§ 1. Cel Przepisów Ruchu.

P. Co mają na celu Przepisy Ruchu?
O. Przepisy Ruchu mają na celu zapewnienie prawidłowości i bezpieczeństwa ruchu pociągów i wykonywania manewrów

§ 2. Zakres Przepisów Ruchu.

P. Jaki jest zakres Przepisów Ruchu?
O. Przepisy Ruchu są obowiązujące dla kolei użytku publicznego znaczenia ogólnego pierwszorzędnych i drugorzędnych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe jak również prywatnych Towarzystw kolejowych

§ 3. Pojęcie ogólne o szlaku, stacjach i innych posterunkach Ruchu.

P. Jak się dzieli sieć kolejowa?
O. Sieć kolejowa dzieli się na:
a) linje, które stanowią przestrzeń między dwiema stacjami krańcowemi;
b) odcinki, stanowiące przestrzeń między dwiema stacjami rozrządowemi;
c) szlaki, stanowiące przestrzeń między jedną a drugą stacją;
d) odstępy – przestrzenie pomiędzy stacją a posterunkiem blokowym, względnie pomiędzy jednym a drugim posterunkiem blokowym.

P. Co stanowi granicę między szlakiem a stacją?
O. Granicą między szlakiem a stacją jest semafor wjazdowy a gdzie go niema- pierwsza zwrotnica od strony wjazdu.

P. Co to jest posterunek ruchu?
O. Posterunek ruchu jest to punkt na linji kolejowej, który przyjmuje udział w ruchu pociągów, zapewnia prawidłowość i bezpieczeństwo ruchu i wykonywania manewrów.

P. Jakie znamy posterunki ruchu?
O. Znamy następujące posterunki ruchu: stacje, mijanki, posterunki odgałęźne, posterunki osłonne i posterunki blokowe.

P. Co to jest stacja?
O. Stacja jest to posterunek ruchu, który posiada, oprócz zasadniczych torów głównych, przynajmniej jeden tor do krzyżowania lub wyprzedzania pociągów, albo przynajmniej jedną zwrotnicę dla pociągów rozpoczynających lub kończących swój bieg na tym posterunku. Prócz tego stacja powinna posiadać urządzenia do przyjmowania i wyprawiania podróżnych i ładunków albo przynajmniej ładunków.

P. Co to jest mijanka?
O. Mijanka jest to posterunek ruchu, posiadający przynajmniej jeden tor do krzyżowania się lub wyprzedzania pociągów.

P. Co to jest posterunek odgałęźny?
O. Posterunek odgałęźny Jest to, posterunek ruchu na szlaku, który po wejściu pociągu na odgałęzienie, zwalnia szlak.

P. Co to jest posterunek osłonny?
O. Posterunek osłonny jest to, posterunek ruchu na szlaku dla osłony skrzyżowania się dwóch linji kolejowych w jednym poziomie, splecenia torów, mostu zwodzonego i t. p.

P. Co to jest posterunek blokowy?
O. Posterunek blokowy jest to posterunek ruchu na szlaku, odgraniczający część szlaku, na którą pociąg nie może wejść, dopóki pociąg poprzedni tej części szlaku nie opuści.

P. Jakie rozróżniamy posterunki blokowe?
O. Rozróżniamy posterunki blokowe – elektro-mechaniczne, które działają zapomocą przyrządów blokowych zamykających elektro – mechanicznie semafor odstępowy w położeniu Stój, dopóki go nie zwolni posterunek następny i posterunki blokowe telegraficzne lub telefoniczne które działają zapomocą porozumienia telegraficznego lub telefonicznego pomiędzy posterunkami ruchu.

P. Co to jest posterunek następczy?
O. Posterunek następczy jest to posterunek ruchu, który po przybyciu do niego pociągu, zwalnia szlak i przez to daje możność poprzedzającemu go posterunkowi ruchu wysłać następny pociąg.

P. Które ze znanych nam posterunków ruchu są posterunkami następczemi?
O. Wszystkie, oprócz posterunku osłonnego, jeżeli on nie jest posterunkiem blokowym.

P. Co to jest posterunek zapowiadawczy?
O. Posterunek zapowiadawczy jest to posterunek następczy, który określa również w jakim porządku pociągi mają być wyprawiane.

P. Które z posterunków następczych są posterunkami zapowiadawczemi?
O. Posterunkami zapowiadawczemi są: stacje, mijanki, a na szlakach posterunki odgałęźne.

P. Prócz posterunków ruchu, jakie jeszcze rozróżniamy punkty na linji kolejowej?
O. Rozróżniamy jeszcze przystanki osobowe i ładowanie szlakowe.

P. Co to jest przystanek osobowy?
O. Przystanek osobowy jest to punkt na szlaku, urządzony do wsiadania podróżnych oraz do przyjmowania i wydawania przesyłek w ograniczonym zakresie.

P. Co to jest ładownia?
O. Ładownia jest to punkt na szlaku urządzony do ładowania i wyładowania towarów.

P. Co to jest bocznica?
O. Bocznica jest to tor przeznaczony do ładowania lub wyładowania towarów, odgałęziający się od toru na szlaku lub na stacji.

§ 4. Tory na szlaku i na stacjach.

P. Jakie bywają szlaki pod względem ilości torów?
O. Szlaki bywają jednotorowe, dwutorowe i t. d.

P. Jaką noszą nazwę tory stacyjne, stanowiące przedłużenie torów głównych szlakowych.
O. Tory takie noszą nazwę torów głównych zasadniczych.

P. Jak się nazywają tory stacyjne, które odgałęziają się od torów głównych zasadniczych i służą do tegoż celu co i one t. j. do przepuszczania, przyjmowania i wyprawiania pociągów?
O. Tory takie nazywają się torami głównemi dodatkowemi.

P. Jaką noszą nazwę pozostałe tory stacyjne?
O. Pozostałe tory stacyjne noszą nazwę torów bocznych np. tory postojowe, ładunkowe, trakcyjne, magazynowe, wyciągowe, rozrządowe i t.p

 

§ 5. Numeracja torów.

P. Jaka jest numeracja torów na linjach dwutorowych?
O. Na linjach dwutorowych, tory główne na szlaku i tory główne zasadnicze, stanowiące ich przedłużenie na stacjach, oznacza się numerami l i 2, a mianowicie tor: prawy, prowadzący od początkowej stacji, nosi numer 1, tor zaś lewy – numer 2.

P. Jakie numery noszą pozostałe tory stacyjne?
O. Pozostałe tory stacyjne położone obok toru głównego zasadniczego Nr. 1 noszą numery nieparzyste 3, 5, 7, i t. d., tory zaś położone obok toru głównego zasadniczego Nr. 2, noszą numery parzyste 4, 6, 8, i t. d.

P.. Jaka jest numeracja torów na linjach jednotorowych?
O. Na linjach jednotorowych tor główny zasadniczy oznacza się numerzm 1. Pierwszy tor stacyjny od strony lewej toru głównego zasadniczego nosi numer 2. Pozostałe tory stacyjne, położone obok toru głównego zasadniczego noszą kolejną numeracje nieparzystą 3, 5, 7, i t. d., położone zaś obok toru Nr. 2 – kolejną numerację parzystą 4, 6, 8 i t. d.

§6 Rodzaje stacyj pod wzglądem ruchu.

P. Które stacje nazywają się krańcowemi?
O. Krańcowemi nazywają się stacje stanowiące granicę danej linii kolejowej, gdzie pociągi rozpoczynają lub kończą bieg.

P. Jak się nazywają pozostałe stacje znajdujące się na linji pomiędzy stacjami krańcowemi?
O. Takie stacje nazywają się pośredniemi.

P. Która stacja nazywa się stacją początkową, a która stacją końcową?
O. Stacja, na której pociągi rozpoczyna bieg nazywa się stacją początkową, stacja zaś, na której kończy bieg – stacją końcową biegu pociągu.

P. Które stacje nazywają się stacjami węzłowemi?
O. Stacjami węzłowemi są te stacje, na których pociągi schodzą się z trzech kierunków lub więcej.

P. Które stacje są stacjami rozrządowemi?
O. Stacjami rozrządowemi są te stacje, na których odbywa się przerabianie i zestawianie pociągów.

§ 8. Sygnalizacja.

P. Jakie semafory powinny posiadać stacje i mijanki kolei pierwszo i drugorzędnych?
O. Stacje i mijanki kolei: pierwszorzędnych powinny posiadać semafory wjazdowe i wyjazdowe, stacje zaś kolei drugorzędnych mogą posiadać tylko semafory wjazdowe.

P. Jak powinny być uzależnione od zwrotnic semafory wjazdowe i wyjazdowe na stacjach kolei pierwszorzędnych?
O. Semafory wjazdowe i wyjazdowe na stacjach kolei pierwszorzędnych powinny być tak uzależnione od zwrotnic, aby otwarcie semafora mogło nastąpić dopiero po właściwem nastawieniu zwrotnic, po których pociąg przechodzi pod ostrze i aby przestawienie tych zwrotnic nie było możliwe dopóki semafor jest otwarty i dopóki pociąg nie przejdzie po nich.

P. Jakie semafory powinny posiadać posterunki blokowe?
O. Posterunki blokowe powinny posiadać po jednym semaforze odstępnym dla każdego kierunku jazdy.

§ 9. Przecięcia kolei żelaznych. Mosty zwodzone.

P. Jak powinno być osłonięte i zabezpieczone na szlaku skrzyżowanie kolei w jednym poziomie?
O. Skrzyżowanie na szlaku kolei w jednym poziomie powinno być osłonięte na obu krzyżujących się linjach semaforami wjazdowemi, wzajemnie uzależnionemi i zabezpieczonemi żeberkami ochronnemi.

P. Jak powinny być osłonięte mosty zwodzone?
O. Mosty zwodzone powinny być osłonięte semaforami wjazdowemi, uzależnionemi od położenia mostu tak, aby można było semafor otworzyć tylko wówczas, gdy most jest w położeniu gotowości do przejazdu pociągu i aby mostu nie można było zwieść, dopóki semafor jest otwarty.

§ 10. Posterunki odgałęźne i punkty bocznicowe.

P. Jakie semafory od osłony odgałęzienia powinny posiadać posterunki odgałęźne?
O. Posterunki odgałęźne powinny posiadać do osłony odgałęzienia z każdego z trzech kierunków biegu pociągów semafory wjazdowe.

P. Jak powinny być uzależnione semafory wjazdowe na posterunkach odgałęźnych?
O. Semafory wjazdowe na posterunkach odgałęźnych powinny być uzależnione między sobą i od zwrotnic tak, aby otwarcie jednego semaforu mogło nastąpić dopiero po właściwem nastawieniu pozostałych semaforów oraz zwrotnic i aby przestawienie tych semaforów i zwrotnic nie było możliwe, dopóki semafor jest otwarty.

P. Kiedy można nie osłaniać semaforami punktu na szlaku, gdzie odgałęzia się bocznica?
O. Punktu na szlaku, gdzie odgałęzia się bocznica można nie osłaniać semaforami wówczas, gdy punkt ten nie jest jednocześnie posterunkiem blokowym.

P. W jakim kierunku na takim punkcie powinny być stale zamknięte zwrotnice, prowadzące na bocznicę i z niej na linję główną i kiedy wolno je otwierać i przestawiać?
O. Na takim punkcie zwrotnice, prowadzące na bocznicę i z niej na linję główną powinny być stale zamknięte w kierunku biegu pociągów po linji głównej, odmykanie zaś i przestawianie tych zwrotnic w kierunku na bocznicę powinno się odbywać tylko na czas podstawiania na bocznicę i zabierania z niej wagonów.

P. Jak powinna być zabezpieczona linja główna od zbiegnięcia wagonów z bocznicy?
O. Dla zabezpieczenia linji głównej od zbiegnięcia wagonów z bocznicy powinno być urządzone na bocznicy żeberko ochronne lub wykolejnica, uzależnione od położenia zwrotnicy bocznicowej.

§ 12. Znaki i wskaźniki drogowe.

P. Jakie znaki i wskaźniki są ustawione wzdłuż linji kolejowej?
O. Wzdłuż linji kolejowej, po prawej stronie w kierunku biegu pociągu od początkowej stacji, są ustawione słupki kilometrowe i staje stumetrowe (hektometry), oraz wskaźniki pochyleń linji i ich długość.

§ 13. Wskaźniki granic ustawiania taboru.

P. Co to są ukresy?
O. Ukresy są to słupki, umieszczone przy szynach w miejscach gdzie schodzą się tory, wskazujące granicę, do której można pozostawiać tabor bez niebezpieczeństwa zderzenia z taborem przechodzącym po sąsiednim torze.

P. W jakich miejscach ustawione są ukresy?
O. Ukresy są ustawiane w miejscach, gdzie odległość między osiami schodzących się torów wynosi 3,50 m.

 

Spis Rzeczy