OZNACZENIE CYFROWE
Wagony techniczno – gospodarcze oznacza się numerem inwentarzowym 6 cyfrowym z cyfrą poczatkową 8. Za pomocą tego numeru oznacza się przeznaczenie wagonu a nie jego rodzaj. Przydział numerów inwentarzowych dla tych wagonów zawiera tabela nr. 2.

 

Lp Numer wagonów Przeznaczenie wagonów
1 810 000 do 819 999 Wagony w pogotowiach ratunkowych, przeciwpożarowych, odśnieżnych i innych oraz pługi odśnieżne
2 820 000 do 829 999 Wagony elektrownie, podstacje prostownicze, rozdzielnie itp.
3 830 000 do 839 999 Wagony do tarowania i naprawy wag wagonowych oraz do sprawdzania skrajni i mostów, pomiarowe i doświadczalne.
4 840 000 do 849 999 Wagony dźwigi i wagony pomocnicze (ochronne do dźwigów)
5 850 000 do 850 999 Wagony dezynfekcyjne kąpielowe i łaźnie
6 851 000 do 869 999 Wagony mieszkalne, magazyny, świetlice, kuchnie itp.
7 870 000 do 879 999 Wagony do specjalnych potrzeb (kadrowe)
8 880 000 do 889 999 Wagony i tendry do wody, herbatoksu smarów i olejów, nafty benzyny oraz gazów
9 890 000 do 895 999 Wagony dla potrzeb jednostek podległych dyrekcjom pkp i prowadzących gospodarkę na zasadach pełnego wewnetrznego rozruchu gospodarczego.
10 896 000 do 899 999 Wagony do innych potrzeb

 

OZNACZENIA LITEROWE

Wagony techniczno – gospodarcze, oprócz oznaczenia cyfrowego (numer inwentarzowy) posiadają również oznaczenia literowe znaku serii składające się z dużej litery X oraz małych liter, alfabetu łacińskiego. Za pomocą małych liter określa się konstrukcję wagonu na bazie której dany wagon został zbudowany, lub z której został przebudowany.
Znaczenie małych liter jest nastepujące:
o – wagony o konstrukcji wagonów osobowych
w – wagony o konstrukcji wagonów węglarek
k – wagony o konstrukcji wagonów krytych
p – wagony o konstrukcji wagonów platform
s – wagony o konstrukcji wagonów specjalnych
z – oznacze, że wagon należy do zakładów PKP, działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego (np. KZZRiŁ)

Przykłady oznakowania:

a.

PKP
851373
Xk

Jest to wagon 2 – osiowy mieszkalny, przebudowany z wagonu krytego.

b.

PKP
818107
XXo

Jest to wagon 4 – osiowy pogotowia ratunkowego, zbudowany na bazie wagonu osobowego.

NUMERACJA WAGONÓW POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH – Spis treści.