Spis Treści
INSTRUKCJA
dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów.

Rozdział I.
Kontroler służby wagonów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ – 1.
Zakres działania i ogólne obowiązki.
§ – 2.
Stosunek do pracowników innych służb.
§-3
Zależność służbowa i siedziba.
§ – 4
Kwalifikacje ogólne i zawodowe.
§-5
Znajomość przepisów i instrukcji.
§-6
Uprawnienia.
§ -7.
Czynności biurowe, sprawozdania i wnioski.
§ -8
Obowiązki szczegółowe.
§ – 9
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw ogólnych wagonowni
§ – 10.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw finansowo – księgowych wagonowni.
§ – 11.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących urządzeń elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów oraz wózków akumulatorowych.
§ -12.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw technicznych wagonowni.
§ -13
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących gospodarki taborem.
§ -14
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania pracy kierowników komórek produkcyjnych wagonowni
§ – 15
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących urządzeń wagonowni.
§ -16
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących rewizji technicznej, napraw i utrzymania wag kolejowych.
§ – 17
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących napraw wagonów.
§ -18
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących wagonów służbowych.
§ -19
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących rewizji technicznej i utrzymania wagonów.
§ -20
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw konstrukcyjno-doświadczalnych wagonowni.
§ 21
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania pracy posterunków rewizji wagonów.
§ -22.
Obowiązki kontrolera w razie przeszkód w ruchu z powodu klęsk żywiołowych i wypadków kolejowych.
§ -23.
Wykonywanie prac na specjalne polecenie naczelnika zarządu wagonów.Rozdział II-gi.Starszy kontroler służby wagonów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ -24.
Zakres działania i ogólne obowiązki.
§ – 25.
Stosunek do pracowników innych służb.
§ -26.
Zależność służbowa.
§ -27.
Kwalifikacje ogólne i zawodowe.
§ -28.
Znajomość przepisów i instrukcji.
§ – 29.
Uprawnienia.
§ -30.
Sprawozdania i wnioski.Wyciąg z Biuletynu MK nr 34/60 r., poz. 239. Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 215 z dnia 11 lipca 1960 r. w sprawie zatwierdzenia “instrukcji dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonowej” – Mw. 55.
§ – 1.
Zatwierdza się do użytku służbowego “instrukcję dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonowej” nr Mw. 55, która ukaże się w osobnym -wydaniu.
§ – 2.
Zarządzenie wchodzi w życie iż dniem l stycznia 1961 roku.
Nr CZW. l -34/1/60Z upoważnienia MINISTRA:
(-) Mgr inż. T. Neumann.
Dyrektor Centralnego Zarządu Wagonów.


WYKAZ
jednostek organizacyjnych, które otrzymują instrukcję dla kontrolera i starszego (kontrolera służby wagonów – nr Mw-55 do użytku służbowego.

A. jednostki organizacyjne.
1. Ministerstwo Komunikacji – według obowiązującego rozdzielnika.
2. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
3. Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych – według obowiązującego rozdzielnika.
B. stanowiska pracy.
1. starsi kontrolerzy.
2. starsi instruktorzy.
3. kontrolerzy.
4. instruktorzy.

Projekt.
INSTRUKCJA
dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów.
Rozdział I. Kontroler służby wagonów
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ – 1.
Zakres działania i ogólne obowiązki.

1. Kontroler służby wagonów, zwany w dalszym ciągu “kontrolerem” jest pracownikiem zarządu wagonów. Zasadniczym zadaniem jego jest dokonywanie kontroli całokształtu pracy jednostek służby wagonów i podległych im oddziałów i posterunków liniowych, szczególnie w zakresie Utrzymania i wyposażenia taboru wagonowego, dokonywania napraw okresowych i bieżących, utrzymania oraz dokonywania napraw urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych wagonowni, utrzymania i naprawy wag i wózków akumulatorowych, przestrzegania w komórkach służby wagonów zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2. Działalność kontrolera powinna ześrodkowywać się szczególnie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu, regularnością biegu pociągów, z bezpieczeństwem pracy taboru i urządzeń mechanicznych i energetycznych służby wagonów, oraz z bezpieczeństwem pracy pracowników i ich fachowym przygotowaniem do pełnienia czynności służbowych w szczególności związanych bezpośrednio z ruchem pociągów.
3. Kontroler przeprowadza kontrolę pracy jednostek organizacyjnych służby wagonów w zakresie ogólnym, lub wydzielonych zagadnień, według ustalonego miesięcznego planu pracy, zatwierdzonego przez naczelnika zarządu, lub z jego upoważnienia przez starszego kontrolera służby. W nagłych przypadkach, na polecenie swoich zwierzchników, powinien kontroler przeprowadzać również kontrole doraźne.
4. Kontroler jest odpowiedzialny za właściwe i terminowe przeprowadzenie kontroli w wyznaczonych jednostkach. Wyniki jej powinien rzeczowo i obiektywnie przedstawić i omówić z kierownikiem kontrolowanej jednostki, lub zawiadomić go bezpośrednio po zakończeniu kontroli o stwierdzonych usterkach, wydanych poleceniach i postawionych wnioskach.
5. W czasie dokonywania następnej kontroli powinien kontroler sprawdzić, czy uprzednio stwierdzone usterki i niedociągnięcia zostały usunięte. W razie potrzeby powinien osobiście dopilnować ich bezzwłocznego usunięcia.
6. Kontroler powinien pracować według ustalonego planu pracy i z zasady przebywać na terenie podległych mu jednostek służby wagonów. Obecność swoją w zarządzie wagonów powinien ograniczyć do przygotowania sprawozdań z dokonanych kontroli, sporządzenia planu pracy, wzięcia udziału w naradach roboczych i konferencjach, oraz wykonania innych prac na polecenie naczelnika zarządu wagonów lub starszego kontrolera służby.
7. Jeżeli w zarządzie wagonów normowano więcej niż jedno stanowisko kontrolera, to powinien być dokonany pomiędzy nich podział pracy, przez przydzielenie każdemu odpowiedniej ilości jednostek służby wagonów do kontroli, albo też przez przydział pracy według posiadanych- przez nich specjalności.

§ – 2.
Stosunek do pracowników innych służb.

1. Kontroler służby wagonów współpracuje z kontrolerami innych służb, których odcinki kontrolerskie pokrywają się lub wchodzą w granice jego tereniu.
2. W razie ujawnienia przez kontrolera zaniedbań u pracowników innych służb, wpływających ma sprawność i prawidłowość pracy służby wagonów, jak np.:
nieprzestrzeganie instrukcji o pracy manewrowej – R-34, powinien zawiadomić o itym niezwłocznie zainteresowanego kontrolera danej służby, lub bezpośredniego zwierzchnika, któremu winny pracownik podlega.
3. Kontroler powinien zadość uczynić żądaniom innych służb w podobnych przypadkach i spowodować usunięcie zgłoszonych zaniedbań w pracy pracowników służby wagonów. Gdyby żądania te przekraczały jego kompetencje, wykraczały poza ramy kontroli, albo też stały na przeszkodzie inne poważniejsze trudności, kontroler powinien zawiadomić o tym zainteresowanego kierownika jednostki służbowej, lub starszego kontrolera służby wagonów, a nawet naczelnika zarządu.

§-3
Zależność służbowa i siedziba.

1. Kontroler służby wagonów podlega bezpośrednio starszemu kontrolerowi lub też naczelnikowi zarządu wagonów (w D.O.K.P. Olsztyn – naczelnikowi zarządu trakcji i wagonów) i od nich -powinien otrzymywać wskazówki, dotyczące sposobu i miejsca wykonywania czynności kontrolnych.
2. Jeżeli kontroler otrzyma polecenie służbowe bezpośrednio od dyrektora k.p. lub jego zastępcy – powinien wykonać je i zawiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego, (starszego kontrolera lub naczelnika zarządu).
3. Siedzibą kontrolera jest zarząd wagonów. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, dyrektor okręgu k.p. może na wniosek naczelnika zarządu wagonów wyznaczyć mu siedzibę w innej miejscowości.
4. Oddalanie się kontrolera z granic wyznaczonego odcinka kontrolerskiego może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego t. j. starszego kontrolera lub naczelnika zarządu.
5. W przypadku nagłego wyjazdu służbowego, wynikłego poza zatwierdzonym planem pracy, kontroler obowiązany jest zawiadomić o rodzaju i miejscu wykonywania swoich czynności starszego kontrolera lub naczelnika zarządu wagonów.

§ – 4
Kwalifikacje ogólne i zawodowe.

1. Kontroler powinien posiadać kwalifikacje i staż pracy, ustalone w schemacie etatowych stanowisk pracowników przedsiębiorstwa PKP, oraz złożony egzamin służbowy, przewidziany przepisami nr A.5.

§-5
Znajomość przepisów i instrukcji.

1. Kontroler służby wagonów powinien znać zasadnicze przepisy, dotyczące przedsiębiorstwa PKP, oraz wszystkie obowiązujące instrukcje służbowe, regulujące działalność służby wagonów.

§-6
Uprawnienia.

1. W czasie wykonywania czynności służbowych kontroler ma prawo wydawania poleceń i udzielania wskazówek w oparciu o obowiązujące przepisy, we wszystkich sprawach przewidzianych niniejszą instrukcją.
2. W razie stwierdzenia usterek i niedokładności zagrażających bezpieczeństwu ruchu czy też bezpieczeństwu pracy lub mogących spowodować znaczniejsze straty materialne dla PKP, kontroler powinien podjąć i zastosować niezwłocznie wszystkie środki potrzebne do ich usunięcia. O zastosowaniu takich środków kontroler powinien zawiadomić niezwłocznie starszego kontrolera lub naczelnika zarządu wagonów telefonicznie lub telegraficznie.
3. Kontroler może odsunąć od czynności służbowych na czas konieczny pracownika kontrolowanej jednostki w przypadku, gdy dalsze jego pozostawanie w służbie zagrażałoby bezpieczeństwu i ciągłości ruchu, lub w przypadku stwierdzenia, że pracownik popełnił czyn kolidujący z prawem, (objęty kodeksem postępowania karnego). O tymczasowym odsunięciu pracownika od! służby kontroler powinien niezwłocznie zawiadomić starszego kontrolera lub naczelnika zarządu wagonów, jak również właściwego zwierzchnika jednostki z poleceniem wyznaczenia na jego miejsce zastępcy.
4. Kontroler wszczyna dochodzenie służbowe przeciwko pracownikom jednostek organizacyjnych służby wagonów z własnej inicjatywy lub też na polecenie naczelnika zarządu wagonów, powiadamiając o prowadzonym dochodzeniu zwierzchnika służbowego pracownika, przeciwko któremu dochodzenie jest skierowane.
5. Kontroler ma prawo (zbierać i żądać potrzebne mu dane o pracy (kontrolowanych jednostek po uprzednim porozumieniu się z kierownikiem danej jednostki. Ma on również prawo wglądu do akt, dokumentów i zapisków oraz prawo badania w zakresie ustalonym niniejszą instrukcją wszystkich czynności jednostki organizacyjnej. Dostąp do akt specjalnych posiada kontroler tylko za każdorazowym osobnym upoważnieniem.
6. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych kontroler ma prawo do przejazdu środkami lokomocji PKP (zgodnie n, obowiązującymi przepisami, jak również może korzystać iż, (kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych, (telefon, telegraf itp.).

§ -7.
Czynności biurowe, sprawozdania i wnioski.

1. Kontroler powinien wykonywać czynności biurowe, wynikające z jego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Naczelnik zarządu wagonów powinien zapewnić kontrolerowi (regularne i terminowe zapoznawanie się z przepisami (dziennikami ustaw, zarządzeniami MK, dokp i innymi) i aktualnymi zmianami do tych przepisów.
3. Kontroler powinien składać starszemu kontrolerowi łut) naczelnikowi zarządu wagonów miesięczne sprawozdania ze siwej działalności służbowej w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca. Ponadto, w nagłych przypadkach lub po stwierdzeniu poważniejszych wydarzeń, kontroler powinien składać starszemu kontrolerowi lub naczelnikowi zarządu wagonów doraźne sprawozdania, niezwłocznie, zależnie od potrzeby, telefonicznie lub telegraficznie.
4. Kontroler powinien prowadzić dziennik wykonywanych czynności (załącznik 1) do którego należy wpisywać daty i (miejsca kontroli, przedmiot ich i zakres, wyniki, postawione wnioski i terminy (załatwienia, daty omówienia stwierdzonych usterek ze zwierzchnikiem kontrolowanej jednostki oraz daty ich usunięcia.
5. Kontroler powinien w miarę potrzeby informować kierowników działów w zarządzie wagonów o wynikach przeprowadzonych kontroli, oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień dla umożliwienia usunięcia wszelkich nieprawidłowości w pracy jednostek służby wagonów.

§ -8
Obowiązki szczegółowe.

Obowiązki w zakresie szczegółowego badania pracy kierowników komórek funkcjonalnych wagonowni przy szczegółowym (kontrolowaniu komórek funkcjonalnych wagonowni kontroler powinien wnikliwie analizować pracę kierowników tych komórek, a w szczególności czy:
a) biorą czynny udział w organizowaniu współzawodnictwa pracy oraz czuwają nad jego rozwojem,
b) biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu narad i wytwórczych,
c) udzielają podległym pracownikom wszechstronnej pomocy w zakresie ich pracy przez wyjaśnianie im przepisów i rozstrzyganie skomplikowanych zagadnień,
d) interesują się należycie zagadnieniem szkolenia pracowników,
e) wdrażają pracowników do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
f) poszczególne komórki wagonowni pobierają materiały w ilościach uzasadnionych istotną potrzebą i normami zużycia,
g) prowadzą bieżąco merytoryczną kontrolę dowodów zużycia materiałów,
h) kwity na pobranie materiałów z magazynu zaopatrzenia materiałowo-technicznego raz kwity zwrotu materiałów do magazynu sporządzanie są prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ – 9
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw ogólnych wagonowni.

Przy badaniu spraw ogólnych wagonowni kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy: a) roztaczana jest należyta opieka nad rozwojem kadr (dobór kandydatów do rezerwy kadrowej i jej ewidencja),
b) wykonywany jest należyty nadzór nad przestrzeganiem przepisów o dyscyplinie pracy,
c) są należycie przestrzegane przepisy o badaniach lekarskich na PKP,
d) prowadzona jest należycie przepisowa dokumentacja szkolenia pracowników,
e) prowadzona jest należycie ewidencja instrukcji i przepisów służbowych oraz czy zaopatrywanie w nie komórek organizacyjnych wagonowni dla poszczególnych pracowników dokonywanie jest zgodnie z rozdzielnikami.

§ – 10.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw finansowo – księgowych wagonowni.

Przy badaniu spraw finansowo-księgowych kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy:
a) prowadzona jest analiza wykonania planów finansowo-gospodarczych,
b) dokonywana jest merytoryczna kontrola dowodów rachunkowych przez właściwe komórki wagonowni,
c) prowadzona jest kontrola .zużycia materiałów przez komórki produkcyjne wagonowni,

§ – 11.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących urządzeń elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów oraz wózków akumulatorowych.

Przy szczegółowym badaniu (spraw dotyczących, urządzeń elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów oraz wózków akumulatorowych kontroler powinien zwracać uwagę czy:
a) przeprowadzane są okresowe badania urządzeń elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów,
b) prowadzona jest statystyka i analiza poważniejszych awarii w urządzeniach i instalacja elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów l czy podejmowane są właściwe środka zapobiegawcze,
c) analizowane są normy zużycia materiałów przy utrzymaniu i naprawie urządzeń elektrycznego oświetlenia i ogrzewania wagonów,
d) dokonywane są rewizje okresowe, naprawy bieżące oraz wymiana baterii akumulatorów, regulatorów, prądnic i aparatów radiowych w wagonach osobowych i służbowych,
e) przeprowadzane są próby akumulatorów oraz dokonywane są w probierni próby techniczne regulatorów, prądnic i aparatów radiowych,
f) prowadzona jest konserwacja i naprawa urządzeń napędowych do prądnic w wagonach,
g) prowadzona jest konserwacja i naprawa wózków akumulatorowych.

§ -12.
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw technicznych wagonowni.

Przy szczegółowym badaniu spraw /technicznych wagonowni kontroler powinien zwracać uwagę czy:
a) naprawy okresowe wagonów oraz rewizje okresowe urządzeń mechanicznych, elektroenergetycznych i kotłów stałych wykonywane są w określonych terminach,
b) wykonywany jest należyty nadzór nad gospodarką materiałową wagonowni,
c) prowadzona jest analiza zużycia materiałów,
d) prowadzona jest ewidencja urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych w wagonowni i na posterunkach liniowych,
e) prowadzona jest analiza awarii w urządzeniach mechanicznych, i elektroenergetycznych wagonowni oraz czy są z tego tytułu wyciąganie wnioski i stosowane środki zaradcze,
f) opracowywane są wnioski do planów finansowo-gospodarczych z zakresu bhp,
g) wykonywany jest należyty nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych, pomieszczeń, narzędzi pracy, instalacji elektrycznych i urządzeń sanitarnych wagonowni,
h) wykonywany jest należyty nadzór nad wyposażeniem miejsc pracy w urządzenia, odzież ochronną i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy i czy odbywa się pouczanie pracowników o celu i sposobach stosowania sprzętu ochronnego,
i) prowadzone jest szkolenie pracowników w zakresie niesienia pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, (zapobiegania pożarom i walki z, nimi oraz właściwego użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,
j) prowadzona jest sprawozdawczość z dziedziny bhp -oraz wypadków przy pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ -13
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących gospodarki taborem.

Przy badaniu spraw dotyczących gospodarki taborem kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy:
a) opracowany jest należycie i wykonywany plan, wycofywania wagonów do napraw okresowych,
b) ustalone są wspólnie z przedstawicielem dozoru technicznego terminy badania kotłów w wagonach ogrzewczych, czy prowadzona jest rejestracja tych .terminów i czy są one ściśle przestrzegane,
c) prowadzona jest należycie analiza wykorzystania taboru wagonowego,
d) prowadzone są w należyty sposób dochodzenia w -sprawach uszkodzeń taboru,

§ -14
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania pracy kierowników komórek produkcyjnych wagonowni.

Przy kontrolowaniu pracy komórek produkcyjnych wagonowni kontroler powinien wnikliwie analizować pracę kierowników tych komórek, a w szczególności czy:
1. a) kontrolują pracę swego oddziału i analizują jej wyniki pod! względem jakościowym i ilościowym,
b) czuwają nad racjonalnym i oszczędnym zużyciem i wykorzystaniem materiałów,
c) prowadzą instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania obowiązujących przepisów praktycznego wykonywania robót,
d) współpracują z referentem do spraw bhp w kierunku zagwarantowania, pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
e) czuwają nad należytym przestrzeganiem przepisów o dyscyplinie pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Kontroler powinien również kontrolować pracę majstrów stojących, na czele grup, realizujących zadania oddziałów, a w szczególności czy:
a) roztaczają należyty nadzór nad właściwą obsługą, wykorzystaniem i utrzymaniem maszyn i narzędzi,
b) wydają właściwe dyspozycje materiałowe oraz czuwają nad racjonalnym i oszczędnym zużyciem, materiałów,
c) kontrolują jakość wykonywanych napraw wagonów i urządzeń wagonowni oraz dokonują odbioru technicznego tych napraw,
d) pouczają podległych sobie pracowników w zakresie przestrzegania instrukcji, stosowania procesów technologicznych, norm jakościowych, warunków technicznych oraz prawidłowej obsługi urządzeń,
e) czuwają nad przestrzeganiem przepisów bhp. i ochrony przeciwpożarowej.

§ – 15
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących urządzeń wagonowni.

Przy szczegółowym badaniu spraw dotyczących urządzeń wagonowni kontroler powinien zwracać uwagę czy:
a) wykonywany jest należyty nadzór nad pracą i obsługą urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych wagonowni oraz czy właściwie są wykonywane okresowe naprawy tych urządzeń.

§ -16
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących rewizji technicznej, napraw i utrzymania wag kolejowych.

Przy szczegółowym badaniu spraw dotyczących rewizji, napraw i utrzymania wag kolejowych kontroler powinien zwracać uwagę czy:
a) opracowywanie są harmonogramy rewizji okresowych wag stałych i przenośnych, (wagonowych, wozowych i magazynowych),
b) legalizacja wag odbywa się w obowiązujących terminach,
c) prowadzona jest konserwacja i dokonywana legalizacja przyrządów pomiarowych oraz czy właściwie układa się w tym zakresie współpraca z powołanymi organami, (Urzędem miar i wag itp.).

§ – 17
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących napraw wagonów.

Przy badaniu spraw dotyczących napraw wagonów kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy:
a) wykonywanie okresowych przeglądów, bieżących i okresowych napraw wagonów odpowiada obowiązującym w tym zakresie przepisom,
b) przeprowadzana jest prawidłowo naprawa urządzeń oświetlenia i ogrzewania (za wyjątkiem elektrycznego) oraz naprawa urządzeń hamulcowych wagonów,
c) przygotowanie wagonów do przewozu podróżnych odpowiada obowiązującym przepisom.

§ -18
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących wagonów służbowych.

Przy badaniu spraw dotyczących wagonów , służbowych (utrzymania i naprawy wagonów) kontroler powinien szczególnie zwracać uwagę czy:
a) prowadzona jest kontrola stanu technicznego wagonów służbowych przed włączeniem ich do składu pociągu, jak również po przybyciu z drogi,
b) przeprowadzane są próbne jazdy z tymi wagonami przed i po naprawach okresowych, jak i przed włączeniem ich do składów pociągów, formowanych na podstawie przepisów R-14 oraz na specjalne zarządzenie MK,
c) prawidłowo dokonywany jest odbiór wagonów służbowych po naprawach okresowych,
d) prowadzona jest statystyka przebiegu wagonów służbowych,
e) opracowane są harmonogramy napraw -wagonów służbowych i czy są przestrzegane ustalone w nich terminy,
f) wagony służbowe są badane komisyjnie przed skierowaniem ich do napraw okresowych, a protokóły tych badań przekazywane są do zakładów naprawczych.

§ -19
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw dotyczących rewizji technicznej i utrzymania wagonów.

Przy badaniu spraw dotyczących rewizji technicznej i utrzymania wagonów kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy:
a) przeprowadzane są oględziny techniczne wagonów w składach pociągów przed odejściem i po przybyciu z drogi,
b) należycie są ogrzewane składy pociągów osobowych w okresie zimowym przed odejściem ,w drogę ze stacji początkowej,
c) należycie jest przeprowadzane oczyszczanie, mycie, dezynfekcja, i dezynsekcja wagonów oraz odpowiednie wyposażenie ich w drogę.

§ -20
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania spraw konstrukcyjno-doświadczalnych wagonowni.

Przy badaniu zagadnień konstrukcyjno-doświadczalnych w wagonowni kontroler powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:
a) wykonywane są należycie prototypy pomysłów racjonalizatorskich zakwalifikowanych do przeprowadzania prób,
b) wykonane prototypy poddawane są próbom praktycznym i opracowane szczegółowe analizy z przeprowadzonych prób, oraz czy są wysuwane wnioski, co do realnych korzyści z zastosowania ich w praktyce,
e) opracowywane są zmiany do pomysłów racjonalizatorskich w celu podniesienia ich przydatności i obniżenia kosztów, związanych z ich zastosowaniem.
d) dokonywane jest sprawdzanie wybranych procesów technologicznych przy naprawie wagonów i urządzeń mechanicznych służby wagonów oraz czy z wyników sprawdzenia wyciągane są właściwe wnioski.

§ 21
Obowiązki w zakresie szczegółowego badania pracy posterunków rewizji wagonów.

Przy badaniu pracy posterunków rewizji wagonów kontroler powinien w szczególności zwracać uwagę czy:
a) starszy rewident wykonuje należycie nadzór nad pracą przydzielonych mu posterunków rewizji wagonów,
b) prowadzi kontrolę racjonalnego zużycia materiałów do .utrzymania i naprawy bieżącej wagonów, (bez wyłączenia iż ruchu),
c) należycie są przeprowadzane oględziny techniczne wagonów w składach pociągów,
d) rewidenci należycie przyjmują i zdają składy (pociągów drużynom konduktorskim,
e) dokonywane są doraźne drobne naprawy wagonów bez wyłączenia z ruchu,
f) przeprowadzane są najeżycie oględziny wagonów po wyładunku, oczyszczeniu, odkażeniu it.p. oraz wybranych pod naładunek.

§ -22.
Obowiązki kontrolera w razie przeszkód w ruchu z powodu klęsk żywiołowych i wypadków kolejowych.

1. Kontroler powinien współdziałać ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w dokp. jak i poza kolejowymi oraz wszystkimi powołanymi organami w usuwaniu wszelkich przeszkód w ruchu, a szczególnie wywołanych klęskami żywiołowymi i wypadkami kolejowymi.
2. Jeżeli w takich przypadkach starszy kontroler lub naczelnik zarządu wagonów nie poleci inaczej, kontroler powinien udać się natychmiast na miejsce wypadku lub powstania przeszkody w ruchu i wykonywać zadania potrzebne do szybkiej A skutecznej pomocy ratunkowej, oraz przywrócenia normalnego ruchu pociągów.

§ -23.
Wykonywanie prac na specjalne polecenie naczelnika zarządu wagonów.

1. Kontroler powinien na polecenie naczelnika zarządu wagonów prowadzić dochodzenia służbowe w sprawach technicznych większego znaczenia.
2. W ramach każdorazowego osobnego upoważnienia kontroler powinien kontrolować stan prac nad przygotowaniem jednostek organizacyjnych służby wagonów do potrzeb obrony państwa.
3. Kontroler powinien brać udział w pracach komisji zwoływanych i działających na zasadzie osobnych przepisów i zarządzeń, których postanowienia przewidują współudział przedstawiciela służby wagonów, oraz na każdorazowe zarządzenie naczelnika zarządu -wagonów.

Rozdział II-gi.
Starszy kontroler służby wagonów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ -24.
Zakres działania i ogólne obowiązki.

1. Starszy kontroler służby wagonów, zwany w dalszym ciągu “starszym kontrolerem” jest pracownikiem zarządu wagonów, wyznaczonym do pomocy naczelnikowi zarządu w wykonywaniu nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych służby wagonów.
2. Starszy kontroler sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą kontrolerów. Do niego też należy organizacja i koordynacja ich pracy, uzgadnianie planów pracy kontrolerów przed ich zatwierdzeniem przez naczelnika zarządu wagonów oraz udzielanie wskazówek, dotyczących pracy kontrolerów w terenie.
3. Starszy kontroler w razie istotnej potrzeby przeprowadza kontrolę jednostek organizacyjnych służby wagonów, w których występują wyjątkowe niedociągnięcia w pracy,lub też stałe niedomagania. Działalność starszego kontrolera powinna szczególnie ześrodkowywać się na zagadnieniach, związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów i regularnością ich biegu, z bezpieczeństwem i bezawaryjnością w pracy taboru i urządzeń technicznych, trakcyjnych i warsztatowych oraz z bezpieczeństwem pracy pracowników i jak przygotowaniem fachowym do pełnienia czynności na zajmowanych stanowiskach.
4. Starszy kontroler obowiązany jest analizować miesięczne sprawozdania kontrolerów, wyciągać z nich właściwe wnioski, a następnie przedstawiać je naczelnikowi zarządu wagonów do rozpatrzenia i akceptacji.
5. Starszy kontroler współdziała z kierownikami działów w zarządzie wagonów nad usuwaniem niedociągnięć w pracy jednostek organizacyjnych służby wagonów. 6. W przypadkach wykonywania przez starszego kontrolera kontroli jednostek organizacyjnych służby wagonów, stosują się

§ – 25.
Stosunek do pracowników innych służb.

Starszy kontroler współpracuje ze starszymi kontrolerami i kontrolerami innych służb.

§ -26.
Zależność służbowa.

1. Starszy kontroler podlega bezpośrednio naczelnikowi zarządu wagonów.
2. Naczelnik zarządu wagonów może polecić starszemu kontrolerowi, poza ogólnymi obowiązkami wynikającymi z instrukcji, wykonywanie innych zadań, dotyczących nadzoru i kontroli całokształtu działalności służby wagonów, jak np.: przeprowadzanie ważniejszych dochodzeń i.t.p.
3. Jeżeli starszy kontroler otrzyma polecenie bezpośrednio od dyrektora okręgu kp. lub jego zastępcy, powinien je wykonać i zawiadomić o tym niezwłocznie naczelnika zarządu wagonów.

§ -27.
Kwalifikacje ogólne i zawodowe.

Starszy kontroler służby wagonów powinien posiadać kwalifikacje i staż pracy ustalone w schemacie etatowych stanowisk pracowników przedsiębiorstwa P.K.P. oraz egzamin służbowy przewidziany przepisami nr A 5.

§ -28.
Znajomość przepisów i instrukcji.

Starszego kontrolera obowiązuje znajomość przepisów i instrukcji w zakresie podanym w §-5-tym niniejszej instrukcji.

§ – 29.
Uprawnienia.

1. W razie stwierdzenia niedociągnięć w pracy jednostek organizacyjnych służby wagonów, starszy kontroler obowiązany jest żądać od właściwych zwierzchników służbowych ich usunięcia, jak również winien wnioskować sposoby zapobiegania tym niedociągnięciom na przyszłość.
2. W nagłych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu starszy kontroler ma prawo wydawania poleceń wszystkim pracownikom służby wagonów w obrębie całego okręgu k.p. a w przypadku, jeśli na miejscu zagrożenia niema, właściwego przedstawiciela innej służby, również pracownikom innych służb w granicach koniecznych do usunięcia zagrożenia.
3. Starszy kontroler ma prawo dostępu do akt, dokumentów, i zapisków w kontrolowanych jednostkach służby wagonów, oraz może badać wszystkie czynności tych jednostek i żądać potrzebnych wyjaśnień. Dostęp do akt specjalnych określają osobne przepisy.
4. Starszy kontroler otrzymuje od kierowników działów w zarządzie wagonów wszystkie informacje potrzebne mu do wykonywania kontroli jednostek d pouczeń personelu, ma prawo dostępu do akt, dokumentów i okólników, znajdujących się w aktach działów.
5. Starszy kontroler może zawiesić tymczasowo w służbie lub usunąć doraźnie od wykonywania czynności służbowych pracownika kontrolowanej jednostki służby wagonów (za wyjątkiem naczelnika wagonowni i jego zastępcy) w przypadku, gdy dalsze pozostawienie go w służbie zagrażałoby bezpieczeństwu i ciągłości ruchu, lub w przypadku stwierdzenia, że pracownik popełnił ciężkie nadużycie służbowe. W takim przypadku starszy kontroler powinien jednocześnie powiadomić zwierzchnika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o potrzebie wyznaczenia na jego miejsce odpowiedniego zastępcy, jeżeli wymaga tego dobro służby.
6. Potrzebę odsunięcia od pełnienia czynności lub tymczasowego zawieszenia w służbie kierownika kontrolowanej jednostki lub jego zastępcy, starszy kontroler powinien zgłosić niezwłocznie naczelnikowi zarządu wagonów.
7. Starszy kontroler wszczyna dochodzenia służbowe przeciwko pracownikom jednostek organizacyjnych służby wagonów z własnej inicjatywy lub na polecenie naczelnika zarządu wagonów, powiadamiając o prowadzonym, dochodzeniu zwierzchnika służbowego pracownika, przeciw któremu skierowane jest dochodzenie.

§ -30.
Sprawozdania i wnioski.

1. Starszy kontroler obowiązany jest składać naczelnikowi zarządu wagonów informacje i wnioski, dotyczące pracy służby wagonów.
2. Starszy kontroler powinien w miarę potrzeby informować kierowników działów zarządu wagonów o wynikach dokonanych kontroli przez kontrolerów jak i swoich i udzielać, im potrzebnych wyjaśnień dla umożliwienia usunięcia wszelkich nieprawidłowości w pracy jednostek organizacyjnych służby wagonów.Antykwariat i §