195. Jakie polecenia można dawać sygnałami drogowemi i jakiemi środkami daje się te sygnały?
Można dać polecenie do zwolnienia biegu i do zatrzymania pociągu. Daje się je tarczą, chorągiewką, petardami, świstawką ustną, trąbką, lub samą ręka. Daje się je z prawej strony toru patrząc w kierunki jazdy.
196. Kiedy ustawia się sygnały drogowe po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy?
Na tych linjach dwutorowych, na których jazda odbywa się normalnie po lewej stronie.
197. Które sygnały zalicza, się do sygnałów drogowych?
a) Sygnał 11a “Stój” dawany za pomocą tarczy zatrzymania,
b) Sygnał 11b “Stój” dawany ręcznie,
c) Sygnał 11c “Stój” dawany trąbką lub ustną, świstawką.
dj Sygnał 11d “Stój” dawany petardami,
e) Sygnał 12 “Zwolnić bieg”.
198. Jak wygląda sygnał 11a “Stój” dawany tarczą zatrzymania?
We dnie: Czerwona czworokątna tarcza z białą obwódką zwrócona do pociągu, a gdy jest ciemno: czerwone światło zwrócone do pociągu. Dla umożliwienia kontroli, czy latarnia na tarczy zatrzymania się świeci, winna ona pokazywać do tyłu małe światełko białe.
199. Na jaką odległość ustawia się sygnał 11a “Stój” od miejsca, które ma być osłonięte?
Najmniej w odległości 200 m, nadto zaś przed sygnałem ustawia się na spadku, na poziomej i na wzniesieniu do 5‰ co najmniej na 700 m, a na wzniesieniu powyżej 5‰ co najmniej na 500 m, przenośną tarczę ostrzegawczą, która różni się od stałej tarczy ostrzegawczej mniejszym rozmiarem.
200. Kiedy stosuje się sygnał 11a “Stój”?
a) Jeżeli stan toru, lub jakakolwiek przeszkoda zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów,
b) jeżeli pewna część szlaku jest tak uszkodzona, że można po niej przejechać tylko z prędkością mniejszą aniżeli 15 km, na godzinę a służba pociągowa nie została o tem powiadomiona na jednej z poprzedzających stacji.
W tym wypadku należy uszkodzone miejsce osłonić sygnałem 11a “Stój” a tarczami ostrzegawczemi w przepisanej odległości jak podano w pytaniu 199 a maszynistę każdego pociągu zatrzymanego przy tym sygnale, oraz prowadzącego pociąg należy zawiadomić z jaką prędkością może pociąg przejechać przez uszkodzone miejsce.
Dopiero gdy najbliższa stacja zostanie zawiadomioną o uszkodzeniu toru i o tem z jaką prędkością pociągi mogą przez uszkodzone miejsca przejeżdżać, należy sygnał 11a “Stój” usunąć, a natomiast dać sygnał 12 “Zwolnić bieg”. W obu wypadkach t. j. do a) i b) należy przeszkodę z obu stron osłonić sygnałem 11a “Stój”, bez względu ca to, czy pociąg jest oczekiwany, czy nie.
201. Jak ma postąpić funkcjonarjusz, który dostrzegł przeszkodę, jest sam i nie ma możności wezwać pomocy?
Winien najpierw osłonić sygnałami przeszkodę na linji dwutorowej z tej strony, z której normalnie odbywa się ruch pociągów na uszkodzonym torze, a na linji jednotorowej i przy uszkodzeniu obu torów linji dwutorowej z tej strony, z której się najpierw oczekuje pociągu. Jeżeli nie ma pod ręką tarcz, względnie latarń, należy przedewszystkiem osłonić przeszkodę z obu stron petardami t. j. sygnałem 11d “Stój” w odległości podanej w pytaniu 160 powiększonej o 200 m.
Gdyby ze względu na nadjeżdżający pociąg założenie petard, sygnał 11d w tej odległości nie było możliwe, należy założyć petardy przynajmniej w odległości podanej w pytaniu 160 a następnie – biegnąc naprzeciw pociągu – dawać sygnały 11b i 11c “Stój” ręcznie jakoteż trąbką lub świstawką ustną.
Po założeniu petard w przepisanej odległości należy osłonić przeszkodę z obu stron sygnałami 11a i tarczami ostrzegawczemi w przepisanej odległości.
202. Jak należy postąpić po osłonięciu sygnałami przeszkody w wypadku b) pytanie 200 ?
Należy oczekiwać pociąg przy sygnale 11a “Stój”, a po zatrzymaniu pociągu przy tym sygnale, zawiadomić maszynistę i prowadzącego pociąg o powodach zatrzymania i udzielić im potrzebnych wyjaśnień.
203. W jaki sposób daje się sygnał 11b “Stój” ręczny?
a) We dnie: Wywijanie w koło naprzeciw pociągu, w płaszczyźnie prostopadłej do toru rozwiniętą chorągiewką sygnałową, jakimkolwiek innym przedmiotem, lub ręką.
b) Gdy jest ciemno:
Taksamo wywijanie w koło ręczną latarnią ze światłem białem, lub spokojne trzymanie ręcznej latarni ze światłem czerwonem zwróconem do pociągu.
204. W jaki sposób daje się sygnał 11c “Stój” trąbką lub ustną świstawką?
Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony, kilkakrotnie powtórzone.
205 W jaki sposób daje się sygnał 11d “Stój” petardami?
Petardy zakłada się zawsze trzy, z tych dwie na tym, a trzecią na lewym toku szyn w kierunku jazdy. Odległość między petardami na prawym toku szyn ma wynosić nie mniej jak 30 m. Trzecią petardą umieszcza się na lewym toku, mniej więcej w równej odległości od obu petard umieszczonych na prawym toku. Wybuch choćby tylko jednej petardy oznacza sygnał “Stój”.
206. Kiedy stosuje sią sygnał 11b a równocześnie i sygnał 11c?
a) Jeżeli potrzeba sygnalizowania “Zwolnić bieg” zajdzie nagle, danie zaś sygnału 12 “zwolnić bieg” jest już niemożliwe, należy pociąg zatrzymać i udzielić ustnie wskazówek maszyniście i prowadzącemu pociąg
b) Jeżeli drużyna nadjeżdżającego lub przejeżdżającego pociągu daje sygnał 11b lub 11c “Stój”.
c) Jeżeli przy nadjeżdżającym lub przejeżdżającym pociągu zauważono coś takiego, co przy dalszej jeździe pociągu mogłoby zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub spowodować straty materjalne.
d) Jeżeli nadjeżdża pociąg w chwili, gdy poprzedni pociąg nie opuścił jeszcze tego samego odstępu.
c) Jeżeli pociąg jedzie po zamkniętym torze bez poprzedniego porozumienia.
i) Jeżeli na linji dwutorowej jedzie pociąg po torze niewłaściwym bez poprzedniego zawiadomienia,
g) Jeżeli na czole pociągu są niewłaściwe sygnały z wyjątkiem wypadku zgaśnięcia jednej z dwu latarni z białem światłem na linji jednotorowej, lub przy jeździe po torze właściwym na linji dwutorowej,
h) Jeżeli na czole pociągu zgasły oba przepisane światła.
i) Jeżeli na torze znajdują się zwierzęta większe lub ludzie, którym grozi niebezpieczeństwo przejechania, a których nie można już na czas z toru usunąć.
207. Jak należy postąpić, jeżeli przy torach równoległych, zachodzi wątpliwość, do których z tych torów odnoszą się sygnały 11a “stój” w ich pobliżu ustawione?
To należy ustawić przy pierwszym z torów do których sygnały te się nie odnoszą wskaźnik 4 t. j. drążek z latarnią, oświetloną, gdy jest ciemno.
208. Jak należy postąpić, jeżeli zachodzi wątpliwość, czy drużyna pociągowa spostrzeże sygnał 11a lub 11b?
Należy stosować jednocześnie sygnał 11c, dając go przy zbliżaniu się pociągu i podczas jego przejazdu.
Sygnał 11b i 11c “Stój” należy dawać o ile możności po stronie maszynisty równocześnie.
209. Jak należy postąpić, jeżeli na linji dwutorowej jeden tor między dwoma stacjami jest zamknięty?
Należy oprócz sygnałów 11a “Stój” osłaniających przeszkodę na szlaku, osłonić ten tor również na obydwóch stacjach poza wyjazdową zwrotnicą, sygnałem 11a “Stój”, w tym razie jednak bez sygnału ostrzegawczego.
210, Kiedy stosuje się sygnał 11d “Stój” (petardy)?
a) dla zabezpieczenia, pociągu zatrzymanego na szlaku, łącznie z sygnałem 11a “Stój” w miejscu, gdzie się znajduje jego tarcza ostrzegawcza.
b) W miejscu, gdzie się znajduje tarcza ostrzegawcza sygnału 11a “Stój” w razie, jeżeli funkcjonarjusz dający z jakiegokolwiek powodu sygnał 11a “Stój”, nie ma pewności, że o ustawieniu tego sygnału wie stacja sąsiednia obowiązana do zawiadomienia drużyny pociągowej o miejscu ustawienia tego sygnału.
c) W odległości oznaczonej dla tarcz ostrzegawch, jeżeli wskutek mgły, zawieji śnieżnej i t. p. sygnału 1 “Stój” nie mającego tarczy ostrzegawczej nie widać na odległość potrzebną do zatrzymania pociągu. Jeżeli założenie petard w przepisanej odległości przed semaforem nie jest możliwe, należy ułożyć petardy przed semaforem możliwie najdalej.
d) W wypadkach przewidzianych w pytaniu 200 j w odległości tamże przepisanej.
e) Zawsze, jeżeli założenie petard może się przyczynić do zatrzymania pociągu na czas.
211. Jak ma postąpić służba pociągowa, która zobaczy sygnał 11a “Stój”?
Ma użyć wszelkich dozwolonych środków, ażeby pociąg zatrzymać przed tym sygnałem.
212. Jak ma postąpić służba pociągowa na dany sygnał 11b, 11c lub 11d “Stój”?
Ma użyć wszelkich dozwolonych środków, aby pociąg jak najprędzej zatrzymać.
213 Kiedy stosuje się i jak wygląda sygnał 12 “Zwolnić bieg”?
Jeżeli na pewnej części szlaku należy jechać z prędkością mniejszą od prędkości przewidzianej w rozkładzie jazdy, ustawia się,
We dnie:
Okrągłą tarczę żółtą z czarnem pierścieniem i białą obwódką, na środku ramienia ustawionego w dół pod kątem około 45° na prawo w kierunku jazdy, zwróconą do pociągu.
Gdy jest ciemno: Dwa żółte światła w linji poziomej, zwrócone do pociągu.
214. W jakiej odległości ustawia się sygnał 12 “Zwolnić bieg”?
Najmniej 400 m. przed miejscem, po którem należy jechać ze zmniejszoną prędkością.
215. W jaki sposób oznacza się początek i koniec miejsca, po którem należy jechać ze zmniejszoną prędkością?
Oznacza się w dzień i gdy jest ciemno latarniami z literą “P” (Początek) wzgld. “K” (Koniec).
Na linji jednotorowej latarnia oznaczająca dla jednego kierunku początek, oznacza dla drugiego kierunku koniec miejsca, po którem należy jechać ze zmniejszoną prędkością, wobec tego ustawia się na jednotorowej linji latarnię oznaczającą początek po prawej, a latarnię oznaczającą koniec po lewej stronie w kierunku jazdy.
W tym celu latarnie na linjach jednotorowych są dwustronne, z literą “P” po jednej i “K” po drugiej stronie (wskaźnik nr. 7).
216. Jak należy postąpić na dany sygnał 12 “Zwolnić bieg”?
Należy bieg pociągu tak uregulować, ażeby pociąg przez miejsce oznaczone jechał z prędkością wskazaną maszyniście na jednej z poprzedzających stacji, o ile zaś maszynista nie został przedtem zawiadomiony ani o sygnale 12 “Zwolnić bieg” ani o tem z jaką prędkością należy jechać przez miejsce tym sygnałem oznaczone, należy zwolnić bieg pociągu do 15 km, na godzinę.

 

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.