich dachów stosując środki zabezpieczające od wypadku zatrudnionych na dachu pracowników.
2. W przypadku zaistnienia awarii, naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją o doniesieniach, przeprowadzaniu dochodzeń, rejestracji i analizie wypadków kolejowych R3, a w szczególności:
1) natychmiast udać się na miejsce awarii i powiadomić naczelnika oddziału lub inne władze stosownie do obowiązujących przepisów,
2) ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć miejsce awarii, aby nie dopuścić do ewentualnych wypadków z ludźmi i ustalić zakres robót niezbędnych do usunięcia skutków awarii,
3) w razie wypadków z ludźmi dopilnować, aby do czasu przybycia przedstawicieli organów upoważnionych do prowadzenia dochodzenia ślady wypadków nie zostały zatarte,
4) po protokólarnym ustaleniu zakresu zniszczeń lub uszkodzeń i załatwieniu formalności w związku z ewentualnym wypadkiem z ludźmi -niezwłocznie przystąpić do wykonania robót i doprowadzenia uszkodzonego obiektu do pierwotnego stanu.

§ 12.
Obowiązki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

1. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie zabezpieczenia budynków od pożaru oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej a w szczególności:
1) utrzymywania w należytym stanie sprzętu pożarowego i nie
dopuszczania do używania tego sprzętu do celów gospodarczych,
2) dopilnowania okresowego oczyszczania przewodów kominowych,
3) utrzymania w stanie bezusterkowym urządzeń wodociągowych i zabezpieczenia swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń, jak również do budynków,
4) utrzymywania w należytym stanie drabin i ław kominiarskich na budynkach oraz wszelkich urządzeń służących do zabezpieczenia mienia kolejowego od ognia,
5) nie dopuszczania do składowania przedmiotów i materiałów
łatwopalnych poza obrębem miejsc na ten ceł przeznaczonych,
6) dopilnowania, aby istniejąca na budynkach instalacja odgromowa była w należytym stanie,
7) dopilnowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz współdziałania w tym zakresie z właściwymi terytorialnie służbami ochrony ppoż.

§ 13.
Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków jest obowiązany zapewnić zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (instrukcjami).
2. W szczególności do obowiązków naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków należy:
1) sprawowanie pod względem bhp nadzoru nad stanem pomieszczeń i wyposażenia technicznego, zabezpieczenia ma szyn i urządzeń technicznych oraz stosowania narzędzi sprawnych technicznie,
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników, przepisów (instrukcji) bhp., w szczególności dotyczących prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz narzędzi,
3) organizowanie stanowisk roboczych w myśl założeń bhp, przystosowanie i prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed wypadkami oraz odpowiednie oznakowanie tablicami,
4) czuwanie nad właściwym zaopatrywaniem zatrudnionych pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej, jak również nad przechowywaniem i konserwacją
tej odzieży i sprzętu,
5) przeprowadzanie instruktażu zatrudnionych pracowników w zakresie bhp oraz popularyzowanie tych zagadnień,
6) przestrzeganie przepisów ochrony pracy w odniesieniu do zatrudnionych kobiet i młodocianych,
7) badanie przyczyn powstałych wypadków przy pracy, przeprowadzenie szczegółowych dochodzeń powypadkowych, podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych łącznie ze sporządzeniem właściwej dokumentacji,
8) dbanie o należyty stan i wyposażenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
9) dbanie o właściwe wyposażenie w leki apteczek pierwszej pomocy w podległych działkach i punktach do tego przewidzianych,
10) terminowe usuwanie uchybień i nieprawidłowości z zakresu bhp, stwierdzonych przez organa kontrolne,
11) współpracowanie z komórką organizacyjną koordynującą sprawy bhp w oddziale budynków w zakresie opracowywania i realizacji planów poprawy warunków bhp,
12) bieżące zaopatrywanie w aktualne przepisy bhp oraz przeprowadzenie w tym zakresie przeszkolenia podległych pracowników.

§ 14
Obowiązki w zakresie administrowania lokalami użytkowymi.

Naczelnik sekcji (zawiadowca rejonu) budynków ma obowiązek:
1) prowadzenia w stanie aktualnym ewidencji lokali użytkowych,
2) przekazywanie lokali użytkowych najemcom, z którymi zostały zawarte umowy najmu,
3) przyjmowania lokali użytkowych opróżnionych przez najemców i protokólarnego stwierdzania stanu tych lokali,
4) dopilnowania regulowania przez najemców lokali użytkowych czynszu i innych opłat, zgodnie ze stawkami ustalonymi w obowiązujących przepisach.


Antykwariat i §