ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne
§ 1. Ogólny zakres działania oraz ogólne uprawnienia.
Kierownik nadzoru liniowego pracuje wg wskazówek naczelnika sekcji i wykonuje jego polecenia, jak też polecenia wyższych przełożonych, powiadamiając o tym naczelnika sekcji. Przy pełnieniu obowiązków kierownika, nadzoru liniowego obowiązuje niniejsza instrukcja oraz wszelkie przepisy instrukcje i zarządzenia w zakresie jego obowiązków.
1. Co zakresu działania kierownika nadzoru liniowego należy w granicach kierownictwa nadzoru liniowego:
1/ stały i bezpośredni nadzór nad stanem i utrzymaniem nawierzchni, torów, rozjazdów i podtorza wraz z urządzeniami odwadniającymi oraz budowli inżynierskich i innych urządzeń służby drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami służbowymi;
2/ przeprowadzanie w ustalonych terminach badań technicznych torów;
3/ przeprowadzanie badań technicznych rozjazdów, skrzyżowań torów w jednym poziomie, wyrzutnie płóz hamulcowych na górkach rozrządowych, przyrządów szynowych wyrównawczych na mostach, odcinków izolowanych i krzyżownic torów przy obrotnicach, w terminach przewidzianych właściwymi przepisami;
4./ ochrona i zabezpieczenie linii kolejowych, szczególnie w okresie trudnych warunków atmosferycznych oraz na wypadek katastrof żywiołowych i innych nadzwyczajnych;
5/ organizowanie i kierowanie pracą toromistrzów sprawujących techniczny nadzór nad stanem torów, budowli inżynierskich i innych urządzeń kolejowych;
6/ organizowanie i nadzorowanie pracy dróżników przejazdowych orać nadzór nad skrzyżowaniami w poziomie szyn;
7/ niezwłoczne zabezpieczanie lub usuwanie powstałych usterek i uszkodzeń w torze zagrażających ciągłości i bezpieczeństwu ruchu kolejowego;
8/ powiadamianie naczelnika sekcji drogowej o wszelkich zauważonych brakach, usterkach i uszkodzeniach, które nie mogą być usunięte w granicach posiadanych kompetencji i środków, a które nie są przewidziane w planach wykonania robót na terenie sekcji ustalonych przer naczelnika sekcji drogowej i zatwierdzonych przez naczelnika działu drogowego właściwe DRKP;
9/ przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganie dyscypliny pracy;
10/ nadzór nad bezpieczeństwem mienia kolejowego, nawierzchni i torów, budowli inżynierskich i urządzeń kolejowych rozmieszczonych na terenie kierownictwa nadzoru liniowego oraz przestrzeganie porządku na terenie kierownictwa, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 13.01.1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego;
11/ współdziałanie z zawiadowcą odcinka zabezpieczenia ruchu sygnałowego w utrzymaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, zgodnie z Instrukcją o zasadach utrzymania urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów Nr E11;
12/ używanie dla celów służby i prowadzenie bieżącej kontroli, zgodnie z przepisami, powierzonych mu materiałów, maszyn i inwentarza oraz dbałość o zaopatrzenie w nie kierownictwo nadzoru liniowego odpowiednio do potrzeb;
13/ zapewnienie sprawności kolei w granicach kierownictwa nadzoru liniowego w zimie;
14/ nadzór nad robotami wykonywanymi systemem zleconym i gospodarczys: w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów.
2.Obowiązki kierownika nadzoru liniowego w sprawach osobowych oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji pracy regulują odrębne przepisy.

§2.
Stosunek do władz niekolejowych
Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest:
1/ współdziałać oraz dostarczać informacji służbowych organom prokuratury, wojskowym, Milicji Obywatelskiej i kontroli państwowej przy wykonywaniu przez te organy czynności urzędowych, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od naczelnika sekcji;
2/ w razie zwrócenia się organów innych władz państwowych z jakimkolwiek żądaniami, niezwłocznie przedstawić je naczelnikowi sekcji.

§ 3.
Pełnienie służby.
1. Kierownika nadzoru liniowego obowiązuje znajomość wykonywania robót torowych i budowlanych, materiałów używanych w budownictwie kolejowym, norm robocizny i materiałów, maszyn, urządzeń i narządzi używanych do tych robót. Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest ponadto znać dokładnie teren swojego kierownictwa nadzoru liniowego, szczególnie zaś miejsce znajdujące się w trudnych warunkach pod wzglądem technicznym, które mogą być łatwo uszkodzone przez ulewy, podczas przejścia wysokich wód tub z innych przyczyn, miejsca tworzenia się zatorów lodowych, zasp śnieżnych, wysadzin w torze itp.
2. Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest stale przebywać w granicachswego kierownictwa nadzoru liniowego. Na opuszczenie granic kierownictwa nadzoru liniowego, kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest uzyskać każdorazowo zezwolenie naczelnika sekcji. Zezwolenia takie nie jest wymagane w przypadku objazdu kierownictwa nadzoru liniowego na lokomotywie lub w pociągu przewidzianym w § 4 pkt 1. nin. instrukcji, gdy lokomotywa lub pociągnie nie zatrzymują się w granicach kierownictwa nadzoru liniowego; w tym przypadku kierownik nadzoru liniowego powinien powrócić najbliższym pociągiem na teren swojego kierownictwa nadzoru liniowego.
3. W razie nieobecności kierownika nadzoru liniowego zastępuje go wyznaczony przez naczelnika sekcji – toromistrz.

ROZDZIAŁ II
Szczegółowe obowiązki kierownika nadzoru liniowego
§ 4.
Obowiązki w zakresie dozoru nad liniami kolejowymi i utrzymaniem obszaru kolejowego.
W zakresie nadzoru nad liniami kolejowymi i utrzymaniem obszaru kolejowego kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
1/ objeżdżać tory główne na terenie kierownictwa nadzoru liniowego nie mniej niż 1 raz w tygodniu na liniach magistralnych i Liniach pierwszorzędnych, 2 razy w miesiącu na liniach drugorzędnych i na liniach znaczenia miejscowego, o ile ze względu na warunki miejscowe naczelnik oddziału drogowego nie postanowi inaczej; objazdu torów głównych kierownictwa nadzoru liniowego należy dokonywać na lokomotywie lub w końcu najszybszego pociągu;
2/ nie mniej niż jeden raz na kwartał obejść pieszo wszystkie tory i urządzenia stacyjne w obrębie całego kierownictwa nadzoru linowego, jeżeli naczelnik oddziału drogowego nie postanowi inaczej, dla sprawdzenia ich stanu, dokonując szczegółowych oględzin torów oraz analizy i kontroli bezpośrednich pomiarów zawartych w książkach kontroli stanu torów lub taśm z wagonu pomiarowego, oraz rozjazdów, budowli inżynierskich i wszelkich urządzeń kolejowych powierzonych jego pieczy;
3/ dopilnować, aby wszystkie miejsca linii oraz obszaru kolejowego, nad którymi jest wyznaczony stały dozór, były dozorowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4/ dopilnować, aby sygnały, których oświetlenie powierzone zostało służbie drogowej, były przez tę służbę we właściwym czasie oświetlone oraz, aby zwrotnice byty -utrzymane w należytym stanie technicznym; 5/ brać udział w komisjach kolejowych w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami oraz na każdorazowe polecenie naczelnika sekcji;
6/ czuwać, aby na obszarze kolejowym nikt nie wykonywał jakiejkolwiek budowli bez uprzedniego zezwolenia właściwej DOKP.
7/ dopilnować zgodnego z umową zajmowania gruntów kolejowych przez dzierżawców i inne osoby uprawnione,

§ 5.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem torów i rozjazdów.
W zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem torów i rozjazdów kierownik nadzoru, liniowe go jest obowiązany:
1/ sprawować bezpośredni nadzór nad utrzymaniem wszystkich torów, rozjazdów i skrzyżowań torów na szlakach i stacjach w stanie należytym i zgodnym z przepisami o budowie i utrzymaniu nawierzchni i torów na kolejach tak, aby bezpieczeństwo i ciągłość ruchu oraz ustalona szybkość pociągów były stale zapewnione;
2/ sprawdzać czy składowe części nawierzchni odpowiadają ustalonym przez DGKP lub DOKP typom, wymiarom oraz normom i powodować natychmiastowe osłonięcie właściwymi sygnałami miejsc w torze uszkodzonych wskutek nieprzewidzianych wypadków;
3/ dokonywać pomiarów bezpośrednich toromierzem i poziomicą torów głównych przynajmniej raz w ciągu roku, a pozostałych torów przynajmniej raz w ciągu roku, Jeżeli w terminie przypadającego pomiaru bezpośredniego toru odbył się pomiar toru za pomocą wagonu pomiarowego, to pomiaru bezpośredniego można nie wykonywać. Należy jednak szczegółowo przeanalizować wykresy na taśmie pomiarowe. Stwierdzone usterki odnotować w książce kontroli stanu toru, a miejsca z usterkami 3 i 4 stopnia sprawdzić na grunciecelem niezwłocznego ich usunięci.
4/ dokonywać badań technicznych rozjazdów, skrzyżowań torów, wyrzutnie płóz hamulcowych na górkach rozrządowych oraz krzyżownic torów przy obrotnicach, zgodnie z postanowieniami Przepisów omogłędzinach, badaniach technicznych i naprawie rozjazdów Nr D 6 oraz dokonywać badań technicznych odcinków izolowanych w torach i rozjazdach na stacjach i szlakach w zakresie obowiązującym dotychczas zawiadowcę odcinka drogowego;
5/ sprawdzać raz na kwartał wszystkie toromierze, poziomice i inne, posiadane na stanie, przyrządy pomiarowe oraz narzędzia podlegające sprawdzeniu.

§ 6.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem podtorza i budowli inżynierskich.
W zakresie nadzoru, nad stanem i utrzymaniem podtorza i budowli inżynierskich kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
1/ sprawować bezpośredni nadzór nad utrzymaniem podtorza z urządzeniami odwadniającymi, ochronnymi i wzmacniającymi oraz mostów, przepustów, wiaduktów, tuneli i innych budowli inżynierskich sprawdzając, czy wymienione obiekty na terenie kierownictwa nadzoru liniowego odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed uszkodzeniami wskutek podmycia, przepływu kry i wód wysokich oraz wykolejenia się taboru; o wszystkich zauważonych uszkodzeniach i usterkach, tj. pęknięciach, objawach nierównomiernego osiadania, podmycia fundamentów, rozmycia stożków przy mostach, koryt pod mostami itp. powiadomić natychmiast naczelnika sekcji drogowej;
2/ przestrzegać ochrony budowli inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym planem i obowiązującymi przepisami ora z jak najczęściej kontrolować wykonanie tego przez właściwych pracowników;
3/ czuwać nad utrzymaniem w należytym stanie obowiązujących sygnałów umieszczonych na mostach łub przed mostami, nad zaopatrzeniem przęseł mostów, pod którymi przepływają statki i tratwy, w odpowiednie sygnały, a także nad zachowaniem obowiązujących przepisów podczas przepływu pod mostami;
4/ dokonywać wspólnie z mostowniczym, co najmiej raz na trzy miesiące, szczegółowych przeglądów bieżących obiektów inżynierskich stałych, i co najmniej raz na miesiąc, obiektów inżynierskich prowizorycznych;
5/przestrzegać aby skrajnia budowli była wszędzie zachowana.
6/ dopilnować z nastaniem lata ustawienia na mostach beczek z wodą, tłumnic lub wiader, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7/ czuwać aby trakcyjna sieć powrotna /łączniki szynowe w torach zelektryfikowanych była niezwłocznie odbudowana po zakończeniu robót naprawy głównej lub bieżącej nawierzchni.

§ 7.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem przejazdów, urządzeń drogowych i sygnałów.
W zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem przejazdów, urządzeń drogowych i sygnałów kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
l/ kontrolować stan przejazdów i przejść przez tory kolejowe oraz dbać, aby zaopatrywane były we wszystkie niezbędne urządzenia, wskaźniki itp wymagane obowiązującymi przepisami oraz utrzymywać ie w porządku i czystości;
2/ kontrolować osobiście widoczność przejazdów i przejść oraz przedstawiać naczelnikowi sekcji wnioski o potrzebie zmiany sposobu obsługi i zabezpieczenia przejazdów i przejść, w zależności od warunków ruchu i widoczności;
3/ dokonywać, cc najmniej jednej dziennej i jednej nocnej w ciągu miesiąca, kontroli pełnienia służb przez dróżników przejazdowych i czuwać aby obsługa przejazdów dokonywana była zgodnie instrukcją dla dróżnika przejazdowego Nr D 20
4/ nadzorować utrzymywanie znaków drogowych, kilometrowych i hektometrowych, pochyleń podłużnych, łukowych i mostowych, słupków ukresowych, graniczników itp. w stanie aktualnym i czytelnym;
5/ dbać o należyty stan wszystkich, powierzonych służbie drogowej, czasowych i przenośnych sygnałów na linii oraz wskaźników ustawianych przez służbę drogową, utrzymywać przyrządy sygnałowe służby drogowej w obrębie swego kierownictwa nadzoru liniowego bacząc, aby odpowiadały one ściśle przepisom Instrukcji o sygnalizacji na PKP Nr E1.

§ 8.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń stacyjnych.
W zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń stacyjnych kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany sprawdzać stan odwodnienia oraz drenów służących do odwodnienia torów, rozjazdów, budowli inżynierskich /przyczółków, mostów, tuneli itp./.

§ 9.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.
W zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
l/ uczestniczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w komisyjnych oględzinach urządzeń zabezpieczenia ruchu;
2/ nadzorować utrzymanie w należytym stanie odcinków izolowanych torowych i zwrotnicowych, szyn izolowanych, oprócz przycisków szynowych; potrzebę wymiany przekładek w złączach izolowanych stwierdza odcinek zabezpieczenia ruchu /sygnałowy/, który dostarcza przekładki izolacyjne i zapewnia udział swego praconwika przy ich wymianie;
3/ nadzorować utrzymanie w należytym stanie odwodnienia zwrotnic oraz odcinków izolowanych;
4/ czuwać, aby spod pędni usuwane były chwasty, zanim wrosną w druty pędniowe, oraz lód i śnieg;
5/ czuwać, aby wycinane były gałęzie drzew i krzewy utrudniające widoczność sygnałów.

§ 10.
Obowiązki w zakresie nadzoru nad kolejami użytku niepublicznego /bocznicami/.
W zakresie nadzoru nad kolejami użytku niepublicznego /bocznicami/ kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
l/ sprawować nadzór nad stanem kolei użytku niepublicznego /bocznicami/ poza granicą obszaru kolejowego, dokonywać osobiście szczegółowych oględzin każdej kolei użytku niepublicznego /bocznicy/ przynaimniei raz na pół roku, tj. na wiosnę i jesienią, o ile ze względu na warunki miejscowe naczelnik działu drogowego nie postanowi inaczej; podczas oględzin sprawdzać, czy posiadacz bocznicy nie przeprowadza samowolnie i bez zatwierdzonego projektu zmian w układzie torów , zabezpieczeniach i sygnalizacji; w razie stwierdzenia takiego faktu natychmiast zawiadomić naczelnika sekcji. Przegląd wiosenny winien być komisyjny. W skład komisji wchodzą:
– kontroler drogowy lub przedstawiciel działu drogowego drkp,
– kontroler ruchu,
– kontroler zabezpieczenia stanu,
– kierownik nadzoru liniowego,
– zawiadowca /naczelnik/ stacji
– użytkownik bocznicy.
Zadaniem komisji jest zbadanie stanu technicznego bocznicy przez, bezpośredni pomiar i oględziny, oraz ustalenie niezbędnych robót remontowych. Przeglądu jesiennego bocznicy dokonują osobiście kierownik nadzoru liniowe i użytkownik bocznicy;
2/ w razie zauważenia na kclei użytku niepublicznego /bocznicy/ niedokładności w torach lub urządzeniach nie zagrażających bezpieczeństwa ruchu, zawiadomić o tym niezwłocznie naczelnika sekcji drogowej; w razie uszkodzenia lub niedokładności w torach lub urządzeniach zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wstrzymać ruch na bocznicy zawiadamiają o tym wtaściwego naczelnika /zawiadowcę/ stacji oraz naczelnika sekcji.

§11.
Obowiązki w zakresie wykonawstwa robót
W zakresie wykonawstwa robót niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
1/ dopilnować niezwłocznego zabezpieczenia lub usunięcia powstałych. usterek i uszkodzeń w torze zagrażających ciągłości i bezpieczeństwu ruchu pociągów;
2/ nadzorować prowadzenie robót naprawy natychmiastowej pękniętych szyn w torze bezstykowym;
3/ wykonywać zlecone mu do wykonania roboty zgodnie z przepisami, planami, normami technicznymi itp.;
4/ sprawować nadzór nad robotami wykonywanymi na obszarze kolejowym przez przedsiębiorstwa spoza PKP, zgodnie ze wskazówkami naczelnika sekcji oraz odrębnymi przepisami;
5/ dokonywać odbiorów robót zgodnie z odrębnymi przepisami;
6/ przestrzegać w czasie wykonywania i nadzorowania robót zasad bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

§12.
Obowiązki w zakresie gospodarki inwentarzem i materiałami
W zakresie gospodarki inwentarzem i materiałami kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
1/ przy objęciu obowiązków przejąć, a przy zwolnieniu ze służby lub przeniesieniu zdać, zgodnie z istniejącymi przepisami, inwentarz i wszelkie materiały znajdujące się w obrębie kierownictwa nadzoru liniowego oraz oddane podwładnym /toromistrzom, dróżnikom itd. / do użytku i przechowania
2/ w razie otrzymania wadliwych lub nieodpowiednich materiałów, narzędzi itp., sporządzić protokół reklamacyjny i powiadomić o tym niezwłocznie naczelnika sekcji, w celu wszczęcia postępowania reklamacyjne go;
3/ przestrzegać, aby bez zgody naczelnika sekcji nie wypożyczano ani nie używano materiałów, narzędzi i sprzętu do robót niekolejowych;
4/ zabezpieczać wyposażenie posterunków dróżniczych we wszystkie niezbędne materiały i inwentarz;
5/ przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki materiałami i inwentarzem;
6/ dbać o zaopatrzenie kierownictwa nadzoru liniowego w niezbędne części składowe nawierzchni, oraz aby zapas awaryjny znajdował się zawsze w komplecie, na wyznaczonych miejscach, zgodnie z postanowieniami Instrukcji o awaryjnych i wieloletnich zapasach materiałów i sprzętu służby drogowej PKP Nr D 31.

§ 13.
Obowiązki w zakresie ruchu pociągów specjalnych
Kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany przy przejściu pociągów specjalnych stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wydawanych każdorazowo poleceń.

§ 14.
Obowiązki w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz klęsk żywiołowych.
1. Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest przestrzegać warunków bezpieczeństwa i ciągłości ruchu pociągów oraz stosować wszelkie środki zabezpieczające tor i budowle kolejowe od uszkodzeń w czasie ulewy, ruszania lodów, przepływu wysokich wód oraz od zamieci, a w szczególności powinien:
1/ przy końcu okresu zimowego lub z chwilą nastania odwilży, przedsięwziąć niezbędne środki zgodnie z instrukcjami lub zalecone przez wyższy nadzór dla zapewnienia swobodnego przepływu wysokich wód i kry;
2/ podczas przepływu wysokich wód i kry oraz podczas ulewy udać się na linię i w miarę możliwości obserwować przepływ wód w najbardziej niebezpiecznym miejscu; polecić toronistrzom prowadzenie obserwacji w innych niebezpiecznych punktach kierownictwa nadzoru;
3/ w miejscach szczególnie zagrożonych, zgodnie z otrzymanym od naczelnika sekcji wykazem takich miejsc, wystawić we właściwym czasie wartowników spośród egzaminowanych pracowników przydzielonych kierownictwo nadzoru liniowego, zaopatrzonych w odpowiednie sygnały i narzędzia; pracownicy ci oprócz strzeżenia tych miejsc winni wykonywać wszystko co jest przez właściwe przepisy w tych wypadkach wymagane;
4/ w miejscach zagrożonych podczas przepływu wysokich wód i kry, przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie niezbędne materiały i sprzęt dla zabezpieczenia podtorza i budowli inżynierskich, a w razie potrzeby żądać wysłania pociągów ratunkowych i materiałów;
5/ w okresie przejścia wysokich wód obserwować codziennie szczegółowe wszystkie mosty i przepusty, stosuje w razie potrzeby niezbędne środki zapobiegawcze;
6/ o każdym niebezpieczeństwie zagrażającym budowlom inżynierskim zawiadamiać niezwłocznie naczelnika sekcji, w razie zaś stwierdzenia w czasie powodzi lub ulewy niebezpieczeństwa dla ruchu, osłonić zagrożone miejsce sygnałamii natychmiast powiadomić o tym, dyżurnego ruchu najbliższej stacji, w myśl Instrukcji o doniesieniach i przeprowadzaniu dochodzeń w sprawie wypadków i wydarzeń kolejowych Nr R3.
2. W razie nastania wysokich temperatur kierownik nadzoru liniowego powinien:
1/ wprowadzić natychmiast nadzwyczajne obchody torów w godzinach popołudniowych i o wprowadzeniu tych obchodów powiadomić naczelnika sekcji;
2/ wprowadzić obserwację miejsc szczególnie narażonych na wyboczenie; ściśle przestrzegać Instrukcji o budowie i utrzymaniu toru bezstykowego Nr D 22 /wraz z późniejszymi zmianami/ oraz Przepisów Dl zał. 17;
3. Po otrzymaniu wiadomości ouuszkodzeniach nawierzchni, toru, budowli inżynierskich i wszelkich innych urządzeń kolejowych, zaginających bezpieczeństwu i ciągłości ruchu oraz życiu ludzkiemu, jak i o wypadku z pociągiem lub drezyn, kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją o doniesieniach i przeprowadzaniu dochodzeń w sprawie wypadków i wydarzeń kolejowych Nr R 3, a w szczególności:
1/ natychmiast udać się na miejsce wypadku i powiadomić o tym naczelnika sekcji oraz naczelnika działu drogowego;
2/ osłonić miejsce wypadku właściwymi sygnałami, zgodnie z Przepisami sygnalizacji na PKP Nr El zabezpieczyć mienie oraz ślady wypadku, w razie potrzeby wstrzymać ruch lub zastosować środki szczególnej ostrożności przy przepuszczaniu pociągów, zawiadamiając o tym jednocześnie, w myśl instrukcji Nr R 3, dyżurnego ruchu najbliższe) stacji, a po przybyciu na miejsce wypadku naczelnika działu drogowego, jego zastępcy, naczelnika sekcji lub jego zastępcy zastosować się do wszelkich wydanych przez nich poleceń,
3/ w razie nie przybycia na miejsce wypadku naczelnika oddziału drogowego lub naczelnika sekcji zebrać osobiście wszystkie dane dotyczące przyczyn i samego wypadku oraz sporządzić szkic sytuacymy z dokładnym uwidocznieniem wszystkich szczegółów, zgodnie z instrukcją. Nr R 3; dane te przedstawić naczelnikowi sekcji, samemu zaś włączyć sią do akcji naprawy uszkodzeń w zakresie obowiązującym służbę drogowa,
4. W razie znalezienia na torze zwłok ludzkich, kierownik nadzoru liniowego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy posterunek Milicji Obywatelskiej i najbliższą stację, a poza tym przestrzegać natępującego sposobu postępowania:
1/ jeżeli zwłoki leżą tak, że przejeżdżające pociągi nie będą o nie zaczepiać, należy zwłoki pozostawić na miejscu;
2/ jeżeli przejeżdżające pociągi mogłyby zaczepiać o zwłoki, należy przenieść je na ławę torowiska i w miarę możliwości ułożyć je w takiej samej pozycja, w jakiej je znaleziono; zwłoki należy nakryć; do czasu przybycia odpowiednich władz, należy zabezpieczyć miejsce wypadku i pilnować, by nikt nie miał dostępu do zwłok; zabitych obszukiwać nie wolno.
5. W razie znalezienia na torze rannego należy udzielić mu wszelkiej pomocy oraz powiadomić w sposób najkrótszy miejscowego lekarza rejonowego lub pogotowie ratunkowe służby zdrowia, a jeżeli to jest niemożliwe wysłać rannego pierwszym pociągiem do najbliższej stacji.

§15.
obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, instrukcjami i zasadami bhp.
2. W szczególności do obowiązków kierownika nadzoru liniowego należy:
1/sprawowanie nadzoru pod względem bhp nad stanem pomieszczeń i ich wyposażenia technicznego, zabezpieczeniem maszyn i urządzeń technicznych oraz nad sprawnością techniczny stosowanych narzędzi;
2/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów, instrukcji i zasad bhp;
3/ organizowanie stanowisk roboczych w myśl zasad bhp, przygotowanie i prowadzenie robót w sposób wykluczający powstanie wypadku przy pracy;
4/ dopilnowanie dostarczania we właściwych okresach zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowanie, aby pracownicy byli zawsze ubrani w odpowiednią odzież roboczą i ochronną oraz stosowali właściwy sprzęt ochrony osobistej;
5/ przeprowadzenie instruktażu zatrudnionych pracowników w zakresie bhp oraz czuwanie nad przestrzeganiem tych zarządzeń bezpośrednio na stanowiskach roboczych;
6/ przestrzeganie przepisów ustawodawstwa pracy w odniesieniu do zatrudnionych kobiet i młodocianych;
7/ każdorazowo powiadomienie naczelnika sekcji o zaistniałym wypadku przy pracy celem umożliwienia przeprowadzenia dochodzeń powypadkowych;
8/ terminowe usuwanie zauważonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie bhp stwierdzonych przez siebie i przez organa kontrolne;
9/ ścisła współpraca z naczelnikiem sekcji na odcinku opracowywania i realizacji planu poprawy warunków bhp.

§16.
Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1. Kierownik nadzoru liniowego obowiązany jest przestrzegać na terenach i w pomieszczeniach znajdujących się w obrębie kierownictwa nadzoru liniowego przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2. Ponadto kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany:
l/ należycie utrzymywać w pogotowiu narzędzia przeciwpożarowe będące w jego dyspozycji oraz inne urządzenia służące do zabezpieczenia mienia kolejowego przed ogniem;
2/ czuwać, aby nie rozpalano ognisk w obrebie obszaru kolejowego oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie; zabraniać składowania przedmiotów i materiałów łatwopalnych poza obrębem miejsc na ten cel przeznaczonych;
3/ w przypadku pożaru na szlakach w granicach obszaru kolejowego zastosować niezwłocznie wszelkie środki ostrożności dla jego opanowania, zwracając się w razie potrzeby o pomoc do najbliższej stacji, komendanta lub kierownika ochrony przeciwpożarowej i naczelnika sekcji, osłaniając w razie potrzeby zagrożone miejsce właściwymi sygnałami; w razie pożaru na obszarze graniczącym z koleją /na polach, lasach itp/ powiadomić o tym najbliższe wsie i gromady, straż leśną oraz naczelnika sekcji i zarządzić wszelkie środki niezbędne dla zlokalizowania i niedopuszczenia ognia na obszar kolejowy.

§ 17.
Obowiązki w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie.
Kierownik nadzoru liniowego jest obowiązany wykonywać czynności mające na celu zapewnienie sprawności kolei, w zimie stosując się do postanowień Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Nr D 17.
2. Kierownik nadzoru liniowego powinien brać udział w naradach jednostek wykonawczych na szczeblu stacji.
3. W okresie przygotowenia do zimy kierownik nadzoru liniowego powinien:
l/ współdziałać z naczelnikiem sekcji w zakresie terminowego zabezpieczenia urządzeń kolejowych przed szkodliwymi skutkami opadów i mrozów, a w szczególności dopilnować:
– oczyszczenia międzytorzy stacyjnych i szlaków ze wszystkich materiałów, które mogłyby spowodować tworzenie się zasp lub utrudnienia w pracy drużynom manewrowych itp,
– ustawienia w miejscach ustalonych, narażonych na zawianie, przenośnych zasłon odśnieżnych,
– ustawienia wskaźników W 13 zgodnie z postanowieniami przepisów Nr El,
– sprawdzenia działania urządzeń do oczyszczania i odmrażonia rozjazdów,
– rozprowadzenia materiałów, narzędzi, sprzętu itp. do miejsc przeznaczenia,
– przygotowania w miejscach tworzenia się wysadzin, podkładek, haków i wkrętów wysadzinowych w dostatecznej ilości;
2/ odpowiednio wcześnie zapoznać się z miejscowymi warunkami na terenie kierownictwa nadzoru liniowego, mającymi znaczenie okresie alarmu zimowego i współdziałać z naczelnikiem sekcji przy opracowaniu szczegółowego planu /harmonogramu/ przygotowania do zimy na szczeblu sekcji drogowe), biorąc pod uwagę doświadczenia z ubiegłej zimy;
3/ dopilnować naprawy posiadanego sprzętu, narzędzi itp. oraz zasłon odśniezaych stałych i przenośnych;
4/ wziąć udział w próbnym objeździe linii i stacji na pługa odśmeźaym na terenie kierownictwa nadzoru liniowego dla zaznajomienia się z pracą pługa przygotowanego do akcji;
5/ ustalić wspólnie z naczelnikiem sekcji zapotrzebowanie na siłę roboczą na okres zimowy, z rozbiciem na poszczególne fazy walki z zimą, uwzględniając siły i środki służby drogowej w ramach sekcji craz niezbędną pomoc w pracownikach i sprzęcie spoza PKP;
6/ zapewnić załodze pracującej w niekorzystnych warunkach atmosferycznych na terenie kierownictwa nadzoru liniowego należyty odpoczynek podczas przerw w pracy oraz gorący posiłek regeneracyjny;
7/ w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków i uchybień, wydać odpowiednie zarządzenia i meldować o nich naczelnikowi sekcji.
4. Z chwilą ogłoszenia pogotowia zimowego, kierownik nadzoru liniowego powinien w miarę potrzeby zorganizować, w uzgodnieniu z naczelnikiem sekcji, dyżury zimowe, pogotowia robocze oraz pogotowia do szybkiego likwidowania pękniętych szyn w torze.
5. W okresie pogotowia zimowego kierownik nadzoru liniowego powinien stale sprawdzać w swoim zakresie działania stan urządzeń, aby nie dopuścić do ich zaśnieżenia lub zamrożenia, zwracając szczególną uwagę na oczyszczanie ze śniegu i lodu rozjazdów oraz ich zamknięć nastawczych; w razie stwierdzenia braków i uchybień powinien wydać odpowiednie zarządzenia, a o wszelkich brakach, zapotrzebowaniach itp. meldować naczelnikowi sekcji.
6. Z chwilą powstania warunków zimowych mogących wywołać trudności w ruchu /ogłoszenie alarmu zimowego/ kierownik nadzoru liniowego powinien:
1/ spełniać obowiązki w zakresie pracy kierownika nadzoru liniowego zgodnie z postanowieniami Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie.
2/ z rozpoczęciem się zamieci śnieżnej lub zawiei dokonywać jak najczęściej oględzin obszaru kierownictwa nadzoru liniowego, okacślać miejsce narażone na zawianie, podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze o istniejącej sytuacji powiadomić natychmiast kierownika sekcii,składając meldunki sytuacyjne o stanie torów, czasie nastania zamieci lub zawiei, ilości śniegu na torze itp. i w razie potrzeby żądać wysłania pługa odśnieżnego, robotników , narzędzi itp. Jeżeli, mimo przedsięwziętych środków zaradczych, zasypanie torów na szlaku stwarza przeszkodą dla ruchu pociągów – kierownik nadzoru liniowego winien niezwłocznie zawiadomić o tym naczelnika sekcji i naczelnika /zawiadowcę/ najbliższej stacji, żądając zamkniecia szlaku dla ruchu pociągów i informować o miejscu, rozmiarze zawiania oraz konieczności udzielenia pomocy; po wysłaniu zawiadomienia, zebrać robotników i potrzebne narzędzia, udać się na miejsce zasypania toru i w razie potrzeby osobiście podjąć kierownictwo robót;
3/wszysikie zasypane śniegiem miejsca na szlaku, mogące wstrzymać ruch pociągów, w razie niemożności oczyszczenia w porę, osłaniać natychmiast sygnałami stój, zgodnie z postanowieniami przepisów Nr El, zawiadamiając równocześnie c tym dyżurnych ruchu sąsiednich stacji i naczelnika sekcji;
4/ kierując osobiście pracami akcji stosować się ściśle do obowiązujących przepisów oraz przestrzegać bezpieczeństwa pracy robotników, po zakończeniu oczyszczania zasypanego śniegiem miejsca, zawiadomię niezwłocznie naczelnika /zawiadowcę/ stacji, która zamknęła ruch oraz naczelnika sekcji o możliwości wznowienia ruchu;
5/ w razie otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu pociągu z pługiem odśnieżnym niezwłocznie wyjechać na jego spotkanie do sąsiadujące, z terenem kierownictwa nadzoru liniowego stacji, a następnie przejechać z pługiem odśnieżnym przez cały teren kierownictwa nadzoru liniowego;
6/ stosować wszelkie środki dla zachowania bezpieczeństwa robotników, uprzedzić dróżników przejazdowych i toromistrza dokonujących obchodu oraz kierowników grup roboczych pracujących przy usuwaniu śniegu z torów, aby przy przejeździe pociągu z pługiem odśnieżnym znajdujący się na torze pracownicy odsunęli się od toru na przepisową odległość; wykonać w przekopach śniegu, z każdej strony przekopu, nisze dla schronienia się robotników w czasie przejścia pociągów;
7/ w czasie przejazdów pługiem odśnieżnym pilnować podnoszenia noży i zamknięcia skrzydeł pługa przed przeszkodami w torze oraz wskazywać miejsca w których powinny być podnoszone noże pługa, zwracając również uwagę, by nie uszkodzić kontaktów szynowych, odcinków izolowanych; miejsce pracy pługa odśnieżnego osłonić na sąsiednim torze tarczą zatrzymania, a. na czas przejazdu pociąga po sąsiednim torze przerwać pracę pługa odśnieżnego;
8/ zwracać szczególną uwagę na stałe oczyszczanie ze śniegu torów, na których ma postój pociąg ratunkowy, tak, aby wyjazd pociągu w każdej chwili był możliwy;

9/ na zgłoszenie innych kierowników jednostek służbowych, zgodnie z planem akcji odśnieżnej, przydzielać robotników do oczyszczania torów, rozjazdów, urządzeń nastawniczych itp.;
10/ wystąpić do naczelnika /zawiadowcy/ stacji, o przestawienie wagonów w inne miejsce w przypadku, gdy stojące wagony mogłyby spowodować powstawanie zasp śnieżnych; podobnie postąpić w stosunku do służby trakcji, jeżeli chodzi o lokomotywy, wagony ogrzewcze itp., stojące na torach przy lokomotywowniach, składnicach paliwa itp.;
l1/ sprawdzać warunki bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych w poziomie szyn;
12/ w czasie silnych mrozów i pojawienia się wysadzin, roztoczyć nadzór z uwagi na możliwość pękania szyn oraz sprawdzać, czy środki mające na celu poprawienie toru na wysadzinach są stosowane w sposób zgodny z przepisami i gwarantujący bezpieczeństwo ruchu;
13/ po nastaniu odwilży dopilnować w dalszym ciągu usuwania śniegu oraz dobrego odwodnienia kanałów pędniowych itp.; w razie nagłej odwilży usuwać zwały śniegu z tych miejsc, gdzie gromadząca się woda grozi podmyciem nawierzchni i podtorza, obserwować nawierzchnię i zwracać baczną uwagę na pęknięcia szyn; w wykopach w gruncie skalistym zabezpieczyć ściany /skarpy/ skalne przed osuwaniem się głazów, obluzowane zaś i grożące usunięciem się głazy niezwłocznie usunąć;
14/ codziennie, w ustalonym czasie, przedstawiać naczelnikowi sekcji meldunki z przebiegu akcji w okresie alarmu zimowego.
7. Po odwołaniu pogotowia zimowego kierownik nadzoru liniowego powinien:
1/ dopilnować we właściwym czasie usunięcia, uporządkowania i zabezpieczenia sprzętu, narzędzi itp. dostarczonych na okres trwania walki z zimą;
2/ wziąć udział w komisyjnym badaniu pługów odśnieżnych; które były w akcji,
3/ zebrać dane dotyczące działań podjętych w celu zapewnienia sprawności kolei w zimie oraz pogotowia zimowego na terenie kierownictwa nadzoru liniowego, dokonać analizy prawidłowości przygotowania kolei do zimy oraz przedstawić je naczelnikowi sekcji wraz ze swoimi wnioskami.


Instrukcja dla kierownika nadzoru liniowego w sekcji drogowej – SPIS TREŚCI