244. Jak daje się sygnał 24 “Wsiadać”?
Jeden długi ton świstawką ustną.
245. Jak daje się sygnał 25 “Gotów do odjazdu”?
a) We dnie: Podniesienie chorągiewki sygnałowej lub ręki.
b) Gdy jest ciemno: Podniesienie latarni z białem światłem.
246. Jak daje się sygnał 26 “Odjazd”?
Jeden długi ton trąbką.
247. W jaki sposób daje drużyna konduktorska sygnał “Stój”?
Stosuje sygnał 11b i 11c równocześnie.
248. Kiedy stosuje się sygnały 24 “Wsiadać”, 25 “Gotów do odjazdu” i 26 “Odjazd”?
Przed odjazdem pociągu towarowego, tak ze stacji, jak i na szlaku, przy odjeździe zaś pociągów pasażerskich tylko wówczas, gdy mają parowóz popychający.
249. Jak należy postąpić, gdy dyżurny ruchu da prowadzącemu pociąg towarowy rozkaz do odjazdu, względnie gdy pociąg zatrzymany na szlaku ma rozpocząć dalszą jazdę?
Prowadzący pociąg daje sygnał 24 “Wsiadać”, wszyscy zaś konduktorzy winni powtarzać ten sygnał kolejno aż do konduktora końcowego. O ile niema żadnej przeszkody do odjazdu, konduktor końcowy daje sygnał 25 “Gotów do odjazdu”, wszyscy zaś konduktorzy powtarzają ten sygnał w ścisłej kolejności ku przodowi pociągu, -jeżeli i oni nie widzą żadnej przeszkody do odjazdu; jeśli natomiast którykolwiek z konduktorów ma powód do wstrzymania odjazdu pociągu, daje zamiast otrzymanego od tyłu sygnału 25 “Gotów do odjazdu” sygnał 11b i 11c “Stój”, następni zaś konduktorzy powtarzają ten sygnał do przodu, Po usunięciu przeszkody konduktor, który pierwotnie dał sygnał 11b i 11c “Stój” daje ku przodowi pociągu sygnał 25 “Gotów do odjazdu”, inni zaś konduktorzy powtarzają go w ścisłej kolejności, aż do prowadzącego pociąg.
Gdy prowadzący pociąg otrzyma sygnał 25 “Gotów do odjazdu” od najbliższego konduktora, daje sygnał 26 “Odjazd”, poczem maszynista uruchamia pociąg. Jeżeli prowadzący pociąg ma swój posterunek nie na pierwszym wagonie z hamulcem za parowozem, wówczas daje on w kolejności, jak każdy inny konduktor, sygnał 25 “Gotów do odjazdu”, a gdy konduktor obsługujący pierwszy hamulec za parowozem ten sygnał powtórzy, prowadzący pociąg daje sygnał 26 “Odjazd”. Ten sygnał ma również powtórzyć pierwszy konduktor za parowozem i dopiero sygnał 26 “Odjazd” dany przez tego konduktora upoważnia maszynistę do odjazdu.
Przy pociągach z parowozem popychającym prowadzący pociąg, wzgld. pierwszy konduktor za parowozem ciągnącym, daje sygnał 24 “Wsiadać” po otrzymaniu rozkazu dyżurnego ruchu do odjazdu, wzgld. przed rozpoczęciem jazdy pociągu zatrzymanego na szlaku, bezpośrednio zaś potem sygnał 25 “Gotów do odjazdu”. Jeżeli odjazdowi pociągu nie stoi nic na przeszkodzie, powtarzają wszyscy konduktorzy oba te sygnały w ścisłej kolejności od przodu do końca pociągu. Końcowy konduktor po otrzymaniu obu sygnałów od przedostatniego konduktora, daje maszyniście parowozu popychającego sygnał 26 “Odjazd” w zastępstwie prowadzącego pociąg. Następnie maszynista parowozu popychającego daje sygnał 23b “Odhamować zupełnie”, na co maszynista parowozu ciągnącego odpowiada sygnałem 21 “Baczność”. Dopiero gdy maszynista parowozu popychającego usłyszy sygnał 21 “Baczność” maszynisty parowozu ciągnącego, uruchamia zwolna pociąg, poczerń maszynista parowozu ciągnącego uruchamia swój parowóz.
250. Kto daje sygnały świstawka parowozową, jeżeli na przodzie pociągu są dwa parowozy?
Daje je maszynista pierwszego parowozu.
251. Kto daje sygnały świstawka parowozową, jeżeli pracują dwa parowozy popychające?
Daje je maszynista ostatniego parowozu.
252. Jak należy postąpić, jeżeli świstawka parowozowa zepsuje się podczas jazdy?
Maszynista winien pociąg zaraz zatrzymać. Dalsza jazda do najbliższej stacji może się odbywać tylko przy zachowaniu największej ostrożności i z taką prędkością, aby w razie potrzeby można było pociąg bezzwłocznie zatrzymać bez współdziałania drużyny konduktorskiej. Podczas mgły, lub śnieżycy utrudniającej widok, należy w razie zepsucia się świstawki parowozowej zażądać parowozu pomocniczego. Po przyjeździe do stacji należy w każdym razie zarządzić wymianę parowozu.
253. Kiedy winni konduktorzy stosować sygnał 11b i 11c “Stój”?
a) Jeżeli maszynista nie usiłuje zatrzymać pociągu przed sygnałem 1 “Stój”, konduktorzy zaś nie byli na jednej z poprzedzających stacji uwiadomieni, że dany semafor jest nieważny,
b) Jeżeli maszynista nie usiłuje zatrzymać pociągu przed sygnałem 11a “Stój”,
c) Jeżeli służba stacyjna, drogowa lub pociągowa daje sygnał 11b lub11c “Stój”.
d) Jeżeli konduktor spostrzeże w pociągu, lub na torze coś, coby mogło zagrażać dalszej jeździe pociągu.
e) Jeżełi na dwutorowej linji pociąg wyjeżdża ze stacji na tor niewłaściwy; konduktorzy zaś nie zostali o tem na stacji uprzedzeni.
We wszystkich powyższych wypadkach konduktorzy powinni jaknajspieszniej przyciągnąć hamulce poczem bezzwłocznie dawać sygnały 11b i 11c “Stój”, Sygnały 11b i 11c dane przez jednego konduktora, winni inni konduktorzy powtarzać ku przodowi, a przy pociągach z parowozem popychającym także i ku tyłowi pociągu, Przy pociągach z hamulcem zespolonym konduktorzy winni w wypadkach wyżej wymienionych, zamiast dawania sygnału 11b i 11c “Stój” zatrzymać pociąg hamulcem zespolonym.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.