29 Jakie polecenia można dawać sygnałami drogowemi i jakiemi środkami daje się te sygnały.
Można dać polecenie do zwolnienia biegu i do zatrzymania pociągu. Daje się je ręką, chorągiewką, tarczami, latarniami, trąbką, świstawką ustną i petardami.
30. Kto używa jeszcze oprócz służby drogowej te sygnały?
Służba pociągowa i stacyjna.
31. Które sygnały zalicza się do sygnałów drogowych ?
a) Sygnał nr. 5 tarcza zwolnić bieg,
b) Sygnał nr. 6a stój ręczny sygnał, dawany chorągiewką, ręką i latarnią,
c) Sygnał 6b tarcza stój,
d) Sygnał 6c petardy,
e) Sygnał 6d stój trąbką lub ustną świstawką,
32. Kiedy używa się sygnału 5 zwolnić bieg?
a) Jeżeli przez miejsce na szlaku lub w stacji ma się przejeżdżać ze zmniejszoną chyżością nie przewidzianą w rozkładzie jazdy.
b) Celem powiadomienia pociągu, że następuje sygnał stój 6 b.
33. Jak używa się sygnału nr. 5?
a) W dzień ustawia się do pociągu tarczę z żółtą płaszczyzną z białym rąbkiem zaopatrzoną w literę A przed miejscem, przez które należy jechać ze zmniejszoną prędkością (t. j. sygnał początkowy), a to na pierwszorzędnych (głównych) linjach zasadniczo na 300 m; zaś na drugorzędnych (bocznych) linjach zasadniczo na 150 m. Na spadkach l : 200 i większych lub gdy sygnału początkowego z parowozu nie widać przynajmniej na 100 m należy go ustawiać dalej. Sygnał końcowy, t. j. tarczę z zieloną płaszczyzną z białym rąbkiem zaopatrzoną w literę E ustawia się za owym miejscem, przez które należy zwolnić bieg.
b) Gdy ciemno umieszcza się na sygnale początkowym i końcowym po dwie latarnie, które pokazują na sygnale początkowym do pociągu dwa żółte światła ukośnie w zwyż w prawym kierunku; zaś na sygnale końcowym dwa zielone światła ukośnie na dół w prawym kierunku. Na jednotorowej linji ustawia się sygnał początkowy po prawej stronie; zaś sygnał końcowy po lewej stronie toru w kierunku jazdy tak, że sygnał początkowy dla jednego kierunku jazdy jest zarazem sygnałem końcowym dla drugiego kierunku.
Na dwutorowej linji ustawia się sygnał początkowy i końcowy po prawej stronie toru w kierunku jazdy, ostatni jednak bezpośrednio za miejscem powolnej jazdy.
34. Gdzie należy ustawiać sygnał na 5, jeżeli po obydwóch torach dwutorowej linji należy jechać ze zmniejszoną prędkością? 
Wtedy należy ustawiać sygnał nr. 5 po prawej stronie obydwóch torów w kierunku jazdy.
35. Jak ustawia się sygnał nr. 5 na linji, która ma obok siebie więcej jak dwa tory?
Wtedy ustawia się sygnał jak na dwutorowej linji na prawo od toru. Gdyby przez to tarcze znalazły się obok toru, przez który się jedzie z przeciwnej strony z normalną prędkością, to należy użyć tarcze jednostronne, albo należy zakryć literę A i latarnie z jednej strony,
36. Gdzie należy ustawić sygnał nr. 5 przy jeździe po niewłaściwym torze?
Wtedy należy ustawić sygnał po lewej stronie w kierunku jazdy, jeżeli go nie można ustawić po prawej stronie toru, po którym ma się jechać ze zmniejszoną prędkością.
37. Kiedy należy używać sygnały nocne?
Sygnały nocne należy używać gdy ciemno i w dzień, wtedy, jeżeli dziennych sygnałów nie widać wyraźnie na 100 m z powodu mgły, śnieżycy i t. p.
38. Na jaką odległość ustawia się sygnał początkowy, jeżeli ma służyć do oznaczenia sygnału stój?
Ustawia się go zasadniczo na pierwszorzędnych (głównych) linjach na 700 m; zaś na drugorzędnych (bocznych) linjach na 300 m,
39. W jaki sposób daje się sygnał nocny?
Przymocowuje się latarnie na tarczach. Gdy nie ma na czem umocować latarń, może je pracownik trzymać w ręku lub ustawiać na ziemi.
40. Co należy zrobić, gdyby w nagłej potrzebie nie dało się użyć sygnału nr. 5 ?
Wtedy należy pociąg zatrzymać sygnałem 6a i zawiadomić go ustnie,
41. Jakiemi sygnałami można pociąg zatrzymać?
a) Sygnałem ręcznym 6a, a to w dzień wywijaniem w koło naprzeciw pociągu rozwiniętą czerwoną chorągiewką sygnałową, innym przedmiotem lub ręką; zaś, gdy ciemno latarką z czerwonem światłem do pociągu. Gdyby nie było czasu założyć czerwone szkło, to należy wywijać w koło białem światłem.
b) Tarczą stój, sygnał 6b, a to w dzień czworokątną tarczą czerwoną z białą obwódką do pociągu; zaś gdy ciemno latarką z czerwonem światłem zawieszoną na tej tarczy.
c) Petardami (sygnał 6c),
d) Trąbką lub świstawką ustną (sygnał 6d) dając kilka razy po trzy krótkie tony.
42. Kiedy daje się sygnał stój (6a i 6b)?
a) Jeżeli po usłyszeniu sygnału niebezpieczeństwa (nr. 4) ma się zatrzymać pociąg.
b) Jeżeli na pociągu spostrzeże się nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu.
c) Jeżeli pociąg wjedzie do odstępu na szlaku o porze, o której przypuszczalnie poprzedzający pociąg odstępu tego jeszcze nie opuścił.
d) Jeżeli na dwutorowej linji pociąg bez poprzedniego zawiadomienia i bez sygnału 15b jedzie po niewłaściwym torze.
e) Jeżeli na jednotorowej linji pociąg jedzie z kierunku przeciwnego do danego sygnału dzwonkowego 1 lub 2.
f) Jeżeli na jednotorowej linji po sygnale dzwonkowym usłyszy się sygnał z przeciwnego kierunku a nie odwołano pierwszego sygnału telefonem lub sygnałem odwołującym (nr. 3) ani też nie przejechał pociąg w tym kierunku.
g) Jeżeli istnieje przeszkoda dla wjazdu pociągu do stacji.
h) Celem oznaczenia miejsc, przy których muszą się pociągi w stacji zatrzymywać.
i) Celem krycia toru, po którym nie można jechać.
k) Celem krycia pociągu, który stanął na szlaku.
l) Celem krycia niebezpiecznych miejsc na stacjach.
m) Celem krycia wagonów, których nie wolno przesuwać, albo na które nie wolno najeżdżać. W wypadku f) należy dać sygnał stój w obydwóch kierunkach w ten sposób, że strażnik ustawi na zajmowanem stanowisku sygnał stój a z drugim sygnałem biegnie naprzeciw drugiego pociągu.
W wypadkach a) do f) należy z reguły dawać sygnał 6a, a tylko wyjątkowo sygnał 6b; zaś w wypadkach g) do m) jest to zależnem od uznania dającego sygnał lub zarządzającego oddać sygnał, czy należy dać sygnał 6a lub 6b.
43. Co należy uczynić, jeżeli nie ma się pewności, że sygnał 6a będzie zauważony z pociągu?
W tym wypadku należy także sygnałem 6d pobudzić uwagę personelu pociągowego.
44. W jaki sposób zabezpiecza się przeszkodę na szlaku?
Ustawia się sygnał 6b po prawej stronie na 200 metrów od miejsca przed którym należy stanąć. Zarazem należy ustawić sygnał 5 (tarcza zwolnić bieg) na odległość 700 m na pierwszorzędnej linji; zaś na odległość 300 m na drugorzędnej linji.
Przeszkodę należy kryć zawsze w obydwóch kierunkach, bez względu na to, czy pociąg jest oczekiwany lub nie. Jeżeli przypuszczalnie z powodu mgły, śnieżycy lub innych miejscowych warunków, sygnału 5 na 100 m nie widać, należy jeszcze kłaść petardy na 100 m od tego sygnału.
45. W jaki sposób zabezpiecza się pociąg na szlaku ?
Ustawia się sygnał 6b na 200 m od pociągu. Równocześnie zakłada się petardy (sygnał 6c) na pierwszorzędnej linji na 500; zaś na drugorzędnej linji na 300 m od sygnału 6 b.
Na jednotorowej linji głównej należy kryć pociąg z obydwóch stron; zaś na dwutorowej linji należy go kryć ztyłu. Na dwutorowej linji kryje się pociąg także zprzodu, jeżeli oczekuje się z tej strony parowozu pomocniczego. Sąsiednie tory zamyka się wtedy, jeżeli i te tworzą przeszkodę dla ruchu.
Na jednotorowej linji drugorzędnej kryje się pociąg tylko z tej strony, z której oczekuje się pociągu lub parowozu pomocniczego; zaś w razie wątpliwości z obydwóch stron.
46. Na jaką odległość kryje się wagonik (wozidło) na szlaku, który bez zezwolenia stacji musiano ustawić na tor?
Na odległość 500 m sygnałem 6 a albo 6 b.
47. W jaki sposób daje się sygnał 6 b w ciemności ?
Umocowuje się latarnię z czerwonem światłem na tarczy, a kiedy się to nie da uskutecznić, można ją ustawić przejściowo na ziemi.
48. Co ma uczynić strażnik ustawiony przy sygnale 6b, gdy zbliża się pociąg?
Ma dać jeszcze sygnał 6a i 6 d.
49. Kiedy używa się sygnału 6 c?
Używa się go równocześnie z sygnałem 6 a i 6 b w następujących wypadkach:
a) Jeżeli należy kryć na przestrzeni stojący pociąg.
b) Jeżeli pracownikowi odpowiedzialnemu za krycie pociągu nie jest wiadomem, że zarządzono zawiadomienie pisemne pociągu o ustawieniu sygnału 6 b.
c) Jeżeli istnieje obawa, że wzrokowe sygnały mogłyby być przeoczone z powodu warunków lokalnych, z powodu mgły, śnieżycy i t. p.
50. Kiedy można użyć sygnału 6 c bez sygnału 6a i 6b?
Jeżeli niema pracownika celem dania sygnału 6a, lub dopóki nie ma się sygnału 6 b pod ręką.
51. W połączeniu z któremi sygnałami używa się jeszcze petard?
W połączeniu z sygnałami głównemi i ostrzegawczemu na osobne zarządzenie.
52. W jaki sposób zakłada się petardy (Sygn. 6c)?
Petardy kładzie się w odstępie najmniej 15 m jedna od drugiej i zasadniczo na prawym toku szyn w kierunku jazdy. Jako sygnał stój uważa się już wybuch jednej petardy. Petardy, które używa się w połączeniu ze sygnałem 5, ewentualnie przed sygnałem ostrzegawczym, kładzie się na 100 m przed temi sygnałami zaś petardy które używa się przy kryciu pociągu bez sygnału 5, należy kłaść na pierwszorzędnych linjach na 500 m; na drugorzędnych linjach na 300 m przed sygnałem, ewentualnie na tę samą odległość przed sygnałami głównemi, o ile nie jest wskazana dalsza odległość z powodu warunków miejscowych lub o ile nagłość nie zmusza do założenia petard na bliższą odległość.
Nie wolno zakładać petard na przejazdach i blisko zamieszkałych budynków. Przebywanie w bliskości wybuchających petard jest niebezpieczne. Jeżeli pracownicy nie mogą się schronić w bliskości założonych petard, muszą się od nich oddalić najmniej na odległość 40 metrów. Skoro minął powód do założenia petard, należy je usunąć.
53. Kto jest obdzielony petardami?
Sześcioma petardami są obdzieleni: posterunki strażników i dróżników, posterunki nastawczych (stawidłowe), na obydwóch końcach stacji, posterunki blokowe (odstępowe), obchodowi toru, przodownicy torowi, konwojenci wagoników (wozideł), brankardy (kierownicy pociągu), jako też wszystkie parowozy, wyłącznie przeznaczonych w stacjach do manewrowania .
Zapas dla uzupełnienia zużytych petard otrzymują: stacje, nadzory toru i parowozownie.
54. W jaki Sposób przechowuje się petardy?
Petardy należy przechowywać w blaszanych lub drewnianych pudełkach na suchem, dla interesowanego personelu łatwo dostępnem miejscu, lecz nie blisko pieca. Na parowozach i brankardach należy je przechowywać w blaszanych lub drewnianych skrzynkach.
Strażnicy, dróżnicy, obchodowi toru, przodownicy torowi i konwojenci wagoników powinni podczas służby nosić petardy przy sobie, lub je przechowywać na miejscu, gdzie pracują, a to w skórzanej torebce lub blaszanej puszce. Nie wolno zabierać petard do domu. Petardy należy ułożyć w bibułę, kłaki lub trociny w schowkach tak, aby się nie poruszały i wzajemnie nie ścierały.
55. Co wiadomo o badaniu i uzupełnianiu petard?
Stacje, nadzory toru i parowozownie powinna rocznie w marcu badać użyteczność petard, a mianowicie należy poddać badaniu, ze zapasu petard znajdującego się w ich okręgu służbowym, dwie sztuki z ostatniego roku dostawy, po jednej sztuce z każdego rocznika trzech następnych lat dostawy oraz po trzy sztuki petard z dalszych roczników. Badanie uskutecznia się przez wyłożenie tychże na szyny i przejazd przez nie parowozem lub wagonem. Badaniu należy poddać petardy z rozmaitych miejsc przechowania a w szczególności będące w przechowaniu u personelu drogowego, na parowozach i w brankardach. Otwieranie petard jest niebezpieczne i dlatego zakazane. Jeżeli przy badaniu nie nastąpi wybuch lub gdy wybuch jest słaby, należy o tem zgłosić przełożonemu Urzędowi, celem dokładnego zbadania dotyczącego rocznika i ewentualnego zniszczenia go.
Użycie petard powinni kierownicy pociągu zgłosić w raporcie z jazdy a inni pracownicy bezpośredniemu przełożonemu, podając ilość zużytych sztuk i powód ich użycia.
56. Kiedy daje się sygnał “stój” 6d?
a) Aby zatrzymać pociąg, jeżeli nie można dać sygnału 6 a “stój” lub jeżeli sygnał ten wydaje się być niewystarczającym,
b) Aby spowodować zatrzymanie pociągu przez sąsiednich pracowników służby drogowej, lub stacyjnej,

 

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.