§ 141. W poczet pracowników etatowych (§ 1 p. 1) wchodzą pracownicy, którzy w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią służbę na P. K. P. i zajmują stanowiska etatowe (etalowi, dekretowi, urzędnicy). Dotychczasowych pracowników, zajmujących takie stanowiska etatowe, których w przyszłości nie będzie się obsadzać pracownikami etatowymi, zalicza się w poczet pracowników etatowych tylko co do ich osoby (ad personam).
§ 142. Za pracowników nieetatowych (§ 1 p. 3) uważa się dotychczasowych pracowników stałych, dziennie płatnych, objętych art. 102, 103 i 116 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116. poz. 924). jeśli posiadają obywatelstwo polskie.
§ 143. Do czasu służby, ustalonego na podstawie § 11 dolicza się bezpośrednio po sobie następujące i poprzedzające przejście do służby, zaliczalnej w myśl § 11 ust. 1, okresy służby w b. państwach zaborczych:
1) na kolejach państwowych;
2) cywilno-państwowej;
3) zawodowej wojskowej;
4) nieobowiązkowej wojskowej i czasu ćwiczeń wojskowych, jeżeli do służby tej (ćwiczeń) odszedł pracownik bezpośrednio ze służby kolejowej, a powrót do służby kolejowej nastąpił w ciągu trzech miesięcy po zwolnieniu ze służby wojskowej względnie w ciągu czternastu dni po zwolnieniu z ćwiczeń.
Minister Komunikacji może w wyjątkowych, na szczególne uwzględnienie zasługujących przypadkach, zezwolić na odstąpienie od określonych w ustępie pierwszym warunków zaliczenia służby w b. państwach zaborczych.
§ 144. U pracowników, objętych § 142 wlicza się do dziesięcioletniego okresu, o którym mowa w § l33 czas nieprzerwanej służby na polskich kolejach państwowych, odbytej przed zaliczeniem ich w poczet pracowników nieetatowych, stałych dziennie płatnych.
§ 145. Postanowienia o postępowaniu dyscyplinarnym (§§ 71-117) stosuje się do spraw dyscyplinarnych niezakończonych jeszcze prawomocnie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy wznowieniu zaś postępowania dyscyplinarnego również do spraw przeprowadzonych według dawniejszych przepisów dyscyplinarnych.
§ 146. Ukonstytuowanie się pierwszych Komisyj Dyscyplinarnych winno nastąpić w ciągu dziewięćdziesięciu dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Ważność mandatów członków tych Komisyj trwać będzie do końca 1934 r.
W skład pierwszych Komisyj wylosowanych (§ 73) wejdą w miejsce przewodniczących Komisyj Dyscyplinarnych, tam gdzie ich dotychczas niema, Naczelnicy Wydziałów Prawnych Dyrekcyj Okręgowych Kolei Państwowych, zaś w miejsce najstarszych stanowiskiem członków z nominacji, pracownicy delegowani przez Dyrektorów Kolei Państwowych.
§ 147. Do pracowników P. K. P., obywateli W. M. Gdańska, stosuje się postanowienia niniejszego rozporządzenia z odchyleniami, wynikajacemi – zgodnie z art. 104 traktatu pokoju 2 dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 35, poz. 200) – z porozumień polsko-gdańskich oraz z prawomocnych decyzyj Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
§ 148. Postanowienia § 139 ust. 2 p. c. nie maja zastosowania do pracowników, przyjętych do służby na P. K. P. przed dniem 1 września 1929 r. Do pracowników tych należy w przypadkach, wymienionych w § 139 ust. 2 p. c. stosować rygory przewidziane dla tego rodzaju występków służbowych w przepisach służbowych, którym do dnia 1 września 1929 r. pracownicy ci podlegali.
§ 149. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji, wykonanie § 87 ust. 5 Ministrowi Spraw Wewnętrznych, § 38 Ministrowi Sprawiedliwości, zaś § 42 ust. 3 Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej, wreszcie § 136 Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§ 150. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1929 r. (w obecnem brzmieniu 1 sierpnia 1932 r. Przyp. aut.). Od dnia tego nie będą stosowane do pracowników objętych niniejszem rozporządzeniem, dotychczasowe przepisy, normujące stosunek służbowy tych pracowników.

 

Pragmatyka Kolejowa -Spis Rzeczy