§ 57. O szybkości pociągów.
P. Od jakich czynników jest zależna szybkość pociągu?
O. Szybkość pociągu zależna jest od konstrukcji parowozu wagonów, od ciężaru i składu pociągu i jego ciężaru hamowanego, od budowy mostów, toru i innych urządzeń kolejowych, oraz od ich stanu.
P. W jaki sposób wyraża się (oznacza się graficznie) szybkość?
O. Szybkość oznacza się w kilometrach na godzinę (km/g )
P. Co nazywa się największą dozwoloną szybkością?
O. Największą dozwoloną szybkością nazywa się szybkość której nie wolno w żadnym razie przewyższyć.
P. Jaka jest największa dozwolona szybkość pociągów pasażerskich?
O. Największa dozwolona szybkość pociągów pasażerskich jest następująca:
1) Na hamulcach zespolonych:
a) na linjach pierwszorzędnych -100 km/g.
b) na linjach drugorzędnych – 60 km/g.
2) Na hamulcach ręcznych:
a) na linjach pierwszorzędnych – 60 km/g.
b) na linjach drugorzędnych – 50 km/g.

P. Jaka jest największa dozwolona szybkość pociągów towarowych?
O. Największa dozwolona szybkość pociągów towarowych jest następująca:
1) Na hamulcach zespolonych:
a) na linjach pierwszorzędnych – 65 km/g.
b) na linjach drugorzędnych – 50 km/g,
2) Na hamulcach ręcznych:
a) na linjach pierwszorzędnych – 50 km/g. i 55 km/g. dla pociągów lekkich o wadze do 700 tonn,
b) na linjach drugorzędnych – 40 km’g. i 50 km/g. dla pociągów lekkich o wadze do 700 tonn.
P. W jakich warunkach i do jakiej szybkości można podnieść największą dozwoloną szybkość pociągów pasażerskich na hamulcach zespolonych?
O. W sprzyjających warunkach i przy odpowiednim stanie toru, można podnieść, za pozwoleniem M. K., największą dozwoloną szybkość pociągów pasażerskich na hamulcach zespolonych najwyżej do:
a) 120 km/g. – na linjach pierwszorzędnych i
b) 70 km/g. – na linjach drugorzędnych.
P. Czy podniesienie największej dowolnej szybkości pociągów towarowych, hamowanych ręcznie jest również możliwe; w jakich warunkach i do jakiej wysokości?
O. Podniesienie największej dozwolonej szybkości pociągów towarowych, hamowanych ręcznie, jest możliwe najwyżej do 60 km/g. jedynie za pozwoleniem M. K, z warunkiem, że to będą lekkie i krótkie pociągi.
P. Jakim ograniczeniom podlega największa dozwolona szybkość pociągu?
O.Największa dozwolona szybkość pociągu podlega następującym ograniczeniom:
1) szybkość jazdy tendrem naprzód nie powinna przewyższać – 50 km/g.
2) szybkość jazdy wagonami naprzód nie powinna przewyższać – 25 km/g.
a na linjach, na których przejazdy nie są strzeżone – 15 km/g.
3) szybkość jazdy z jednym popychaczem nie powinna przewyższać – 50 km/g. i 30 km/g. przy dwóch popychaczach) W pewnych warunkach, za pozwoleniem, Dyrekcji, szybkość jazdy z jednym popychaczem może być zwiększona do 60 km/g.
4) szybkość jazdy z pługiem odśnieżnym na własnyj kołach nie powinna przewyższać 45 km/g.
5) przez miejsca na szlaku osłonięte sygnatami Zwolnij bieg szybkość jazdy nie może przewyższać 15 km/g. jeżeli personel pociągu nie był zawiadomiony o innej obowiązującej szybkości;
6) szybkość jazdy na zwrotnicach nie powinna przewyższać:
a) przy jeździe pod ostrze dla pociągów pasażerskich:
Po zwrotnicach niezamykanych -45 km/g. w kierunku prostym i 30 km/g. w kierunku zbocznym
Po zwrotnicach zamykanych na zamki ręczne -70 km/g. w kierunku prostym i 40 km/g. w kierunku zbocznym
Po zwrotnicach zamykanych na zamki następcze, gdy droga przebiegu jest zablokowana, w kierunku prostym szybkość nie ulega zmniejszeniu, w kierunku zbocznym – 45 km/g.
b) przy jeździe pod ostrze dla pociągów towarowych, po wszelkich zwrotnicach w kierunku prostym – 40 km/g. i w kierunku zbocznym – 25 km/g.
c) przy jeździe z ostrza dla pociągów pasażerskich po wszelkich zwrotnicach, w kierunku prostym szybkość nie ulega zmniejszeniu, z kierunku zbocznego-45 km/g.
d) przy jeździe z ostrza dla pociągów towarowych po wszelkich zwrotnicach w kierunku prostym szybkość nie ulega zmniejszeniu, z kierunku zbocznego – 30 km/g.

§ 58. Pełnienie służby przez drużynę pociągową podczas jazdy.
P. Kto wydaje podczas jazdy lub zatrzymania pociągu na szlaku wszelkie zarządzenia dotyczące pociągu?
O. Podczas jazdy lub zatrzymania pociągu na szlaku wszelkie zarządzenia dotyczące pociągu wydaje kierownik pociągu.
P. Na co powinna uważać drużyna pociągowa podczas jazdy pociągu na szlaku i na stacjach?
O. Podczas jazdy pociągu na szlaku i na stacjach drużyna pociągowa powinna uważać, czy pociąg idzie po właściwym torze, w całym składzie i w porządku, oraz zwracać uwagą na sygnały dawane ze stacji, ze szlaku lub z pociągu i postępować odpowiednio do ich znaczenia. Drużyna parowozowa powinna prócz tego zwracać uwagę, czy niema przeszkód na drodze pociągu i czy zwrotnice są właściwie nastawione. Przy jeździe pociągu wagonami naprzód obowiązek ten należy przedewszystkiem do konduktora wagonu czołowego.
P. Co powinien sprawdzić kierownik pociągu przed daniem sygnału odejścia pociągu?
O. Przed daniem sygnału odejścia pociągu kierownik pociągu powinien sprawdzić, czy pociąg jest gotów do drogi, a także czy na właściwym semaforze dano sygnał Wolna droga.
P. Co powinien uczynić maszynista po sygnale Odjazd?
O. Na sygnał Odjazd maszynista, po upewnieniu się, że sygnał ten odnosi się do jego pociągu, obowiązany jest ruszyć z miejsca, po sprawdzeniu przed tem, że semafor wyjazdowy, jeżeli go stacja posiada, wskazuje właściwy sygnał Wolna droga.
P. Gdzie powinni znajdować się konduktorzy w czasie jazdy w pociągach hamowanych ręcznie?
O. W czasie jazdy w pociągach hamowanych ręcznie każdy konduktor powinien znajdować się przy hamulcu wyznaczonym mu do obsługiwania, i może się oddalić tylko dla wykonania czynności, mającej na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu zagrażającemu pociągowi, w pociągach zaś pasażerskich prócz tego dla kontroli biletów.
P. Jakie są czynności konduktorów w pociągach pasażerskich na hamulcach zespolonych?
O. W pociągach pasażerskich na hamulcach zespolonych konduktorzy powinni dokonywać kontroli biletów jazdy, pilnować porządku w wyznaczonej im grupie wagonów i nie oddalać się od tej grupy. Konduktor końcowy w czasie wolnym od kontroli biletów powinien pozostawać przy ostatnim wyznaczonym mu hamulcu.
P. W jaki sposób powinien maszynista regulować bieg pociągu?
O. Maszynista powinien tak regulować bieg pociągu, aby zachować przepisany czas jazdy, w razie opóźnienia pociągu – czas jazdy.
P. Który z maszynistów reguluje szybkość pociągu, przy trakcji podwójnej?
O. Przy trakcji podwójnej szybkość pociągu reguluje maszynista pierwszego parowozu i daje sygnały według przepisów sygnalizacji.
P. Kiedy konduktorzy podczas biegu pociągu powinni uruchamiać hamulce?
O. Podczas biegu pociągu-konduktorzy powinni uruchamiać hamulce stosownie do sygnałów dawanych przez maszynistę, w razie zaś grożącego niebezpieczeństwa, wymagającego zatrzymania pociągu, konduktorzy powinni hamować, nie czekając na wezwanie maszynisty.
P. Którą część pociągu należy hamować pierwej w pociągach na hamulcach ręcznych?
O. W pociągach na hamulcach ręcznych z parowozem na czole należy hamować wpierw przednią część pociągu, jeżeli pociąg jest popychany wagonami na przód bez parowozu na przodzie – wpierw tylnią część pociągu.
P. Przez kogo są obsługiwane hamulce zespolone?
O. Hamulce zespolone obsługuje maszynista pociągu. Jeżeli pociąg prowadzą dwa parowozy ciągnące, to hamulec obsługuje maszynista pierwszego parowozu. Jeżeli pierwszy parowóz nie posiada hamulca zespolonego, to maszynista drugiego parowozu obsługuje hamulec podług sygnałów maszynisty parowozu czołowego. W pociągach z popychaczem maszynista parowozu ciągnącego powinien ostrzec o hamowaniu maszynistę popychacza sygnałem hamowania.
P. Jak powinna postąpić drużyna konduktorska, jeżeli maszynista pociągu na hamulcach zespolonych daje sygnał hamowania?
O. Jeżeli maszynista pociągu na hamulcach zespolonych daje sygnał hamowania, konduktorzy są obowiązani starać się uruchomić z pociągu hamulec zespolony i natychmiast hamować ręcznie.
P. Jak odbywa się dalsza jazda w razie zepsucia się hamulca zespolonego?
O. W razie zepsucia się hamulca zespolonego dalsza jazda odbywa się na hamulcach ręcznych, przyczem szybkość pociągu powinna być dostosowana do ciężaru hamowanego ręcznie i nie może przekroczyć największej dozwolonej szybkości pociągu danego rodzaju na hamulcach ręcznych.
P. Jakiego hamowania należy unikać?
O. Należy unikać zbyt silnego hamowania przy którem koła ślizgałyby się po szynach.
P. Przez jakie miejsca, wymagające zmniejszenia szybkości należy przejeżdżać w stanie odhamowanym pociągu?
O. W stanie odhamowanym pociągu należy przejeżdżać przez miejsca uszkodzone i będące w naprawie.
P. Jak należy postępować co do hamowania w różnych przypadkach zatrzymania pociągu na szlaku?
O. Co do hamowania w różnych przypadkach zatrzymania pociągu na szlaku należy postępować jak następuje:
1) w razie zatrzymania pociągu na szlaku na pochyleniu (na spadku lub na wzniesieniu), wszystkie hamulce powinny pozostać w stanie zahamowanym aż do czasu, gdy maszynista da sygnał odhamować;
2) w razie zatrzymania pociągu na szlaku, na poziomej, hamulec należy zwolnić po zatrzymaniu pociągu;
3) w razie odczepienia parowozu lub części pociągu, idącego na hamulcach ręcznych, należy zahamować oba skrajne wagony hamulcowe w części pociągu pozostającego na szlaku;
4) w razie odczepienia na poziomej parowozu lub części pociągu idącego na hamulcach zespolonych, maszynista powinien zahamować cały pociąg przed rozłączeniem przewodów hamulcowych; prócz tego w części pociągu pozostającej na miejscu powinien być zahamowany przynajmniej jeden hamulec ręczny, przyczem jeżeli na końcu za wagonami na hamulcach zespolonych znajdują się wagony hamowane ręcznie, należy również zahamować ręcznie ostatni wagon hamulcowy.
P. W jakich przypadkach drużyna konduktorska powinna hamować i dawać sygnał Stój ?
O. Drużyna konduktorska powinna hamować i dawać sygnał “Stój” w przypadkach następujących:
1) jeżeli maszynista nie usiłuje zatrzymać pociągu przed zamkniętym semaforem, konduktorzy zaś nie byli zawiadomieni, że semafor jest unieważniony;
2) jeżeli maszynista nie usiłuje zatrzymać pociągu przed sygnałem Stój, dawanym tarczą czerwoną lub petardami;
3) jeżeli służba stacyjna, drogowa lub pociągowa daje ręcznie sygnał Stój;
4) jeżeli konduktor spostrzeże w pociągu lub na torze przeszkodę, która może zagrażać dalszej jeździe pociągu;
5) jeżeli na linji dwutorowej pociąg wychodzi ze stacji na tor niewłaściwy, konduktorzy zaś nie zostali o tem zawiadomieni.
We wszystkich tych przypadkach, w pociągach na hamulcach zespolonych konduktorzy, zamiast dawać sygnał stój powinni zatrzymać pociąg hamulcem zespolonym.
P. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg zatrzyma się za semaforem, nastawionym na ,Stój, zamiast przed nim?
O. Jeżeli pociąg zatrzyma się za semaforem, nastawionym na Stój, zamiast przed nim, to należy pociąg pozostawić na miejscu, dopóki kierownik pociągu nie porozumie się z dyżurnym ruchu co do dalszego postępowania. Tylko w razie grożącego niebezpieczeństwa należy, nie czekając wskazówek, postąpić zależnie od okoliczności.
P. Jak należy postąpić, jeżeli na linji jednotorowej lub na dwutorowej przy jeździe po torze niewłaściwym semafor ważny dla kierunku przeciwnego, t. j. nie tego, w którym pociąg zdąża, wskazuje sygnał Wolna droga?
O. Jeżeli na linji jednotorowej lub na dwutorowej przy jeździe po torze niewłaściwym semafor, ważny dla kierunku przeciwnego t. j. nie tego, w którym pociąg zdąża, wskazuje sygnał Wolna droga, to należy pociąg zatrzymać i żądać wskazówek od dyżurnego ruchu, w razie zaś grożącego niebezpieczeństwa należy postąpić odpowiednio od okoliczności, nie czekając wskazówek dyżurnego ruchu.
P. Jak należy postąpić, jeżeli na semaforze osłaniającym odgałęzienie na szlaku wskazano pociągowi inny kierunek, niż ten w którym pociąg zdąża?
O. Jeżeli na semaforze osłaniającym odgałęzienie na szlaku wskazano pociągowi inny kierunek, niż ten, w którym pociąg zdąża, należy pociąg zatrzymać przed semaforem i zażądać wskazówek od dyżurnego ruchu. Przed otrzymaniem tych wskazówek nie wolno ruszyć z miejsca, z wyjątkiem grożącego niebezpieczeństwa, kiedy należy postąpić odpowiednio do okoliczności, nie czekając wskazówek dyżurnego ruchu.
P. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg przy wjeździe na stację otrzyma na semaforze wjazdowym pozwolenie na wjazd nie w tym kierunku, w którym powinien był otrzymać?
O. Jeżeli pociąg przy wjeździe na stację, otrzyma na semaforze pozwolenie na wjazd nie w tym kierunku w którym powinien był otrzymać, drużyna zaś pociągowa nie była przedtem zawiadomiona o tej zmianie, to należy pociąg zatrzymać przed semaforem i zażądać wskazówek od dyżurnego ruchu.
P. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg zatrzymaj się na szlaku przy semaforze wskazującym niewłaściwy kierunek jazdy, lub wskutek tego, że na linji jednotorowej lub dwutorowej przy jeździe po torze niewłaściwym semafor przeciwnego kierunku wskazuje sygnał Wolna droga, na miejscu zaś niema pracownika, upoważnionego do dania wskazówek co do dalszej jazdy pociągu?
O. Jeżeli pociąg zatrzymał się na szlaku przy semaforze wskazującym niewłaściwy kierunek jazdy lub wskutek tego, że na linji jednotorowej lub na dwutorowej przy jeździe po torze niewłaściwym, semafor przeciwnego kierunku wskazuje sygnał ,Wolna droga, na miejscu zaś niema pracownika, upoważnionego do dania wskazówek co do dalszej jazdy pociągu to kierownik pociągu powinien zażądać wskazówek telefonicznych od najbliższej stacji położonej w kierunku biegu pociągu; jeżeliby zaś porozumienie z tą stacją byłoby niemożliwe, to od drugiej sąsiedniej stacji. Dopiero jeżeli wskutek braku łączności nie można się porozumieć z żadną z tych stacyj, pozwala się jechać dalej w kierunku przeznaczenia pociągu, z warunkiem wysłania przed pociągiem konduktora z sygnałami, zgodnie z Przepisami Sygnalizacji.
P. Na jakie sygnały powinna zwracać uwagę drużyna pociągowa przy zbliżaniu się do stacji, która nie ma semaforów?
O. Przy zbliżaniu się do stacji, która nie ma semaforów, drużyna pociągowa powinna zwracać uwagę na sygnały na stacji podawane ręcznie.

§ 59. Jazda pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego.

P. W jakich okolicznościach i na czyje zarządzenie może nastąpić zamknięcie jednego z torów szlaku dwutorowego i przepuszczanie pociągów w obu kierunkach po jednym torze?
O. Zamknięcie jednego z torów szlaku dwutorowego i przepuszczanie pociągów obu kierunków po jednym torze może być albo naprzód postanowione i następuje na zarządzenie Dyrekcji, która wydaje potrzebne wskazówki, albo może zajść nispodzianie, i wtedy następuje na zarządzenie stacji lub mijanki, która otrzyma wiadomość o konieczności zamknięcia toru.
P. Jak powinny postąpić stacje sąsiednie w celu wprowadzenia ruchu jednotorowego na szlaku dwutorowym?
O. W celu wprowadzenia ruchu jednotorowego na szlaku dwutorowym, stacje sąsiednie, po porozumieniu się przed tem, powinny zamknąć tor wyłączony z ruchu, wprowadzić ruch jednotorowy i zawiadomić o tem personel, biorący udział w przepuszczaniu pociągów.
P. Kogo jeszcze i w jaki sposób należy zawiadomić przed wyprawieniem pierwszego pociągu po torze niewłaściwym?
O. Przed wyprawieniem pierwszego pociągu po torze niewłaściwym, należy również o tem zawiadomić dróżników przejazdowych. Gdyby to nie było możliwe pierwszy pociąg wyprawiony po torze niewłaściwym powinien iść z taką szybkością aby można było zawiadomić dróżników i ostrzec robotników pracujących na torze.
P. Jakie zawiadomienia należy wydawać drużynom pociągowym właściwych pociągów w razie wprowadzenia ruchu po jednym torze szlaku dwutorowego?
O. W razie wprowadzenia ruchu pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego, należy zawiadomić o tem drużyny pociągowe właściwych pociągów za pomocą Rozkazu szczególnego (zał. 3). Za pomocą tegoż rozkazu należy zawiadomić drużynę pociągową, że ruch pociągów odbywa się przy semaforach wjazdowych, wyjazdowych i blokowych, nastawionych na Stój, na sygnały podawane ręcznie przez właściwy personel stacyj, mijanek i posterunków blokowych. Pozatem należy zawiadomić drużyny pociągowe, na której stacji (mijance) wyznacza się krzyżowanie się pociągów, za pomocą Rozkazu skrzyżowania (zał. 5).
P. Na jakiej podstawie i według jakich zasad odbywa się wyprawianie i przyjmowanie pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego?
O. Wyprawianie i przyjmowanie pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego odbywa się na podstawie porozumienia telegraficznego między sąsiedniemi stacjami (mijankami), według zasad przewidzianych dla linij jednotorowych.
P. Na jakie sygnały odbywa się wjazd i wyjazd pociągów idących po torze niewłaściwym?
O. Wjazd i wyjazd pociągów idących po torze niewłaściwym odbywa się na sygnały podawane ręcznie, przy semaforach nastawionych w położeniu Stój.
P. Czy w czasie ruchu pociągu po jednym torze szlaku dwutorowego posterunki blokowe (telegraficzne lub elektromechaniczne) mogą brać udział w regulowaniu następstwa pociągów na szlaku?
O. W czasie ruchu po jednym torze szlaku dwutorowego posterunki blokowe (telegraficzne lub elektro-mechaniczne) mogą brać udział w regulowaniu następstwa pociągów na szlaku, z zachowaniem następujących postanowień:
1) wyprawienie pociągu ze stacji może nastąpić po otrzymaniu pozwolenia stacji sąsiedniej w kierunku wyprawiania pociągu;
2) dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu nadaje do stacji sąsiedniej w kierunku wyprawiania pociągu telegram z zapytaniem o wolną drogę dla pociągu;
3) po otrzymaniu pozwolenia od sąsiedniej stacji na wyprawienie pociągu, dyżurny ruchu wyprawia pociąg i nadaje telegram z zawiadomieniem o odejściu pociągu do stacji sąsiedniej i do sąsiedniego posterunku blokowego;
4) po otrzymaniu z sąsiedniego posterunku blokowego potwierdzenia przyjścia pociągu, dyżurny ruchu, jeżeli ma do wyprawienia następny pociąg w tym samym kierunku, nadaje do stacji sąsiedniej w kierunku biegu pociągu telegram z zapytaniem, czy wobec przejścia pociągu przez posterunek blokowy droga dla następnego pociągu jest wolna? i po otrzymaniu od stacji sąsiedniej telegramu z pozwoleniem na wyprawienie pociągu, może go wyprawić;
5) niezależnie od zawiadomienia przez posterunek blokowy o przejściu pociągu przez posterunek, stacja sąsiednia po przybyciu do niej każdego pociągu powinna zawiadomić stację wstecz położoną i posterunek blokowy telegraficzny telegramem, (a posterunek blokowy elektro mechaniczny telefonicznie) o przybyciu pociągu na stację;
6) semafory blokowe na posterunkach blokowych powinny być uniezależnione; drużyny pociągów przechodzących przy semaforach blokowych unieważnionych powinny stosować się do sygnałów ręcznych, dawanych z posterunku blokowego; dyżurny ruchu posterunku blokowego powinien założyć na szynach na przeciwko budki petadry, których nie wolno zdjąć do czasu otrzymania od posterunku następnego w kierunku biegu pociągu potwierdzenia przybycia lub przejścia pociągu; posterunki blokowe zawiadamiają o przejściu pociągu przez posterunek zapomocą telegrafu, w braku zaś telegrafu za pomocą telefonu.
P. Na jakiej podstawie odbywa się ruch pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, ruch pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia się obu sąsiednich stacyj, bez udziału posterunków blokowych w regulowaniu następstwa pociągów.

§ 60. Użycie popychacza (parowozu popychającego).

A. Postanowienia ogólne.

P. W jakich przypadkach jest dozwolone użycie popychacza?
O. Użycie popychacza jest dozwolone:
przy ruszaniu pociągu ze stacji lub dla przeprowadzenia pociągu przez duże wzniesienie na szlaku, oraz w razie wypadku na szlaku (zepsucie się parowozu, utknięcie pociągu na szlaku i t.p.
P. Jak należy postępować co do sprzęgania popychaczy?
O. Co do sprzęgania popychaczy należy postępować w sposób następujący:
1) popychacz, który ma przejść z pociągiem cały szlak do stację, na której pociąg ma postój, powinien być sprzęgnięty z pociągiem;
2) jeżeli popychacz ma dojść tylko do pewnego punktu na szlaku lub do stacji, na której pociąg nie zatrzymuje się, nie należy go sprzęgać z pociągiem; 3) dwa popychacze powinny być sprzęgnięte z sobą.
P. Jakie są postanowienia co do szybkości pociągów popychanych?
O. Szybkość pociągów popychanych nie może w czasie popychania przewyższać 60 km/g. Jeżeli jednak pociąg, dla którego większa dozwolona szybkość wynosi więcej niż 60 km/g., jest sprzęgnięty z popychaczem, to pociąg ten na częściach szlaku leżących w poziomie lub na spadkach; na których nie jest popychany, może iść z szybkością większą niż 60 km/g. aż do dozwolonej dla niego szybkości włącznie pod warunkiem:
1) że popychacz posiada hamulec zespolony;
2) że hamulec zespolony popychacza jest połączony z hamulcami pociągu;
3) że konstrukcja zespolonego hamulca popychacza pozwala hamować pociąg;
4) że każde hamowanie pociągu z parowozu ciągnącego okazuje się na popychaczu bez naruszania jego sprawności hamowania.

P. Jak należy postąpić, jeżeli porozumienie się maszynisty parowozu ciągnącego z maszynistą popychacza jest utrudnione?
O. Jeżeli porozumienie się maszynisty parowozu pociągowego z maszynistą popychacza jest utrudnione, to popychacz powinien być sprzęgnięty z pociągiem i hamulec jego połączony z hamulcem pociągu, ażeby można było porozumiewać się zapomocą manometru. Jeżeli połączenie takie nie jest możliwe, to szybkość popychanego pociągu nie powinna przewyższać 45 km/g.
P. Kogo należy zawiadomić o wyprawieniu pociągu z popychaczem, sprzęgniętym lub niesprzęgniętym z pociągiem?
O. O wyprawieniu pociągu z popychaczem sprzęgniętym lub niesprzęgniętym z pociągiem, stacja wyprawiająca pociąg powinna zawiadomić telegraficznie wszystkie stacje (mijanki), przez które ma przejść pociąg popychany, każda stacja (mijanka) powinna zawiadomić o tem telegraficznie wszystkie posterunki następcze, położone między nią a sąsiednią stacją (mijanką) w kierunku biegu pociągu popychanego.
P. Jak się oznacza miejsca na szlaku, w którym popychacz powinien zacząć lub też zaprzestać popychania?
O. Miejsca na szlaku, w których popychacz powinien zacząć lub też zaprzestać popychania, oznacza się osobnemi wskaźnikami, stosownie do Przepisów Sygnalizacji.
P. Kiedy można dać zawiadomienie o przybyciu pociągu popychanego?
O. Zawiadomienie o przybyciu pociągu popychanego można dać dopiero wtedy, gdy pociąg i popychacz przejdą przez posterunek blokowy lub wejdą na stację.
P. Kogo powinna zawiadomić stacja o powrocie popychacza ze szlaku?
O. O powrocie popychacza ze szlaku stacja powinna niezwłocznie zawiadomić telegraficznie sąsiednią stację oraz posterunki następcze na szlaku.
P. Jak się odbywa jazda popychacza na linjach dwutorowych na których zapowiadanie pociągów odbywa się zapomocą przyrządów blokowych elektromechanicznych?
O. Na linjach dwutorowych, na których zapowiadanie pociągów odbywa się zapomocą przyrządów blokowych elektromechanicznych jazda popychacza odbywa się w następujący sposób:
1) popychacz powinien dochodzić do stacji następnej;
2) powrót popychacza ze szlaku po torze niewłaściwym szlaku dwutorowego może być dozwolony tylko wtedy, kiedy do semaforu wyjazdowego stacji wyprawienia popychacza jest urządzony osobny klucz, po którego wyjęciu danie na tym semaforze sygnału Wolna droga nie jest możliwe, dopóki klucz nie będzie włożony z powrotem; w takim razie wyprawienie pociągu, od którego popychacz powinien odłączyć się na szlaku i wrócić po torze niewłaściwym, odbywa się, przy sygnale Stój na semaforze wyjazdowym na podstawie Rozkazu szczególnego, klucz zaś od semaforu wyjazdowego wydaje się maszyniście popychacza, który go zwraca dyżurnemu ruchu po powrocie ze szlaku;
3) dla popychacza powracającego ze szlaku po torze niewłaściwym, nie nastawia się semaforów blokowych, które zostają w położeniu Stój; maszynista powracającego popychacza powinien wtedy stosować się do sygnałów ręcznych, dawanych z tych posterunków.

B. Zestawienie pociągów, do których ma być użyty popychacz.

P. Jak należy zestawiać pociągi, do których ma być użyty popychacz?
O. Pociągi do których ma być użyty popychacz należy zestawiać w sposób następujący:
1) wagony próżne powinny być umieszczone w miarę możności w przedniej części pociągu;
2) zabrania się wstawiać wagony, załadowane w sposób uniemożliwiający ściśnięcie sprężyn zdeżakowych przy popychaniu;
3) wagony, ładowane materjałami wybuchowemi lub łatwo zapalnemi, powinny być umieszczone w środkowej części pociągu;
4) doczepianie wagonów za popychaczem jest zabronione.

C. Przygotowanie do odjazdu pociągu z popychaczem.

P. Kto doczepia lub odczepia popychacza, jeżeli ma on być sprzęgnięty z pociągiem?
O. Jeżeli popychacz ma być sprzęgnięty z pociągiem, to doczepia i odczepia pomocnik maszynisty papychacza.

D. Postępowanie w czasie jazdy pociągu z popychaczem.

P. Jakie sygnały wymieniają między sobą maszyniści pociągu z popychaczem przed wyruszeniem pociągu z miejsca?
O. Przed wyruszeniem z miejsca pociągu z popychaczem, maszynista parowozu popychającego daje sygnał odhamować zupełnie, poczerń maszynista parowozu ciągnącego, na znak gotowości do odjazdu daje sygnał baczność. Po tym sygnale maszynista popychacza wprawia w ruch popychacz, poczem dopiero maszynista parowozu ciągnącego wprawia w ruch swój parowóz.
P. Jaki sygnał daje maszynista popychacza przed ukończeniem popychania?
O. Przed ukończeniem popychania maszynista popychacza daje sygnał Baczność i zmniejsza stopniowo nacisk na zderzaki ostatniego wagonu, aby nie nastąpiło rozerwanie pociągu.
P. Jak powinno odbywać się rozpoczęcie i wstrzymanie popychania oraz jak powinny pracować parowozy w pociągu z popychaczem w czasie jazdy?
O. W pociągu z popychaczem rozpoczęcie i wstrzymanie popychania nie może odbywać się nagle, lecz stopniowo W czasie jazdy parowozy powinny pracować równomiernie.
P. Jak należy postępować, jeżeli maszynista popychacza zauważy przeszkodę, która wymaga zatrzymania pociągu?
O. Jeżeli maszynista popychacza zauważy przeszkodę, która wymaga zatrzymania pociągu, powinien dać sygnał Hamować mocno i powoli przestać popychać, poczem maszynista parowozu ciągnącego powinien natychmiast użyć wszelkich sposobów, aby zatrzymać pociąg.
P. Jak należy postępować, jeżeli maszynista parowozu ciągnącego zauważy przeszkodę, która wymaga zatrzymania pociągu?
O. Jeżeli maszynista parowozu ciągnącego zauważy przeszkodę, która wymaga zatrzymania pociągu, powinien natychmiast dać sygnał Hamować mocno, maszynista zaś, popychacza powinien natychmiast powtórzyć ten sygnał i wstrzymać stopniowo popychanie, aby uniknąć rozerwania pociągu. Następnie maszynista parowozu ciągnącego powinien zacząć hamować i stosować wszelkie środki do zatrzymania pociągu.
P. Jak powinna postąpić drużyna konduktorska w pociągu na hamulcach ręcznych, gdy usłyszy sygnał Hamować mocno, dawany z parowozu ciągnącego lub popychającego?
O. Drużyna konduktorska w pociągu na hamulcach ręcznych, gdy usłyszy sygnał Hamować mocno, powinna natychmiast hamować mocno i dawać sygnał Stój, ku przodowi pociągu, jeżeli sygnał był dany z popychacza, albo ku tyłowi pociągu, jeżeli sygnał był dany z parowozu ciągnącego.
P. Jak powinien postąpić konduktor pociągu jeżeli zauważy przeszkodę do ruchu pociągu?
O. Jeżeli przeszkodę do ruchu pociągu popychanego zauważy konduktor tego pociągu, to powinien dać sygnał Stój obu maszynistom, lecz, o ile można, wpierw maszyniście popychacza.
P. W jakich miejscach popychacz powinien popychać pociąg, jeżeli jest sprzęgnięty z pociągiem?
O. Jeżeli popychacz jest sprzęgnięty z pociągiem, powinien popychać pociąg tylko na wzniesieniach, na poziomej zaś i na spadkach powinien on pracować tylko tyle, ile potrzeba do jego własnego poruszania.
P. Jak powinien regulować jazdę popychacz niesprzęgnięty z pociągiem?
O. Popychacz niesprzęgnięty z pociągiem nie powinien oddzielać się od pociągu przez całą drogę, po której ma ten pociąg popychać; jeżeli jednakże to nastąpiło, maszynista popychacza powinien ostrożnie pociąg dopędzić tak, aby bez uderzenia nacisnąć ponownie zderzaki ostatniego wagonu i w dalszym ciągu popychać pociąg.
P. W jakim porządku powinna odbywać się jazda popychacza niesprzęgniętego z pociągiem, jeżeli po ukończeniu popychania na części szlaku ma on dojść za pociągiem do następnej stacji?
O. Jeżeli popychacz niesprzęgnięty z pociągiem po skończeniu popychania na części szlaku, ma dojść za pociągiem do następnej stacji, to powinien po odłączeniu się od pociągu iść za nim w odległości 100 metrów.

§ 61. Podstawienie wagonów na bocznicę na szlaku osobnym parowozem.

P. Jakie przepisy powinny być stosowane do podstawiania wagonów na bocznicę na szlaku osobnym parowozem?
O. Do podstawiania wagonów na bocznicę na szlaku osobnym parowozem powinny być stosowane wszystkie przepisy, obowiązujące w stosunku do pociągów.

§ 62. Nadzorowanie ruchu pociągów przez dróżników.

P. Gdzie powinni znajdować się dróżnicy podczas przejścia pociągu?
O. Podczas przejścia pociągu dróżnicy przejazdowi powinni stać na wyznaczonych dla nich miejscach tak, aby ich widziała drużyna pociągowa.
P. W jaki sposób w porze nocnej dróżnicy przejazdowi i obchodowi powinni zaznaczać swoją obecność na wyznaczonych im posterunkach przy przejściu pociągu?
O. Dróżnicy przejazdowi i obchodowi przy przejściu pociągu w porze nocnej, w celu zaznaczenia swej obecności na wyznaczonych im posterunkach, powinni wystawiać w stronę pociągu latarnię z białem światłem.
P. Na co powinni zwracać uwagę podczas pełnienia służby dróżnicy przejazdowi i obchodowi oraz inni pracownicy drogowi?
O. Dróżnicy przejazdowi i obchodowi oraz inni pracownicy drogowi podczas pełnienia służby powinni zwracać uwagę na stan toru i na każdy przechodzący pociąg, a w razie grożącego pociągowi niebezpieczeństwa, dawać w stronę pociągu, sygnały odpowiednio do okoliczności.
P. Jak powinni postępować torowi, drużnicy przejazdowi i obchodowi i inni pracownicy drogowi w przypadkach zatrzymania się pociągu na szlaku, na dany gwizdawką parowozową kilkakrotnie sygnał Baczność?
O. W przypadkach zatrzymania się pociągu na szlaku, na dany gwizdawką parowozową kilkakrotnie sygnał Baczność, torowi, drużnicy przejazdowi i obchodowi i inni pracownicy drogowi powinni natychmiast podążyć z pomocą drużynie konduktorskiej, dla osłony pociągu sygnałami.

Spis Rzeczy