§ 34. Służbowy rozkład jazdy i podział pociągów pod względem kolejności ich wyprawiania.
P. Do czego służy służbowy rozkład jazdy?
O. Służbowy rozkład jazdy Dyrekcje wydają do użytku personelu kolejowego.
P. Jakie pociągi są wskazane w służbowym rozkładzie jazdy?
O. W służbowym rozkładzie jazdy są wskazane pociągi stałe, kursujące codziennie lub w pewnych oznaczonych okresach albo w pewne dni, oraz te pociągi niestałe, które, mając z góry określony rozkład jazdy, są wyznaczone w miarę potrzeby.
P. Jak się oznacza pociągi objęte rozkładem jazdy?
O. Pociągi objęte służbowym rozkładem jazdy oznacza się numerami nieparzystymi w jednym kierunku, pociągi j odwrotnego kierunku numerami parzystymi. Numery mogą być uzupełnione literami.
P. Co powinien zawierać służbowy rozkład jazdy?
O. Służbowy rozkład jazdy powinien zawierać następujące dane
1) czas jazdy każdego pociągu na szlakach od jednego posterunku następczego do następnego;
2) czas przybycia na stacje, postój na stacji i czas odjazdu,
3) krzyżowanie, mijanie i wyprzedzanie pociągów,
4) odległość pomiędzy posterunkami następczemi,
5) czas jazdy między tymi posterunkami pociągów różnej szybkości oraz jazdy parowozu luzem,
6) dozwolony skrócony czas jazdy,
7) skład pociągu,
8) przepisowy ciężar hamowany,
9) największa dozwolona szybkość każdego pociągu i inne dane, potrzebne do utrzymywania prawidłowego i bezpiecznego biegu pociągów według rozkładu.

P. Z jakich względów ustanawia się pewna kolejność w wyprawianiu pociągów ze stacyj i mijanek?
O. Kolejność w wyprawianiu pociągu ze stacyj i mijanek ustanawia się ze względu na przeznaczenie i ważność różnych rodzajów pociągów.
P. W czem się wyraża ta kolejność?
O. Kolejność ta wyraża się w przyznaniu pewnym rodzajom pociągów pierwszeństwa w ich wyprawianiu przed innemi.
P. Jak się dzielą pociągi pod względem kolejności ich wyprawiania?
O. Pod względem kolejności wyprawiania pociągi dzielą się na cztery stopnie pierwszeństwa, a mianowicie: 1) do pierwszego stopnia pierwszeństwa należą następujące pociągi:
a) luksusowe,
b) kurjerskie i
c) pośpieszne pasażerskie
2) do drugiego stopnia pierwszeństwa należą następujące pociągi:
a) pasażerskie przyśpieszane,
b) pasażerskie dalekobieżne,
c) podmiejskie oraz motorowe,
d) mieszane osobowo-towarowe,
e) wojskowe w czasie pokoju i sanitarne,
f) służbowe przeznaczone do przewozu pracowników kolejowych do miejsc pracy,
g) służbowo-komisyjne i inspekcyjne.
3) Do trzeciego stopnia pierwszeństwa należą następujące pociągi:
a) mieszane towarowo – osobowe,
b) towarowo pośpieszne,
c) towarowo żywnościowe,
d) towarowe dalekobieżne.
4) do czwartego stopnia pierwszeństwa należą następujące pociągi:
a) pociągi towarowe zbiorowe,
b) pociągi towarowe zdawcze.

P. Do jakiego stopnia pierwszeństwa należą pociągi gospodarcze i robocze?
O. Pociągi gospodarcze i robocze są zaliczane bądź do trzeciego stopnia pierwszeństwa, jak pociągi dalekobieżne towarowe, bądź do czwartego stopnia pierwszeństwa, jak pociągi zbiorowe towarowe, stosownie do tego, czy idą przez dany szlak jako dalekobieżne, czy też rozwożą materjały po stacjach lub wykonywują pracę na szlaku.
P. Do jakiego stopnia pierwszeństwa należą pociągi próbne i doświadczalne?
O. Pociągi próbne i doświadczalne należą do czwartego stopnia pierwszeństwa.
P. Do jakiego stopnia pierwszeństwa należą pociągi ratunkowe?
O. Pociągi ratunkowe mają pierwszeństwo przed wszystkiemi innemi pociągami.
P. Przy wyprawianiu pociągów jednakowego stopnia pierwszeństwa co decyduje o tem, który ma być wprzód wyprawiony?
O. Przy wyprawianiu pociągów jednakowego stopnia pierwszeństwa połączenia kolejowe na stacjach węzłowych decydują o tem, który ma być wprzód wyprawiony.
P. Które pociągi mogą kursować bez ścisłego rozkładu jazdy?
O. Bez ścisłego rozkładu jazdy mogą kursować pociągi ratunkowe, komisyjne, inspekcyjne, doświadczalne i robocze.
P. Jakie środki, mające na celu zmniejszenie opóźnień i przywrócenie normalnego biegu pociągów, powinien stosować personel stacyjny i drużyny pociągowe w razie opóźnień pociągu?
O. W razie opóźnień pociągów, w celu przywrócenia normalnego ich biegu, personel stacyjny i drużyny pociągowe powinny stosować skrócony czas jazdy i skrócone postoje pociągów na stacjach.
P. Kogo należy zaopatrzyć w służbowe rozkłady jazdy ?
O. W służbowe rozkłady jazdy lub wyciągi z tych rozkładów należy zaopatrzyć wszystkich pracowników, mających bezpośrednią styczność z ruchem pociągów. Maszynista i kierownik każdego pociągu powinni mieć przy sobie służbowy rozkład jazdy, obowiązujący dla danego pociągu.

§ 35. Zawiadomienia personelu kolejowego o ruchu pociągów.

P. Kto powinien być zawiadomiony o wyznaczeniu każdego dodatkowego pociągu i o odwołaniu każdego pociągu?
O. O wyznaczeniu każdego dodatkowego pociągu oraz o odwołaniu każdego pociągu powinny być zawiadamiane wszystkie posterunki następcze oraz właściwy personel służby mechanicznej i drogowej tych szlaków, po których ma lub miał przejść ten pociąg.
P. O uruchomieniu jakich pociągów należy zawiadamiać przystanki osobowe nie będące posterunkami następczemi?
O. Przystanki osobowe nie będące posterunkami następczemi należy zawiadamiać tylko o uruchomieniu tych pociągów które są przeznaczone do przewozu podróżnych i które zatrzymują się na tych przystankach.
P. Kiedy należy zawiadamiać zainteresowany personel o kursowaniu pociągów stałych?
O. O kursowaniu pociągów stałych należy zawiadamiać zainteresowany personel tylko przy wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy lub w razie zmian w rozkładzie.
P. Kogo i w jaki sposób należy zawiadamiać o wyznaczeniu kursowania pociągów niestałych?
O. O wyznaczeniu kursowania pociągów niestałych należy zawiadamiać każdorazowo właściwy personel służby ruchu, służby mechanicznej i służby drogowej, stosownie do warunków: pisemnie, telegraficznie lub telefonicznie i sygnałami na pociągach według przepisów sygnalizacji w miarę potrzeby.
§ 36. Raport z jazdy.

Szczegółowe wskazówki o raporcie z jazdy i jego prowadzeniu są zawarte w osobnych przepisach.

§ 37. Przejazd osób pociągami nie przeznaczonemu do przewozu podróżnych i prawo jazdy na parowozie.

P. Jakie kategorje osób mogą korzystać z przejazdów pociągami towarowemi, nieprzeznaczonemi do przewozu podróżnych, lub na parowozach idących luzem?
O. Z przejazdów pociągami towarowemi, nieprzeznaczonemi do przewozu podróżnych, lub na parowozach idących luzem, mogą korzystać następujące kategorje osób:
Pracownicy kolejowi:
a) pracownicy kolejowi, delegowani do służby zastępczej, a wysyłani w wypadkach niecierpiących zwłoki;
b) pracownicy kolejowi, wysyłani do niesienia pomocy w nieszczęśliwych wypadkach;
c) drużyny konduktorskie i parowozowe, udające się do objęcia służby.
Wymienieni pracownicy są uprawnieni do przejazdu pociągami towarowemi i na parowozach idących luzem na podstawie każdorazowego wpisania ich do raportu z jazdy przez dyżurnego ruchu ze wskazaniem celu i konieczność takiej podróży.
d) organa kolejowe kontrolne służby wykonawczej jak np.: Naczelnicy Oddziałów linjowych, Naczelnicy parowozowni, kontrolerzy i instruktorzy oddziałowi i wydziałowi i t.p:
e) starsi zawiadowcy i zawiadowcy odcinków drogowych i sygnałowych, mostowniczowie oraz starsi monterzy i monterzy sygnalizacji;
f) lekarze kolejowi, felczerzy i akuszerki, udający się, z pomocą do chorych pracowników kolejowych lub członków ich rodzin;
g) pracownicy kolejowi przy przejazdach ze swych stałych miejsc zamieszkania do miejsc zatrudnię, nią i z powrotem, w razie niemożności korzysta, nią dla tych przejazdów z kursujących pociągów pasażerskich;
h) pracownicy kolejowi i ich rodziny, przenoszeni do innych miejsc służbowych i odbywający podróż wraz ze swym dobytkiem.
Wymienieni pracownicy są uprawieni do przejazdu pociągami towarowemi, wymienieni pod punktami d, e i f, również i na parowozach, na podstawie posiadanych przez nich stałych lub jednorazowych biletów i listów przewozowych.
B. Pracownicy Urzędów Państwowych :
a) pracownicy Zarządu Poczt i Telegrafów wraz z odnośnym personelem pomocniczym, zatrudnieni przy badaniu i utrzymywaniu w sprawności przewodów telegraficznych i telefonicznych wzdłuż linij kolejowych;
b) funkcjonariusze Urzędów Celnych oraz Kontroli Skarbowej, przeznaczeni do manipulacji cłowej i rewizji skarbowej w pociągach.
c) organa Izby Kontroli Skarbowej – przy delegacjach służbowych;
d) starostowie względnie delegowani przez nich w zastępstwie urzędnicy Starostw -w obrębie okręgu odnośnego starostwa;
e) oficerowie Wojsk Polskich, oficerowie korpusu Ochrony Pogranicza oraz oficerowie i podoficerowie instrukcyjni przysposobienia wojskowego;
f) funkcjonariusze Policji Państwowej oraz funkcjonarjusze Żandarmerji Wojskowej;
g) lekarze weterynaryjni, udający się do oględzin żywych zwierząt, przeznaczonych do załadowań lub wyładowania do pociągów i z pociągów na stacjach kolejowych,
h) lekarze powiatowi – w ważnych wypadkach, jak np. przy wybuchu epidemji, celem wykonania sekcji zwłok w obrębie wywłaszczenia kolejowego i t.p.
Powyższe kategorje osób są uprawnione do przejazdu pociągami towarowemi, a wymienieni pod punktem f – również na parowozach idących luzem, na podstawie stałych lub jednorazowych biletów oraz innych zaświadczeń.
Osoby obce:
a) dozorcy (konwojenci), towarzyszący przesyłkom;
b) członkowie straży pożarnej oraz kopalnianych załóg ratunkowych, gdy jadą z pomocą w nieszczęśliwych wypadkach;
c) trupy wędrowne (cyrki, menażerje, karuzele) i t.p., odbywające podróż wraz ze swym dobytkiem;
d) pracownicy państwowi oraz wojskowi i ich rodziny, przenoszeni ze względów służbowych i odbywający podróż wraz ze swym dobytkiem;
e) osadnicy i ich rodziny, odbywający podróż wraz ze swym dobytkiem.
Powyższe kategorje osób są uprawnione do przejazdu pociągami towarowemi na podstawie odnośnych obowiązujących Przepisów Przewozowych i Postanowień Taryfowych.

P. Czy poza wymienionemi wypadkami mogą być udzielane pozwolenia na przejazd pociągami towarowemi i innym osobom i kto ma prawo udzielać takie zezwolenia?
O. Poza wymienionymi wypadkami mogą być udzielane zezwolenia na przejazd pociągami towarowemi, jak np.:
a) lekarzom, felczerom i akuszerkom prywatnym, udającym się do ciężko chorych pracowników kolejowych lub członków ich rodzin, w razie niemożliwości dostarczenia tym osobom we właściwym czasie pomocy lekarskiej przez odnośny personel sanitarny kolejowy;
b) duchownym i towarzyszącym im ministrantom udającym się do ciężko chorych pracowników kolejowych lub członków ich rodzin. Zezwolenie na takie wyjątkowe przejazdy mogą udzielać zawiadowcowie stacyj lub ich zastępcy, którzy powinni donieść Oddziałowi Ruchu o udzielonem pozwoleniu i motywach.

P. Gdzie należy umieszczać osoby, jadące pociągami towarowemi?
O. Osoby, jadące pociągami towarowemi, najeży umieszczać zasadniczo w wagonach służbowych (brankardach), przeznaczonych dla drużyn konduktorskich.
P. Ile osób może jechać jednocześnie na parowozie luzem?
O.Na parowozie idącym luzem, nie powinno jechać więcej jak pięć osób, włączając drużynę parowozową, w tych zaś przypadkach, gdy na parowozie ma jechać drużyna konduktorska, to wszystkie osoby ponad pięć powinny być umieszczone na tendrze parowozowym.
P. Czy wolno pociągi towarowe i parowozy, idące luzem zatrzymywać dla wsiadania i wysiadania osób uprawnionych do przejazdów temi pociągami w miejscach nie wyznaczonych do postoju tych pociągów?
O.Dla wsiadania i wysiadania osób uprawnionych do przejazdu pociągami towarowemi i na parowozach idących luzem, nie wolno tych pociągów i parowozów zatrzymywać w miejscach nie wyznaczonych rozkładem jazdy dla postoju tych pociągów i parowozów, z wyjątkiem lekarzy, felczerów i akuszerek kolejowych, do wsiadania i wysiadania których dopuszczalne jest zatrzymanie pociągów (oprócz pośpiesznych) oraz parowozów idących luzem, również i w miejscach, gdzie nie jest przewidziany ich postój.
P. Gdzie i jak powinny być notowane wszelkie przejazdy osób postronnych pociągami towarowemi i w jakim celu?
O. W celach ścisłej kontroli wszelkie przejazdy osób postronnych pociągami towarowemi, powinny być notowane na stacjach wsiadania tych osób przez dyżurnych ruchu w Dziennikach Ruchu oraz Raportach z Jazdy, z podaniem ich nazwisk i stanowisk oraz rodzaje posiadanych przez nich dokumentów przejazdowych.

§.38. Wyznaczanie torów stacyjnych do przyjmowania pociągów i nastawianie zwrotnic.

P. Na jakie tory na stacji powinny wjeżdżać pociągi i w jakich miejscach powinny się zatrzymywać?
O. Na każdej stacji powinny być wyznaczone tory, na które różne pociągi powinny wjeżdżać i jeżeli to jest potrzebne w jakich miejscach mają się zatrzymywać.
P.Czy dyżurny ruchu ma prawo zmienić tor wjazdowy, wyznaczony dla wjazdu danego pociągu?
O. W razie potrzeby dyżurny ruchu ma prawo, pod osobistą odpowiedzialnością, zmienić tor wjazdowy, wyznaczony dla danego pociągu, przy czem o takiej zmianie dyżurny ruchu powinien zawiadomić zawczasu właściwy personel stacyjny i poprzednią stację postoju oczekiwanego pociągu, aby zawiadomiła o tem drużynę pociągową.
P. Kto powinien być obznajmiony z przeznaczeniem torów do przyjęcia pociągów?
O. Z przeznaczeniem torów do przyjęcia pociągów powinni być oznajmieni dyżurni ruchu, zwrotniczowie, drużyny manewrowe, kierownicy pociągów i maszyniści parowozów; pociągowych i manewrowych.
P. Na jakich stacjach i jaką drogą powinien odbywać się przebieg parowozów z parowozowni do pociągów i odwrotnie?
O. Na stacjach, na których odbywa się zmiana parowozów, albo na których pociągi rozpoczynają lub kończą swój bieg powinna być wyznaczona droga jazdy parowozów z parowozowni do pociągów i odwrotnie.
P. Jakie wyciągi z regulaminu stacyjnego powinny znajdować się na każdym posterunku zwrotniczym?
O. Na każdym posterunku zwrotniczym powinien znajdować się wykaz torów przyjęcia pociągów, wykaz nastawienia zwrotnic dla każdej drogi przebiegu pociągów i inne wyciągi z regulaminu stacyjnego, dotyczące danego posterunku.
P. Co nazywamy położeniem normalnem zwrotnicy?
O. Położeniem normalnem zwrotnicy nazywamy takie, w jakiem powinna ona się znajdować w czasie wolnym od przejścia po niej taboru kolejowego.
P. Kiedy zwrotnica powinna być przestawiona w położenie normalne?
O. Zwrotnica powinna być przestawiona w położenie normalne po przejściu po niej pociągu lub taboru, które wymagało przestawienia zwrotnicy.
P. Ja powinna być zabezpieczona droga wjazdu lub wyjazdu pociągu?
O. Droga wjazdu lub wyjazdu pociągu powinna być tak zabezpieczona, aby wjazd na tę drogę innego pociągu lub przetaczanego taboru, jako też wejście tych pociągów lub taboru poza właściwe ukresy były wykluczone.
P. Które zwrotnice powinny być na czas przejścia pociąg zamknięte na zamek, lub dozorowane na miejscu?
O. Powinny być na czas przejścia pociągu zamknięte na zamek, lub dozorowane zwrotnice, po których pociąg przechodzi pod ostrze, oraz zwrotnice zabezpieczające drogę przebiegu pociągu, które nie są uzależnione od semaforów lub których uzależnienie zostało czasowo przerwane.
P. Jak należy postąpić w razie wyłączenia zależności od semaforu wjazdowego zwrotnic, po których pociąg przyjmowany przechodzi pod ostrze?
O. W razie wyłączenia zależności od semaforu wjazdowego zwrotnic, po których pociąg przyjmowany przechodzi pod ostrze, należy zawiadomić drużynę pociągową za pośrednictwem tej stacji lub mijanki, na której pociąg ma ostatni postój, ażeby pociąg zmniejszył szybkość jazdy po zwrotnicach. Jeżeli to zawiadomienie nie nastąpiło, to pociąg należy zatrzymać przed semaforem i wprowadzić na stację ze zmniejszoną szybkością. Tak samo należy postąpić jeżeli semafor wyjazdowy jest wyłączony z zależności zwrotnic, przez które pociąg ma przechodzić pod ostrza przechodząc przez stację bez zatrzymania.
P. Kiedy wolno otwierać zwrotnice i wykolejnice, stale zamykane na zamki?
O. Zwrotnice i wykolejnice, stale zamykane na zamki, wolno otwierać tylko za pozwoleniem dyżurnego ruchu.
P. Kto może obsługiwać zwrotnice?
O. Zwrotnice mogą obsługiwać tylko pracownicy do tego upoważnieni.

§ 39 Utrzymanie zwrotnic. Zaopatrzenie zwrotnic w przyrządy sygnałowe. Oświetlenie i kontrola zwrotnic.

Szczegółowe wskazówki patrz w osobnych przepisach , zawartych w Instrukcji dla zwrotniczych Nr. R 27, oraz Przepisach o kontroli rozjazdów i urządzeniań zabezpieczających ruch pociągów

§ 40. Sprawdzanie drogi przebiegu pociągu.

P. Co powinien uczynić dyżurny ruchu przed każdem wydaniem pozwolenia na wjazd lub wyjazd pociągu, ażeby mieć pewność, że droga przebiegu pociągu jest bezpieczna?
O. Przed każdem wydaniem pozwolenia na wjazd lub wyjazd pociągu dyżurny ruchu powinien upewnić się, czy droga przebiegu pociągu jest wolna i czy zwrotnice, po których pociąg ma przechodzić, są właściwie nastawione.
P. Kiedy i przez kogo ma być sprawdzone nastawienie zwrotnic na drodze przebiegu pociągu?
O. Nastawienie zwrotnic na drodze przebiegu pociągu powinno być sprawdzone przed nadejściem każdego pociągu przez dyżurnego ruchu osobiście, albo przez osobnego pracownika, jeżeli taki jest przeznaczony przez Dyrekcję. Pracownik ten składa meldunek o gotowości przebiegu dyżurnemu ruchu ustnie lub telefonicznie.
P. Na co należy zwracać uwagę przy sprawdzaniu nastawienia zwrotnic?
O. Przy sprawdzaniu nastawienia zwrotnic należy zwracać uwagę na dokładność przylegania iglic do opornic i dokładność zamknięcia zwrotnic zamykanych.
P. Na jakie zwrotnice należy zwracać szczególną uwagę przy sprawdzaniu nastawienia zwrotnic?
O. Przy sprawdzaniu nastawienia zwrotnic należy szczególną uwagę zwracać na zwrotnice, po których pociąg przechodzi pod ostrze.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien dokonać sprawdzenia zwrotnic nastawionych ręcznie na stacjach, posiadających starszych zwrotniczych jakoteż telefony?
O. Na stacjach posiadających starszych zwrotniczych jako też telefony na wszystkich posterunkach zwrotniczych, dyżurny ruchu poleca telefonicznie właściwym posterunkom zwrotniczym przygotować drogę przebiegu oczekiwanego lub wyprawianego pociągu, następnie powtarza to samo zarządzenie starszemu zwrotniczemu i poleca mu sprawdzić osobiście, czy zwrotnice są należycie nastawione; starszy zwrotniczy, po sprawdzeniu osobiście na miejscu Każdej zwrotnicy i gotowości drogi przebiegu, melduje o tem telefonicznie dyżurnemu ruchu, i dopiero po otrzymaniu takiego meldunku od starszego zwrotniczego, dyżurny ruchu może pozwolić na danie sygnału wolna droga na odpowiednim semaforze.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien dokonać sprawdzenia zwrotnic nastawianych ręcznie na stacjach, mijankach i posterunkach, nie posiadających starszych zwrotniczych lecz zaopatrzonych w telefony do posterunków zwrotniczych?
O. Na stacjach, mijankach i posterunkach, nie posiadających starszych zwrotniczych, lecz zaopatrzonych w telefony do posterunków zwrotniczych, dyżurny ruchu daje zarządzenie telefonem na posterunki zwrotnicze o przygotowaniu, drogi przebiegu pociągu, po nastawieniu zwrotnic w należnym kierunku w obrębie swego posterunku każdy zwrotniczy składa meldunek telefonem o gotowości drogi w jego okręgu, i dopiero po otrzymaniu takich meldunków od wszystkich zwrotniczych, przez których posterunki przechodzi droga przebiegu pociągu, dyżurny ruchu może pozwolić na danie sygnału droga wolna na odpowiednim semaforze, lub osobiście daje sygnał.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien dokonać sprawdzęnia zwrotnic nastawianych ręcznie na stacjach, nie posiadających ani starszych zwrotniczych, ani telefonicznego połączenia z posterunkami zwrotniczemi?
O. Na stacjach, nie posiadających ani starszych zwrotniczych, ani telefonicznego połączenia z posterunkami zwrątniczemi, zarządzenie przygotowania drogi przebiegu pociągu na wjazd lub wyjazd dyżurny ruchu daje osobiście zwrotniczym i dopiero po osobistem sprawdzeniu położenia zwrotnic i gotowości drogi przebiegu pociągu może pozwolić na danie sygnału droga wolna na odpowiednim semaforze lub osobiście daje ten sygnał.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien dokonać sprawdzenia zwrotnic na stacjach, mijankach i posterunkach, na których zwrotnice i semafory są nastawiane z nastawni?
O. Na stacjach, mijankach i posterunkach, na których zwrotnice i semafory są nastawiane z nastawni w regulaminie stacyjnym powinny być wskazane te zwrotnice, które nie podlegają bezpośredniemu sprawdzaniu przez dyżurnego ruchu, zależnie od możliwości sprawdzenia pośredniego.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien sprawdzić nastawienie zwrotnic jeżeli na stacji, mijance lub posterunku, posiadającym urządzenia nastawcze zajdzie potrzeba wyprawienia lub przyjęcia pociągu przy zamkniętym semaforze, przy czem urządzenia mechaniczne, dające możność dyżurnemu ruchu zabezpieczenia drogi przebiegu pociągu nie działają?
O. W tym wypadku dyżurny ruchu powinien dokonać sprawdzenia zwrotnic sposobem przewidzianym dla zwrotnic nastawionych ręcznie.
P. Gdzie powinny się znajdować klucze od zwrotnic zamykanych ręcznie, przez które pociąg ma przechodzić?
O. Klucze od zwrotnic zamykanych ręcznie, przez które pociąg ma przechodzić, powinny się znajdować w czasie przejazdu pociągu na tablicy kontrolnej w biurze dyżurnego ruchu lub na posterunku starszego zwrotniczego, albo w zamku odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego.

§ 41. Dawanie sygnałów na semaforach.

P. Jaki sygnał powinny normalnie wskazywać semafory?
O. Semafory powinny normalnie wskazywać sygnał Stój.
P. Kiedy semafor powinien wskazywać Wolna droga?
O. Semafor powinien wskazywać Wolna droga tylko przed nadejściem oczekiwanego pociągu lub przed wyprawieniem pociągu, gdy niema przeszkody do jego jazdy, przy czem, sygnał na semaforze należy dawać dla każdego pociągu osobno.
P. Kto daje sygnał na semaforze?
O. Sygnał na semaforze daje dyżurny ruchu, albo na jego zarządzenie nastawniczy lub inny odpowiedni pracownik, upoważniony przez dyżurnego ruchu.
P. Na ile czasu przed przybyciem pociągu należy dawać sygnał Wolna droga na semaforze wjazdowym?
O. Sygnał Wolna droga na semaforze wjazdowym należy dawać zawczasu, aby nie zatrzymywać pociągów przed semaforem bez potrzeby, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu oznajmienia o wyjściu pociągu z sąsiedniego posterunku następczego. Przy tem należy baczyć, ażeby zbyt wczesne nastawienie semaforu wjazdowego na “Wolna droga” nie utrudniało pracy manewrowej.
P. Na ile czasu przed wyprawieniem pociągu należy dawać sygnał Wolna droga na semaforze wyjazdowym?
O. Sygnał Wolna droga na semaforze wyjazdowym należy dawać bezpośrednio przed wyprawieniem pociągu.
P. Kiedy można dać sygnał “Wolna droga” na semaforze wjazdowym?
O. Na semaforze wjazdowym można dać sygnał Wolna droga tylko wtedy, gdy zwrotnice, po których pociąg ma wchodzić są właściwie nastawione i droga przebiegu pociągu jest wolna.
P. Kiedy można dać sygnał Wolna droga na semaforze wyjazdowym?
O. Na semaforze wyjazdowym można dać sygnał Wolna droga na linjach dwutorowych dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z następnego posterunku następczego o przybyciu poprzedniego pociągu, a na linjach jednotorowych dopiero po otrzymaniu pozwolenia następnej, stacji lub mijanki na wyprawienie pociągu.
P. Kiedy można dać sygnał Wolna droga na semaforze wjazdowym jeżeli pociąg ma przejeżdżać przez stację i mijankę bez zatrzymania?
O. Jeżeli pociąg ma przejeżdżać przez stację lub mijankę bez zatrzymania, to sygnał Wolna droga na semaforze wjazdowym można dać jedynie wtedy, gdy wjazd ze stacji lub mijanki jest wolny, przyczem na stacjach i mijankach posiadających semafory wyjazdowe należy najpierw dać sygnał Wolna droga na semaforze wyjazdowym, potem zaś na wyjazdowym.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu wydaje polecenie dania sygnału Wolna droga na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym na stacjach i mijankach, posiadających urządzenia blokowe?
O. Na stacjach lub mijankach posiadających urządzenia blokowe dyżurny ruchu wydaje polecenie dania sygnału Wolna droga na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym za pomocą- tych urządzeń.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu wydaje polecenia dania sygnału Wolna droga na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym na stacjach i mijankach nie posiadających urządzeń blokowych?
O. Na stacjach i mijankach nie posiadających urządzeń blokowych polecenie dania sygnał: Wolna droga powinno być każdorazowo wydane upoważnionemu pracownikowi przez dyżurnego ruchu ustnie lub telefonicznie, przyczem do obowiązku dyżurnego ruchu należy upewnić się o wykonaniu tego polecenia. W tym wypadku polecenie dyżurnego ruchu powinno być zapisane na posterunku dającym i na posterunku przyjmującym polecenie, z zaznaczeniem czasu jego wydania i przyjęcia.
P. Kiedy sygnał Wolna droga dany na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym powinien być zmieniony na sygnał Stój?
O. Sygnał Wolna droga dany na semaforze wjazdowym lub wyjazdowym powinien być zmieniony na sygnał Stój w następujących wypadkach:
1) w razie wynikłej przeszkody do jazdy pociągu, natychmiast po zauważeniu tej przeszkody;
2) na stacjach, na których zwrotnice nie są uzależnione od semaforów, niezwłocznie gdy pociąg minął ten sygnał w całym składzie;
3) na posterunkach następczych, na których dźwignia semaforu zamyka zwrotnice bezpośrednio, dopiero wtedy, gdy pociąg w całym składzie minął semafor wjazdowy, oraz gdy minął wszystkie zwrotnice, uzależnione od tego semaforu (wjazdowego, wyjazdowego, drogowskazowego lub blokowego). Przy tem drążek przebiegowy w przyrządach nastawczych powinien być zwolniony i przestawiony dopiero wtedy, gdy pociąg stanął lub minął miejsce wskazane w regulaminie stacyjnym, przejechawszy wszystkie zwrotnice zabezpieczone tym drążkiem.
P. W jaki sposób należy wzmocnić sygnał Stój dany na semaforze w czasie mgły, gwałtownej ulewy lub zamieci śnieżnej, gdy sygnały są źle widoczne z odległości potrzebnej do zatrzymania pociągu?
O. W czasie mgły, gwałtownej ulewy lub zamieci śnieżnej, gdy sygnały są źle widoczne z odległości potrzebnej do zatrzymania pociągu należy wzmocnić sygnał Stój dany na semaforze petardami , zgodnie z Przepisami Sygnalizacji.

§ 42. Wyprawianie pociągu.

P. Na jakiej podstawie odbywa się ruch pociągów?
O. Ruch pociągów odbywa się na podstawie wzajemnego porozumienia między posterunkami następczemi.
P. Co ma na celu wzajemne porozumienie się posterunków następczych?
O. Wzajemne porozumienie się posterunków następczych na celu stwierdzenie, że szlak, na który pociąg ma wyprawiony, jest wolny od ruchu pociągów za wyjątkiem przypadków, wyprawiania pociągów przy przerwie telegraficznej i telefonicznej.
P. Kiedy żaden pociąg nie może być wyprawiony z posterunku zapowiadawczego, ani przepuszczony przez posterunek następczy?
O. Żaden pociąg nie może być wyprawiony z posterunku z zapowiadawczego, ani przepuszczony przez posterunek następczy przed otrzymaniem zawiadomienia o przybyciu do następnego posterunku następczego pociągu, bezpośrednio przed nim wyprawionego w tym samym kierunku na linjach zaś jednotorowych, jeżeli nadto niema pewności, że tor do sąsiedniej stacji lub mijanki nie jest zajęty przez pociąg przeciwnego kierunku.
P. Kiedy dyżurny ruchu ma prawo zawiadomić sąsiedni poprzedni posterunek następczy o przybyciu pociągu?
O. Dyżurny ruchu ma prawo zawiadomić sąsiedni poprzedni posterunek następczy o przybyciu pociągu dopiero po stwierdzeniu, że pociąg przybył na stację w całym składzie, i powinien dać to zawiadomienie dopiero wtedy, gdy właściwy semafor wjazdowy został nastawiony po wejściu, pociągu w położenie wskazujące sygnał Stój.
P. Kiedy posterunek blokowy może dać zawiadomienie o przejściu pociągu przez ten posterunek?
O. Zawiadomienie o przejściu pociągu przez posterunek blokowy może być dane przez ten posterunek dopiero wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że koniec pociągu z wlaściwemi sygnałami minął semafor blokowy, oraz gdy semafor ten zostanie nastawiony w położenie wskazujące sygnał Stój.
P. Kiedy pociąg może być wyprawiony przez dyżurnego ruchu?
O. Pociąg może być wyprawiony przez dyżurnego ruchu dopiero po stwierdzeniu, że pociąg jest przygotowany do odjazdu, i po upewnieniu się, że droga przebiegu pociągu na stacji lub mijance jest należycie przygotowana i wolna, oraz że szlak do następnego posterunku następczego jest wolny do ruchu pociągu.
P. W jaki sposób powinno odbywać się porozumienie posterunków następczych co do wyprawiania i przepuszczania pociągów?
O. Porozumienie się posterunków następczych co do wyprawiania i przepuszczania pociągów powinno odbywać się telegraficznie, lub za pomocą przyrządów blokowych, a w razie przerwy łączności telegraficznej lub łączności aparatów blokowych-telefonicznie, w razie zaś uszkodzenia i telefonu – pisemnie.
P. Co należy uważać za przerwę łączności telegraficznej lub łączności aparatów blokowych?
O. Za przerwę łączności telegraficznej lub łączności aparatów blokowych należy uważać niemożliwość porozumienia się telegrafem na przewodzie zapowiadawczym, lub drogą okrężną w przeciągu najmniej 10 minut, wskutek:
a) braku prądu;
b) wadliwego działania aparatu telegraficznego lub blokowego;
c) niezgłoszenia się na wołanie, jeżeli jednocześnie niemożliwe jest porozumienie się telefonem.

P. Jak się odbywa porozumienie co do wyprawiania pociągów na linjach posiadających urządzenia blokowe elektromechaniczne?
O. Na linjach, posiadających urządzenia blokowe elektromechaniczne między posterunkami następczemi (blokada linjowa), porozumienie co do wyprawiania pociągów odbywa się za pomocą tych aparatów, według specjalnych przepisów,
P. Jak się odbywa to porozumienie w razie zepsucia się aparatów blokowych oraz w razie zarządzenia na dwutorowym szlaku jazdy po jednym torze?
O. W razie zepsucia się aparatów blokowych oraz w razie zarządzenia na dwutorowym szlaku jazdy po jednym torze porozumienie odbywa się telegraficznie lub telefonicznie.
P. Ile i jakich telegramów zapowiadawczych powinno obejmować telegraficzne porozumienie na linji jednotorowej?
O. Telegraficzne porozumienie na linji jednotorowej powinno obejmować cztery następujące telegramy zapowiadawcze:
1) żądanie przyjęcia pociągu, to jest zapytanie sąsiedniego posterunku zapowiadawczego o wolną drogę dla pociągu;
2) zgodę na przyjęcie pociągu, to jest pozwolenie sąsiedniego posterunku zapowiadawczego na wyprawienie do niego pociągu;
3) oznajmienie wyjścia pociągu, t. j. zawiadomienie sąsiedniego posterunku zapowiadawczego o odejściu pociągu;
4) potwierdzenie przybycia pociągu t. j. zawiadomienie sąsiedniego posterunku zapowiadawczego o przybyciu do niego pociągu.

P. Ile i jakich telegramów zapowiadawczych powinno obejmować telegraficzne porozumienie na linji dwutorowej?
O. Telegraficzne porozumienie na linji dwutorowej powinno obejmować dwa następujące telegramy zapowiadawcze.
1) potwierdzenie przybycia pociągu, t. j. otrzymanie zawiadomienia z sąsiedniego posterunku następczego o przybyciu do niego poprzedniego pociągu;
2) oznajmienie wyjścia pociągu, t. j .zawiadomienie sąsiedniego posterunku następczego o odejściu następnego pociągu.

P. Jak powinny być notowane czynności zapowiadawcze między posterunkami następczemi?
O. Czynności zapowiadawcze między posterunkami następczerni powinny być zapisane w dzienniku telegramów zapowiadawczych przez nadawcę i odbiorcę.
P. Kiedy i jakie sygnały dzwonowe powinny dawać posterunki zapowiadawcze na linjach zaopatrzonych w przyrządy dzwonowe?
O. Na linjach zaopatrzonych w przyrządy dzwonowe posterunek zapowiadawczy, wyprawiający pociąg powinien dawać bezpośrednio przed odejściem pociągu sygnał dzwonowy, odmienny dla pociągów parzystych i dla pociągów nieparzystych.
P. W jakim celu należy dawać sygnał dzwonowy bezpośrednio przed odejściem pociągu?
O. Sygnał dzwonowy należy dawać bezpośrednio przed odejściem pociągu w celu zawiadomienia o wyprawieniu pociągu drużników przejazdowych i innych pracowników drogowych.
P. Czy sygnały dzwonowe mogą być uważane za sposób porozumienia siej co do wyprawiania pociągów?
O. Sygnały dzwonowe nie mogą być uważane za sposób porozumienia się co do wyprawiania pociągów.
P. W jaki sposób powinno odbywać się porozumienie telegraficznie w razie zamknięcia jednego z torów na linji dwutorowej i wprowadzenia ruchu w obu kierunkach po jednym torze?
O. W razie zamknięcia jednego z torów na linji dwutorowej i wprowadzenia ruchu w obu kierunkach po jednym torze porozumienie telegraficzne powinno się odbywać jak na linji jednotorowej t. j. powinno obejmować cztery telegramy zapowiadawcze.
P. Czy możliwe są wypadki, aby ruch na dwutorowym szlaku przy obu torach czynnych odbywał się na podstawie porozumień obowiązujących na linji jednotorowej?
O. W osobnych przypadkach Dyrekcje mogą zarządzić, aby ruch na dwutorowym szlaku przy obu torach czynnych odbywał się na podstawie porozumień obowiązujących na linji jednotorowej.
P. Jakie pociągi nie mogą być wyprawiane podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej nie mogą być wyprawiane:
1) pociągi robocze, nie dochodzące do następnego posterunku zapowiadawczego i powracające ze szlaku na posterunek, który je wyprawił;
2) pociągi na bocznicę na szlaku lub z bocznicy;
3) pociągi wyprawiane jeden za drugim, oddzielone tylko odstępem czasu.

P. Kiedy i z czyjego zezwolenia dopuszczalne jest wyprawianie pociągów towarowych jednego za drugim w tym samym kierunku, przed odejściem poprzedniego pociągu do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego?
O. W razie konieczności niezwłocznego powiększenia zdolności przepustowej szlaku, na którym odstęp pomiędzy Posterunkami zapowiadawczemi jest bardzo duży i nie podzielony posterunkami blokowemi i na którym miejscowe warunki techniczne na to pozwalają, może być wprowadzone czasowo, za pozwoleniem i według wskazówek Dyrekcji, wyprawianie pociągów towarowych jednego za drugim w tym samym kierunku, przed dojściem poprzedniego pociągu do sąsiedniego posterunku zapowiedawczego.
P. Jakie warunki ostrożności należy zachować przy wyprawianiu pociągów jednego za drugim?
O. Przy wyprawianiu pociągów jednego za drugim należy zachować następujące warunki ostrożności.
1) odstęp czasu pomiędzy wyprawieniem obu pociągów powinien wynosić conajmniej 15 minut w porze dziennej i 20 minut w porze nocnej;
2) pociąg poprzedzający powinien mieć szybkość nie mniejszą niż pociąg wyprawiony za nim;
3) drużyna konduktorska i parowozowa obydwu pociągów powinna być powiadomioną o takiem wyprawieniu pociągów, ażeby mogła zachować szczególną ostrożność jazdy;
4) warunki atmosferyczne powinny być tak dobre, ażeby pociąg poprzedzający mógł być widziany z pociągu za nim idącego z odległości dostatecznej do zahamowania pociągu.

P. Jak powinno się odbywać porozumienie pomiędzy posterunkami zapowiadawczemi co do wyprawiania pociągów jednego za drugim w oznaczonym odstępie czasu?
O. Porozumienie między posterunkami zapowiadawczemi co do wyprawiania pociągów jednego za drugim w oznaczonym odstępie czasu powinno odbywać się telegraficznie w trybie przepisanym dla linji jednotorowej.
P. Jak powinien dyżurny ruchu podpisywać wszystkie telegramy, telefonogramy i pisemne porozumienia o zapowiadaniu pociągów?
O. Wszystkie telegramy, telefonogramy i pisemne porozumienia o zapowiadaniu pociągów powinny być przez dyżurnego ruchu podpisywane całem nazwiskiem.

§ 43. Wyprawianie i przyjmowanie pociągów na podstawie zapowiadań telegraficznych na linjach jednotorowych, nie posiadających blokady linjowej elektromechanicznej.

P. Jak powinien postąpić dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu na szlak, po stwierdzeniu, że szlak jest wolny i niema przeszkód do wyprawienia pociągu?
O. Po stwierdzeniu, że szlak jest wolny i niema przeszkód do wyprawienia pociągu, dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu na szlak powinien uzyskać pozwolenie sąsiedniego posterunku zapowiadawczego na wyprawienie pociągu i w tym celu nadaje do tego posterunku telegram z żądaniem przejścia pociągu w skrócie:
Wzór Nr. 1. Czy droga pc X (podpis), co znaczy: Czy droga dla pociągu Nr. X jest wolna?
P. Na ile minut przed odejściem pociągu powinien być nadany ten telegram?
O. Telegram ten powinien być nadany nie wcześniej niż na 5 minut przed odejściem pociągu.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego, do którego adresowano telegram z żądaniem przyjęcia pociągu, daje zgodę na przyjęcie tego pociągu, gdy przeszkód do jego przyjęcia niema?
O. Gdy przeszkód do przyjęcia pociągu niema, dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego, do którego adresowano telegram z żądaniem przyjęcia pociągu, daje zgodę na jego przyjęcie telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 2. Wolna pc X (podpis), co znaczy: Droga dla pociągu Nr. X jest wolna.
P. Jak długo, po wysłaniu telegramu wzoru Nr. 2, dyżurny ruchu powinien uważać szlak za zajęty?
O. po wysianiu telegramu wzoru Nr. 2 dyżurny ruchu powinien uważać szlak za zajęty do czasu przybycia zapowiedzianego pociągu lub do czasu otrzymania zawiadomienia, że zapowiedziany pociąg nie będzie wyprawiony.
P. Kiedy i jak po odejściu pociągu dyżurny ruchu powinien oznajmić o wyjściu pociągu sąsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu?
O. Niezwłocznie po odejściu pociągu dyżurny ruchu powinien oznajmić o wyjściu pociągu sąsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 3. Pc X od 9 m 15 (podpis), co znaczy: Pociąg Nr. X odszedł o godzinie 9 minut 15.
P. Kiedy i jak po przybyciu pociągu do następnego posterunku zapowiadawczego dyżurny ruchu powinien zawiadomić o tem posterunek, który wyprawił pociąg?
O. Po przybyciu pociągu do następnego posterunku zapowia dawczego dyżurny ruchu, po sprawdzeniu, ze pociąg przybył w całości, powinien zawiadomić o tem bez zwłoki posterunek, który wyprawił pociąg, telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 4. Pc X tu P m. 25 (podpis), co znaczy: Pociąg Nr, X przybył o godzinie 9 minut 25.
P. W jaki sposób oznajmia się przejście pociągu przez posterunek zapowiadawczy bez zatrzymania?
O. Przejście pociągu przez posterunek zapowiadawczy bez zatrzymania oznajmia się jednocześnie posterunkowi poprzedzającemu i następnemu telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 5. Pc Xpdł 10 m 30 (podpis), co oznacza: Pociąg Nr. X przeszedł o godzinie 10 minut 30
P. Jak należy postąpić, jeżeli zachodzi przeszkoda do przejęcia pociągu?
O. Jeżeli zachodzi przeszkoda do przyjęcia pociągu, to posterunek zapowiadawczy, w odpowiedzi na żądanie przyjęcia pociągu (telegr. wzór Nr. 1), nadaje telegram skrócie:
Wzór Nr. 6. Stój pc X czekać (podpis), co znaczy Zatrzymać pociąg Nr. X, czekać z wyprawieniem pociągu.
P. Jak należy postąpić, gdy przeszkoda do przyjęcia pociągu minęła?
O. Ody przeszkoda do przyjęcia pociągu minęła, posterunek wysyła telegram w skrócie:
Wzór Nr. 7. Teraz wolna pc X (podpis), co znaczy: Teraz droga dla pociągu Nr. X jest wolna,
P. Jak należy postąpić, dla skrócenia czasu na wymianę telegramów zapowiadawczych, gdy na posterunku zapowiadawczym odbywa się krzyżowanie pociągów?
O. Gdy na posterunku zapowiadawczym odbywa się krzyżowanie się pociągów, to dla skrócenia czasu na wymianę -telegramów zapowiadawczych, zapytanie o drogę dla pociągu należy podać telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 8. Gdy pc X tu czy droga pc Y (podpis), co znaczy: Gdy pociąg Nr,X przybędzie, czy droga dla pociągu Nr. Y jest wolna?
P. Jaka odpowiedź powinna być podana na zapytanie otrzymane w tej formie?
O. Odpowiedź na zapytanie otrzymane w tej formie powinna być podana telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 9. Gdy pc X tam wolna pc Y (podpis), co znaczy: Po przybyciu pociągu Nr. X, droga dla pociągu Nr. Y jest wolna.
P. Jaka jest forma zapytania o wolną drogę, jeżeli pociąg ma się zatrzymać na szlaku?
Wzór Wr. 10. Czy droga pc X postojem 120 m (podpis) co znaczy: Czy wolna droga dla pociągu Nr. X z postojem minut 120?
P. Jak powinna być wyrażona zgoda na przyjęcie takiego pociągu?
O. Zgoda na przyjęcie takiego pociągu powinna być wyrażona telegramem wzoru Nr. 2 (Wolna pc X).
P. Jaka jest forma zapytania, jeżeli pociąg ma być wyprawiony na szlak do pewnego kilometra, skąd powinien wrócić na posterunek wyprawiający?
O. Jeżeli pociąg ma być wyprawiony na szlak do pewnego kilometra, skąd powinien wrócić na posterunek wyprawiający, to forma zapytania o wolną drogę wyraża się telegramem w skrócie:
Wzór Wr. 11. Czy droga pc X do km. 136 m 30 powrotem (podpis), co znaczy: Czy droga jest wolna dla pociągu Nr. X do kilometra 136 z postojem 30 minut i z powrotem?
P. Jaka jest forma zgody na tego rodzaju zapytanie?
O. Zgoda na tego rodzaju zapytanie wyraża się telegramie w skrócie:
Wzór Wr. 12. Wolna pc X do km. 136 m. 30 powrót (podpis), co znaczy: Droga dla pociągu X do kilometra 136 z postojem 30 minut i z powrotem jest wolna.
P. Jaka jest forma oznajmienia o wyjściu pociągu do pewnego kilometra i z powrotem do posterunku wyprawiającego?
O. O wyjściu takiego pociągu oznajmia się telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 13. Pc X do km. 136 powrotem od 8 m. 23 (podpis), co znaczy: Pociąg Nr. X do kilometra 136 i z powrotem odszedł o godz. 8 min. 23.
P. Jaka jest forma potwierdzenia powrotu takiego pociągu na posterunek który go wyprawił?
O. Potwierdzenie powrotu takiego pociągu na posterunek, który go wyprawił nadaje się telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 14. Pc X z km. 136 tu 10 m 10 (podpis), co znaczy: Pociąg Nr. X z kilometra 136 wrócił o godz. 10 m 10.
P. Jak należy postąpić, jeżeli po otrzymaniu zgody na wyprawienie, pociąg nie mógł być wyprawiony?
O. Jeżeli po otrzymaniu zgody na wyprawienie, pociąg nie mógł być wyprawiony, należy niezwłocznie zawiadomić o tem posterunek, który dał pozwolenie na wyprawienie, telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 15. Pc X zatrzymany (podpis), co znaczy: Pociąg Nr. X zatrzymany.
P. Czy po nadaniu takiego telegramu można wyprawić pociąg na podstawie otrzymanego przed tem pozwolenia?
O. Po nadaniu takiego telegramu otrzymane przedtem pozwolenie unieważnia się i pociąg może być wyprawiony, po otrzymaniu nowego pozwolenia.
P. Jakie telegramy zapowiadawcze stosują się przy wyprawianiu pociągów z popychaczem?
O. Przy wyprawianiu pociągów z popychaczem stosują się następujące telegramy zapowiadawcze:
I. Jazda z popychaczem do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego:
Wzór Nr. 16. 1) Zapytanie: Czy droga pc X z po P. (podpis).
Wzór Nr. 18. 2) Pozwolenie: Wolna pc X po P. (podpis).
Wzór Nr. 20. 3) Wyjście: Pc X z po P. od 8 m. 23 (podpis)
Wzór Nr. 22. 4) Przybycie: Pc X z po P. tu 9 m 3 (podpis).
II. Jazda z popychaczem od pewnego kilometra na szlaku skąd popychacz wraca na posterunek wyprawiający.
Wzór Nr. 17. 1) Zapytanie: Czy droga pc X z po P. do 134 (podpis) .
Wzór Nr. 19. 2) Pozwolenie: Wolna pc X z pop do km. 134 (podpis).
Wzór Nr. 21. 3) Wyjście: Pc X z po P. do km. 134 1 m. ? (podpis).
Wzór Nr. 4. 4) Przybycie: Pc X tu 1 m. 30 (podpis).
Wzór Nr. 23 6) Powrót popychacza: Po P. z km. 134 m. tu 1 m 36 (podpis)

P. Kogo i jak zawiadamia się o zamknięciu szlaku?
O. O zamknięciu szlaku posterunek zapowiadawczy, który otrzymał zarządzenie zamknięcia, zawiadamia sąsiedni posterunek zapowiadawczy tego szlaku telegramem bez skrótu:
Wzór Nr. 24. Szlak od (nazwa posterunku) do (nazwę posterunku) zamknięty wskutek (wskazać przyczynę (podpis)).
Posterunek sąsiedni potwierdza otrzymanie zawiadomienia o zamknięciu szlaku temu posterunkowi, od którego je otrzyma telegram tegoż wzoru Nr. 24.
P. Jak się odbywa otwarcie szlaku po usunięciu przeszkody do ruchu pociągów?
O. Po usunięciu przeszkody do ruchu pociągów, posterunek zapowiadawczy, który otrzymał o tem zawiadomienie, zawiadamia właściwy posterunek sąsiedni telegramem bez skrótu:
Wzór Nr. 25. Szlak od (nazwa posterunku) do post.) otwarty do ruchu pociągów (podpis) posterunek zapowiadawczy po otrzymaniu tego telegramu potwierdza posterunkowi wysyłającemu telegram, wiadomość – o otwarciu szlaku według tegoż wzoru Nr. 25.

§ 44 Wyprawianie i przyjmowanie pociągów na podstawie zapowiadań telegraficznych na linjach dwutorowych, nie posiadających blokady linjowej elektromechanicznej.

P. W jaki sposób odbywa się zapowiadanie pociągów na linji dwutorowej?
O. Zapowiadanie pociągów na linji dwutorowej odbywa się w sposób następujący:
otrzymanie telegramu wzoru Nr. 4 (pc. X tu), lub Nr. 5 (pc. X pdl.), t. j. potwierdzenia przybycia lub odejścia ostatniego wyprawionego pociągu, jest dowodem zwolnienia szlaku i upoważnia dyżurnego ruchu do wyprawienia pociągu następnego. Wyprawiając pociąg następny, dyżurny ruchu oznajmia sąsiedniemu posterunkowi następczemu wyjście pociągu telegramem wzoru Nr. 3 (pc. X od), a gdyby pociąg miał się zatrzymać na szlaku, dodaje w tym wzorze słowa postojem . . . minut.
P. Jak należy postąpić w przypadku, gdy stacja z jakichkolwiek powodów nie może przyjąć następnego pociągu?
O. Gdy stacja z jakichkolwjek powodów nie może przyjąć następnego pociągu, powinna zawiadomić o tem poprzedzający posterunek zapowiadawczy telegramem:
Wzór Nr. 26. Stój do odwołania z powodu (wskazać przyczynę) (podpis)
P. Kiedy i jak powinno być odwołane żądanie wstrzymania wyprawiania pociągów?
O. Żądanie wstrzymania wyprawiania pociągów powinno być odwołane niezwłocznie po usunięciu przyczyny, która spowodowała wstrzymanie, telegramem:
Wzór Nr. 27. Zawiadomienie stój odwołuję g.. m.. (podpis)
P. Jak należy postąpić, jeżeli stacja z powodu zajęcia torów nie może przyjąć pociągu towarowego, który ma być wyprzedzony przez oczekiwany po nim pociąg pasażerski?
O. W takim wypadku stacja powinna zatrzymać pociąg towarowy na poprzedzającej stacji telegramem:
Wzór Nr. 28. Stój pc towarowe przed pc X (podpis)”, co znaczy “Zatrzymać pociągi towarowe do przejścia pociągu Nr. X,
Zapowiedzenie takie nie wymaga odwołania i upoważnia sąsiedni posterunek zapowiadawczy do wyprawienia zatrzymanego pociągu towarowego po otrzymaniu zawiadomienia o przybyciu pociągu wskazanego w telegramie wzoru Nr. 28.
P. Jakie telegramy zapowiadawcze nadaje posterunek blokowy?
O. Posterunek blokowy nadaje zawiadomienie o przejściu pociągów telegramem wzoru Nr. 5 (pc X pdł), jeżeli jednak nie może wywołać jednocześnie obu sąsiednich stacyj, to zawiadamia osobno o wyjściu pociągu telegramami wzoru Nr. 3 (pc X od) i osobno o przybyciu według wzoru Nr. 4 (pc X tu), dając pierwszeństwo temu telegramowi, którego opóźnienie mogło by wywołać zatrzymanie pociągu przed semaforem.
P. Kiedy posterunek blokowy ma prawo nadać zawiadomienie o przejściu pociągu?
O. Posterunek blokowy ma prawo nadać zawiadomienie o przejściu pociągu dopiero, gdy pociąg przejdzie w. całym składzie na następny wolny odstęp, niezależnie od tego, czy pociąg był zatrzymany na posterunku, czy też przeszedł bez zatrzymania.
P. Jak zapowiada się pociąg, który, nie dochodząc do sąsiedniego posterunku zapowiadewczego, ma powrócić ze szlaku po torze niewłaściwym do posterunku, który go wyprawił?
O. Pociąg, który nie dochodząc do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego, ma powrócić ze szlaku po torze niewłaściwym do posterunku, który go wyprawił zapowiada się nastąpującemi telegramami:
1) O wyprawieniu pociągu: Wzór Nr. 29. pc X do km 320 od 10 m 25 (podpis)
2) O powrocie ze szlaku Wzór Nr. 30. pc X z km 320 tu 12 m 40 (podpis).
P. Jak należy zapowiadać wyprawienie pociągu z popychaczem do stacji sąsiedniej i o przybyciu takiego pociągu? O. O wyprawieniu pociągu z popychaczem do stacji sąsiedniej i o przybyciu takiego pociągu należy zapowiadać:
1) o wyprawieniu telegramem wzoru Nr. 20 (Pc X od z po P.)
2) o przybyciu telegramem wzoru Nr. 22 (Pc X z po P. tu)
P. Jak należy zapowiadać wyprawienie pociągu z popychaczem, który wraca ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia?
O. Wyprawienie pociągu z popychaczem, który wraca ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, natęży zapowiadać telegramem według następujących wzorów:
1) o wyprawieniu pociągu wzór Nr. 21 (Pc X z po P. do klm…. od)
2) o powrocie popychacza ze szlaku wzór Nr. 23 (Po P. z km…. tu)
P. Kiedy stacja, do której został wysłany pociąg z popychaczem powracającym ze szlaku po torze niewłaściwym na stację wyprawienia, ma prawo wysłać potwierdzenie o przybyciu pociągu według wzoru Nr. 4?
O. Stacja, do której został wysłany pociąg z popychaczem powracającym ze szlaku po torze niewłaściwym na stacją wyprawienia, ma prawo wysłać potwierdzenie o przybyciu pociągu dopiero po otrzymaniu od stacji, która wyprawiła pociąg, potwierdzenia powrotu do niej popychacza według wzoru Nr. 23 (Po P. z km…. tu).
P. Jeżeli pomiędzy dwiema stacjami znajduje się posterunek blokowy, to czy powinien on wystać telegram o przejściu pociągu z popychaczem, powracającym ze szlaku po torze niewłaściwym, według wzoru Nr. 5 (pc X pdł)?
O. Jeżeli pomiędzy dwiema stacjami znajduje się posterunek blokowy, to posterunek ten nie powinien wysyłać telegramu o przejściu pociągu z popychaczem, powracającym ze szlaku, po torze niewłaściwym, lecz osobno zawiadomienie o wyjściu pociągu, według wzoru Nr. 3 (pc X od) i osobno o przybyciu pociągu, według wzoru Nr. 4 (Pc X tu), które powinno być wysłane dopiero po otrzymaniu potwierdzenia według wzoru Nr. 23 (Po P. z km… tu) o powrocie popychacza do stacji, która go wyprawiła.

§ 45. Wyprawianie na szlaku jednotorowym pociągów do obsługi bocznic.

P. Do czego służy posterunek odgałęźny przy bocznicy?
O. Posterunek odgałęźny przy bocznicy służy wyłącznie do obsługi bocznicy na szlaku.
P. W wymianie jakich telegramów zapowiadawczych bierze udział taki posterunek odgałęźny?
O. Taki posterunek odgałęźny bierze udział w wymianie telegramów zapowiadawczych, dotyczących tylko tych pociągów, które są kierowane na bocznicę lub z niej odchodzą
P. Jak się powinno odbywać każdorazowe otwarcie posterunku odgałęźnego i jego zamknięcie?
O. O każdorazowem otwarciu posterunku odgałęźnego i jego zamknięciu dyżurny ruchu posterunku powinien zawiadamiać obie sąsiednie stacje (mijanki) telegramem bez skrótu:
Wzór Nr. 31. Posterunek (nazwa) otwarty (lub zamknięty) (podpis).
Po otrzymaniu telegramu o otwarciu posterunku obie stacje sąsiednie (mijanki) zawiadamiają posterunek o stanie szlaku telegramami bez skrótu;
Wzór Nr. 32. Szlak od (nazwa stacji) do (nazwa stacji) jest wolny (podpis), albo: Szlak od (nazwa stacji) do (nazwa stacji) zajęty. Poć. Nr… odszedł o godz…., minut… (podpis).
Po wymianie tych telegramów posterunek odgałęźny przy bocznicy bierze udział w zapowiadaniu pociągów obsługujących bocznicę.
P. W jakim porządku i jakie telegramy zapowiadawcze wymieniają między sobą posterunki, gdy pociąg ma byś wyprawiony na bocznicę?
O. Gdy pociąg ma być wyprawiony na bocznicę posterunki wymieniają między sobą telegramy w następującym porządku:
1) stacja (mijanka) wyprawiająca pociąg zapowiada go posterunkowi odgałęźnemu następnej stacji (mijance) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 33. Post (nazwa post. odgałęźnego) i stacja lub mijanka (nazwa) Czy droga pc X bocznicą (nazwa) (podpis),
2) na ten telegram odpowiada najpierw następna stacja (mijanka) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 34. Post (nazwa) i stacja lub mijanka (nazwa) Wolna pc X bocznicą (nazwa) (podpis),
3) po otrzymaniu telegramu wzoru Nr. 34 posterunek odgałęźny nadaje od siebie telegram w skrócie, według wzoru Nr. 2 (Wolna pc X)
4) o obejściu pociągu na bocznicę stacja (mijanka) wyprawiająca go zawiadamia jednocześnie posterunek odgałęźny i następną stację telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 35. Post (nazwa) i stacja (nazwa) Pc X na bocznicę od 9 m 15 (podpis).
5) po przybyciu pociągu na bocznicę posterunek odgałęźny zawiadamia jednocześnie obie sąsiednie stacje (mijanki) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 36. Stacja (nazwa) i st. (nazwa) Pc X tu 9 m 34 (podpis).
P. Jak się odbywa ruch pociągów pomiędzy stacjami (mijankami) po otrzymaniu od posterunku odgałęźnego potwierdzenia przybycia wyprawionego do niego pociągu telegramem według wzoru Nr. 36?
O. Po otrzymaniu od posterunku odgałęźnego potwierdzenia przybycia do niego pociągu (wzór Nr. 36) ruch pociągów pomiędzy stacjami (mijankami) odbywa się na zasadach ogólnych, bez udziału posterunku odgałęźnego.
P. W jakim porządku i jakie telegramy zapowiadawcze wymieniają między sobą posterunki, gdy pociąg ma być wyprawiony z bocznicy?
O. Gdy pociąg ma być wyprawiony z bocznicy posterunki wymieniają między sobą telegramy w następującym porządku:
1) posterunek odgałęźny zapowiada pociąg obu sąsiednim stacjom (mijankom) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 37. St. (nazwa) i st. (nazwa). Czy droga pc X do st. (nazwa) (podpis)
2) na ten telegram pierwsza odpowiada stacje (mijanka), położona w kierunku przeciwnym do biegu pociągu z bocznicy telegramem skierowanym do posterunku odgałęźnego i stacji (mijanki), do której pociąg ma być wyprawiony w skrócie:
Wzór Nr. 38. Post. (nazwa) i st. (nazwa) Przeszkód pc X do st. (nazwa) niema (podpis), co znaczy: “Do wyprawienia pociągu Nr. X z bocznicy (nazwa) do stacji (nazwa) przeszkód niema.
3) po otrzymaniu telegramu wzoru Nr. 38, stacja (mijanka) oczekująca pociągu daje posterunkowi odgałęźnemu zgodę na jego wyprawienie telegramem w skrócie wzoru Nr. 2 (wolna pc X).
4) O wyjściu pociągu posterunek odgałęźny’ oznajmia jednocześnie dwum sąsiednim stacjom (mijankom) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 39. St. (nazwa) i St. (nazwa) Pc X do st. (nazwa) od 14 m. 7 (podpis).
5) przybycie pociągu stacja (mijanka), przyjmująca pociąg, potwierdza jadnocześnie posterunkowi odgałęźnemu i położonej za nim stacji (mijance) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 40. Post (nazwa) i st (nazwa) Pc X z post (nazwa) tu 14 m 30 (podpis).
P. W jakim porządku i jakie telegramy zapowiadawcze wymieniają między sobą posterunki w razie potrzeby wyjścia pociągu z bocznicy na tor główny, w celu dokonania manewrów?
O. W razie potrzeby wyjścia pociągu z bocznicy na tor główny, w celu dokonania manewrów, posterunki wymieniają między sobą telegramy w następującym porządku:
1) w celu uzyskania pozwolenia na wyjście pociągu z bocznicy na tor główny; posterunek odgałęźny nadaje do obu sąsiednich stacyj (mijanek) telegram w skrócie:
Wzór Nr. 41. St (nazwa) i St. (nazwa) Czy droga pc rob dla manewrów 20 m (podpis), co znaczy: “Czy droga dla pociągu roboczego dla manewrów w ciągu 20 minut jest wolna?
2) obydwie stacje (mijanki) w odpowiedzi na ten telegram dają zgodę na wykonanie manewrów na szlaku telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 42. Post (nazwa) wolna pc rob dla manewrów 20 m (podpis).
3) o ukończeniu manewrów i o powrocie pociągu roboczego na bocznicę posterunek odgałęźny zawiadamia obydwie sąsiednie stacje (mijanki) telegramem w skrócie:
Wzór Nr. 43. St (nazwa) i st (nazwa) pc rob po manewrach tu 13 m 15 (podpis).
P. Jak się obsługuje bocznica, przy której niema posterunku odgałęźnego?
O. Bocznica, przy której niema posterunku odgałęźnego obsługuje się przez stację, do której jest przydzielona. Przy wyprawianiu pociągu, podstawiającego na bocznicę lub zabierającego z bocznicy wagony, dyżurny ruchu stacji, do której jest przydzielona bocznica, wydaje kierownikowi pociągu za pokwitowaniem pisemne polecenie (Rozkaz szczególny (Zał. Nr. 3) wykonania pracy na bocznicy, z określeniem czasu na to wyznaczonego i wręcza mu klucz od zwrotnicy na bocznicę.

P. Jak się odbywa telegraficzne porozumienie między stacja, mi w przypadku, gdy pociąg mający dokonać obsługi bocznicy ma powrócić na stację, z której został wyprawiony.
O. W przypadku, gdy pociąg mający dokonać obsługi bocznicy ma powrócić na stację, z której został wyprawiony, telegraficzne porozumienie między stacjami odbywa się jak dla pociągu wyprawianego do pewnego kilometra i z powrotem (§ 43. wzory telegramów Nr. 11. 12, 13 i 14)

P. Jak się odbywa telegraficzne porozumienie między stacjami w przypadku, gdy pociąg mający dokonać obsługi bocznicy, po ukończeniu pracy na bocznicy ma iść do następnej stacji?
O. W przypadku, gdy pociąg mający dokonać obsługi bocznicy po ukończeniu pracy na bocznicy ma iść do następne stacji, porozumienie między stacjami odbywa się jak dla pociągu mającego wyznaczony postój na pewnym kilometrze (§ 43, wzory telegramów Nr. 10, 2, 3, i 4).
P. Jakie są czynności kierownika pociągu po ukończeniu pracy na bocznicy?
O. Po ukończeniu pracy na bocznicy, kierownik pociągu zamyka zwrotnicę w położenie normalne (w kierunku prostym po torze głównym) i po powrocie na stację, z które pociąg był wyprawiony, zwraca klucz od zwrotnicy dyżurnemu ruchu tej stacji, za pokwitowaniem w raporcie i jazdy. W przypadku zaś, gdy pociąg po obsłużeniu bocznicy idzie do następnej stacji, kierownik pociągu oddaje klucz od zwrotnicy dyżurnemu ruchu tej stacji, za pokwitowaniem w raporcie z jazdy.
P. Kiedy stacja może uważać szlak za wolny w przypadku, gdy wyprawiony przez nią pociąg po obsłużeniu bocznicy ma iść do następnej stacji?
O. W przypadku, kiedy wyprawiony pociąg po obsłużeniu bocznicy ma iść do następnej stacji, stacja która go wyprawiła może uważać szlak za wolny dopiero wtedy, gdy jednocześnie z potwierdzeniem przybycia tego pociągu otrzyma telegraficzne zawiadomienie o otrzymaniu klucza bocznicy.
P. W jakim porządku klucz do bocznicy, powinien być zwrócony właściwej stacji?
O. Stacja, która otrzymała klucz od bocznicy, powinna zwrócić go pierwszym pociągiem przez kierownika pociągu właściwej stacji, która zwrot klucza kwituje w raporcie z jazdy.

§ 46. Wyprawianie pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej lub telefonicznej na szlakach jednotorowych.

P. Jak powinno odbywać się porozumienie posterunków następczych w sprawie wyprawiania i przyjmowania pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej?
O. W razie przerwy łączności telegraficznej, porozumienie posterunków następczych w sprawie wyprawiania i przyjmowania pociągów powinno się odbywać za pomocą porozumienia telefonicznego.
P. Kto i w jakim porządku powinien załatwiać zapowiadanie telefoniczne pociągów?
O. Zapowiadanie telefoniczne pociągów powinien załatwiać osobiście dyżurny ruchu, przyczem po zapisaniu telefonogramu do dziennika telegramów zapowiadawczych, dyżurny ruchu wywołuje telefonicznie właściwy posterunek, a po stwierdzeniu, że z nim rozmawia dyżurny ruchu właściwego posterunku następczego, wymienia swoje nazwisko i stanowisko służbowe, i nadaje treść telefonogramu. Telefonogram zapowiadawczy powinien być zapisany do dziennika telegramów zapowiadawczych przez odbierającego , telefonogram i powtórzony przez niego, jako dowód należytego zrozumienia.
P. Jakie telefonogramy powinny być wysłuchane, prócz dyżurnego ruchu, jaszcze przez drugą osobę i jak to powinno być załatwione?
O. Telefonogram dający zgodę na przyjęcie pociągu, jako też telefonogram wyrażający zgodę na zmianę punktu skrzyżowania, powinien być wysłuchany, prócz dyżurnego ruchu, jeszcze przez drugą osobę (telegrafistę, kancelistę, kierownika pociągu i t. p). Zgodność telefonogramu z treścią zapisu w dzienniku telegramów zapowiadawczych powinna być stwierdzona podpisem obu tych osób.
P. Na jakiej podstawie odbywa się ruch pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. W razie przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej ruch pociągów odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia, nawiązywanego za pomocą pociągów.
P. Jak należy postąpić przy wyprawianiu pociągu podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej jeżeli przed przerwą łączności otrzymano pozwolenie na wyprawienie pociągu? .
O. Jeżeli przed przerwą łączności otrzymano pozwolenie na wyprawienie pociągu, to taki pociąg powinien być wyprawiony.
P. Jak należy postąpić przy wyprawieniu pociągu podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, jeżeli przed przerwą łączności nie otrzymano pozwolenia na wyprawienie pociągu?
O. Jeżeli przed przerwą łączności nie otrzymano pozwolenia na wyprawienie pociągu, lecz o kursowaniu tego pociągu i o miejscu jego skrzyżowania zawiadomiono zainteresowane posterunki następcze, jeszcze przed przerwą łączności i jeżeli pociąg zdąża do stacji skrzyżowania, to pociąg ten może być wyprawiony bez porozumienia z sąsiednim posterunkiem zapowiadawczym po upewnieniu się, że odpowiedni szlak jest wolny.
P. W jakich okolicznościach należy uważać szlak za wolny?
O. Szlak uważa się za wolny w następujących okolicznościach:
a) jeżeli przed nastąpieniem przerwy łączności nie była dana zgoda na wyprawienie na ten szlak pociągu z kierunku przeciwnego;
b) jeżeli pociąg lub parowóz, wyprawiony na szlak z powrotem z posterunku zapowiadawczego, mającego pociąg do wyprawienia, powróci na ten posterunek
c) jeżeli od wyprawienia poprzedniego pociągu w tym samym kierunku, wyprawionego przed przerwą łączności, o którego przybyciu na następny posterunek ruchu nie otrzymano potwierdzenia, upłynął czas potrzebny na dojście tego pociągu do następnego posterunku według rozkładu jazdy wraz z postoje na szlaku (jeżeli był on przewidziany) zwiększony o 10 minut. ,
d) w wypadku wyprawienia z sąsiedniego posterunku, zapowiadawczego pociągu lub parowozu na szlak i z powrotem i nieotrzymania przed przerwą łącznej zawiadomienia o ich powrocie na posterunek, który ich wyprawił,
-po upływie czasu przewidzianego na powrót, zwiększonego o 10 minut; jeżeli w omawianym wypadku zgoda na wyprawienie pociągu, parowozu na szlak i z powrotem sąsiedniemu posterunkowi zapowiadawczemu była dana, lecz zawiamienia o jego wyprawieniu nie otrzymano, to czas, po, którego upływie może być wyprawiony pociąg powinien być zwiększony jeszcze o 5 minut.
P. W jaki sposób odbywa się pisemne porozumienie nawiązane zapomocą pociągów podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Pisemne porozumienie, nawiązane zapomocą pociągów podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej odbywa się w ten sposób, że dyżurny ruchu wyprawiając pociąg, wysyła przez kierownika tego pociągu do sąsiedniego posterunku zapowiadawczego pisemne zawiadomienie według ustalonego wzoru koloru żółtego (załącznik 1), którego treść redaguje się w zależności od warunków ruchu, przyczem zawiadomienie należy uzupełnić potwierdzeniem przybycia ostatniego pociągu kierunku przeciwnego, jeżeli nie zostało ono dane w zwykłym trybie przed nastąpieniem przerwy łączności.
P. Jaki dokument dyżurny ruchu, wyprawiając pociąg podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, powinien doręczyć kierownikowi pociągu i maszyniście, ażeby im wolno było odjechać ze stacji?
O. Dyżurny ruchu, wyprawiając pociąg podczas przerwy telegraficznej i telefonicznej, powinien doręczyć kierownikowi pociągu osobiście za pokwitowaniem, maszyniście zaś pierwszego parowozu pociągowego za pośrednictwem kierownika pociągu, pozwolenie na wyjazd na szlak według ustalonego wzoru koloru żółtego (załącznik 2). Maszynista kwituje odbiór pozwolenia na egzemplarzu kierownika pociągu.
P. Jak należy postąpić, jeżeli po nastąpieniu przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej okaże się, że pociąg którego bądź kierunku idzie z opóźnieniem, skutkiem czego pociągi kierunku przeciwnego, w oczekiwaniu skrzyżowania z opóźnionym pociągiem, mogą doznać zbyt dużego przetrzymania?
O. Jeżeli po nastąpieniu przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej okaże się, że pociąg którego bądź kierunku idzie z opóźnieniem, skutkiem czego pociągi kierunku przeciwnego, w oczekiwaniu skrzyżowania się z opóźnionym pociągiem, mogą doznać zbyt dużego przetrzymania, to pierwsza stacja przylegająca do szlaku, na którym powstała przerwa łączności od strony zbliżającego się spóźnionego pociągu, powinna skomunikować się ze stacjami położonemi w kierunku biegu tego pociągu w celu przeniesienia skrzyżowania się pociągów z pociągiem opóźnionym.
P. Jakiemi środkami może posługiwać się stacja, w celu skomunikowania się ze stacjami położenemi w kierunku biegu opóźnionego pociągu, dla przeniesienia skrzyżowania się pociągów z pociągiem opóźnionym podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. W tym przypadku stacja posługiwać się może, w zależności od okoliczności i rozporządzalnych środków, posłańcem pieszym lub konnym, wózkiem roboczym, rowerem szynowym lub drezyną, wreszcie może wysiać parowóz rezerwowy lub drezynę motorową po upewnieniu się, że szlak jest wolny, z szybkością nie przekraczającą 30 km/g. i zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
P. Czy podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej wolno pociągom przechodzić stacje lub mijanki objęte przerwą bez zatrzymania?
O. Podczas przerwy telegraficznej i telefonicznej pociąg powinien zatrzymać się na każdej stacji objętej przerwą i mijance.
P. Jak należy postąpić, wyprawiając z bocznicy posiadającej posterunek odgałęźny pociąg, o którego odejściu nie można nadać telegramu wskutek przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Wyprawiając pociąg z bocznicy posiadającej posterunek odgałęźny, o którego odejściu nie można nadać telegramu wskutek przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej należy wysłać do posterunku zapowiadawczego, położonego wstecz od kierunku biegu pociągu, zawiadomienie pisemne przez umyślnego, ze wskazaniem czasu odejścia pociągu.
P. Czego powinny unikać stacje i mijanki, objęte przerwą łączności telegraficznej i telefonicznej, w stosunku do zbliżających się do nich pociągów?
O. Stacje i mijanki, objęte przerwą łączności telegraficznej i telefonicznej, powinny unikać zatrzymywania pociągu przed semaforem wjazdowym.

§ 47. Wyprawianie na szlak dwutorowy pociągów do obsługi bocznic.

P. Jaki jest zakres działania posterunku bocznicowego, który służy wyłącznie do obsługi bocznicy, znajdującej się przy jednym z torów głównych szlaku dwutorowego?
O.Zakres działania posterunku bocznicowego, który służy wyłącznie do obsługi bocznicy, znajdującej się przy jednym z torów głównych szlaku dwutorowego, ogranicza się do porozumiewania się z sasiedniemi posterunkami zapowiadawczemi w sprawie ruchu pociągów przybywających na bocznicę lub wyprawianych z bocznicy. Nie bierze on udziału w zapowiadaniu pociągów, przechodzących przez posterunek do następnego posterunku zapowiadawczego.
P. Jak się dokonywa otwieranie i zamykanie takiego posterunku odgałęźnego?
O. Otwieranie i zamykanie takiego posterunku odgałęźnego dokonywa się tak samo, jak posterunku na szlaku jednotorowym. (§ 45).
P. Jak należy zapowiadać o pociągach wyprawianych na bocznicę i z bocznicy lub wychodzących na tor główny przy manewrach?
O. O pociągach wyprawianych na bocznicę i z bocznicy lub wychodzących na tor główny przy manewrach należy zapowiadać jak na szlakach jednotorowych (§ 45).
P. Po którym torze zasadniczo powinno odbywać się wyprawianie pociągów na bocznicę i z bocznicy?
O. Zasadniczo wyprawianie pociągów na bocznicę i z bocznicy powinno odbywać się po torze właściwym; po niewłaściwym zaś torze tylko według regulaminu, zatwierdzonego przez Dyrekcję osobno dla każdej bocznicy.
P. Kiedy posterunek odgałęźny powinien być osłonięty semaforami wjazdowemi i tarczami ostrzegawczemi, a w czasie, gdy jest czynny, brać udział w regulowaniu ruchu wszystkich pociągów, jak posterunek zapowiadawczy?
O. Posterunek odgałęźny powinien być osłonięty semaforami wjazdowemi i tarczami ostrzegawczemi, a w czasie, gdy jest czynny, powinien brać udział w regulowaniu ruchu wszystkich pociągów, jak posterunek zapowiadawczy wówczas, gdy na tym posterunku znajdują się zwrotnice, łączące oba tory główne.
P. W jaki sposób należy zawiadamiać drużyny pociągowe o tem, że posterunek odgałęźny jest czynny?
O. O tem, że posterunek odgałęźny jest czynny należy zawiadamiać drużyny pociągowe zapomocą rozkazu szczególnego (załącznik 3).
P. Na jakich warunkach na liniach dwutorowych dozwala się urządzenie bocznicy bez posterunku odgałęźnego?
O. Na linjach dwutorowych urządzenie bocznicy bez posterunku odgałęźnego dozwala się tylko z zachowaniem następujących warunków:
1) jeżeli bocznica jest połączona tylko z jednym torem głównym, powinna być zaliczona do tego posterunku zapowiadawczcgo, który po tym torze wyprawia pociągi na bocznicę; klucz od bocznicy powinien przechowywać się na tymże posterunku zapowiadawczym, a obsługa bocznicy i przesyłanie klucza od zwrotnicy powinny się odbywać w sposób wskazany dla linij jednotorowych (§ 45).
2) jeżeli bocznica jest połączona z obydwoma torami głównemi, to w czasie wyprawiania pociągu na bocznicę i aż do czasu powrotu pociągu na jeden z sąsiednich posterunków zapowiadawczych, żaden inny pociąg nie może się znajdować na żadnym z torów szlaku, na którym znajduje się bocznica. Zapowiadanie pociągów powinno się odbywać w sposób przyjęty dla linij jednotorowych (§ 43); bocznica powinna być zaliczona do jednego z sąsiednich posterunków zapowiadawczych; przesyłanie kluczy od zwrotnic na bocznicę i z powrotem powinno się odbywać w sposób wskazany do linij jednotorowych, jeżeli Dyrekcja nie wyznaczy specjalnego pracownika na tę bocznicę i nie upoważni go do przechowywania kluczy u siebie.

§ 48. Wyprawianie pociągów na szlaku dwutorowym na podstawie zapowiadać telegraficznych w razie zamknięcia jednego z torów głównych.

P. Jak należy postąpić, gdy zawiadomienie od służby drogowej o zamknięciu toru otrzyma stacja, która zarządza torem czynnym, niezamkniętym?
O. Gdy zawiadomienie od służby drogowej o zamknięciu toru otrzyma stacja, która zarządza torem czynnym, niezamkniętym, dyżurny ruchu tej stacji wprowadza ruch jednotorowy i zawiadamia o tem sąsiednią stację, oraz wszystkie inne posterunki ruchu położone na szlaku zamkniętego toru telegramem: Wzór Nr. 44. Tor Nr…. do… (nazwa stacji) zamknięty (wskazać powód). Wprowadzam ruch jednotorowy po torze Nr…. po którym wyprawiłem ostatni pc X o godz…. m…. (podpis)
P. Jak należy postąpić, gdy zawiadomienie od służby drogowej o zamknięciu toru otrzyma stacja, która nie zarządza torem czynnym, lecz torem zamkniętym?
O. Gdy zawiadomienie od służby drogowej o zamknięciu toru otrzyma stacja, która nie zarządza torem czynnym, lecz zamkniętym, dyżurny ruchu tej stacji zawiadamia o tem sąsiednią stację telegraficznie:
Wzór Nr. 45. Tor Nr…. do… (nazwa stacji) zamknięty (wskazać powód). Proszę wprowadzić ruch jednotorowy po torze Nr… (podpis).
Niezwłocznie po otrzymaniu takiego telegramu stacja, zarządzająca torem czynnym, nadaje telegram:
Wzór Nr. 46. Zawiadomienie o zamknięciu toru Nr…. otrzymałem, wprowadzam ruch jednotorowy po torze Nr… po którym wyprawiłem ostatni pc. X o godz…. m… (podpis).
P Jakie zarządzenia powinni wydać dyżurni ruchu obu sąsiednich stacyj u siebie na stacji?
O. Dyżurni ruchu obu sąsiednich stacyj powinni niezwłocznie zawiadomić o zamknięcju toru, za pokwitowaniem, wszystkich zwrotniczych swych stacyj, zarządzić ustawienie za ostatnią zwrotnicą wyjazdową, sygnału Stój i wydać niezbędne zarządzenia co do zmiany torów przyjęcia i wyprawiania pociągów.
P. Na jakich zasadach odbywa się ruch pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego?
O. Ruch pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego odbywa się na zasadach ruchu jednotorowego, z tem uzupełnieniem, że we wszystkich zapowiadaniach, dotyczączych pociągów wyprawianych po torze niewłaściwym, należy bezpośrednio po numerze pociągu dodawać wyrazy:
po torze niewłaściwym, np.:
Czy droga pc. X po torze niewłaściwym”. Wclna pc X po torze niewłaściwym i t. d.
P. Na jakich zasadach odbywa się ruch pociągów ratunkowych lub innych po torze zamkniętym do miejsca wypadku?
O. Ruch pociągów ratunkowych lub innych po torze zamkniętym do miejsca wypadku odbywa się z zastosowaniem zapowiadań, zobowiązujących przy ruchu jednotorowym, z dodaniem po numerze pociągu wyrazów: po zamkniętym torze Nr… do km… (podpis), np,:
Czy droga pc ratunkowy po zamkniętym torze Nr… do km….
P. Która stacja po usunięciu przeszkód może wznowić ruch pociągów po torze zamkniętym i przywrócić ruch dwutorowy i w jaki sposób?
O. Po usunięciu przeszkód, ruch pociągów po torze zamknietym może wznowić i ruch dwutorowy przywrócić ta stacja, która zarządza torem zamkniętym, po otrzymaniu zawiadomienia od sąsiednich stacyj o przybyciu pociągu po torze niewłaściwym. W tym celu stacja ta powinna o wznowieniu ruchu dwutorowego zawiadomić sąsiednią stacją oraz wszystkie inne posterunki ruchu na zamkniętym torze telegramem:
Wzór Nr. 47. Ostatni pc Nr. X po niewłaściwym torze przybył na … (nazwa stacji) godz.. m… tor Nr… do… (nawa stacji) otwarty. Wznawiam ruch dwutorowy (podpis).
P. Jak należy postąpić, jeżeli zawiadomienie o usunieciu przeszkód do ruchu pociągów po torze zamkniętym otrzyma stacja nie zarządzająca torem zamkniętym?
O. Jeżeli zawiadomienie o usunięciu przeszkód do ruchu pociągów po torze zamknętym otrzyma stacja nie zarządzająca torem zamkniętym, to powinna zawiadomić o tem sąsiednią stację telegramem:
Wzór Nr. 48. Przeszkody ruchu pociągów po zamkniętym torze Nr… usunięte. Wprowadzić ruch dwutorowy (podpis).
Po otrzymaniu tego telegramu stacja zarządzająca torem zamkniętym nadaje telegram o przywróceniu ruchu dwutorowego według wzoru Nr. 47.
P. Jakie ostrzeżenia należy wydawać maszynistom i kierownikom pociągów przez cały czas trwania ruchu jednotorowego na szlaku dwutorowym?
O. Przez cały czas trwania ruchu jednotorowego na szlaku dwutorowym należy wydawać maszynistom i kierownikom pociągów rozkaz szczególny (zał. Nr. 3). W razie wyznaczenia na jednej z sąsiednich stacyj skrzyżowania się pociągów, które przy ruchu dwutorowym normalnie podług rozkładu jazdy odbywa się na szlaku, należy wydać kierownikom pociągu i maszyniście rozkaz szczególny (rał. Nr. 5).

§ 49. Wyprawianie pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej na szlaku dwutorowym.

P. Jak należy wyprawiać pociągi podczas przerwy telegraficznej i telefonicznej na szlaku dwutorowym ?
O. Podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej na szlakach dwutorowych można wyprawić najwyżej trzy pociągi po torze właściwym bez otrzymania potwierdzenia przybycia pociągu poprzedzającego, jeden po drugim po upływie czasu potrzebnego na dojście poprzedniego pociągu do następnego posterunku następczego, z doliczeniem 2 minut, najwcześniej jednak po 10 minutach.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien zawiadomić drużynę pociągową o przerwie łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. O przerwie łączności telegraficznej i telefonicznej dyżurny ruchu powinien ostrzec maszynistę i kierownika pociągu, wydając im pozwolenie na wyjazdu według ustalonego wzoru koloru żółtego (załącznik Nr. 2).
P. Jak się odbywa pisemne porozumienie się posterunków następczych podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Pisemne porozumienie się posterunków następczych podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej ogranicza się do potwierdzenia od poprzedzającego posterunku następczego, że pociąg przybył na następny posterunek. Potwierdzenie to dyżurny ruch powinien wysłać przez kierownika pierwszego pociągu odwrotnego kierunku według wzoru koloru żółtego (załącznik Nr. 1), jeżeli zaś o przejściu trzech pociągów jednego kierunku niema pociągu odwrotnego kierunku, to potwierdzanie powinien przesłać przez posłańca.
P. Jak powinien postąpić posterunek odgałęźny, jeżeli pociąg wyprawiony na bocznicę przed nastąpieniem przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, przybył na bocznicę?
O. Jeżeli pociąg, wyprawiony na bocznicę przed nastąpieniem przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej, przybył na bocznicę, to o przejściu pociągu posterunek odgałęźny powinien zawiadomić pisemnie stację zarządzającą torem, po którym pociąg przybył, a do czasu otrzymania takiego zawiadomienia tor należy uważać za zajęty.
P. Jak powinien postąpić posterunek odgałęźny który przed przerwą łączności telegraficznej i telefonicznej, otrzymał pozwolenie na wyprawienie pociągu z bocznicy, lecz wskutek przerwy nie może oznajmić wyjścia pociągu?
O. Posterunek odgałęźny, który przed przerwą łączności otrzymał pozwolenie na wyprawienie pociągu z bocznicy, lecz wskutek przerwy nie może oznajmić wyjścia pociągu, powinien wysłać to oznajmienie przez umyślnego do stacji/ położonej wstecz w stosunku do kierunku biegu pociągu wyprawionego.

§ 50. Zamknięcie jednego z torów głównych szlaku dwutorowego podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej.

P. Jak należy postąpić, jeżeli zawiadomienie o zamknięciu toru otrzymała stacja, zarządzająca torem, który jest w dalszym ciągu czynny?
O. Jeżeli zawiadomienie o zamknięciu toru otrzymała stacja, zarządzająca torem, który jest w dalszym ciągu czynny, to stacja ta powinna wysłać najbliższym pociągiem, albo, gdy niema pociągu, przez posłańca, pisemne zarządzenie o zamknięciu toru i wprowadzeniu ruchu jednotorowego, ze wskazaniem stacji, do której zamyka tor, adresując to zarządzenie do wszystkich posterunków następczych, położonych przy torze zamykanym; jednocześnie z tem zarządzeniem dyżurny ruchu przesyła sąsiedniej stacji zawiadomienie, o wyprawianiu następnych pociągów (załącznik koloru żółtego); do czasu otrzymania takiego zawiadomienia żadnego pociągu nie można wyprawić po torze niewłaściwym.
P. Jak należy postąpić, jeżeli zawiadomienie o zamknięciu toru otrzymała stacja zarządzająca torem zamykanym?
O. Jeżeli zawiadomienie o zamknięciu toru otrzymała stacja zarządzająca torem zamykanym, to powinna posłać niezwłocznie przez posłańca pisemne zawiadomienie o zamknięciu toru do sąsiedniej stacji, z wezwaniem do prowadzenia ruchu jednotorowego, przyczem o zamknięciu toru należy zawiadomić również wszystkie pośrednie posterunki następcze. Stacja która otrzymała zawiadomienie wysyła do stacji która ją zawiadomiła, pociągiem lub przez posłańca pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu ruchu jednotorowego po torze czynnym, nawiązując jednocześnie porozumienie co do dalszego wyprawiania pociągów według ustalonego porządku (§ 46).
P. Jak należy postąpić po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu przeszkody do ruchu pociągów po zamkniętym torze?
O. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu przeszkody do ruchu pociągów po zamkniętym torze, stacja, która zarządza tym torem, wyprawia po nim swój pociąg z pisemnem zawiadomieniem następnej stacji o przywróceniu ruchu dwutorowego.

§ 53. Zawiadomienia pisemne, wydawane drużynom pociągowym.

P. Jakie zawiadomienia pisemne są wydawane drużynom pociągowym przez dyżurnych ruchu?
O. Drużynom pociągowym są wydawane przez dyżurnych ruchu następujące zawiadomienia:
1) pozwolenie na wyjście pociągu na szlak podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej (wzór 2 kolor żółty);
2) rozkaz szczególny (wzór 3 kolor biały);
3) rozkaz skrzyżowania (wzór 5 kolor czerwony),

P. Co zapisuje się w rozkładzie szczególnym?
O. W rozkładzie szczególnym zapisuje się:
1) zawiadomienie o zmianie toru wjazdowego pociągów stałych;
2) zawiadomienie o wyprawieniu pociągu po niewłaściwym torze i wprowadzeniu ruchu jednotorowego na szlaku dwutorowym;
3) zawiadomienie o wyznaczeniu i odwołaniu pociągów;
4) wszystkie okoliczności, wymagające zachowania szczególnej ostrożności i uwagi pouczas jazdy na szlaku jako to:
żądanie zwolnienia biegu lub zatrzymania pociągów ze względu na stan nawierzchni, na wykonywanie robót;
żądanie zachowania ostrożności ze względu na ruch wózka lub drezyny;
zawiadomienie o nieczynnych semaforach, o wyprawieniu pociągu za drugim pociągiem w odstępie czasu i t.p.
P. Które stacje powinny wydawać, rozkaz szczególny zawierający wszelkie ostrzeżenia dotyczące danego pociągu?
O. Rozkaz szczególny zawierający wszelkie ostrzeżenia dotyczące danego pociągu wydają stacja dyspozycyjna na cały odcinek do następnej stacji dyspozycyjnej. Stacje pośrednie powinny wydawać rozkazy szczególne tylko w tych przypadkach, gdy zawiadomienia o zeszłych okolicznościach nie były otrzymane przez stację dyspozycyjną w chwili wyprawienia pociągu.
P. Które stacje wydają pozwolenia na wyjazd pociągu na szlak podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej?
O. Pozwolenia na wyjście pociągu na szlak podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej wydaje każdy posterunek zapowiadawczy, objęty przerwą łączności.
P. Jak postępuje kierownik pociągu z otrzymanemi od drużyny ruchu zawiadomieniami pisemnemi?
O. Kierownik pociagu pozostawia sobie jeden egzemplarz rozkazu szczególnego, rozkazu skrzyżowania lub pozwolenia na wyjście pociągu na szlak przy przerwie łączności telegraficznej i telefonicznej dla drużyny konduktorskiej i dołącza go na końcowej stacji do raportu z jazdy drugi zaś egzemplarz z napisem dla maszynisty oddaje maszyniście pierwszego parowozu pociągowego za pokwitowaniem na swoim egzemplarzu.
P. Czy należy wydawać ostrzeżenia o stałem zmniejszeniu szybkości pociągów w miejscach wyszczególnionych w służbowych rozkładach jazdy?
O. O stałem zmniejszeniu szybkości pociągów w miejscach wyszczególnionych w służbowych rozkładach jazdy nie należy wydawać pisemnych ostrzeżeń. Natomiast o skasowaniu zmniejszenia szybkości, zaznaczonego w rozkładzie jazdy, należy zawiadomić drużyny pociągowe.

§ 54. Wjazd, wyjazd i przyjazd pociągów przez stacje i mijanki.

P. W jakich przypadkach może być dozwolony jednoczesny wjazd i wyjazd pociągów ze stacji lub mijanki?
O. Jednoczesny wjazd i wyjazd pociągów ze stacji lub mijanki może być dozwolony tylko w tych przypadkach, gdy drogi przebiegu tych pociągów wyłączają możność najechania lub starcia się tych pociągów.
P. Jak należy postąpić, gdyby zaszła potrzeba jednoczesnego wjazdu dwóch pociągów z różnych kierunków, nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy, na stacji, która nie jest do takiego wjazdu przystosowana?
O. Gdyby zaszła potrzeba jednoczesnego wjazdu dwóch pociągów z różnych kierunków, nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy, na stacji która nie jest do takiego wjazdu przystosowana, należy jeden z tych pociągów zatrzymać przed semaforem wjazdowym, i pozwolić na jego wjazd dopiero wówczas, kiedy drugi pociąg zatrzyma się bezpiecznie w obrębie stacji.
P. Od czego powinno być uzależnione pierwszeństwo w przyjęciu pociągów, zbliżających się jednocześnie z różnych kierunków?
O. Pierwszeństwo w przyjęciu pociągów, zbliżających się jednocześnie z różnych kierunków, powinno być uzależniona od stromości pochyleń w dojściu do stacji tudzież do innych okoliczności i powinno być wskazane w regulaminie stacyjnym.
P. Któremu pociągowi należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy na dwutorowym szlaku, zajdzie potrzeba wyboru pomiędzy przyjęciem a wyprawianiem pociągów tego samego pierwszeństwa na stacji, na której droga przebiegu wchodzącego pociągu przecina drogę pociągu wychodzącego?
O. W przypadku, gdy na dwutorowym szlaku zajdzie potrzeba wyboru pomiędzy przyjęciem a wyprawieniem pociągów tego samego pierwszeństwa na stacji, na której droga przebiegu pociągu wchodzącego przecina drogę pociągu wychodzącego, należy dać pierwszeństwo pociągowi wchodzącemu, z wyjątkiem przypadku, gdy pociąg wychodzący jest opóźniony, a stromość pochyleń w dojściu do stacji pozwala na zatrzymanie przed semaforem pociągu wchodzącego.
P. Jak należy postąpić, jeżeli przy wjeździe pociągu na stację zachodzą okoliczności, wymagające zachowania szczególnej ostrożności?
O. Jeżeli przy wjeździe pociągu na stację zachodzą okoliczności, wymagające zachowania szczególnej ostrożności, to o tem należy zawiadomić drużynę pociągową na ostatniej, stacji postoju pociągu. Jeżeli nie można było tego dokonać, to należy pociąg zatrzymać przed semaforem wjazdowym danej stacji i dać drużynie pociągowej odpowiednie wskazówki.
P. Jakich pociągów nie wolno wyprawiać ze stacji wcześniej niż to jest wskazane w rozkładzie jazdy?
O. Nie wolno wyprawiać wcześniej, niż to jest wskazane rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich.
P. Jakie pociągi wolno wyprawiać wcześniej, niż to jest wskazane w rozkładzie jazdy?
O. Wolno wyprawiać wcześniej, niż to jest wskazane w rozkładzie jazdy, pociągi towarowe nieprzewożące ani podróżnych, ani poczty z zastrzeżeniem:
a) że skrzyżowanie przewidziane na tej stacji już nastąpiło lub zostało przeniesione,
b) że nastąpiło porozumienie ze stacją następną co do przyjęcia pociągu przed czasem i
c) że pociąg nie ma pracy na danej stacji lub ją ukończył wcześniej.

P. Kiedy wyprawienie pociągu towarowego przed czasem wyznaczonym w rozkładzie jazdy nie może nastąpić?
O. Wyprawianie pociągu przed czasem wyznaczonym w rozkładzie jazdy nie może nastąpić:
1) jeżeli jest to pierwszy pociąg, mający przejść po torze przedtem zamkniętym;
2) w razie, gdyby wcześniejsze wyprawienie pociągu mogło spowodować opóźnienie innych pociągów wyższego stopnia pierwszeństwa;
3) w razie zmniejszonej widzialności sygnałów wskutek warunków atmosferycznych, gdy sygnały na semaforze nie są widzialne z odległości 300 mtr.;
4) w razie pisemnego zastrzeżenia ze strony służby drogowej ze względu na roboty, które mają być wykonane w czasie wolnym od przejścia pociągów;
5) w razie znajdowania się na szlaku wózka roboczego lub drezyny, jeżeli nie mogą one być uwiadomione o wyprawieniu pociągu przed czasem.

P. Jaka jest dozwolona różnica czasu między rzeczywistym wyprawieniem pociągu towarowego a czasem odejścia, wyznaczonym w rozkładzie jazdy?
O. Dozwolonej różnicy czasu między rzeczywistym wyprawieniem pociągu towarowego a czasem odejścia, wskazanym w rozkładzie jazdy, nie ogranicza się z tym jednak warunkiem, że jeżeli różnica w wyprawieniu pociągu wynosi godzina lub więcej, to stacja, wyprawiająca pociąg przed czasem, powinna zawiadomić o tem stację zmiany parowozu lub drużyny.
P. Kiedy i pod jakim warunkiem pociągi towarowe, idące przed czasem, wolno przepuszczać bez zatrzymania przez stacje i mijanki, na których mają wyznaczony postój w rozkładzie jazdy?
O. Pociągi towarowe, idące przed czasem, wolno przepuszczać bez zatrzymania przez stacje i mijanki, na których mają wyznaczony postój w rozkładzie jazdy, jeżeli ten postój nie jest potrzebny ani dla wykonania pracy na stacji, ani ze względu na ruch pociągów, pod warunkiem, że o przepuszczeniu pociągu bez zatrzymania drużyna pociągowa zostanie zawiadomiona na ostatniej stacji postoju pociągu.
P. Kogo należy zawiadomić o mającem nastąpić wyprawieniu przed czasem pociągu towarowego?
O. O mającem nastąpić wyprawieniu przed czasem pociągu towarowego powinny być zawczasu zawiadomione odpowiednie posterunki na stacji, drużnicy przejazdowi i drużyna pociągowa danego pociągu, jeżeli drużnicy przejazdowi nie mogli być zawczasu zawiadomieni, to należy wydać ostrzeżenie drużynie pociągowej o zachowaniu ostrożności podczas jazdy.
P. Jakiemu rodzajowi pociągów, które podług rozkładu jazdy mają wyznaczony postój na danej stacji, mijance lub przystanku, nie wolno przejechać ich bez zatrzymania?
O. Pociągom pasażerskim, które podług rozkładu jazdy mają wyznaczony postój na stacji, mijance lub przystanku, nie wolno przejechać ich bez zatrzymania.
P. Kto wydaje kierownikowi pociągu nakaz jazdy pociągu?
O. Nakaz jazdy pociągu wydaje kierownikowi pociągu osobiście dyżurny ruchu lub upoważniony do tego pracownik, dając sygnał przewidziany w Przepisach Sygnalizacji.
P. Kiedy może nastąpić wydanie nakazu jazdy nie przez dyżurnego ruchu, lecz przez innego do tego upoważnionego pracownika?
O. Wydanie nakazu jazdy nie przez dyżurnego ruchu, lecz, przez innego do tego upoważnionego pracownika, może nastąpić jedynie na podstawie każdorazowego pozwolenia dyżurnego ruchu, udzielonego temu pracownikowi bezpośrednio ustnie, lub telefonicznie, albo zapomocą urządzeń blokowych.
P. Gdzie i przez kogo powinno być wskazane, na których stacjach nakaz jazdy pociągu będzie dawał nie dyżurny ruchu i na których stacjach i posterunkach nakaz jazdy pociągu będzie dawany innym sposobem i jakim?
O. Dyrekcje wskazują w rozkładach jazdy, na których stacjach nakaz jazdy pociągu będzie dawał nie dyżurny ruchu i na których stacjach i posterunkach danie sygnału Wolna droga na semaforze wyjazdowym oznacza dla kierownika i maszynisty nakaz jazdy.
P. O czem powinien się upewnić osobiście dyżurny ruchu przed wydaniem nakazu jazdy pociągu?
O. Przed wydaniem nakazu jazdy pociągu dyżurny ruchu powinien się upewnić osobiście:
1) że otrzymano z następnego posterunku następczego potwierdzenie przybycia poprzedniego pociągu;
2) że nie ma zawiadomienia o przeszkodzie na szlaku da ruchów pociągowi
3) że droga przebiegu pociągu na stacji lub mijance jest wolna;
4) że pociąg lub popychacz wyprawiony do pewnego punktu na szlaku, z którego miał powrócić po tym samym torze, rzeczywiście powrócił,
5) nadto na linjach jednotorowych, że ostatni pociąg przeciwnego kierunku przybył na stację, że przewidziane na danej stacji lub przeniesione na nią skrzyżowanie pociągów nastąpiło i że posterunek zapowiadawczy, do którego pociąg zdąża, dał zgodę na przyjęcie pociągu.
P. Jaki porządek postępowania obowiązuje dyżurnego ruchu przy przejeździe pociągu bez zatrzymania przez stację lub mijankę posiadającą semafor wyjazdowy?
O. Przy przyjeździe pociągu bez zatrzymania przez stację lub mijankę posiadającą semafor wyjazdowy, semafor ten powinien być zawczasu nastawiony na Wolna droga, dyżurny zaś ruchu powinien znajdować się w takim miejscu aby mógł być widziany przez maszynistę lub kierownika pociągu, i powinien dawać sygnał Naprzód przewidziany w Przepisach Sygnalizacji.
P. Jaki porządek postępowania obowiązuje dyżurnego ruchu przy przejeździe pociągu bez zatrzymania przez stację lub mijankę nieposiadającą semaforu wyjazdowego?
O. Przy przejeździe pociągu bez zatrzymania przez stację lub mijankę nie posiadającą semaforu wyjazdowego obowiązuje dyżurnego ruchu co następuje:
1) jako sygnał dla drużyny pociągowej, że droga wyjazdu pociągu na szlak następny jest wolna, służy otwarcie zawczasu przed zbliżającym się pociągiem semaforu wjazdowego oraz obecność na peronie w miejscu widocznem (oświetlonem, gdy jest ciemno) dyżurnego ruchu w przepisowej czerwonej czapce dającego sygnał Naprzód;
2) nieobecność dyżurnego ruchu na peronie lub niepodanie przez niego sygnału Naprzód obowiązuje maszynistę i kierownika pociągu do natychmiastowego zatrzymania pociągu;
3) sygnał Wolna droga na semaforze wjazdowym może być dany pociągowi, nie mającemu postoju na tej stacji lub mijance, dopiero po upewnieniu się osobistem dyżurnego ruchu co do wszystkich okoliczności, upoważniających go do wydania nakazu jazdy pociągu.
P. W jaki sposób drużyna konduktorska, podczas jazdy w obrębie stacji i wszelkich innych posterunków ruchu, powinni zaznaczać swoją obecność na stanowiskach w pociągu?
O. Podczas jazdy pociągu w obrębie stacji i wszelkich innych posterunków ruchu drużyna konduktorska, dla zaznaczenia swojej obecności na stanowiskach w pociągu, powinna wychylić się nieco w stronę dyżurnego ruchu, gdy zaś ciemno, wystawić latarkę z białym światłem.
§ 55. Zatrzymanie pociągu na stacji. Miejsce zatrzymania.
P. Czy i kiedy wolno zatrzymać pociąg pasażerski na stacji, mijance lub przystanku, na którym postój nie jest przewidziany w rozkładzie jazdy?
O. Zatrzymanie pociągu pasażerskiego bez usprawiedliwionego powodu na stacji, mijance lub przystanku, na którym postój nie jest przewidziany w rozkładzie jazdy, jest zabronione i może nastąpić tylko za pozwoleniem Dyrekcji, albo w razie nieszczęśliwego wypadku, gdy potrzebna jest pomoc lekarska, aby lekarze i personel ratunkowy mogli wsiąść lub wysiadać.
P. Jak powinien postąpić dyżurny ruchu, gdy na stacji lub mijance, nie posiadającej semaforu wyjazdowego, zajdzie nagła potrzeba zatrzymania pociągu nie mającego postoju?
O. Gdy na stacji lub mijance, nie posiadającej semaforu wyjazdowego, zajdzie nagła potrzeba zatrzymania pociągu nie mającego postoju, dyżurny ruchu powinien zatrzymać pociąg przed semaforem wjazdowym i po zatrzymaniu się pociągu otworzyć semafor, pozwalając na wjazd. Zatrzymanie przed semaforem wjazdowym obowiązuje maszynistę do powtórnego zatrzymania pociągu przy peronie, jeżeli dyżurny ruchu nie daje sygnału Naprzód.
P. Jak powinien postąpić dyżurny ruchu, gdy na stacji lub mijance, posiadającej semafor wjazdowy, zajdzie nagła potrzeba zatrzymania pociągu nie mającego postoju?
O. Gdy na stacji lub mijance posiadającej semafor wjazdowy zajdzie nagła potrzeba zatrzymania pociągu nie mającego postoju, dyżurny ruchu powinien zatrzymać pociąg przed semaforem wjazdowym i trzymać również w położeniu Stój semafor wjazdowy. Dopiero po zatrzymaniu się pociągu przed semaforem wjazdowym należy go otworzyć dla wjazdu pociągu,
P. W jakich przypadkach pociąg, który miał przejechać przez stację lub mijankę bez zatrzymania, może być zatrzymany sygnałem Stój semaforu wyjazdowego i nie potrzeba zatrzymywać go przed semaforem wjazdowym?
O. Pociąg który miał przejechać przez stację lub mijankę bez ; zatrzymania, może być zatrzymany sygnałem .Stój semaforu wjazdowego i nie potrzeba zatrzymywać go przed semaforem wjazdowym w przypadkach:
1) gdy drużyna pociągowa o zatrzymaniu pociągu zostali zawiadomiona przez poprzednią stację postoju;
2) gdy stacja lub mijanka, która ma zamiar zatrzymać pociąg, posiada na semaforze wjazdowym tarczą ostrzegawczą wskazującą, jaki sygnał jest dany na semaforze wyjazdowym.

P. W jakich miejscach należy zatrzymywać pociągi na stacjach i mijankach?
O. Pociągi należy zatrzymywać na stacjach i mijankach w takich miejscach, ażeby nie przeszkadzały wjazdowi lub wyjazdowi innych pociągów, prócz tego zaś tak, ażeby podróżni mogli bezpiecznie i możliwie dogodnie wsiadać i wysiadać z pociągu.
P. Do kogo należy dopilnowanie, ażeby pociąg zatrzymał się w granicach oznaczonych ukresami (słupkami ukresowemi)?
O. Dopilnowanie, ażeby pociąg zatrzymał się w granicach oznaczonych ukresami (słupkami ukresowemi), należy do zwrotniczych, prócz tego zaś do maszynisty, jeżeli chodzi o czoło pociągu i do konduktora wagonu końcowego, jeżeli chodzi o koniec pociągu.
P. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg zatrzymał się poza ukresem?
O. Jeżeli pociąg zatrzymał się poza ukresem to należy o tem zameldować dyżurnemu ruchu i dopóki nie będzie odpowiednio przesunięty, wszelkie jazdy, zagrażające temu pociągowi powinny być zatrzymane.
P. Które wagony należy hamować podczas postoju w celu zapobiegnięcia rozciągnięciu się pociągu hamowanego ręcznie na posterunkach położonych na poziomie lub pochyłości?
O. Podczas postoju w celu w zapobiegnięcia rozciągnięciu się pociągu hamowanego ręcznie na posterunkach położonych na poziomie lub na pochyłości mniejszej niż 2 o/oo powinien być zahamowany wagon końcowy pociągu, na posterunkach zaś położonych na pochyłościach większych niż 2o/oo wszystkie obsługiwane hamulce powinny być zahamowane, bez względu na kierunek jazdy. Postanowienie to obowiązuje także względem pociągów na hamulcach zespolonych, jeżeli wagon końcowy hamowany jest ręcznie.

§ 56. Pociągi opóźnione.

A. Postanowienie ogólne co do regulowania ruchu pociągów opóźnionych.

P. W jaki sposób powinny być wyrównywane opóźnienia pociągów?
O. Opóźnienia pociągów powinny być wyrównywane przez przyspieszenie na stacjach czynności ładunkowych z bagażem i pocztą i innych czynności umożliwiających skrócenie postoju i przez zwiększenie szybkości pociągu w granicach skróconego czasu jazdy określonego w rozkładzie. Jeżeli postój opóźnionego pociągu towarowego nie jest na stacji potrzebny, to w celu wyrównania opóźnienia, pociąg należy przepuścić przez stację bez zatrzymania.
P. Dla jakich czynności nie należy przedłużać przepisanego czasu wzajemnego oczekiwania pociągów na stacjach węzłowych?
O. Przepisanego czasu wzajemnego oczekiwania pociągów na stacjach węzłowych nie należy przedłużać dla przeładowania bagażu i poczty z pociągu opóźnionego do pociągu oczekującego.
P. Kogo i jak należy zawiadomić w razie zamierzonego skrócenia postoju opóźnionego pociągu pasażerskiego?
O. W razie zamierzonego skrócenia postoju opóźnionego pociągu pasażerskiego, należy zawiadomić o tem pracowników poczty danej stacji o ile można jeszcze przed zatrzymaniem się pociągu i uprzedzić o zamierzonem skróceniu postoju drużynę konduktorską i właściwych pracowników stacyjnych, ażeby zawiadomili o tem podróżnych, przez obwołanie czasu skróconego postoju, niezwłocznie po zatrzymaniu się pociągu.
P. Jaką ogólną zasadą należy się kierować przy regulowaniu ruchu opóźnionych pociągów?
O. Przy regulowaniu ruchu opóźnionych pociągów należy kierować się ogólną zasadą, że bieg pociągu wyższego stopnia pierwszeństwa nie może być wstrzymany przez pociąg niższego stopnia i że pierwszeństwo przy wyrabianiu opóźnień należy dawać pociągom wyższego stopnia.
P. W jaki sposób należy regulować ruch opóźnionych pociągów na linjach posiadających posterunki blokowe, przy wyprawianiu pociągów tego samego kierunku tak, ażeby unikać zatrzymania pociągów przed semaforem na posterunkach blokowych?
O. Na linjach posiadających posterunki blokowe, przy wyprawianiu pociągów tego samego kierunku, ażeby unikać zatrzymania pociągów przed semaforem na posterunkach blokowych, należy, wyprawiając następny opóźniony pociąg uwzględniać skrócony czas jazdy tego pociągu w stosunku do czasu jazdy poprzedniego na tym szlaku.

B. Przeniesienie wyprzedzania:

P. Jak powinna postąpić stacja lub mijanka, jeżeli pociąg który miał być wyprzedzony przez pociąg następny, jest tak opóźniony, że nie zdąży dojść do stacji lub mijanki wyprzedzania, przewidzianej w rozkładzie jazdy lub do stacji końcowej bez zatrzymania pociągu następnego szybciej idącego?
O. Jeżeli pociąg, który miał być wyprzedzony przez pociąg następny, jest tak opóźniony, że nie zdąży dojść do stacji lub mijanki wyprzedzania, przewidzianej w rozkładzie jazdy, lub do stacji końcowej bez zatrzymania pociągu następnego szybciej idącego, to stacja lub mijanka, która przez wyprawienie pociągu opóźnionego mogłaby spowodować opóźnienie pociągu następnego szybciej idącego, powinna zatrzymać u siebie pociąg opóźniony idący wolniej, ażeby mogło nastąpić na tej stacji wyprzedzenie, i powinna zawiadomić o tem wszystkie posterunki zapowiadawcze aż do przewidzianej w rozkładzie jazdy stacji lub mijanki wyprzedzenia lub do stacji końcowej telegramem ustalonego wzoru.
P. Jak powinna postąpić stacja lub mijanka wyprzedzania, jeżeli pociąg wyprzedzający jest tak opóźniony, że pociąg wyprzedzany mógłby odejść dalej bez opóźnienia pociągu wyprzedzającego?
O. Jeżeli pociąg wyprzedzający jest tak opóźniony, że pociąg wyprzedzany mógł by odejść dalej ze stacji lub mijanki wyprzedzania bez opóźnienia pociągu wyprzedzającego, to wyprzedzenie pociągu powinno być przeniesione na sąsiednią stację lub mijankę. Gdyby i na tej stacji lub mijance zaszła ta sama okoliczność, to należy wyprzedzenie przenieść dalej do następnej stacji lub mijanki i t. d.
P. W jaki sposób dyżurny ruchu powinien załatwić przeniesienie wyprzedzania ze swojej stacji lub mijanki na następną lub jedną z dalszych stacyj lub mijanek?
O. Ażeby przenieść wyprzedzanie ze swojej stacji lub mijanki na następną lub dalej położoną stację lub mijankę dyżurny ruchu powinien uzyskać zgodę na takie przeniesienie wyprzedzania tych stacyj lub mijanek. W razie nieuzyskania zgody żadnej z tych stacyj lub mijanek, wyprzedzanie powinno się odbyć na jego stacji lub mijance.
P. Kogo należy zawiadomić o przeniesieniu lub wyznaczeniu wyprzedzania?
O. O przeniesieniu lub wyznaczeniu wyprzedzania należy zawiadomić właściwy personel stacyjny posterunek ruchu na szlaku. Pozatem należy również zawiadomić drużynę pociągu wyprzedzanego zapomocą .Rozkazu szczególnego.

C. Przeniesienia krzyżowania.

P. Jaką zasadą należy się kierować, jeżeli wskutek opóźnienia pociągów zajdzie potrzeba przeniesienia krzyżowania się pociągów, przewidzianego w rozkładzie jazdy, lub potrzeba wyznaczenia krzyżowania się którego wogóle nie było?
O. Jeżeli wskutek opóźnienia pociągów zajdzie potrzeba przeniesienia krzyżowania się pociągów przewidzianego w rozkładzie jazdy, lub potrzeba wyznaczenia krzyżowania się, którego wcale nie było, należy kierować się zasadą, że bieg pociągu wyższego stopnia pierwszeństwa nie powinien doznać opóźnienia ze względu na bieg pociągu niższego stopnia pierwszeństwa, a gdy się tyczy pociągów tego samego stopnia pierwszeństwa, powinny rozstrzygać względy na połączenie pociągów na stacjach węzłowych
P. W jakich wypadkach można odstąpić od tej zasady?
O. Od tej zasady można odstąpić tylko w wypadku, gdy nieznaczne i w następstwach nieszkodliwe opóźnienie pociągu wyższego stopnia pierwszeństwa mogłoby wydatnie przyczynić się do poprawienia biegu pociągu niższego stopnia pierwszeństwa.
P. Na jakiej podstawie może być zamienione krzyżowanie się pociągów, przewidziane w rozkładzie jazdy lub wyznaczone?
O. Krzyżowanie się pociągów, przewidziane w rozkładzie jazdy lub wyznaczone, może być zmienione na podstawie zupełnie pewnego porozumienia się stacyj (telegraficznego telefonicznego lub pisemnego).
P. Jak należy postąpić, jeżeli porozumienie się co do krzyżowania się pociągów ani telegraficzne, ani telefoniczne, ani pisemne nie jest możliwe?
O. Jeżeli porozumienie się co do krzyżowania pociągów ani telegraficzne, ani telefoniczne, ani pisemne nie jest możliwe, to niewolno wyprawić żadnego pociągu, dopóki nie przybędzie pociąg przeciwnego kierunku do skrzyżowania się przewidzianego w rozkładzie jazdy lub wyznaczonego; wyjątek stanowi parowóz wyprawiony dla nawiązania łączności pisemnej.
P. Która stacja lub mijanka jest obowiązana do przeniesień krzyżowania się pociągów?
O. Do przeniesienia krzyżowania się pociągów obowiązana jest ta stacja lub mijanka, na której powinno nastąpić skrzyżowanie według rozkładu jazdy, albo ta stacja lub mijanka, na którą krzyżowanie się zostało ostatnio przeniesione.
P. Które stacje obowiązane są do wyznaczania krzyżowania się pociągów?
O. Do wyznaczania krzyżowania się pociągów obowiązane są:
1) stacja początkowa pociągu, jeżeli pociąg zaczynający swój bieg na tej stacji ma odejść przed przybyciem opóźnionego pociągu kierunku przeciwnego, który normalnie powinien był przybyć na tę stację przed odejściem pociągu pierwszego;
2) stacja przejścia z linji dwutorowej na linię jednotorową, gdy pociągi, które według rozkładu jazdy miały krzyżować się na szlaku dwutorowym, z powodu opóźnienia będą musiały krzyżować się na linji jednotorowej;
3) stacja węzłowa, jeżeli pociąg popychający z jednej linji przechodzi na drugą linję jednotorową, na której nie miał w rozkładzie jazdy przewidzianego krzyżowania się, a na której z powodu opóźnień pociągów, wypadnie mu krzyżować się z innym pociągiem;
4) stacja, która wyprawia pociąg po niewłaściwym torze linji dwutorowej w razie zamknięcia do ruchu jednego z torów.
P. Do których stacyj (mijanek) może być przeniesione lub wyznaczone krzyżowanie się pociągów?
O. Krzyżowanie się pociągów może być przeniesione do sąsiedniej stacji (mijanki) lub do jednej z następnych stacyj (mijanek), albo też wyznaczone na sąsiedniej lub na jednej z następnych stacyj (mijanek).
P. W jaki sposób i w jakim porządku dyżurny ruchu stacji (mijanki) do tego obowiązanej powinien załatwić przeniesienie lub wyznaczenie krzyżowania się pociągów?
O. Dyżurny ruchu stacji (mijanki) obowiązanej do przeniesienia lub wyznaczenia krzyżowania się pociągów, po otrzymaniu wiadomości o opóźnieniu jednego z krzyżujących się na tej stacji (mijance) pociągów, powinien zasięgnąć wiadomości o biegu pociągu przeciwnego kierunku i jeżeli pociąg ten może dojść do stacji (mijanki) następnej lub dalszej, nie powiększając opóźnienia luz opóźnionego pociągu, to powinien zaproponować przeniesienie krzyżowania tej stacji, na którą przeniesienie jest najbardziej celowe. Po otrzymaniu zgody uważa się krzyżowanie za przeniesione do tej stacji lub mijanki, która je przyjęła. W razie nie przyjęcia krzyżowania przez stację dalej położoną, powinna wypowiedzieć się następna stacja (mijanka) najbliżej do odmawiającej położona, a w razie odmowy tej stacji (mijanki) – następna, aż do ostatniej najbliższej. Jeżeli i najbliższa odmówi przeniesienia krzyżowania się, to krzyżowanie się powinno odbyć się na stacji, która zaproponowała przeniesienie krzyżowania.
P. Kogo powinien zawiadomić o przeniesieniu lub wyznaczeniu krzyżowania się pociągów dyżurny ruchu stacji, która przeniosła lub wyznaczyła krzyżowanie?
O. Dyżurny ruchu stacji, która przeniosła lub wyznaczyła krzyżowanie się pociągów, powinien o tem zawiadomić drużynę pociągu, który wyprawia przed przyjściem opóźnionego pociągu przeciwnego kierunku, z którym pociąg wyprawiany powinien się był krzyżować na tej stacji. Zawiadomienie to powinno się odbyć ustnie i pisemnie zapomocą Rozkazu skrzyżowania (zał. 5).
P. W jaki sposób dyżurny ruchu stacji lub mijanki, która przeniosła lub wyznaczyła skrzyżowanie się pociągów na inną stację (mijankę) powinien zawiadomić drużynę pociągu, którego krzyżowanie się zostało przeniesione lub wyznaczone jeżeli pociąg ten nie zatrzymuje się według rozkładu jazdy na tej stacji?
O. Jeżeli pociąg, którego krzyżowanie się zostało przeniesione lub wyznaczone na inną stację (mijankę), nie zatrzymuje się według rozkładu jazdy na stacji (mijance), która jego krzyżowanie się przeniosła lub wyznaczyła, wówczas dyżurny ruchu tej stacji powinien drużynę tego pociągu zawiadomić o przeniesieniu lub wyznaczeniu krzyżowania się za pośrednictwem stacji, na której ten pociąg przedtem ostatnio się zatrzymuje. Jeśliby zaś to było niemożliwe, to dyżurny ruchu powinien dla zawiadomienia drużyny pociąg ten zatrzymać.
P. W jaki sposób i przez kogo o przeniesieniu krzyżowania się powinna być zawiadomiona drużyna pociągu, idącego z przeciwnego kierunku do skrzyżowania się?
O. Drużyna pociągu, idącego z przeciwnego kierunku do skrzyżowania się o przeniesieniu lub wyznaczeniu krzyżowania się powinna być zawiadomiona ustnie i pisemnie za pomocą Rozkazu krzyżowania, przez dyżurnego ruchu stacji ostatniego rozkładowego postoju, poprzedzającej tę stację, na którą krzyżowanie się zostało przeniesione lub wyznaczone. Gdyby to nie było możliwe, na tej stacji, wówczas obowiązek zawiadomienia przechodzi na l stację, położoną bezpośrednio przed stacją wyznaczonego (krzyżowania się i powinna ona w tym celu pociąg zatrzymać. Gdyby zaś i ten sposób zawiadomienia nie był możliwy wówczas stacja wyznaczonego krzyżowania się pociągów powinna dokonać zawiadomienia ustnie i pisemnie, a gdyby pociąg nie zatrzymał się na niej według rozkładu jazdy, to pociąg zatrzymać.
P. Kogo i w jaki sposób należy zawiadomić, jeżeli pociąg, który miał kursować według rozkładu jazdy, został odwołany?
O. Jeżeli pociąg, który miał kursować według rozkładu jazdy, został odwołany, to dyżurny ruchu stacji lub mijanki, na której było przewidziane krzyżowanie się według rozkładu jazdy, powinien zawiadomić o tem drużynę pociągu kierunku przeciwnego, który miał się krzyżować z pociągiem odwołanym, ustnie i pisemnie za pomocą Rozkazu szczególnego, a gdyby pociąg nie zatrzymywał się na tej stacji, to drużyna tego pociągu powinna być zawiadomiona przez ostatnią stację lub mijankę zatrzymania wstecz położoną.
P. Kogo oprócz drużyn pociągowych, powinni zawiadamiać dyżurni ruchu o przeniesieniu lub wyznaczeniu krzyżowania się pociągów?
O. O przeniesieniu lub wyznaczeniu krzyżowania się pociągów dyżurni ruchu powinni zawiadamiać również zwrotniczych i innych pracowników swoich stacyj lub mijanek oraz posterunki ruchu na szlaku.
P. Jak powinni postąpić kierownik pociągu, maszynista oraz zwrotniczy, jeżeli na stacji rozkładowego skrzyżowania, skrzyżowanie się nie nastąpiło i jeżeli nie otrzymali zawiadomienia o przeniesieniu krzyżowania na inną stację?
O. Kierownik pociągu ani maszynista nie powinni jechać dalej, a zwrotniczy nie powinien wypuścić pociągu ze stacji, jeżeli na niej wyznaczone, rozkładem jazdy skrzyżowanie nie nastąpiło i jeżeli nie otrzymali zawiadomienia o przeniesieniu krzyżowania się na inną stację.

 

Spis Rzeczy