PRZEDMOWA

Dla urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego stosuje się obecnie różne oznaczenia i symbole graficzne zależnie od rodzaju urządzeń, a nieraz i od wykonującego projekt. Brak było ujednoliceń w tym zakresie. Dotychczasowe doświadczenia, potrzeby i rozwój urządzeń zrk wskazują na konieczność rozpoczęcia prac nad tym zagadnieniem i ustalenia chociażby wstępnie ujednoliconych symboli obowiązujących projektantów, wykonawców i służbę utrzymania. Ujednolicenie takie jest wskazane ze względów dydaktycznych. Przy opracowywaniu tablicy skorzystano z dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie oraz uwzględniono potrzeby istniejących u nas urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Uwzględniając istnienie w eksploatacji znacznej liczby urządzeń elektrycznych z zależnościami suwakowymi oraz przyzwyczajenie zabezpieczeniowców, uważa się za celowe pozostawienie tradycyjnych symboli graficznych stosowanych dotychczas dla tych urządzeń. Natomiast dla innych urządzeń elektrycznych przewiduje się ujednolicone symbole. Również symbole dla urządzeń mechanicznych, gdy to było możliwe i uzasadnione, dostosowano do syinboli stosowanych dla urządzeń przekaźnikowych.

I. WSTĘP

Przedmiotem tablicy są podstawowe symbole graficzne i oznaczenia literowe stosowane w schematach elektrycznych, na planach kablowych, pędniowych i świetlnych oraz na pulpitach nastawczych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, nazywanych w dalszym ciągu urządzeniami zrk. Celem tablicy jest ustalenie jednolitych symboli graficznych i oznaczeń literowych urządzeń ujętych w przedmiocie tablicy dla projektowania, budowy i eksploatacji. Stosowanie symboli nie ujętych w tablicy W razie potrzeby używania symboli nie ujętych w tablicy należy stosować symbole zgodne z istniejącymi Polskimi Normami, jak:
PN/E-01200 Ważniejsze symbole graficzne stosowane w elektrotechnice
PN/E-01210 Maszyny elektryczne i transformatory. Symbole graficzne
PN-53/E-01213 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole graficzne
PN/E-01220 Sieci elektroenergetyczne. Symbole graficzne
PN/E-01221 Instalacje elektryczne wnętrzowe. Symbole graficzne
PN-53/T-01201 Elektronika. Symbole graficzne
PN/T-01202 Przetworniki elektroakustyczne. Symbole graficzne
PN-57/T-01210 Technika łączenia i teletransmisja przewodowa. Symbole graficzne
PN/T-01220 Radiokomunikacja. Symbole graficzne
PN-54/T-01221 Radiotechnika. Symbole graficzne

Tablica nr. 12 SPIS TREŚCI: