Uwaga: Cześć III zastosowana jest do starej sygnalizacji.

275. Komu wolno dawać sygnały dzwonkowe l, 2 i 3?
W zasadzie tylko dyżurnemu ruchu. Innemu pracownikowi wolno dawać te sygnały tylko na polecenie dyżurnego ruchu. Polecenia takiego nie wolno dawać z góry raz na zawsze, lecz w każdym poszczególnym wypadku osobno.
276. Co wiadomo o sygnalizowaniu pociągów dzwonkami?
Na linjach wyposażonych w urządzenia dzwonkowe należy pociągi sygnalizować sygnałami dzwonkowymi 1 lub 2 od stacji do stacji zgłoszeń pociągów lub od posterunku do posterunku, zależnie od istniejących urządzeń.
277. Kiedy daje się sygnały dzwonkowe?
Sygnały dzwonkowe dla odjeżdżających lub przejeżdżających pociągów daje się najwcześniej na 3 minuty przed odjazdem wzgl. przypuszczalnym odjazdem, wzgld. po otrzymaniu przyzwolenia od sąsiedniej stacji na wysłanie tego pociągu (po przyjęciu pociągu).
278. Kiedy należy powtórzyć sygnał dzwonkowy?
Jeżeliby pociąg w ciągu 15 minut po daniu sygnału dzwonkowego nie mógł odjechać, należy dany dla niego sygnał jazdy odwołać sygnałem odwołującym, o ile o dalszem opóźnieniu tego pociągu nie uwiadomiono służby drogowej telefonicznie. Sygnał dzwonkowy należy powtórzyć skoro pociąg już może odjechać. Pomiędzy sygnałem odwołującym i powtórnym sygnałem jazdy należy zachować przerwę przynajmniej 2 minut.
Jeżeli nie można dać sygnału dzwonkowego, to należy dać pociągom rozkaz przezorności podając powód, wyjąwszy, że strażników zaporowych uwiadomiono telefonicznie.
279. Czy należy zapisywać dawanie sygnałów dzwonkowych?
Tak, należy to zapisywać do książki zgłoszeń pociągów.
280. Jak ma postąpić dyżurny ruchu, jeżeli ma przyjąć w odnogę pociąg, jadący z prędkością ponad 45 km, na godzinę i wjeżdżający zasadniczo w prostym kierunku do stacji, a nie mógł o tem uwiadomić w drodze poprzedniej stacji zatrzymania? 
Takiemu pociągowi nie wolno robić wcześniej wjazdu, dopóki nie stanie przy sygnale wjazdowym. Jeżeliby dyżurny ruchu w drodze poprzedniej stacji polecił pociąg zawiadomić o wjeździe w odnogę, a stacja ta nie powiadomiła go o tem, że pociąg ma rozkaz przezorności, to należy taksamo pociąg zatrzymać przy sygnale wjazdowym.
281. Co należy zrobić, jeżeli pociąg zatrzymano przed sygnałem głównym?
Przy pociągach niezaopatrzonych w hamulce zespolone, winien ostatni hamulcowy, a przy pociągach z hamulcami zespolonymi, jeden z konduktorów do tego z góry przeznaczony, zająć takie stanowisko, aby mógł obserwować szlak wstecz pociągu. Gdyby przypadkiem zbliżał się stamtąd jakiś inny pociąg, ten konduktor obowiązany jest biec naprzeciw i dawać zbliżającemu się pociągowi sygnał “stój”, a to w dzień chorągiewką; zaś kiedy ciemno latarką.
Maszynista zatrzymanego pociągu daje gwizdkiem parowozu sygnał “baczność”.
Strażnik sygnałowy lub blokowy odpowiada mu na znak zrozumienia trąbką “czekać” (U-UUU) i przypomina właściwemu posterunkowi o potrzebie zwolnienia sygnału na dozwoloną jazdę.
Dróżnicy lub zwrotniczowie, którzy znajdują się pomiędzy pociągiem a posterunkiem sygnałowym obowiązani są podać dalej wymieniony wyżej sygnał trąbkowy.
Jeżeli sygnał baczność pozostanie bez odpowiedzi, to maszynista powinien go powtórzyć. Jeżeli i tym razem nie będzie odpowiedzi, to nadkonduktor powinien zbadać przyczynę.
282. Kiedy wolno pominąć sygnał główny ustawiony na “stój”?
Jeżeli sygnałów głównych nie można ustawić na “dozwoloną jazdę” czy to wskutek zepsutego urządzenia, czy wskutek tego, że konieczność wymaga użycia jezdni, dla której sygnałów nie można lub nie wolno stawiać, to należy zawiadomić o tem pociąg rozkazem ogólnym A. W tym rozkazie należy określić dokładnie sygnały, które pociąg mija, literami, numerami lub nazwą miejscowości. Tych rozkazów nie wolno wypełniać naraz dla kilku pociągów, lecz należy wydawać osobno dla każdego poszczególnego pociągu i winien to wypisać dyżurny ruchu lub na jego polecenie inny pracownik służby ruchu.
Rozkaz minięcia ustawionego na “stój” sygnału wjazdowego, blokowego na posterunku ze zwrotnica, blokowego na posterunku bez zwrotnicy po właściwym lorze i sygnału kryjącego niebezpieczne miejsce wolno wydawać dopiero wtedy, gdy pociąg przed tym sygnałem zatrzymano; zaś rozkaz minięcia ustawionego na “stój” sygnału wyjazdowego, kierunkowego (drogowego), i blokowego na posterunku bez zwrotnicy po’ niewłaściwym torze wolno wydawać z góry, a pociągu nie potrzeba zatrzymywać przy tych sygnałach.
283. Kiedy wolno przy pociągach przejeżdżających stacje, odstąpić od zasady, że dla takiego pociągu należy ustawić wpierw wyjazd, a potem wjazd?
To wolno uskutecznić tylko wtedy, jeżeli dla sygnału wyjazdowego jest ustawiony sygnał ostrzegawczy. Jeżeli takiego sygnału niema i nie można pociągu ze stacji wyprawić, albowiem niema wolnego odstępu do następnej stacji, wtedy należy pociąg zatrzymać przy sygnale wjazdowym tak długo, aż będzie odstęp wolnym i potem go. prawidłowo przepuścić przez stację. Jeżeliby jednak to za długo trwało lub stacja wstecz leżąca nagliłaby, aby jej dać zgłoszenie zwrotne celem wyprawienia następnego pociągu, wtedy należy pociąg wpuścić do stacji. Taksamo należy postąpić przy pociągach ciężkich przy wzniesieniach, jakoteż przy pociągach pasażerskich, gdyż zatrzymywanie takich pociągów poza obrębem stacji nie jest wskazane.
284. Kiedy wolno stawiać sygnały główne na dozwoloną jazdą?
Wolno to uskuteczniać tylko dla wjazdów, wyjazdów i przejazdów pociągów i tylko wówczas, gdy wszystkie przepisane warunki na to zezwalają.
Wyjątek od tego przepisu stanowią posterunki blokowe bez zwrotnic, nieobsadzone, wzgld. nieczynne. Jeżeli w takim wypadku nie wyłączono sygnałów blokowych i do nich należących sygnałów ostrzegawczych, to należy je ustawić na wolną drogę i oświetlać podczas ciemności.
285. Komu wolno obsługiwać sygnały główne?
Sygnały dla wjazdów, wyjazdów i przejazdów pociągów wolno stawiać wzgld. zwolnić tylko dyżurnym ruchu samym. Na zarządzenie przełożonej władzy może dyżurny ruchu polecić ustawienie sygnałów drugiemu urzędnikowi, dając wyraźne polecenie w każdym poszczególnym wypadku osobno.
Na linjach, na których się pociągi ofiaruje i przyjmuje, wolno ustawiać sygnał wyjazdowy dopiero po przyjęciu pociągu przez sąsiednią stację. Na linjach gdzie obowiązują zgłoszenia odjazdu pociągów, a sygnały wjazdowe mają po kilka ramion, wolno ustawiać sygnał wjazdowy dopiero po otrzymaniu zgłoszenia odjazdu danego pociągu ze sąsiedniej stacji.
286. W jaki sposób daje się polecenie do ustawiania sygnałów wjazdowych i wyjazdowych?
Na stacjach wyposażonych w urządzenia blokowe daje się polecenie do ustawienia sygnałów dla wjazdu lub wyjazdu przez zwolnienie dźwigni odpowiedniego sygnału lub dźwigni jezdni na aparacie blokowym; zaś na innych stacjach daje się to polecenie ustnie, telefonicznie lub telegraficznie. Dyżurny ruchu winien się przekonać o wykonaniu swego polecenia o ile na to lokalne stosunki pozwalają. W tym celu są w niektórych stacjach ustawione naśladowniki sygnałów w pobliżu posterunku dyżurnych ruchu.
287. Kiedy wolno ustawiać sygnał wyjazdowy na “dozwoloną jazdą” dla pociągów zatrzymujących się w miarą potrzeby? 
Dopiero wtedy, gdy niema przeszkody dla dalszej jazdy.
288. Kiedy wolno unieważniać sygnał ustawiony dla wjazdu lub wyjazdu?
Sygnał wjazdowy lub wyjazdowy ustawiony na “dozwoloną jazdę” należy natychmiast ustawić na “stój”, gdy się zauważy przeszkodę dla jazdy.
Jeżeli jednak nie chodzi o odwrócenie niebezpieczeństwa, to wolno odwołać “dozwoloną jazdę” przez ustawienie sygnału na “stój” tylko wtedy, jeżeli zachodzi nagła potrzeba i pociąg nie dojechał jeszcze do sygnału ostrzegawczego. Tak samo można sygnał wyjazdowy ustawić na powrót na stój tylko w nagłym wypadku, jeżeli można pociąg o tem jeszcze zawiadomić.
W takich wypadkach musi dyżurny ruchu wezwać nastawczego (stawidłowego, sygnalistą) sygnałem budzikowym lub telefonem do ustawienia sygnału na stój.
289. Kiedy wolno ustawiać sygnał główny na stój, gdy go pociąg już minął?
Kiedy pociąg ewentualnie z parowozem popychającym minął sygnał główny, którego zasadniczem ustawieniem jest “stój”, to należy ten sygnał natychmiast ustawić na “stój”, gdy na pociągu ewentualnie na parowozie popychającym był widoczny sygnał końcowy. Wystarczy jeżeli spostrzeżono jedno z trzech przepisanych znamion (znaków).
Dźwignie jezdni lub przyzwolenia wolno jednak dopiero wtedy przestawić w normalne położenie, gdy pociąg zupełnie stanął, albo minął wszystkie przez te dźwignie zabezpieczone zwrotnice. Miejsce, które każdy pociąg musi minąć, zanim wolno odemknąć jezdnie, oznacza się dla każdej jezdni osobno.
Jednak na stacjach i innych posterunkach ruchowych, gdzie się zamyka zwrotnice, wykolejnice, mosty ruchome i t. d. bezpośrednio dźwignią względnie drutociągiem sygnałowym, wolno dopiero wtedy ustawić sygnał główny wjazdowy, wyjazdowy, kierunkowy (drogowy), blokowy lub jakikolwiek sygnał kryjący z powrotem na “stój” jeżeli:
a) pociąg z sygnałami końcowemi minął taki sygnał i dojechał do miejsca zwykłego postoju, lub gdy
b) pociąg ze sygnałami końcowemi minął wszystkie zwrotnice zawisłe od wymienionych sygnałów.
Miejsce, które musi osięgnąć koniec pociągu, zanim wolno ustawić sygnał na “stój” oznacza się dla każdej jezdni osobno.
290. Co należy zrobić przed ustawieniem sygnału wjazdowego lub wyjazdowego?
Należy sprawdzić, czy wolna jest jezdnia dla danego pociągu i czy zwrotnice dobrze ustawione. Kontrole zwrotnic można zaniechać na stacjach, których zwrotnice są w ten sposób zawisłe od sygnału, że sygnał można ustawić na dozwoloną jazdę dopiero po należytem ustawieniu zwrotnic i że one są tak długo zamknięte (zaryglowane), jak długo sygnał pokazuje dozwoloną jazdę.
291. Co wiadomo o unieważnieniu sygnałów podczas jazdy po niewłaściwym torze?
Sygnały wyjazdowe, blokowe i wjazdowe są dla jazd po niewłaściwym torze nieważne. Unieważnienie to należy w rozkazie A wypisać. Sygnał wyjazdowy i blokowe bez zwrotnic można bez zatrzymania przy tychże przejeżdżać. Przed sygnałem blokowym ze zwrotnicą i wjazdowym należy stanąć i wolno je przejechać tylko po otrzymaniu pisemnego polecenia (rozkaz A).
292. Jak należy postąpić, jeżeli zauważy się brak sygnału końcowego na pociągu?
Jeżeli pociąg bez sygnału końcowego minął sygnał blokowy lub wjazdowy, to nie wolno tego sygnału ustawić na stój i nie wolno dawać na ten pociąg zgłoszenia zwrotnego. Należy bowiem przypuszczać, że pociąg się rozerwał na szlaku.
Jeżeli posterunek blokowy zauważy brak sygnału końcowego na pociągu powinien zgłosić to natychmiast telegrafem lub telefonem do najbliższej stacji w kierunku jazdy położonej, z zapytaniem, czy można następny pociąg przepuścić.
Gdy się zauważy brak sygnału końcowego na stacji lub gdy stacja otrzyma zgłoszenie z posterunku blokowego, to winien dyżurny ruchu zbadać, czy się rzeczywiście pociąg rozerwał. Jeżeli sygnał końcowy tylko brakował, to należy go zaraz założyć.
O ile pociąg na danej stacji nie staje lub nie można go było zatrzymać albo zauważono brak sygnału końcowego dopiero przy odjeździe pociągu, to należy o tem zawiadomić najbliższą stację zgłoszeń pociągów. Jeżeli pociąg zaopatrzono w sygnały końcowe albo oderwaną część pociągu przywieziono do stacji, to należy zezwolić posterunkom blokowym na przepuszczenie następnego pociągu.
293. Jak należy postąpić, jeżeli spostrzeże się, że sygnały na czele pociągu nie świecą się w ciemności?
Taki pociąg należy bezwarunkowo zatrzymać i oświetlenie sygnałów zarządzić.
294. Jak należy postąpić, jeżeli nie wolno po wyznaczonej jezdni jechać z szybkością zasadniczą przepisaną dla pociągu?
To należy o tem pociąg zawiadomić. O ile tego nie można uskutecznić zapomocą sygnału, lub zachodzi obawa, że z powodu niepogody ten sygnał można przeoczyć, to musi się zawiadomić pociąg rozkazem przezorności za pośrednictwem ostatniej poprzedniej stacji postojowej. Gdyby to było niemożliwem, albo gdy pociąg musi wjechać zamiast na tor przechodzący, na tor ślepy lub na tor częściowo zajęty, to należy go najpierw zatrzymać przed sygnałem wjazdowym.
295. Jak należy się zachować wobec sygnału ostrzegawczego?
Jeżeli z położenia sygnału ostrzegawczego wynika, że na sygnale głównym należy spodziewać się sygnału “stój”, to należy tak zmniejszyć szybkość, aby pociąg zatrzymał się na pewno przed sygnałem głównym. Wówczas pociąg powinien dojechać jak najbliżej do sygnału głównego. Jeżeli sygnał ostrzegawczy kilkuramiennego sygnału głównego wskazuje, że należy spodziewać się na tym ostatnim sygnału “wolna droga”, i maszynista nie powinien jeszcze stąd wnosić, że właściwa jezdnia jest wolna. Dopiero sygnał główny będzie dla niego miarodajnym.
296. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg przejedzie wbrew przepisom sygnał blokowy ustawiony na stój, i za nim się zatrzyma?
To nie może ruszać z miejsca, aż nadkonduktor (kierownik pociągu) porozumie się słownie lub telefonem z posterunkiem blokowym, czy pociąg ma stać, czy może dalej jechać, czy też w razie niezbędnej konieczności ma się cofnąć.
297. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg przejedzie sygnał wjazdowy lub wyjazdowy postawiony na “stój”?
To należy zażądać decyzji dyżurnego ruchu, co do dalszego postępowania.
W razie niedopuszczającego zwłoki niebezpieczeństwa, należy działać stosownie do okoliczności.
298. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg, który według rozkładu jazdy przejeżdża stację bez postoju, zatrzymano przed sygnałem wjazdowym?
Po podaniu sygnału na “dozwoloną jazdę” pociąg powinien jechać z szczególną ostrożnością i powoli, ażeby mógł zatrzymać się z całą pewnością w każdej chwili, gdyby się pojawił sygnał “stój”.
Przepis ten nie obowiązuje na stacjach, na których sygnał ostrzegawczy złączony ze sygnałem wyjazdowym wskazuje pociągowi przejeżdżającemu już koło sygnału wjazdowego wolny wyjazd na sygnale wyjazdowym. Z samego faktu, że na sygnale wjazdowym podano sygnał “wolna droga” maszynista pociągu, który według rozkładu jazdy nie zatrzymuje się na stacji, nie powinien jeszcze wnosić, że wyjazd również jest wolny, Jeżeli dla pociągu, który według rozkładu jazdy przejeżdża po torze przechodzącym głównym bez zatrzymania, podano sygnał “wolna droga” na odgałęzienie, należy stąd wnosić, że nastąpi wymijanie tego pociągu przez inny. Wskutek tego pociąg musi się zatrzymać na stacji.
Jeżeli pociąg szybkobieżny nie został zawczasu zawiadomiony o wjeździe na odgałęzienie, to maszynista powinien zatrzymać pociąg zaraz po spostrzeżeniu sygnału wskazującego na odgałęzienie.
Pociąg, który jedzie wyjątkowo po niewłaściwym torze dwutorowego szlaku, powinien zatrzymać się przed sygnałem wjazdowym, bez wzglądu na ustawienie tego sygnału. Wjazd odbywa się na rozkaz A. Jeżeli jest główny sygnał dla wjazdu z toru niewłaściwego, lub też jest sygnał 36c, to wracający parowóz popychający może wjechać na stację bez rozkazu A, skoro na sygnale głównym podano “wolną drogę”, lub też usunięto sygnał 36c.
Jeżeli upoważnienie pisemne do przejechania poza sygnał główny, postawiony na stój, wydano dopiero wtenczas, kiedy pociąg zatrzymał się już przed tym sygnałem, może maszynista ten rozkaz odebrać bezpośrednio.
299. Jak należy postąpić, jeżeli spostrzeże się sygnały drogowe i czerwone światło? 
Jeżeli pociąg znajdzie się przed sygnałem na “zwolnienie biegu” (sygnał 5), o którym z całą pewnością wiadomo, że należy zwolnionym biegiem przejeżdżać po pewnym odcinku i bynajmniej nie zapowiada sygnału “stój” (sygnał 6b) to należy zmniejszyć szybkość jazdy przy pociągach szybkobieżnych do 45 km., zaś przy innych pociągach do 30 km. na godziną, jeżeli nie zarządzono dalej idącego zmniejszenia chyżości. We wszystkich innych wypadkach w razie spostrzeżenia sygnału 5, należy zmniejszyć szybkość do takiego stopnia, aby w razie zjawienia się sygnału 6b, pociąg z całą pewnością przed nim zatrzymano.
Jeżeli niespodziewanie podano sygnałami drogowemi sygnał “stój” (6a do d), należy natychmiast przedsięwziąć wszelkie środki do zatrzymania pociągu. Taksamo należy postąpić, jeżeli zjawi się czerwone światło, wagonika (sygnał 24), albo wogóle jakieś inne czerwone światło, o którem nie wiadomo, że nie ma żadnego znaczenia dla pociągu.
Jeżeli zauważy się blask pochodni sygnałowej należy natychmiast tak zmniejszyć szybkość, ażeby można zatrzymać pociąg przed pochodnią.
300. Jak należy postąpić przy popychaniu pociągów?
Parowóz popychający powinien dojechać do pociągu przed odjazdem. Gdy to nastąpiło, maszynista daje sygnał “Baczność” na znak, że jest gotów do popychania. Po daniu przez nadkonduktora sygnału do odjazdu pociągu, daje maszynista prowadzący pociąg również sygnał “baczność”. Następnie otwiera maszynista popychającego parowozu tak dalece regulator, ażeby maszyna ruszyła jednocześnie z pociągiem i daje wówczas jeszcze raz sygnał “Baczność”. Potem maszynista parowozu ciągnącego wprowadza powoli pociąg w ruch. Przed ukończeniem popychania daje maszynista popychającego parowozu sygnał “baczność” i zamyka tak powoli regulator, aby nie nastąpiło rozerwanie pociągu.
301. Jakie sygnały należy zastosować podczas biegu pociągu?
Podczas jazdy hamulcowi winni zwracać pilną uwagę na pociąg i na sygnały. Na sygnał gwizdawki parowozowej “baczność” powinni być w pogotowiu do hamowania. Na sygnał 26a należy średnio hamować. Hamować mocno należy na sygnał 26b, lub na sygnał “stój”. W tych wypadkach wolno hamulce odhamować dopiero wtenczas, gdy pociąg się zatrzymał, lub też na dany sygnał 27.
Również należy mocno lub średnio hamować w miarę potrzeby bez sygnałów do hamowania:
a) na spadkach, aby utrzymać przepisaną chyżość.
b) Zbliżając się do stacji, na której pociąg ma postój, aby zatrzymać pociąg na właściwem miejscu.
c) Zbliżając się do miejsca, po którem należy przejeżdżać powoli.
d) Gdy dla uniknięcia niebezpieczeństwa okaże się koniecznem zmniejszyć szybkość jazdy lub zatrzymać pociąg.
W wypadkach wymienionych od a do c maszynista powinien również regulować hamowanie zapomocą odpowiednich sygnałów, jeżeli spostrzeże, że się nieprawidłowo hamuje.
W razie potrzeby zahamowania pociągu ciągnionego przez parowóz należy najprzód hamować tylne hamulce. Jeżeli na czele pociągu nie ma parowozu, to winien hamulcowy pierwszego wagonu najpierw hamować. Przed wprowadzeniem w ruch hamulców zespolonych winien kierownik pierwszego parowozu zwrócić uwagę kierownikowi parowozu popychającego, dając sygnał 26b.
Jeżeli na końcu pociągu z hamulcem zespolonym znajdują się wagony z hamulcami ręcznemi, to maszynista winien dawać sygnał 26b przed użyciem hamulca zespolonego. W razie dawania przez maszynistę sygnałów niebezpieczeństwa, winna drużyna konduktorska starać się wprowadzić w ruch hamulce zespolone z wagonów a jednocześnie i jak najspieszniej przyciągnąć hamulce ręczne.
302. Co należy uczynić w razie nadzwyczajnych wydarzeń podczas biegu pociągu?
Jeżeli konduktor zauważy zagrażające pociągowi niebezpieczeństwo i zachodzi konieczność zatrzymania pociągu, to winien on w pociągach z hamulcem zespolonym takowy w ruch wprowadzić; zaś w pociągach bez hamulców zespolonych, drużyna konduktorska obowiązaną jest przez dawanie sygnału “stój” i hamowanie pociągu zwrócić na to niebezpieczeństwo uwagę maszynisty, pozostałego personelu pociągowego i dróżników. W razie rozerwania pociągu należy bezzwłocznie mocno zahamować wszystkie hamulce tylnej części pociągu. Nadto należy starać się zwrócić uwagę maszynisty, oraz personelu przedniej części pociągu. Dopóki oderwana część pociągu toczy się za przednią, nie wolno dawać maszyniście sygnałów “stój” i nie wolno zatrzymywać przedniej części pociągu.
303. Jak należy postąpić w razie zatrzymania pociągu na szlaku z powodu nadzwyczajnego?
Gdy pociąg stanął na szlaku, a nie pod sygnałem głównym, ustawionym na “stój”, lecz z innego nadzwyczajnego powodu, to przy pociągach bez hamulców zespolonych winien ostatni hamulcowy, a w pociągach ze zespolonemi hamulcami wyznaczony z góry do tej czynności konduktor zająć takie stanowisko, aby mógł obserwować tor poza pociągiem wstecz leżący.
Podczas ciemności lub niejasnej pogody (n. p. mgła, śnieżyca) winien ten konduktor, bez specjalnego rozkazu świecić pochodnią w tył pociągu, aż do chwili, kiedy pociąg ruszy z miejsca lub będzie kryty.
Jeżeli pociąg obsługuje tylko jeden konduktor, to na nim ciąży obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem pociągu. Gdyby do pociągu stojącego na szlaku zbliżał się inny pociąg, to konduktor obowiązany jest biec naprzeciw i dawać sygnały “stój”.
Jeżeli istnieje możność porozumienia telegraficznego lub telefonicznego z sąsiednimi posterunkami ruchu, to należy te posterunki powiadomić.
304. Jak należy przeprowadzić krycie pociągu?
Gdy pociąg stanie na szlaku i będzie stać przypuszczalnie dłużej jak 8 minut, to nadkonduktor winien zarządzić krycie pociągu za pomocą sygnałów drogowych. Gdyby na wielutorowym szlaku trzeba zamknąć również tory sąsiednie, to należy to uskutecznić najpierw i jak najspieszniej. Krycie pociągu należy polecić przedewszystkiem pracownikom drogowym, a tylko na wypadek braku służby drogowej, można użyć do tego celu personel pociągowy. Skoro ten ostatni spotka pracowników drogowych, to winien im zdać polecenie krycia pociągu a sam wrócić do pociągu.
Krycie pociągu przez służbę pociągową odbywa się w następujący sposób:
Kierownik pociągu nadkonduktor poleca konduktorowi, który obserwuje szlak poza pociągiem wstecz leżący, krycie pociągu. Konduktor ten zabiera ze sobą trzy petardy, udaje się na pierwszorzędnych linjacli na 700 m., zaś na drugorzędnych linjach na 500 m. wstecz i wykłada je na prawym toku szyn w kierunku jazdy, jedną od drugiej na 15 m. Potem wraca i ustawia się na odległość 200 m. od pociągu w dzień z chorągiewką; kiedy ciemno zaś z latarką z czerwonym światłem. Na tem miejscu musi konduktor tak długo pozostać, dopóki nie zjawi się pracownik służby drogowej, który w tym miejscu ustawi sygnał 6b i odda konduktorowi w zamian wyłożonych petard trzy petardy. Po odebraniu petard skończyło się zadanie konduktora i tenże wraca do pociągu. Taksamo należy postąpić w razie krycia pociągu z przodu. W razie, gdyby się żaden pracownik służby drogowej nie zjawił musi konduktor pozostać na miejscu aż do ukończenia krycia pociągu.
Pracowników służby drogowej należy przywołać do krycia pociągu świstawką parowozową. Jeżeli pociąg po usunięciu przeszkody ruszy dalej w drogę, to należy usunąć sygnały, które go zabezpieczały lecz dopiero wówczas, gdy można będzie wnosić, że pociąg przybył już do następnego posterunku ruchu. Czekaniem na powrót, wysłanego celem krycia pociągu pracownika, nie wolno odwlekać dalszej jazdy pociągu.
Na pierwszym posterunku ruchu pociąg powinien się zatrzymać i zawiadomić o tem zdarzeniu.
305. Jak należy postąpić, jeżeli część pociągu pozostaje na szlaku?
Gdy przednia część lub sam parowóz pociągu stojącego na szlaku, może jechać dalej, to może kierownik pociągu zarządzić tę jazdę do najbliższej stacji zgłoszeń pociągów. Na tej dalej jadącej części pociągu nie wolno umieścić sygnału końcowego. Ta pierwsza część pociągu winna zatrzymywać się na posterunkach po drodze leżących, jakoteż przy stawidle wjazdowym stacji zgłoszeń pociągów zawiadomić je o zaszłym wypadku. Część pociągu pozostawiona na szlaku powinna być kryta w obydwóch kierunkach, także i na dwutorowym szlaku.
306. Co należy uczynić, jeżeli parowóz na szlaku stojącego pociągu stał się niezdolny do jazdy?
To nadkonduktor obowiązany jest najkrótszą drogą zawiadomić o tem najbliższą stację zgłoszeń pociągów i zażądać pomocy. Żądanie pomocy uskutecznia się w ten sposób, że kierownik pociągu idzie do najbliższej strażnicy zaopatrzonej w telefon, kierując się przy tem strzałkami umieszczonemi na słupach telegraficznych. Strażnice nieobsadzone należy otworzyć czworokanciastym kluczem. Jeżeli kierownik pociągu z ważnych powodów nie może się oddalić od pociągu, musi to powierzyć konduktorowi i wręczyć mu kartkę, na której należy napisać treść fonogramu, który ma być oddany telefonem najbliższej stacji zgłoszeń pociągów. Gdy zażądano pomocniczego parowozu, lub pociągu ratunkowego, to nie wolno ruszyć z miejsca parowozem stojącym na szlaku, aż do nadejścia pomocy żądanej, względnie pisemnego, telegraficznego lub telefonicznego upoważnienia stacji zgłoszeń pociągów.
307. Co wiadomo o zawiadomieniu sygnałami strażników zaporowych i personelu drogowego o kursowaniu pociągów nadzwyczajnych?
O kursowaniu pociągów nadzwyczajnych należy zawsze zawiadamiać strażników zaporowych i personel drogowy. Zawiadomienie należy uskuteczniać, o ile to możliwe pisemnie, w innych wypadkach telefonicznie lub, jeżeli telefonów niema, to za pomocą sygnału na pociągu poprzedzającym tego samego, lub przeciwnego kierunku. (Sygnał 17 lub 18).
Zawiadomienie za pośrednictwem sygnału na pociągu należy stosować i wtenczas, jeżeli nie wszyscy strażnicy zaporowi byli zawiadomieni za pomocą telefonu.
Rozkaz do sygnalizowania pociągu nadzwyczajnego za pomocą sygnałów 17 lub 18 wydaje się “Rozkazem sygnalizowania”. W tym rozkazie należy wymienić szlak, na którym sygnał powinien być założonym.
308. W jakie środki sygnałowe musi być wyposażony personel przetokowy?
W świstawkę ustną lub trąbkę w porze ciemnej w zapaloną latarkę ręczną.
309. Pod jakiemi warunkami wolno przetaczać poza “Kres przetaczania”?
Przetaczanie na torze wjazdowym poza sygnał zabraniający przetaczanie (Tablica z napisem “Stój” dla jazd przetokowych, lub też, gdy nie ma takiego sygnału, poza sygnał wjazdowy jest zasadniczo wzbronione. Jeżeli jednak nie podobna tego uniknąć, to kierownik przetaczania powinien uzyskać osobne pisemne upoważnienie dyżurnego ruchu. Maszynista musi otrzymać odpis tego upoważnienia. Dyżurnemu ruchu wolno udzielić takiego upoważnienia tylko pod warunkiem, że ze sąsiedniego posterunku ruchowego nie wysłano żadnego pociągu i winien na to baczyć, że to przez cały czas przetaczania nie nastąpi.
310. Co wiadomo o używaniu sygnałów podczas przetaczania?
Rozkaz do wykonania ruchu przetokowego wydaje się ustnie lub też za pomocą sygnałów przetokowych (Sygnały 31 do 34).
Jeżeli zarządzi się używanie sygnałów trąbkowych przy przetaczaniu dla oznaczenia torów, to sygnały te powinny się składać z krótkich i długich tonów, odpowiadających znakom Morsego dla cyfr skróconym sposobem. Podczas ciemności winien przetokowy znajdujący się na końcu grupy przetokowej świecić latarką w kierunku jazdy.
311. Jak należy postępować podczas sprzęgania i rozłączania wagonów?
Podczas ciemności musi stać obok wagonu, do którego się dojeżdża pracownik z zapaloną latarką ręczną. Po każdem spięciu i rozłączeniu wolno sygnały dawać dopiero wtenczas, kiedy przetokowy już wyszedł z toru.
312. Jakie środki ostrożności należy przestrzegać przy popychaniu wagonów?
Przed pierwszym popychanym wagonem lub na nim powinien się znajdować pracownik, który jest obowiązany obserwować tor i dawać niezbędne sygnały, jeżeli kierownik przetaczania nie może objąć wzrokiem wszystkich poruszeń.
313. Jakie wagony wolno stawiać na koniec pociągu?
Tylko takie wagony na których można przymocować sygnały końcowe.
314. W jakie przybory sygnałowe musi być wyposażony wagonik (wozidło)?
W 6 petard, czerwoną chorągiewką, lub tarczę sygnału 6b a podczas ciemności latarkę z czerwonem światłem do dawania sygnału 24.
Kierownik roweru kolejowego z jednem siedzeniem nie potrzebuje innych przyrządów sygnałowych oprócz latarki do dawania sygnału 24.
315. Co wiadomo o kryciu wagonika na szlaku?
Stojący na szlaku wagonik, którego wskutek ładugi lub z innych powodów nie można łatwo wyrzucić z toru należy kryć na szlaku dwutorowym w jednym kierunku to jest z tyłu na właściwym torze a z przodu na niewłaściwym torze, na szlaku jednotorowym zaś w obu kierunkach na odległość conajmniej 500 m.
Wagoniki, które uruchamia się wskutek niebezpieczeństwa niecierpiącego zwłoki, bez przyzwolenia obu sąsiednich stacji zgłoszeń pociągów, należy kryć sygnałami tak podczas jazdy jak i podczas postoju w odległości conajmniej 500 m. w obu kierunkach. Należy przeto w takim wypadku jechać tak powoli, aby pracownicy kryjący kroczyli z tą samą co wagoniki szybkością.
316. Kiedy należy wagoniki bezwarunkowo natychmiast usunąć z toru?
a) Jeżeli za pomocą sygnałów dzwonkowych, sygnałów na pociągu albo sygnału głównego wskazującego bieg pociągu, którego rozkład jazdy nie jest znany kierownikowi wagoniku a to z tego toru, na którym należy oczekiwać pociągu.
b) Gdy zabrzmi sygnał niebezpieczeństwa (sygnał 4) lub gdy wogóle coś nadzwyczajnego doniesiono i to ze wszystkich torów głównych przechodzących.
317. Co ma służba pociągowa uczynić, jeżeli spostrzeże ogień w pociągu lub jakieś zajście, które grozi pociągowi?
Ma wszelkiemi rozporządzalnemi środkami pociąg zatrzymać, a to przez wprowadzenie w ruch hamulca zespolonego; zaś przy pociągach na hamulcach ręcznych przyciągnąć hamulce i dawać sygnał “Stój”
318. Jakie środki sygnałowe musi mieć w służbie dyżurny ruchu?
W dzień musi mieć gwizdek, a gdy ciemno latarkę, Bez tych środków sygnałowych nie powinien wychodzić na plac stacyjny, albowiem nie może przewidywać z góry, czy te środki sygnałowe nie będą mu potrzebne. Mając ich pod ręką może niejednemu wypadkowi zapobiec. Jedno szkło ręcznej latarki dyżurnego ruchu musi być zielone.
319. Które posterunki służbowe muszą być zaopatrzone w sygnał 5 i 6b?
Wszystkie posterunki dróżników i strażników (posterunki odstępowe) jakoteż stawidła na obydwóch końcach stacji. Te posterunki muszą być zaopatrzone w dwie tarcze zwolnić bieg (sygnał 5) i dwie tarcze stój (sygnał 6b). Do każdego sygnału 5 muszą być po 2 a do sygnału 6b po jednej latarni. Lampki latarń muszą być utrzymane w takim stanie, aby je można użyć w każdej chwili bez zwłoki.
320. Jak ma postąpić maszynista, który otrzyma równocześnie przez pomyłkę przy przetaczaniu od jednego przetokowego sygnał naprzód pociągnąć, a od drugiego sygnał wstecz?
Nie śmie ruszyć parowozem, a o ile byłby parowóz w ruchu, musi natychmiast stanąć.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.