PRZEPISY
o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P. dla pracowników P. K. P. i ich rodzin

Zatwierdzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji
z dnia 4 grudnia 1929 r. Nr. P/3296/2/29 (Dz. U. M. K.
Nr. 1 z 1930 r. poz 3).

z uwzględnieniem poprawek zawartych w Dziennikach
Urz. M K. Nr. 4,5 13/1931
Nr. 23/1932
Nr. 26/1933
Nr. 4 i 29/1934
Nr. 49/1935
Nr. 13, 28, 46, 47/1936


SPIS RZECZY

§ 1. Rodzaj przejazdów i przewozów ulgowych.
§ 2. Rodzaj dokumentów upoważniających do przejazdów lub przewozów ulgowych.
§ 3 Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów i przewozów ulgowych.
§ 4 Bezpłatne bilety okresowe imiennie.
§ 5. Bezpłatne bilety okresowe bezimienne.
§ 6. Bezpłatne bilety jednorazowe imienne.
§ 7. Bilety żywnościowe.
§ 8. Bezpłatny przewóz bagażu lub ruchomości albo zwłok.
§ 9. Zaświadczenia uprawniające do bezpłatnego przejazdu do lekarzy kolejowych w sprawie porady, lub do zakładów leczniczych.
§ 10. Dowody tożsamości osoby oraz karty tożsamości osoby.
§ 11. Bezpłatne bilety tygodniowe.
§ 12. Zaświadczenia upoważniające do jednorazowego zakupu kolejowego biletu zniżkowego.
§ 13. Zaświadczenia jednorazowe na przewóz ruchomości za opłatą zniżoną.
§ 14. Ogłaszanie o zagubieniu lub kradzieży dokumentów przejazdowych i przewozowych i wydawanie wtórników.
§ 15. Klasy biletów przysługujące pracownikom poszczególnych grup uposażenia.
§ 16. Przejazd w pociągach pospiesznych.
§ 17. Stwierdzenie tożsamości osoby.
§ 18. Odpowiedzialność za nadużycia.
§ 19. Urzędy, upoważnione do wydawania dokumentów przejazdowych lub przewozowych.
§ 20. Opłaty.
§ 21. Przepisy końcowe.


POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Nr. A. 6.
PRZEPISY
o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P. dla pracowników P. K. P. i ich rodzin

§ 1.
Rodzaj przejazdów i przewozów ulgowych.

Przejazdy i przewozy ulgowe na Polskich Kolejach Państwowych należy rozróżnić ze względu na:
1) rodzaj ulg,
2) ich rozmiar i
3) czas trwania ich ważności, a mianowicie:
do 1) ze względu na rodzaj ulg dzieli się je na:
a) przejazdy ulgowe dla osób,
b) przewozy ulgowe bagażu,
c) przewozy ulgowe ruchomości, zwłok, okopowizny,
warzywa i produktów rolnych;
do 2) ze względu na rozmiar ulg dzieli się je na:
a) przejazdy i przewozy bezpłatne.
b) przejazdy i przewozy za opłatą zniżoną;
do 3) ze względu na czas trwania ważności i dzieli się je na: a) okresowe, b) jednorazowe.

§ 2.
Rodzaj dokumentów upoważniających do przejazdów lub przewozów ulgowych.

Dokumenty, upoważniające do przejazdów lub przewozów ulgowych są następujące:
1) Zaświadczenia na przejazd lub przewóz bezpłatny, które dzielą się na:
a) bilety okresowe imienne (§ 4)
b) bilety okresowe bezimienne (§ 5),
c) bilety jednorazowe imienne (§ 6),
d) bilety żywnościowe (§7),
e) (zaświadczenia na bezpłatny przewóz bagażu (§ 8-A), ruchomości (§ 8-B), zwłok (§ 8-C), okopowizny, warzywa i produktów rolnych (§ 8-D).
f) zaświadczenia, uprawniające do bezpłatnego przejazdu dla zasiągnięcia porady lekarskiej (§ 9),
g) bilety tygodniowe (§ 11).
2) Zaświadczenia na przejazd lub przewóz za opłatą zniżoną, które dzielą się na:
a) dowody tożsamości osoby (§ 10),
b) zaświadczenia upoważniające do jednorazowego zakupu kolejowego biletu zniżkowego (§ 12),
d) zaświadczenia jednorazowe na przewóz ruchomości za opłatą zniżaną (§ 13).

§ 3
Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów i przewozów ulgowych.

Do korzystania z dokumentów przejazdowych i przewozowych i na zasadach, wyszczególnionych w niniejszych przepisach uprawnieni są:
“Pracownicy etatowi, stali i praktykanci przedsiębiorstwu “Polskie Koleje Państwowe” (P. K. P.), objęci rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1-go stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa P. K. P. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 23), bez względu na czas ich służby, pracownicy umowni, miesięcznie płatni (kontraktowi), po upływie rocznej, nieprzerwanej służbie na P. K. P. pracownicy umowni, dziennie płatni (czasowi), po upływie dwuletniej nieprzerwanej służby na P. K. P.; wszystkich tych pracowników w dalszym ciągu niniejszych przepisów określa się nazwą “pracownicy”.
2) byli pracownicy oraz wdowy i sieroty po nich, pobierający ze Skarbu Państwa zaopatrzenie emerytalne, względnie wdowie lub (sieroce, albo dar z łaski, albo wreszcie odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku (rentę); Na podstawie § 13 p. 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1-go stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników (przedsiębiorstwa “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24) zarządzam co następuje: § l (1) Do korzystania z dokumentów przejazdowych i przewozowych po myśli § 3 p 2 “Przepisów o przejazdach i (przewozach ulgowych na P. K. P. i ich-rodzin” (Nr. A 6) uprawnieni są b. pracownicy stali, którzy bezpośrednio po zwolnieniu ich ze służby kolejowej otrzymali z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renty wypadkowe z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby zawodowej, doznanych z powodu służby kolejowej, a którzy posiadali prawo do ulg przejazdowych przed zwolnieniem ze służby i z prawa tego w chwili zwolnienia korzystali. Prawo to przysługuje również członkom rodzin wymienionych b. pracowników stałych (§ 3 p. 3 przepisów A 6) oraz pozostałym wdowom i (sierotom które bezpośrednio po ich śmierci otrzymały renty wdowie i sieroce wypadkowe.
(2) Postanowienia ustępu (1) mają analogiczne zastosowanie do b. kandydatów na pracowników etatowych, b. pracowników nieetatowych i b. pracowników próbnych, którzy otrzymali rentę wypadkową i zostali zwolnieni ze służby w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą zawodową, którym ulegli w czasie od 1-go stycznia 1934 r. do 31-go stycznia 1934 r.
3) członkowie rodzin osób wymienionych i pod 1) i 2). a mianowicie:
a) żony, żyjące z mężem w wspólności małżeńskiej,
b) dzieci ślubne, uprawnione i pasierby do 18 roku życia a poza tym rokiem życia, jeśli z powodu choroby lub ułomności fizycznych lub umysłowych niezdolne są do zarobkowania i są na całkowitem utrzymaniu osoby wymienionej pod 1) lub 2) lub odbywają studja w zakładach naukowych, w tym ostatnim przypadku nie dłużej niż do ukończenia 24 lat życia; jako zakłady naukowe uważać należy prócz uczelni państwowych także uczelnie prywatne, uznane przez Państwo.
Żonie emerytowanego pracownika, który zawarł związek małżeński już po przejściu w stan spoczynku i któremu przyznano na żonę dodatek ekonomiczny, służy prawo do ulg przejazdowych na czas wspólności małżeńskiej, a dzieciom zrodzonym z takiego związku jedynie do śmierci ojca;
4) stałe (nie “dochodzące”) sługi domowe osób wymienionych pod 1) i 2).
Pracownica P.K. P., której mąż jest również zatrudniony na P. K. P., ma prawo, wyboru korzystania z ulg przejazdowych, przysługujących jej jako pracownicy lub jako żonie pracownika. Pracownikom, pozostającym na urlopie bezpłatnym (§ 54 cytowanego pod 1 rozp. Rady Ministrów) oraz członkom ich rodzin nie służy prawo do korzystania z przejazdów i przewozów ulgowych; nie są wyłączeni od tego prawa członkowie rodzin pracowników, którzy otrzymali urlop bezpłatny z powodu wyboru do ciała ustawodawczego w charakterze posła lub senatora.
Do występowania z prośbą o udzielenie ulg dla osób wymienionych powyżej pod 3-a) i b) i 4) uprawnione są jedynie osoby wymienione pod 1) i 2) z tem uzupełnieniem, że w imieniu sierot bez ojca i matki, prawo to służy ich opiekunowi.

§ 4
Bezpłatne bilety okresowe imiennie.

Bilety okresowe imienne (§ 2 p. 1-a) wydaje się:
1) z ważnością na całą sieć P. K. P.
a) wszystkim pracownikom, którym służy prawo przejazdu w przedziałach I (klasy (§ 15 ust. 1) oraz
b) tym z pracowników wymienionych w § 3 p. l, którzy z tytułu swego stanowiska zmuszeni są często przedsiębrać podróże służbowe po całej Sieci P. K. P
2) z ważnością na część sieci P. K. P. tym z pracowników wymienionych w § 3 p. 1 którzy z tytułu swego stanowiska zmuszani są często przedsiębrać podróże służbowe, w zależności od tego, jakiej części sieci one dotyczą,
3) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1, którzy mieszkają poza stałem miejscem pracy i celem przejazdu do służby muszą posługiwać się pociągami, na odcinki od miejscowości zamieszkania do miejsca pełnienia służby, jednakowoż na odległość nieprzekraczającą 100 km.,
4) pracownikom wymienianym w §3 p. l i członkom ich rodzin, jeżeli zmuszeni są z powodu choroby na polecenie lekarza kolejowego przez dłuższy przeciąg czasu poddawać się badaniom lekarskim lub leczniczym zabiegom w szpitalu, w klinice, w kąpielach i t.p, na odcinku od miejsca ich zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się przychodnia lekarza względnie szpital, klinika, zakład kąpielowy i t.p.,
5) dzieciom i sierotom wyszczególnionym w § 3 p. 3-b. dojeżdżającym do szkół oraz na praktykę rzemieślniczą lub inną, na odcinki od miejsca ich zamieszkania do miejscowości, w której (znajduje się szkoła wzgl. w której odbywają tę. praktykę, jednakowoż na odległość nieprzekraczającą 100 km. Bilety imienne, wymienione w tym punkcie (bilety szkolne), wydaje się wyłącznie na klasę trzecią,
6) studentom wyższych i średnich, zakładów naukowych, przyjętym na P. K. P. na praktykę letnią na odcinka, na których studenci ci odbywają tę praktykę. Niezbędność wydania biletu musi być uznana przez właściwą Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych.
Bilety te wydaje się na klasę II -gą.

Biletów wymienionych powyżej pod 3) nie wolno wydawać na czas dłuższy niż na 1 rok; biletów wymienionych pod 4) nie na dłużej, niż na czas nieodzownego leczenia; biletów wymienionych pod 5) nie na dłużej niż trwa rok szkolny; biletów wymienionych pod 6) nie dłużej niż trwa praktyka letnia.

§ 5.
Bezpłatne bilety okresowe bezimienne.

Bilety okresowe bezimienne (§ 2 p. 1-f) na przejazd po całej sieci Polskich Kolei Państwowych, lub jej części wydaje się urzędom kolejowym dla: wyjazdów służbowych pracowników, wymienionych w. § 3 p. 1, którzy nie posiadają bezpłatnych biletów imiennych (§ 4). Znajdujący się przy biletach tych notatnik winien być każdorazowo wypełniony przez urząd, wydający pracownikowi bilet do użytku, otrzymujący go zaś pracownik powinien równocześnie podpisać się w notatniku atramentem.

§6
Bezpłatne bilety jednorazowe imienne.

Bilety jednorazowe imienne (§- 2 p. 1-c) wydaje się na przejazd jednorazowy w obrębie sieci P. K. P. w pewnym określonym kierunku, a mianowicie:
1) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1, delegowanym w sprawach służbowych,
2) pracownikom, wymienionym w § 3 p. 1 jakoteż ich rodzinom i służbie domowej w razie przyjęcia lub zwolnienia pracownika albo przeniesienia go na inne stanowisko służbowe, wreszcie przeniesienia go w stan spoczynku. Nie dotyczy to pracowników, zwolnionych ze służby za karę.
3) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1 wyjeżdżającym na jakikolwiek urlop, tudzież w dni wolne od pracy.
4) pracownikom w czynnej służbie, którym zasadniczo wedle § 3 p. 1 nie służy prawo do ulg przejazdowych, na wyjazd z okazji świąt: Bożego Narodzenia; Wielkiejnocy, Zielonych Świąt, Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, pozatem na wyjazd na urlop wypoczynkowy,

5) członkom rodziny (§ 3 p. 3-a i b) pracowników wymienionych (w § 3 p. 1, wyjeżdżającym w sprawach osobistych, w ilości nie większej niż trzy bilety rocznie, wystawione wspólnie dla całej rodziny.
W razie przewozu dzieci do lat 10-ciu wraz z piastunką pracownik ma prawo do uzyskania również dla niej bezpłatnego przejazdu w granicach powyższych trzech biletów.
6) studentom wyższych średnich zakładów naukowych, przyjętych na P. K. P. na praktykę letnią, od miejscowości zamieszkania do miejsca wyznaczonej praktyki i z powrotem po ukończeniu praktyki.
7) osobom wymienionym w § 3 p. 2 nie więcej jednak niż dwa, wspólnie dla całej rodziny wystawione bilety rocznie.
Bilety jednorazowe ważne są w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia.
Bilety, których termin ważności upłynął, mogą być prolongowane najwyżej, na trzy miesiące i to tylko w granicach roku kalendarzowego, w którym bilet był wystawiony.
Na podstawie bezpłatnego biletu jazda może być dwa razy przerwana, zarówno podczas podróży do stacji docelowej jak podczas podróży powrotnej za zgłoszeniem przerwy u dyżurnego ruchu bezzwłocznie po przyjeździe pociągu.

§ 7.
Bilety żywnościowe.

Pracownicy, wymienieni w § 3 p. 1 zamieszkali w miejscowościach znajdujących się zdała od większych ośrodków handlowych, otrzymują bilet żywnościowy (§ 2, p. 1-d) w formie książeczki, upoważniający ich, lub jednego z członków ich rodziny, albo ich sługi nie częściej niż 2 razy na miesiąc do przejazdu klasą III od miejsca zamieszkania do najbliższego większego ośrodka handlowego. Wspomniane większe ośrodki handlowe, oraz stacje kolejowe, przydzielone do każdego z nich, wyznacza właściwa Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w swoim okręgu i ogłasza je w Dzienniku Zarządzeń. Pracownicy, zamieszkali na stacjach, uznanych za większe ośrodki handlowe, nie mogą korzystać z biletów żywnościowych.

§ 8
Bezpłatny przewóz bagażu lub ruchomości albo zwłok.
A. Bezpłatny przewóz bagażu.

Zaświadczenia na bezpłatny przewóz bagażu o wadze ponad 30 kg i do 500 kg, wydaje się pracownikom, wymienionym w § 3 p. 1 przy ich powołaniu do służby, przeniesieniu, zwolnieniu lub przeniesieniu w stan spoczynku.Do tych zaświadczeń nie mają prawa pracownicy zwolnieni ze służby za karę.
Pracownicy, którzy z powyżej określonej ulgi korzystali, nie mają w tym wypadku prawa do bezpłatnego przewozu ruchomości, określonego poniżej pod B.
Bilety okresowe imienne (§ 4), okresowe bezimienne (§ 5) i jednorazowe imienne (§ 6) uprawniają właściciela każdorazowo do bezpłatnego przewozu bagażu wagi 30 kg na każdą osobę wymienioną w bilecie. Prawo do bezpłatnego przewozu bagażu winno być uwidocznione na danym bilecie.

B. Bezpłatny przewóz ruchomości.

Zaświadczenie na bezpłatny przewóz ruchomości wydaje się pracownikom, wymienionym w § 3 p. 1, w razie przyjęcia ich do służby, przeniesienia, zwolnienia, albo przeniesienia w stan spoczynku, nie więcej niż na 1 wagon o sile nośnej 15 ton. Nie dotyczy to pracowników zwolnionych ze służby za karę.
Prawo do takiego samego przewozu służy również jednorazowo wdowom i sierotom po tych pracownikach, Pracownikom, którzy chcą przewieść swoje ruchomości w wozie meblowym, może być przyznany bezpłatny przewóz wozu meblowego tak z meblami, jak próżnego.
Przy przesiedleniu służy pozatem pracownikowi prawo do bezpłatnego przewozu należących do niego zwierząt domowych i plonów rolnych o łącznej wadze do 15 ton.
Do składania podań o przewóz rzeczy obowiązuje jednoroczny termin od daty przyjęcia do służby, przeniesienia, zwolnienia, przeniesienia w stan spoczynku lub śmierci pracownika.

C. Bezpłatny przewóz zwłok.

Zwłoki osób, wymienionych w § 3 pp. 1, 2 i 3 są przewożona bezpłatnie.

D. Bezpłatny przewóz okopowizny, warzywa i produktów rolnych.

Osobom wymienionym w § 3 p. l i 2 w czasie między 1/IX a 31/XII każdego roku przysługuje prawo do bezpłatnego przewozu okopowizny, warzywa i produktów rolnych, tudzież ich przetworów: mąki, kaszy i krup, oraz owoców w (stanie surowym; w szczególności pracownikom mającym co najmniej 3 członków rodziny do 600 kg wagi, pracownikom mającym 1 lub 2 członków rodziny do 400 kg wagi a samotnym prowadzącym własne gospodarstwo do wagi. 200 kg.

§ 9.
Zaświadczenia uprawniające do bezpłatnego przejazdu do lekarzy kolejowych w sprawie porady, lub do zakładów leczniczych.

Pracownicy wymienieni w § 8 p. 1, oraz członkowie ich rodzin (§ 3 p. 3-a i b), jakoteż emerytowani pracownicy etatowi, kandydaci i nieetatowi i(§ 1 rozp. Rady Ministrów z dnia 8/VII, 1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 447), emeryci jednak z wyłączeniem członków ich rodzin, udający się do lekarza rejonowego na podstawie zaświadczenia zwierzchnika służbowego, lub do lekarza specjalisty, wzgl. do zakładów leczniczych na podstawie zaświadczenia lekarza rejonowego uprawnieni są do bezpłatnego przejazdu do miejscowości, w której ordynuje lekarz rejonowy lub lekarz specjalista, względnie znajduje się (zakład leczniczy i z powrotem, pociągiem osobowym tej klasy, jaka przysługuje tym pracownikom w myśl § 15.

§ 10.
Dowody tożsamości osoby oraz karty tożsamości osoby.

Dowody tożsamość osoby wydawane w formie książeczki i zaopatrzone fotografią właściciela, uprawniają osobę wymienioną w niej do każdorazowego zakupienia kolejowego biletu zniżkowego. Do posiadania takiego dowodu tożsamości osoby, którego ważność musi co roku być potwierdzona, uprawniane są osoby, wymienione; w § 3 pp. 1, 2 i 3 oraz dzieci po ukończeniu 7 roku życia. Pracownicy nie mający dwóch lat służby, nie posiadający skutkiem tego prawa do dowodu tożsamości osoby oraz sługi domowe (§ 3 p. 4) otrzymują celem legitymowania się przy przejazdach karty tożsamości osoby zaopatrzone w fotografię właściciela (format wizytowy na kartonie). Karty te bez osobnych zaświadczeń migowych nie uprawniają do kupna jakichkolwiek biletów zniżkowych. Do jednorazowych przejazdów ulgowych osób, wymienionych w § 3 stosuje się tabelę opłat ze zniżką specjalną (tab. 9), która zawarta jest w załączniku do cz. II taryfy osobowej (T. O. II)

§ 11,
Bezpłatne bilety tygodniowe.

Bezpłatne bilety tygodniowe wydawane są wyłącznie na III kl. pracownikom nie mającym dwóch lat służby i nieposiadającym dowodów tożsamości osoby, a mieszkającym poza miejscem swego zatrudnienia i dojeżdżającym do służby na odległość nie przekraczającą 100 km. Bilety powyższe upoważniają w terminie ich ważności i na oznaczonym w nich odcinku do przejazdu tylko w dnie powszednie. Bilety te uprawniają do jazdy w niedzielę i święta, jeżeli na nich umieszczono dopisek: “ważny na niedzielę i święta”.

§ 12.
Zaświadczenia upoważniające do jednorazowego zakupu kolejowego biletu zniżkowego.

Zaświadczenia imienne, upoważniające do jednorazowego zakupu kolejowego biletu zniżkowego po cenie ustanowionej dla pracowników kolejowych, są wydawane wymienionym w § 3 p. 4 sługom domowym pracowników nie częściej niż raz na miesiąc. Przejazdy sług, przyjętych do służby i z niej zwolnionych zalicza się do wymienionej w poprzednim ustępie ogólnej ilości dwunastu biletów rocznie.
Bilety dla sług wstępujących na służbę i z niej występujących ważne są bez okazania karty tożsamości osoby.
Na podstawie zaświadczeń, przewidzianych w niniejszym §-fie jazda może być dwa razy przerwana zarówno podczas podróży do stacji docelowej, jak podczas podróży powrotnej.
Jeżeli posiadacz biletu zamierza skorzystać z tego uprawnienia, powinien wykupić bilet do stacji pośredniej, w której chce się zatrzymać; a która leży na drodze docelowej. Tak samo powinien postąpić, jeżeli zamierza przerwać podróż powrotną. Ustęp przedostatni § 6 ma w niniejszym przypadku analogiczne zastosowanie.

§ 13.
Zaświadczenia jednorazowe na przewóz ruchomości za opłatą zniżoną.

Pracownikom wymienionym w § 3 p. 1 oraz członkom ich rodzin, wyjeżdżających na letnisko, służy prawo raz w roku do przewozu jako bagaż ręczny rzeczy domowych według każdej taryfy gospodarczej, licząc po 100 kg na osobę, nie więcej jednak niż 500 kg na rodzinę.

§ 14
Ogłaszanie o zagubieniu lub kradzieży dokumentów przejazdowych i przewozowych i wydawanie wtórników.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych zamieszcza ogłoszenia o zagubieniu lub kradzieży dokumentów, upoważniających do przejazdów i przewozów ulgowych w Okólnikach, wydawanych w tym celu w dniu 1-go i 15-go każdego miesiąca, a wystosowanych do zainteresowania personelu. W miejsce zagubionych lub skradzionych biletów okresowych (§ 4 i 5), dowodów i kart tożsamości osoby (§ 10) oraz biletów żywnościowych (§ 7) , wydaje się ich wtórniki na prośbę pracownika. Wtórniki dowodów tożsamości osoby i biletów żywnościowych wydaje się po upływie 6 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o ich zgubie lub kradzieży w okólniku, zaś karły tożsamości osoby oraz wtórniki kart tożsamości osoby zaraz po zgłoszeniu pracownika o ich zgubie lub kradzieży.

§ 15.
Klasy biletów przysługujące pracownikom poszczególnych grup uposażenia.

Pracownikom wyszczególnionym w § 3 p. 1 zaliczonym do VI-ej grupy uposażenia wyłącznie służy prawo do biletów na przejazd bezpłatny, lub ulgowy w przedziałach I-ej klasy, zaliczonym do grupy uposażenia: VII, VIII i IX, a jeżeli chodzi o pracowników nieetatowych, do odpowiadającej tym grupom pod względem wysokości uposażenia kategorii płac, w przedziałach II klasy, wreszcie pozostałym w przedziałach III klasy. (1) Przedłuża się z dniem 1-go lutego 1934 r. moc obowiązującą następujących rozporządzeń i przepisów służbowych wraz z późniejszemi zmianami i uzupełnieniami: (22) Nr. P. 3296/2/29 z dnia 4 grudnia 1929 r. w sprawie przepisów o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P. dla pracowników P.K.P. i- ich rodzin (Nr. A. 6), Dz. Urz. M. K, Nr. 1, poz. 3 z 1930 r.) przyczym postanowienia § 15 przepisów oraz rozporządzeń, dotyczących klasy przejazdu, zachowują nadal moc obowiązującą. W przypadkach gdy klasa przejazdu jest uzależniona od posiadanej grupy uposażenia, należy przyznawać prawo- przejazdu w pierwszej klasie pracownikom od 5 grupy uposażenia wzwyż, w II klasie pracownikiem w grupach uposażenia od 9-6, w III klasie, zaś wszystkim innym pracownikom. Pracownicy i członkowie ich rodzin, korzystają nadal z prawa przejazdu kolejami w klasie która im przysługiwała do dnia 31 stycznia r. b. o ileby klasa przejazdu, przysługująca po l lutym b. r., miała być niższa od dotychczasowej.
Jednocześnie – z zachowaniem mocy obowiązującej § 13 przepisów Nr. A 6, punktu 22 rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 10.11.1934 r. Nr. P. U .I/7/7/34 (Dz. Urz. M. K. Nr. 4, poz. 28) tudzież innych rozporządzeń dotyczących klasy przejazdu – przyznaje pracownikom, mianowanym na stanowiska ustawowe, na które wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub równocześnie (średnie), a posiadającym grupę uposażenia 10 lub niższą, prawo przejazdu w klasie II, praktykantom, posiadającym wyższe i gimnazjalne lub równorzędnie (średnie) wykształcenie, oraz pracownikom umownym, miesięcznie płatnym (kontraktowym), posiadającym wyższe i gimnazjalne lub równorzędnie (średnie) wykształcenie zatrudnionym na stanowisku lub obowiązującym służbę przygotowawczą – na stanowiska, na które wymagane jest wykształcenie wyższe, gimnazjalne lub równorzędnie (średnie) a opłacanym według grupy uposażenia 10 lub niższej – prawo przejazdu w klasie II. Członkowie rodzin pracownika mają prawo do biletów, tej samej klasy, która przysługuje w myśl pierwszego ustępu niniejszego §-u pracownikowi.
Emerytowanym pracownikom służy prawo do biletów tej klasy, która, się im należała bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku służbowego. Wdowy i sieroty po pracownikach uprawnione są do biletów tej klasy, z której korzystał ostatnio za życia pracownik. Pracownicy kolejowi wszystkich trzech byłych zaborów, którzy przed l lipca 1920 r. byli w służbie P. K. P. i zajmowali wtedy takie stanowiska służbowe, które na mocy przepisów o ulgach przejazdowych danego państwa zaborczego uprawniało do biletu wyższej klasy niż według niniejszych przepisów, zatrzymują wraz z rodzinami nadal to prawo. Od korzystania z tego prawa są wyłączeni pracownicy, którzy zostali usunięci w drodze dyscyplinarnej ze stanowiska, dającego prawo do wyższej klasy, pracownicy którzy wyrazili zgodę na przeniesienie na inne stanowiska, nie dające prawa do wyższej klasy, oraz pracownicy, którzy mieli przerwę w służbie na P. K. P., po przerwie zaś zostali przyjęci na stanowisko niższe, niedające prawa do wyższej klasy. “Przejście do klasy wyższej z biletem ulgowym jest dozwolone za dopłatą różnicy ceny odnośnych biletów, obliczonej według tabeli opłat ulgowych, jeżeli dowód tożsamości osoby podróżnego (pracownika, emeryta, członka rodziny) uprawnia do przejazdu w klasie wyższej, natomiast według tabeli opłat normalnych, jeżeli dowód tożsamości nie daje prawa do ulgowego przejazdu w klasie wyższej. W obu przypadkach dopłaty uiszczą się bądź w pociągu, bądź w kasie biletowej. Przejście do klasy wyższej z biletem bezpłatnym jest dozwolone za uiszczeniem różnicy cen odnośnych biletów na przejazd jednorazowy, obliczonej według tabeli opłat normalnych, przyczyni posiadany bilet bezpłatny uważa się za bilet normalny danej klasy”.

§ 16. Przejazd w pociągach pospiesznych.

Bilety okresowe zarówno imienne (§ 4) jak bezimienne (§ 5) są ważne na pociągi pospieszne.
Bilety bezpłatne jednorazowe ważne są zasadniczo na przejazd tylko w pociągach osobowych. Na pociągi pospieszne wydaje się bilety bezpłatne wyjątkowo w przypadkach takich, jak krótki urlop pracownika lub konieczność nagłego wyjazdu np. choroba w rodzinie. Jeżeli bilet ma mieć ważność na pociąg pospieszny, powinien być na nim umieszczony dopisek “ważny na pociągi pospieszne”. W przypadkach posiadania biletu bezpłatnego na pociąg osobowy, przejazd w pociągu, pospiesznym jest dozwolony za uiszczeniem ceny biletu dodatkowego odnośnej klasy na pociąg pospieszny, obliczonej według tabeli opłat normalnych. Przejście do pociągu pospiesznego z biletem ulgowym, ważnym na pociągi osobowe jest dozwolone za opłatą różnicy cen odnośnych biletów, obliczonej według tabeli opłat ulgowych. Dopłaty pobiera się bądź w pociągu, bądź w kasie biletowej.

§17.
Stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoby korzystające z ulg przejazdowych obowiązane są na żądanie uprawnionych do tego organów kolejowych okazać bilety jazdy, jakoteż swoje dowody tożsamości osoby względnie karty tożsamości osoby (§ 10), a to celem umożliwienia tym organom stwierdzenia identyczności osób korzystających z tych dowodów. Od okazania dowodu lub i karty tożsamości wolne są jedynie osoby, posiadające bilety lub zaświadczenia, zaopatrzone w wyraźny dopisek “ważne bez okazania dowodu lub karty tożsamości osoby”.

§ 18.
Odpowiedzialność za nadużycia.

Podróżni ujawnieni w pociągu z przewidzianemi w niniejszych przepisach biletami, dowodami tożsamości osoby lub zaświadczeniami opiewającemi nie na ich osoby lub dokumentami przedawnionem i wogóle nieprawidłowemi, uważani będą za osoby nieposiadające biletów. Pracownicy kolejowi ponadto karani będą w drodze administracyjnej (dyscyplinarnej). Niezależnie od powyższych rygorów pracownicy kolejowi i członkowie ich rodzin, uznani winnymi przejazdów za dokumentami nielegalnemi, mogą być pozbawieni ulg przejazdowych na przeciąg jednego roku, a w razie ponownego popełnienia nadużycia – na dwa lata.

§ 19.
Urzędy, upoważnione do wydawania dokumentów przejazdowych lub przewozowych.

Do wydawania wszystkich dokumentów przejazdowych i przewozowych przewidzianych w niniejszych przepisach uprawnione są D. O. K. P. Oddziały, warsztaty główne a tam, gdzie oddziały nie zostały wprowadzone w życie, parowozownie I klasy oraz Sekcja Utrzymania Kolei upoważnione są do samodzielnego wydawania dotyczącym pracownikom bezpłatnych biletów jednorazowych w następującym zakresie:
1) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1, delegowanym w sprawach służbowych,
2) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1 oraz członkom ich rodzin (§ 3 p. 3-a i b) w razie przyjęcia pracownika do służby, jego translokacji lub zwolnienia go ze służby,
3) pracownikom wymienionym w § 3 p. 1, w razie otrzymania urlopu w sprawach osobistych,
4) członkom rodzin pracowników, wymienionym w § 6 p. 5.
Wymienione w ust. 2 urzędy upoważnione są ponadto do wydawania biletów bezpłatnych tygodniowych dla robotników i rzemieślników, a to dla każdego pracownika osobno, a nie dla kilku łącznie i zaświadczenia, uprawniające do bezpłatnego przejazdu dla zaciągnięcia porady lekarskiej wydaje zwierzchnik służbowy pracownika lub właściwy, dekarz rejonowy (§ 9).
Na podaniach pracowników o wydawanie dokumentów przejazdowych i przewozowych powinni ich bezpośredni przełożeni stwierdzić prawdziwość przytoczonych przez pracowników okoliczności. W szczególności należy zwracać uwagę na datę i liczbę rozporządzenia, lub telegramy zarządzającego delegację, przyjęcie, translokację lub zwolnienie ze służby i t.p.
Wydane bilety podlegają ścisłej rejestracji. Wszystkie formularze, oraz blankiety biletowe wraz z dokumentalni stanowiącemi podstawę wydania biletów, tudzież wszelkie wykazy, winny być przechowywane pod zamknięciom. Wszystkie dokumenty (podania), na podstawie których wydano bilety, mają przylegać do dotyczących bloków z biletami i winny być ułożone według numerów porządkowych biletów danego bloku.

§ 20.
Opłaty.

Za wystawianie dokumentów wymienionych w § 2 oraz wtórników przewidzianych w § 15 pobierać się będzie od osób, korzystających z tych dokumentów,, opłatę w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Komunikacji osobnem rozporządzeniem.

§ 21.
Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie rozporządzenia i przepisy w przedmiocie objętym niniejszymi Przepisami. Wyjątki od postanowień niniejszych Przepisów dopuszczalne są jedynie za wyraźnem zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji.

Wyciąg z Dz. Urzęd. M. K. Nr. 13/1931 r.

Nr. P. 2/8024/31 z. dnia 30 maja 1931 r. w sprawie wyjaśnień do Przepisów o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P, dla pracowników P. K. P. i ich rodzin (Nr. A 6). Na zapytanie jednej z Dyrekcji O. K. P. Ministerstwo Komunikacji udziela następujących wyjaśnień do “Przepisów o przejazdach i przewozach ulgowych” (Nr. A. 6).
Do § 3 p. 3 a i p. 3 b o przyznaniu ulg przejazdowych dla żony pracownika decyduje wspólność małżeńska przyczym należy przyjąć, że wspólność ta istnieje tak długo, jak długo nie (nastąpiła sądowa seperacja. Przyznanie dodatku ekonomicznego jest warunkiem przyznania prawa do ulg dla żony tylko w tym wypadku, gdy chodzi o żonę pracownika emerytowanego, poślubioną po jego przejściu w stan spoczynku.
Żonie rencisty, który zawarł związek małżeński po zwolnieniu że służby i który nie ma prawa do pobierania dodatku ekonomicznego na żonę nie służy prawo do ulg przejazdowych.
Prośby o ulgi przejazdowe dla dzieci (pasierbów) mogą wnosić tylko osoby, uprawnione do występowania z takiemi prośbami po myśli postanowień § 3 ustęp ostatni (pracownik względnie opiekun). Okoliczność, czy dzieci te żyją wspólnie z ojcem, nie jest decydująca przy przyznawaniu ulg. Prawo do ulg dla dzieci nie jest również uzależnione od przyznania dodatku ekonomicznego dla tych dzieci. Dzieciom ułomnym (chorym) przysługują pełne prawa do ulg przejazdowych (dowody tożsamości, bezpłatne bilety w ramach przewidzianych w § 6 “Przepisów” i t. d)
Ułomność względnie choroba dziecka winna być ustalona w sposób określony w rozp. Min. Kolei Żel. z dnia 13.12.1923 r. Nr. 1 1844/2/21. Dowody tożsamości dzieci należy odbierać przed końcem tego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 18 wzgl. 24 rok życia.
Do § 3 p. 4 i § 12: Pracownik mający dwie sługi może otrzymać jedno tylko “zaświadczenie imienne” § 12 w miesiącu dla którejkolwiek z nich. Pracownicy emerytowani mogą wnosić prośby o zaświadczenia imienne dla sług tylko do Dyrekcji macierzystej, (w której ostatnio pełnili służbę). Prośby o ulgi dla byłych pracowników, chorych umysłowo wnoszą osoby, ustanowione przez sąd kuratorami chorych.
Do § 4, p. 5: Dzieci uczęszczające do szkół prywatnych, którym Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało prawa szkół państwowych, mają prawo do biletów okresowych (szkolnych),
Do § 6, p. 4: Pracownikom nie mającym prawa do ulg przejazdowych należy wydawać bilety bezpłatne ważne tylko na czas trwania urlopu.
Do § 7: Bilety żywnościowe upoważniają do przejazdu tylko pracowników lub członków ich rodzin, wymienianych w § 3 p. 3 “Przepisów, względnie ich sługi”.
Do § 8, B ustęp przedostatni: Na podstawie wydanego pracownikowi zaświadczenia na drugi wagon o sile nośnej 15 ton, może on przewieść tylko zwierzęta domowe i plony rolne.
Do § 8 C: Ustęp ten nie przewiduje co do odległości żadnych ograniczeń przy przewożeniu zwłok.
Do § 9: Osoby, towarzyszące z polecenia lekarza chorym pracownikom, nie mają z tego tytułu prawa do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
Do § 10: Dzieci, które ukończyły 7 rok życia powinny posiadać własne dowody tożsamości.
Do § 14: Dyrekcja O. K. P. maga wydawać pracownikom, przynależnym do innych okręgów dyrekcyjnych, bezpłatne bilety jedynie w niecierpiących zwłoki i zasługujących na uwzględnienie wypadkach. O wydaniu takiego biletu należy zawiadomić bezwłocznie Dyrekcję macierzystą.
Do § 15: Podwyższenie klasy biletów dla pracowników jest niedopuszczalne.
Do § 19: Oddziały nie są uprawnione do wystawiania kart tożsamości,
Poza swój okręg Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych mogą wystawiać jedynie bilety okresowe bezpłatne “szkolne” (§ 4 p. 5) jeżeli zachodzi tego istotna potrzeba. Wszelkie inne bezpłatne bilety okresowe Dyrekcje O. K. P. mogą wydawać tylko na przejazd w granicach własnego okręgu.

Wyciąg z Dz. U. M. K. Nr. 47/1936.

Nr. P 6 -55/46/36 z dnia 3.8.1936 r. wyjaśnienie do § 3 pkt. 3-b) i § 14 Przepisów o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P. dla pracowników P. K. P. i ich rodzin. (Nr. A 6). (1) Choroby lub ułomność, fizyczna albo umysłowa dziecka uzasadniająca w myśl §.3 pkt. 3-b) przepisów Nr. A 6 przyznanie prawa do ulg przejazdowych po przekroczeniu 18 lat życia winna być stwierdzona przez kolejowa rejonową komisję lekarską. Dotyczy to tak dzieci pracowników (emerytów), którym przysługuje kolejowa opieka lekarska po myśli rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 14.IV.1934 r. Nr. S I. 2/11 (Dz. Urz. M. K. Nr. 15 poz. 80), jak i dzieci pracowników, którym kolejowa opieka lekarska nie przysługuje. Warunkiem przyznania w wymienionych przypadkach prawa do ulg przejazdowych jest niezdolność do zarobkowania, wynosząca conajmniej 90%.
(2) Pracownicy, którzy zgubili wydane im na podstawie przepisów Nr. A 6 – dokumenty przejazdowe i przewozowe z wyjątkiem dokumentów, przewidzianych w § 14 tych przepisów -oraz pracownicy, którym wymienione dokumenty, zostały skradzione, nie mogą otrzymywać wtórników tych dokumentów.

Wyciąg z Dziennika Urzędowego M. K. Nr. 4/1933 -poz. 30

z uwzględnieniem poprawek, zawartych z Urz. M. K. Nr. 29/1934 – 47/1936 – 25/1939

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9-go lutego 1933 r. Nr. P. U. III/62/21 w sprawie zaopatrywania pracowników w bezpłatne bilety jednorazowe.

1) W związku z postanowieniem § 6, pkt. 3 i 5 § 19: “Przepisów” o przejazdach i przewozach ulgowych na P. K. P. dla pracowników P. K. P. i ich rodzin (A 6) ustalam następujący sposób zaopatrywania pracowników etatowych, stałych, praktykantów oraz pracowników umownych (kontraktowych i czasowych mających prawo do korzystania z dokumentów przejazdowych i przewozowych (§ 3, pkt. 1 wymienionych- “Przepisów”) tudzież członków ich rodzin. (§ 3 pkt. 3 “Przepisów”) w bezpłatne bilety jednorazowe imienne na wyjazd na jakikolwiek urlop w dni wolne od pracy (§ 6, pkt. 3 “Przepisów”) wzgl. na wyjazd w sprawach -osobistych (§ 6, pkt. 6 “Przepisów”).
2) Pracownicy wymienieni w ustępie 1, mający prawo do ulg przejazdowych i przewozowych, otrzymują na każdy rok kalendarzowy 12 blankietów bezpłatnych biletów jednorazowych dla własnego użytku, tudzież 3 blankiety bezpłatnych biletów dla użytku członków swych rodzin. Blankiety biletów są ujęte w tekturowe okładki i zbroszurowane W formie książeczek, zwanych w dalszym ciągu “książeczkami biletowymi”. Książeczki biletowe są drukami ścisłego zarachowania: wydaje się je za opłatą, której wysokość i sposób pobierania ustali Ministerstwo Komunikacji w odrębnem zarządzeniu.
3) Pracownicy samotni otrzymują jedną książeczkę biletową, zawierającą 12 biletów dla ich własnego użytku: pracownicy natomiast którzy posiadają bezpłatne bilety okresowe imienne, ważne na całą sieć “P. K. P.”, otrzymują jedną książeczkę biletową, zawierającą 3 bilety dla członków rodziny.
4) Pracownicy, którzy nabędą prawo do ulg przejazdowy w ciągu roku otrzymują na dalszą część roku dla siebie i swej rodziny pełną ilość biletów, określoną w ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
5) Do wydawania książeczek biletowych uprawnione są Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych (Urzędy podległe bezpośrednio Ministerstwu Komunikacji).
6) Bilet zawiera na pierwszej stronie następujące dane wzgl. rubryki:
1) rok,
2) numer biletu,
3) klasę biletu,
4) oznaczenie pociągu (osobowy, pospieszny),
5) wzmiankę o bezpłatnym przewozie bagażu,
6) rubrykę przeznaczoną do wskazania osób odbywających (podróż na podstawie biletu oraz ich stanowiska służbowego wzgl. stosunku do pracownika.
7) rubrykę przeznaczoną do wskazania drogi przejazdu,
8) miejsce na podpis posiadacza biletu,
9) miejsce na stempel kasy (biletowej,
10) bilet przeznaczony do użytku członków rodziny pracownika nadruk “Dla Rodziny”,
11) suchy stempel “Polskie Koleje Państwowe” odciśnięty w dolnej części biletu, w środku rubryki, opisanej wyżej pod 9).
7) Na odwrotnej stronie biletu znajdują się rubryki, przeznaczone do notowania przerw podróży, miejsce na stempel kasy biletowej w razie podjęcia przerwanej podróży, oraz krótko ujęte, najważniejsze postanowienia, wskazujące sposób użycia biletu.
8) Tekturowa okładka książeczki biletowej zawiera na pierwszej stronie następujące dane: Nr. biletów zamieszczonych w książeczce, napis: “P. K. P. książeczka biletowa”, oraz rubrykę przeznaczoną do wskazania imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika, któremu książeczka zastała wydana. Rubrykę tę wypełniają atramentem sami pracownicy. Na ostatniej stronie okładki mieści się pouczenie o karach przewidzianych za nadużycia biletowe.
9) Bilet zamieszczony w książeczce uprawnia do dwóch niezależnych od siebie przejazdów między dowolnemi stacjami P. K. P. w ciągu tego roku kalendarzowego, który wskazany jest na pierwszej stronie biletu. Bilety niezużyte w ciągu danego roku, tracą swą ważność. Wyjątek od zasady wyrażonej w niniejszym ustępie, omówiony jest w ustępie 19-tym.
10) Wszystkie bilety zamieszczone w jednej książeczce, zaopatrzone są w ten sam numer. Numer ten uwidoczniony jest również w dowodzie tożsamości osoby wzgl. osób, uprawnionych do korzystania z tych biletów. Zanotowania numeru biletów w dowodzie tożsamości dokonywa Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (Biuro, Kierownictwo) równocześnie z, wydaniem dowodu tożsamości osobie, która dotychczas dowodu nie posiadała, wzgl. z prolongowaniem dowodu tożsamości, wydanego w latach poprzednich. Zanotowanie polega na odciśnięciu w dowodzie pieczęci o następującym brzmieniu:
“Bilet Nr. …. .” i wpisaniu atramentem numeru biletu:
pieczęć -odciska się w dowodach tożsamości, w pierwszym roku ich ważności pod podpisem wystawcy przy prolongacie ,zaś – w rubryce, w której dokonywa się prolongaty ważności dowodu na dany rok. Równocześnie wpisuje Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (Biuro, Kierownictwo) numer wydanego biletu do odpowiedniej rubryki księgi ewidencyjnej dowodów tożsamości.
11) Z pośród dwunastu biletów, które otrzymuje pracownik do swego użytku na przeciąg jednego roku, dziewięć biletów uprawnia do przejazdu pociągami osobowymi, trzy zaś pociągami pospiesznymi:
z pośród trzech biletów przeznaczonych dla członków rodziny pracownika, dwa uprawnione do przejazdu pociągami osobowymi jeden zaś pociągiem pospiesznym. Bilety ważne na pociągi pospieszne oznaczone są pionowym, paskiem czerwonym szerokości 1 cm. biegnącym przez środek biletu. Na podstawie biletu uprawniającego zasadniczo tylko do przejazdu pociągiem osobowym, może być odbyta podróż (pociągiem pospiesznym, po uiszczeniu pełnej dopłaty, wedle obowiązującej taryfy normalnej.
12) W wyjątkowych zasługujących na uwzględnienie przypadkach może pracownik uzyskać dla siebie, względnie swej rodziny, zezwolenie na przejazd pociągiem pospiesznym również na podstawie biletu, uprawniającego zasadniczo tylko do przejazdu pociągiem osobowym (§ 16 “Przepisów”). Udzielania zezwoleń na pociągi pospieszne służy wyłącznie Dyrektorom K. P. Naczelnikom Biur Kierownikowi Przebudowy. Zezwolenia na przejazd pociągami pospiesznymi udziela się przez umieszczenie na bilecie pieczątki “ważny na pociągi pospieszne” oraz podpisu (fascincile) Dyrektora K. P. Naczelnika Biura).
13) Bilety uprawniające do przejazdu 1 klasą, są koloru żółtego, drugiej zielonego, trzeciej – brązowego. Bilety przeznaczone dla użytku członków rodzin pracowników są oznaczane na pierwszej stronie – dla odróżnienia dla biletów wydawanych pracownikom – nadrukiem “dla rodziny”. Jeśli pracownik uzyska w ciągu roku kalendarzowego prawo przejazdu w wyższej klasie, zwraca książeczki z nieużytemi biletami, otrzymuje zaś w ich miejsce “książeczki opiewające na wyższą klasę przejazdów a zawierające tyle biletów dla pracownika; wzgl. jego rodziny ile niezużytych biletów zawierały książeczki zwrócone.
14) Każdy bilet uprawnia do bezpłatnego przewozu bagażu, waga 30 kg na każdą osobę wymienioną w bilecie.
15) W rubryce, przeznaczonej do wskazania osób odbywających podróż wpisuje się czytelnie atramentem. W biletach wydanych dla użytku, pracowników – imię i nazwisko pracownika tudzież jego tytuł służbowy: w biletach wydanych dla użytku, członków rodzin pracownika – imiona osób które mają. odbyć podróż, stosunek ich pokrewieństwa, tudzież imię – i nazwisko i tytuł służbowy pracownika. Przykład:

B i l e t b e z p ł a t n y
dla (………..),    żony (……….)
imię                imiona
dzieci ( ………….) konduktora I klasy
imię i nazwisko pracownika

16) Jeśli ma podstawie biletu odbywa podróż pasierb pracownika, lub piastunka (§, 6, poz. 5 ustęp drugi “Przepisów”) w jakim pozostają do pracownika.
17) W rubrykach przeznaczonych do wskazania drogi przejazdu, wpisuje się – również czytelnie i atramentem – stację wyjazdową i docelową, tudzież linię, którą przejazd ma się odbyć. Bilety, bezpłatne uprawniają do przejazdu między dowolnemi stacjami wszystkich linii P. K. P. kierunek jednak przejazdu może być w bilecie tylko w ten sposób określony by droga przejazdu była najwyżej dwa razy dłuższa od drogi najkrótszej łączącą stacje wyjazdu ze stacji przeznaczenia. W razie przekroczenia tej normy pobrana będzie dopłata za różnicę odległości rzeczywistej o dopuszczalnem opłat ulgowych dla pracowników przedsiębiorstwa P. K. P.
18) Treści wpisanej do biletu nie wolno wycierać, wywabiać lub w inny sposób usuwać. W razie pomyłki błędną treść należy skreślić, umożliwiający jej odczytania, przyczym poprawki na biletach dozwolone są tylko przed rozpoczęciem podróży.
19) Przed rozpoczęciem, podróży wypełniony przez pracownika wzgl. członka jego rodziny bilet winien być odłączony od książeczki i ostemplowany w kasie biletowej. Rozpoczęcie podróży winno nastąpić w dniu datowania (Data stempla kasy biletu). Ostemplowany bilet zachowuje ważność przez przeciąg 3 miesięcy roku (październik, listopad, grudzień) zachowuje ważność również w roku następnym od chwili upływu określonego w niniejszym ustępie 3 – miesięcznego okresu. Biletów, które utraciły ważność, nie prolonguje się.
20) W czasie podróży bilet winien być okazany łącznie z dowodem tożsamości organom, przeprowadzającym kontrolę biletów, które sprawdzają w szczególności, czy numer biletu zgodny jest z numerem zanotowanym w dowodzie (tożsamości. W razie stwierdzenia niezgodności numerów, bilet ulega konfiskacie, podróżny zaś ponosi przewidziane konsekwencje wynikające z odbycia podróży bez biletu.
21) Podróż, rozpoczęta na podstawie bezpłatnego biletu, może być dwukrotnie przerwana zarówno w czasie przejazdu oznaczonego jako:
1) jaki w czasie przejazdu oznaczonego jako 2). Zanotowania przerwy dokonywa dyżurny ruchu na odwrotnej stronie biletu, w rubryce na ten cel przeznaczonej. Przed ponownem podjęciem podróży bilet winien być ostemplowany w kasie biletowej. Bilet nie ostemplowany po przerwie nie uprawnia do dalszej podróży nawet w dniu, w którym dokonano przerwy.
2) Po ukończeniu podróży bilet winien być oddany pracownikowi stacyjnemu, przeznaczonemu do odbierania biletów od podróżnych.
23) W razie zgubienia lub zniszczenia książeczki biletowej, pracownik winien zawiadomić o tem bezwłocanie zwierzchnika, duplikaty książeczek biletowych nie bada wydawane.
24) W razie utraty przez pracownika prawa do bezpłatnych biletów, tudzież w razie śmierci osób uprawnionych do korzystania z biletów, książeczki winny być wraz z nieużytymi biletami zwrócone władzy, która je wydała.
25) W wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie przypadkach mogą pracownicy, którzy wykorzystali wszystkie wydane im na dany rok w formie książeczki bilety, otrzymać dalsze pojedyncze bezpłatne bilety do prywatnego użytku. Bilety te wydają im, na podstawie wniesionych przez nich próśb, Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych (Biura, Kierownictwo) na- mocy każdorazowej decyzji Dyrektora K. P. (Naczelnika Biura, Kierownika).
26). Wszelkie nadużycia z biletami będą karane surowo jako występki służbowe, niezależnie od konfiskaty biletu, pozbawienia prawa do korzystania z dokumentów przejazdowych i przewozowych na przeciąg co najmniej jednego roku lub na stałe, tudzież ewentualnej odpowiedzialności karno-sądowej -(§ 18 “Przepisów”).
27) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-go maja 1933 r. Z tą chwilą tracą moc obowiązującą odnośnie postanowienia “Przepisów” A 6 uregulowane odmienne tem rozporządzeniem. Na okres czasu od 1-go maja do 31 grudnia 1933 r. otrzymają pracownicy dla własnego użytku 9 biletów, w tem 7 uprawniających do przejazdu pociągami osobowymi, oraz 2 – pociągami- pospiesznymi, dla użytku zaś- swych rodzin – taką ilość biletów, by łącznie z biletami wykorzystanemi w pierwszych czterech miesiącach 1933 r. nie przekraczały ilości należnych rodzinom trzech biletów rocznie.


Antykwariat i §