133. Jakie semafory rozróżniamy?
Wjazdowe, wyjazdowe, drogowskazowe i odstępowe.
134. Gdzie ustawia się semafory wjazdowe?
Przed stacjami; na szlakach zaś przed odgałęzieniami linji kolejowych i przed miejscami, gdzie linje kolejowe krzyżują się w poziomie szyn w odległości najmniej 100 m. przed zwrotnicą najdalej wysuniętą, wzgld. przed miejscem, które ma być zabezpieczone. Jeżeli jednak przed semaforem wjazdowym nie jest ustawiony sygnał ostrzegawczy, to semafor wjazdowy należy ustawić przed miejscem, które ma być zabezpieczone w odległości wyznaczonej dla sygnałów ostrzegawczych. W celu zwrócenia w tym wypadku uwagi na semafor, należy ustawić przed nim w odległości około 400 m. wskaźnik 2.

135. Co wskazują semafory wjazdowe?
a) na stacjach, czy wjazd na stacje jest wzbroniony, czy też dozwolony w kierunku prostym; czy też, w zboczenie (odgałęzienie).
b) na szlaku w razie odgałęzienia, czy wzbroniony, czy też dozwolony jest przejazd przez zwrotnice w kierunku prostym, czy w odgałęzienie, w razie zaś skrzyżowania torów w poziomie, czy jest wzbroniony, czy dozwolony przejazd przez skrzyżowanie.
Nadto przy semaforach wjazdowych na stacje stosuje się w razie potrzeby wskaźnik 3a celem wskazania toru lub grupy torów, na które ma wjazd nastąpić.
136. Co wskazują semafory wyjazdowe?
Czy wyjazd z odnośnego toru lub grupy torów jest wzbroniony, czy dozwolony.
Jeżeli od toru wyjazdowego odgałęziają się dwie linje lub więcej, to stosuje się nadto wskaźnik 3b do| oznaczenia, linji, na którą wyjazd jest dozwolony.
137. Kiedy stosuje się semafory wyjazdowe dwuramienne? 
Tylko w tych wypadkach, gdy należy wskazać, że wyjazd jest dozwolony w kierunku zbocznym, wymagającym zmniejszenie szybkości biegu pociągu.
138. Kiedy stosuje się wskaźnik 3c?
Jeżeli semafor wyjazdowy służy do wskazania wyjazdu z grupy torów, lub z kilku grup torów i zachodzi potrzeba wskazania, dla której grupy torów lub dla którego toru odnośnej grupy ustawiono semafor wyjazdowy.
139. Do czego służą semafory drogowskazowe?
W miarę potrzeby na stacjach do wskazywania wjazdu na tor lub grupę torów, które nie zostały wskazane przez semafor wjazdowy.
140. Do czego służą semafory odstępowe?
Do wskazania, czy wolno wjechać w odstęp znajdujący się za semaforem.
141. Co stosuje się, jeżeli przy torach równoległych zachodzi wątpliwość, do których z tych torów odnoszą się semafory w ich pobliżu ustawione?
Należy ustawić wskaźnik 4 przy pierwszym z torów do których semafory te się nie odnoszą.
142. Gdzie ustawia się semafory?
Po prawej stronie toru, patrząc w kierunku jazdy, lub nad osią odnośnego toru.
Na linjach dwutorowych, na których jazda odbywa się normalnie po lewej stronie, ustawia się semafory wjazdowe i odstępowe po lewej stronie, patrząc w kierunku jazdy.
143. Co powinne dla umożliwienia kontroli pokazywać semafory od tyłu?
W miarę potrzeby, a na semaforach wjazdowych obowiązkowo, małe światełka matowo białe, jeżeli światło latarni jest zakryte szkłem koloru mlecznego, a małe światełka białe, jeżeli światło latarni jest zakryte szkłem bezbarwnem (zwykłem).
144. Co powinna pokazywać górna latarnia od strony stacji na semaforach wjazdowych wskazujących sygnał 1 “Stój”?
Pełne światło matowo-białe. Taka kontrola sygnału stosuje się w miarę potrzeby i przy innych semaforach.
145. Jakie znaczenie mają semafory przy przetaczaniu?
Przy ustawieniu na sygnał 2a, 2b i 2c “Wolna droga”, oznaczają zakaz przetaczania w kierunku drogi przygotowanej dla oczekiwanego pociągu.
146. Kiedy należy pociąg zatrzymać przed semaforem? 
Jeżeli semafor wskazuje sygnał 1 “Stój”, jeżeli, gdy jest ciemno, semafor nie jest oświetlony, lub wskazuje białe światło i jeżeli niema semaforu na miejscu, gdzie się znajdował.
147. Kiedy może jechać dalej pociąg, który stanął przed semaforem wskazującym sygnał 1 “Stój”?
Jeżeli sygnał 1 “Stój” zmieniono na sygnał 2a, 2b lub 2c “Wolna droga”, lub jeżeli funkcjonarjusz do tego przeznaczony – po wręczeniu prowadzącemu pociąg pisemnego upoważnienia do dalszej jazdy – da ręczny sygnał 27 “Naprzód”, wzgld. 28 “W tył”.
148. Kiedy może jechać dalej pociąg zatrzymany przed semaforem wskazującym białe światło, lub przed semaforem nieoświetlonym gdy jest ciemno?
Jeżeli prowadzący pociąg i maszynista – a przy parowozach jadących luzem maszynista i palacz – stwierdzą stanowczo, że ramię, wzgld. ramiona semaforu wskazują sygnał 2a, 2b lub 2c “Wolna droga”.
149. Kiedy może jechać dalej pociąg zatrzymany wskutek braku semaforu na miejscu, w którym się znajdował?
Wówczas, jeżeli funkcjonarjusz do tego przeznaczony – po wręczeniu prowadzącemu pociąg pisemnego upoważnienia do dalszej jazdy – da ręczny sygnał 27 “Naprzód” wzgld. 28 “W tył”.
150. Jak należy postąpić, jeżeli cała drużyna pociągowa i parowozowa otrzymała zawiadomienie, że semafor jest zepsuty, lub, że dla danego pociągu niektóre semafory nie będą ważne, lub wreszcie, że pewnego semaforu niema na swojem miejscu?
To pociąg może przejechać bez zatrzymania te semafory, chociaż one wskazują sygnał 1 “Stój” lub też te miejsca w których brak semaforu, pod warunkiem że obok odnośnego semaforu, lub też w miejscu brakującego semaforu dany będzie ręczny sygnał 27 “Na przód” względnie 27 “W tył”.
151. Jak należy postąpić, jeżeli drużynie pociągowej zapowiedziano na stacji, że semafor jest nieważny lub, że go niema na swojem miejscu, a obok względnie w miejscu tego semaforu nie będzie dany ręczny sygnał 27 “Naprzód”, wzgląd, 28 “W tył”? 
To pociąg należy zatrzymać przed tym semaforem, bez względu na to, czy semafor wskazuje sygnał 1 “Stój” czy sygnały 2a, 2b lub 2c “Wolna droga”. Dalsza jazda może nastąpić dopiero po daniu ręcznego sygnału.
152. Jak należy postąpić, jeżeli przy sygnale 1 “Stój” na semaforze, wzgld, w miejscu brakującego semaforu, dawany jest ręczny sygnał 27 “Naprzód” wzgld, 28 “W tył”, personel pociągowy nie został jednak na jednej z poprzedzających stacji uwiadomiony, że sygnał na semaforze jest nieważny, wzgld, że semaforu niema?
To należy pociąg zatrzymać przed sygnałem 1 “Stój” wzgld. przed miejscem brakującego semaforu. Dalsza jazda może nastąpić tylko po wręczeniu pisemnego upoważnienia do dalszej jazdy.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.