215. Jakie przepisy regulują przewóz osób?

Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych, w skróceniu: R. P. O.

216. Czy kolei żelazna może odmówić przewozu?

Kolej żelazna nie może odmówić przewozu:
a) jeżeli podróżny zastosuje się do postanowień regulaminu przewozu i do obowiązujących taryf oraz do ogólnie obowiązujących zarządzeń kolejowych;
b) jeżeli przewozu można dokonać zwykłemi środkami przewozowemi;
c) jeżeli przewóz na mocy prawnie wydanych zarządzeń lub ze względu na zachowanie porządku publicznego nie jest wzbroniony, choćby ten zakaz dotyczył tylko części drogi przewozu;
d) jeżeli przywozowi nie stoją na przeszkodzie okoliczności, których kolej żelazna nie mogła uniknąć i którym nie mogła zaradzić.

217. Które osoby wyklucza się od przejazdu?

Nie przyjmuje się do pociągu lub można usunąć z pociągu w czasie podróży: osoby w stanie nietrzeźwym, osoby, które zachowaniem swem obrażają przyzwoitość publiczna. zakłócają spokój lub które nie stosują się do przepisów ustawowych i regulaminu oraz do zarządzeń kolei żelaznych; osoby te nie mają prawa żądać zwrotu ceny biletu ani opłaty pobranej za bagaż.

218. Które osoby są dopuszczone do przejazdu warunkowo?

Osoby, które wskutek choroby lub innych przyczyn mogłyby być przykre lub niebezpieczne dla towarzyszów podróży, chyba, że wynajęto dla nich uprzednio osobny przedział lub że taki przedział może im być oddany do użytku za opłatą określoną w taryfie. Jednakowoż osoby, które zachorowały w czasie jazdy należy dowieść do pierwszej takiej stacji, gdzie mogą otrzymać konieczną opiekę. Opłatę za przejazd i za przewóz bagażu zwraca się im po potrąceniu należności za przejechaną drogę.

219. Co powinien podróżny przed rozpoczęciem podróży nabyć?

Podróżny, rozpoczynając jazdę, musi posiadać bilet na przejazd. Taryfy mogą jednak przewidywać wyjątki pod tym względem.

220. Co winien podróżny przestrzegać przy wykupywaniu biletu?

Podróżny jest obowiązany sprawdzić, czy otrzymał właściwy bilet, zachować go przez cały czas podróży i okazywać na żądanie organom upoważnionym do kontroli, przy wejściu do poczekalni, przy wyjściu na peron i przy wyjściu z peronu, przy wsiadaniu do wagonu a także w każdym czasie podczas jazdy i oddać go przed samem ukończeniem lub po ukończeniu podróży, zależnie od urządzeń istniejących na końcowym odcinku podróży.

221. W jakim czasie powinny być otwarte kasy biletowe?

Kasy biletowe powinny być otwarte na stacjach o większym ruchu przynajmniej na godzinę, na innych stacjach przynajmniej na pół godziny przed odejściem odnośnego pociągu.
Na pięć minut przed odejściem pociągu kolej żelazna ma prawo odmówić sprzedaży biletu.

222. Co to jest bilet, jakie są kolory biletów i jakie dane on zawierać powinien?

1. Jako bilet należy rozumieć wszelkiego rodzaju dowód ważny na przejazd kolejami żelaznemi.
2. Bilety powinny zawierać następujące dane:
a) stacja wyjazdowa i przeznaczenia;
b) oznaczenie drogi przejazdu: jeżeli użycie różnych dróg lub środków przewozowych jest dozwolone, powinno to być na bilecie zaznaczone;
c) rodzaj pociągu i klasa wagonu;
d) opłata za przejazd;
e) dzień, od którego zaczyna się ważność biletu;
f) czas ważności.
3. Bilety kartonowe należy sporządzać w kolorach następujących: I kl. żółte, II kl. zielone, III kl. brunatne, IV kl. szare.
Bilety na pociągi pośpieszne powinny być oznaczone przez środek prostopadłą kreską czerwoną. Bilety na przejazd tam i zpowrotem powinny mieć przez środek prostopadłą kreskę białą.
Bilety kartkowe lub książeczkowe muszą celem ważności posiadać na okładce i na wszystkich odcinkach stempel tłoczony (stempel firmowy) kolejowego Zarządu wydającego.

Wzory biletów kartonowych.

222 a. Co należy przestrzegać przy kontroli biletów w ogólności?

1. Kontrolę biletów w pociągach, przewożący pasażerów, obowiązana jest dokonywać, natychmiast po wyruszeniu pociągu ze stacji, drużyna konduktorska wyznaczona na dany pociąg.
W czasie obecności w pociągu organów kontrolnych, upoważnionych przez Dyrekcję, drużyna konduktorska postępuje w myśl wskazówek odnośnego organu kontrolnego.
2. Wyznaczona do takich pociągów drużyna konduktorska, powinna posiadać ustalonego typu szczypce do przecinania biletów.
3. Bilety uznane przy kontroli za ważne, obowiązkowo powinny być przecięte w miejscu właściwem szczypcami tak, ażeby znaki kontrolne byty wyraźnie odciśnięte na bilecie.
4. Ujawnione przy rewizji pociągu bilety nieprzecięte szczypcami świadczyć będą o lekceważeniu obowiązku służbowego przez odnośnego konduktora.
5. Bilety uznane przy kontroli za nieważne, powinny być odebrane od pasażera, a z pasażerem należy postąpić jak z podróżnym bez biletu.
6. O wszelkich nieporozumieniach z publicznością, konduktor powinien zameldować niezwłocznie kierownikowi pociągu podczas jazdy, a zawiadowcy stacji, względnie dyżurnemu ruchu, po zatrzymaniu pociągu na stacji.
7. Na wszelkie pobrane sumy od pasażerów podczas kontroli, konduktor obowiązany jest niezwłocznie wydać pokwitowanie na blankiecie, ustalonego wzoru.
8. Wszelkie należności w pociągu, pobierać należy wyłącznie w walucie polskiej, a posiadającym walutę obcą, wskazywać miejsca wyznaczone do wymiany.
9. Pobrane w drodze od pasażerów należności winny być natychmiast po powrocie do miejsca zamieszkania konduktora, wniesione do kasy biletowej względnie bagażowej, oraz zwrócone grzbiety wydanych biletów na dopłaty, jeżeli nie zarządzono, ażeby należności te były wnoszone do kas na stacjach przeznaczenia danego pociągu w komunikacji bezpośredniej.
10. Konduktor winien uważnie obejrzeć bilet w celu przekonania się, czy bilet ten odpowiada ustanowionemu wzorowi, czy oznaczona jest data wydania biletu – na bilecie kartonowym za pomocą komposteru, a na blankietowym za pomocą stempla tuszowego, – czy nie upłynął termin ważności biletu i czy nie ma na nim śladów, dowodzących, że bilet już był użyty poprzednio.
11. Przy kontroli biletów blankietowych, konduktor winien nadto porównać, czy ceny wypisane na biletach zgodne są z cenami, wskazanemi na odcinkach kontrolnych i oderwać kupon od biletu.
12. W razie ujawnienia niezgodności między cenami na bilecie i kuponie, konduktor winien złożyć raport.
13. Zebrane przy kontroli kupony, konduktorzy winni doręczać właściwemu kierownikowi pociągu, który oddaje je odnośnemu dyżurnemu ruchu na stacji krańcowej, bez względu na to, czy pociąg kończy swój bieg w granicach własnej Dyrekcji czy też biegnie dalej w obrębie sąsiedniej Dyrekcji.
14. Wszelkie wątpliwości w oznaczeniach kasowych na biletach powinny być uprzednio wyjaśnione telefonicznie lub telegraficznie na najbliższej stacji przez służbę konduktorską względnie stacyjną.
15. Przy kontroli biletów ulgowych wszelkiego rodzaju, jak 50% ulgowe, zniżkowe dla pracowników kolejowych (za1/5), okresowe 50% miesięczne szkolne, robotnicze tygodniowe, robotnicze ulgowe i t. p., konduktor winien bezwzględnie żądać okazania legitymacji lub zaświadczenia, upraw, mającego do korzystania z ulgi i zbadać, czy rzeczone dokumenty są należycie wypełnione i odpowiadają wszelkim warunkom, wymaganym przez przepisy.

223. Czy wolno odstąpić bilet osobie drugiej?

Bilet wolno odstąpić drugiej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny i jeżeli podróż nie została jeszcze rozpoczęta.

224. Za jaką zniżką i jakim biletem przewozi się dzieci?

Podróżny może wieźć ze sobą bezpłatnie bez biletu tylko dwoje dzieci do ukończonego czwartego roku życia, o ile nie żąda dla nich osobnego miejsca. Dzieci po ukończeniu czwartego roku aż do ukończenia dziesięciu lat życia przewozi się za połowę normalnej ceny taryfowej. Taką samą opłatę uiszczać należy za dzieci w wieku do 4 lat, dla których zażądano osobnych miejsc (patrz wzór biletu nr. 13).
Zniżka dla dzieci stosuje się wyłącznie do biletów taryfy normalnej, do biletów zaś według taryfy, ulgowej tylko wtedy, gdy odnośna taryfa ulgowa przewiduje.Bilet dla dzieci w wieku od 4-10 lat i dla dzieci poniżej 4 lat, dla których zarządano osobnych miejsc.

225. Jaki jest czas ważności biletów?

O ile taryfy nie przewidują dłuższego czasu ważności biletów, czas ten wynosi:
przy biletach na przejazd w jednym kierunku:
za odległość do 150 km l dobę za każde dalsze rozpoczęte 200 km odległości l dobę
przy biletach tam i zpowrotem:
przy odległości do 75 km włącznie l dobę
za każde dalsze rozpoczęte 100 km odległości l dobę
Dzień datowania biletu uważa się jako pierwszy pełny dzień jego ważności. Bilet wydany na pociąg odchodzący według rozkładu jazdy o północy otrzymuje datę dnia następującego po północy.

226. Kiedy winien podróżny podróż rozpocząć?

Na stacjach w obrębie wszystkich Dyrekcyj P. K. P. wyjazd powinien nastąpić w dniu datowania biletu bez względu na jego czas ważności. Jeżeli podróżny wskutek spóźnienia się na pociąg lub z innego powodu nie można wyjechać w oznaczonym terminie, właściwy organ stacyjny poświadcza bilet na odpowiedni pociąg późniejszy, porę dnia lub dzień wskazany przez podróżnego. Żądanie powyższe musi być zgłoszone bezpośrednio po odejściu pociągu, na który podróżny spóźnił się. Czas ważności biletu nie ulega przytem przedłużeniu.

227. Kiedy ma być podróż ukończona?

Podróż ma być ukończona najpóźniej o północy ostatniego dnia ważności biletu. Podróżny jednak z biletem o jednodniowej ważności, o ile rozpoczął podróż w dniu datowania biletu, ma prawo dojechać bez przerwy do stacji przeznaczenia nawet po północy.
Na wypadek spóźnienia się pociągu termin ukończenia podróży przedłuża się odpowiednio.

228. Jakie postanowienia zawierają przepisy, o wyznaczaniu i zajmowaniu miejsc w pociągu?

1. Podróżnym nie wolno wsiadać do pociągu po sygnale odjazdu.
2. Podróżni winni przy zajmowaniu miejsc w pociągach stosować się do wskazówek właściwego personelu kolejowego; na żądanie podróżnego personel kolejowy obowiązany jest wskazać mu miejsce w pociągu.
3. Podróżnemu wolno, wsiadając, założyć wolne miejsce dla siebie i dla każdej z nim jadącej osoby, której bilet może okazać.
4. Kto opuszcza miejsce, nie założywszy go, traci do niego prawo.

229. Którzy podróżni mają pierwszeństwo do zajmowania miejsc na stacji pośredniej?

Osoby, które na stacji pośredniej muszą przesiąść się do innego pociągu, mają pierwszeństwo przed osobami rozpoczynającemu dopiero podróż tym pociągiem. Wagony bezpośrednio powinny być przeznaczone przedewszystkiem dla podróżnych z biletami bezpośredniemi.

230. Czy mogą być zamawiane oddzielne miejsca w pociągach?

Oddzielne miejsca mogą być zamawiane w pociągach, w których skład wchodzą wagony z miejscami numerowanemi lub sypialnemi.

231. Czy jadący w wagonie sypialnym może zająć miejsce w innych wagonach? Jadący w wagonie sypialnym nie może zatrzymywać dla siebie miejsca w innym wagonie.

Nie wolno mu również umieszczać bagażu w wagonie.

232. Czy można wynająć oddzielne przedziały w wagonach?

Oddzielne przedziały w wagonach wynajmuje kolej za opłatą taryfową w miarę możności. Zamawiający przedział musi posiadać tyle biletów ile jest miejsc w przedziale. Ilość podróżnych y zamówionym przedziale nie może być większa od ilości biletów. Jeżeli w zamówionym przedziale stwierdzona zostanie większa ilość podróżnych niż biletów, stosuje się postanowienia do podróżnych jadących bez biletów.

233. Co wiadomo o przedziałach dla kobiet i nie palących?

W każdym pociągu, którego przebieg trwa więcej niż 3 godziny, musi być najmniej po jednym przedziale klasy II i III, przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, o ile w składzie danego pociągu znajdują się przynajmniej 3 przedziały odnośnej klasy. We wszystkich pociągach, mających w swym składzie 2 lub więcej przedziałów jednej klasy przynajmniej połowa ogólnej liczby przedziałów każdej klasy winna być przeznaczona dla niepalących. O ile w pociągu znajduje się tylko jeden .przedział klasy I, II lub III, to w przedziale tym palenie jest dozwolone tylko za zgodą wszystkich jadących w tym przedziale podróżnych.

234. Czy w przedziałach dla kobiet i niepalących jest wolno palić?

W przedziałach dla kobiet i dla niepalących nie wolno palić nawet za zezwoleniem współpodróżnych. Jeżeli cały wagon przeznaczony został dla niepalących, nie wolno w nim palić nawet na korytarzu. Do przedziałów i wagonów dla niepalących nie wolno wchodzić z zapalonem cygarem papierosem lub fajką. Niestosujący się do zakazu palenia tytoniu powinien zapłacić 5 złotych a na obszarze W. A Gdańska 3 guldeny.
Przedziały dla kobiet i dla niepalących powinny być jako takie oznaczone odpowiedniemi napisami.

235. Czy mężczyźni mogą zajmować miejsca w przedziałach dla kobiet?

Mężczyźni nie mogą zajmować miejsc w przedziałach dla kobiet nawet za ich zezwoleniem. Kobietom wolno chłopców do ukończonego dziesiątego roku życia brać ze sobą do przedziałów dla kobiet.

236. Pod jakiemi warunkami jest dozwolone otwieranie okien wagonu?

Otwieranie okien wagonu dozwolone jest tylko za zgodą wszystkich podróżnych, jadących w przedziale.

237. Jakie istnieją postanowienia o przerwach podróży?

Bilety ważne jedną dobę nie dają prawa przerwy podróży; bilety ważne na 2 doby uprawniają do jednorazowej, a bilety z ważnością dłuższą, do dwukrotnej przerwy w podróży,
Przerwa podróży nie przedłuża czasu taryfowej ważności biletu. Przerwaną podróż można na nowo podjąć także z innej stacji, leżącej na tej samej drodze bliżej stacji przeznaczenia.
Jeżeli podróżny, posiadający bilet ważny na dróg do wyboru, przerwie podróż na jednej z tych dróg, to może wznowić podróż ze stacji przerwy lub też z innej stacji położonej na tej samej drodze bliżej stacji przeznaczenia. W granicach czasu ważności biletu nie ogranicza się długości trwania przerwy. Za przerwę podróży nie uważa się oczekiwania na najbliższy pociąg, dający połączenie stosownie do rozkładu jazdy nawet na wypadek nocowania.

238. Jak powinien podróżny postąpić przerywając podróż?

Podróżny, który przerywa podróż, powinien przedstawić swój bilet do poświadczenia właściwemu organowi stacyjnemu zaraz po przybyciu pociągu, którym przyjechał. Podróżni, jadący za biletami zeszytowemi mogą przerwać jazdę:
a) na stacjach końcowych każdego poszczególnego biletu bez żadnych formalności;
b) na innych stacjach każdego odcinka poszczególnego biletu, dwukrotnie, pod warunkiem poświadczenia przerwy przez właściwy organ stacyjny.

239. Pod jakiemi warunkami wolno zamienić bilet na klasę wyższą lub do pociągu o taryfie wyższej na stacji wyjazdu?

Na stacji wyjazdu podróżny ma prawo nie później niż na 5 minut przed odejściem pociągu żądać Wymiany swego biletu na bilet klasy wyższej lub do pociągu o taryfie wyższej za dopłatą różnicy Cen. Kolej żelazna ma prawo odmówić wymiany, Jeżeli bilet jest już przecięty przez kontrolę.

240. Pod jakiemi warunkami wolno zamieniać bilet na klasę wyższą lub do pociągu o taryfie wyższej w pociągu podczas jazdy?

Za dopłatą ustaloną w taryfie, oraz po uprzedniem zgłoszeniu konduktorowi, może podróżny jechać całą drogę lub tylko część w klasie wyższej, niż w tej na którą opiewa jego bilet, lub w pociągu o taryfie wyższej. Taka zamiana jest niedopuszczalna, jeżeli podróżny posiada bilet wydany na zasadzie taryfy, zawierającej pod tym względem ograniczenia.

241. Jak należy postąpić z podróżnym, który nie może okazać ważnego biletu i który nie zgłosił tego konduktorowi?Podróżny, który nie może okazać ważnego na przejazd biletu, obowiązany jest niezależnie od odpowiedzialności karnej zapłacić podwójną cenę biletu za drogę przebytą, jeżeli zaś stacji wyjazdu nie można odrazu i z całą pewnością stwierdzić – podwójną cenę biletu za całą drogę, którą przebył pociąg, jednakże w obu wypadkach nie mniej, niż 5 zł, a na obszarze W. M. Gdańska 3 guldeny. Kwotę powyższą należy uiścić również i w tym wypadku, gdy pociąg nie ruszył jeszcze z miejsca.

242. Jaką dopłatę uiszcza podróżny w pociągu, jeżeli nieposiadanie biletu konduktorowi zgłosił?

Podróżny, który bez wezwania uprzedzi konduktora, że nie mógł kupić biletu, powinien uiścić cenę pojedynczą biletu oraz dopłatę w wysokości l zł a na obszarze W. M. Gdańska 0,50 guldena, ogółem jednak nie więcej, niż podwójną cenę tego biletu. O ile w tym wypadku konduktor nie wystawi natychmiast biletu na zgłoszony przejazd, podrożny obowiązany jest zażądać od konduktora poświadczenia o zgłoszeniu braku biletu.

243. Jak należy postąpić przy ujawnieniu biletu, którego tekst zmieniono bezprawnie?

Bilet, którego tekst bezprawnie zmieniono, personel służbowy odbiera jako nieważny, a z podróżnym należy postąpić w myśl postanowień o jeździe bez biletu.

244. Jak należy postąpić z podróżnym nie mogącym okazać się ważnym biletem na stacji docelowej?

O ile podróżny przy opuszczaniu stacji, na której odbiera się bilety, nie okaże ważnego biletu, a nie można stwierdzić natychmiast, jaką klasą odbył podróż, powinien uiścić opłatę zgodnie z postanowieniem o jeździe bez biletu za przejazd klasą drugą, jeżeli zaś w skład danego pociągu wchodziły wagony tylko dwóch klas – za przejazd klasą wyższą.

245. Jak należy postąpić z podróżnym wrazie zamiaru dalszej jazdy.

O ile podróżny, mając zamiar dalszej jazdy, zawiadomi o tem konduktora najpóźniej na ostatniej stacji, do której miał bilet ważny, a w razie, jeżeli dany pociąg nie zatrzymuje się na niej, najpóźniej na poprzedzającej ją ostatniej stacji postojowej uiszcza oprócz pojedynczej ceny biletu wydanego mu na dalszy przejazd, dopłatę w wysokości l zł w Polsce a 0,50 guldena na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, ogółem jednak nie więcej, niż podwójną cenę tego biletu.

246. Jaką dopłatę należy pobrać, jeżeli podróżny okazał bilet klasy niższej lub do pociągu o taryfie niższej?

Jeżeli okazany bilet jest ważny na przejazd w klasie niższej, niż ta, którą podróżny zajmuje, lub też na pociąg o taryfie niższej, za podstawę do ot) liczenia należności przewidzianych, przyjmuje się różnicę między ceną biletu za przestrzeń przebytą w klasie wyższej lub w pociągu droższym, a cen; biletu na tę przestrzeń, obliczoną według klasy i rodzaju pociągu, na które opiewa bilet, okazany przez podróżnego. Jeżeli przestrzeń przebyta w wyższej klasie, lub w pociągu o wyższej taryfie nie może być natychmiast ustalona bez wszelkiej wątpliwości, za i podstawę do obliczenia dopłaty przyjmuje się przestrzeń od stacji wyjazdu, uwidocznionej na bilecie, a w razie przejścia podróżnego z innej kolei lubi zmiany wagonu po drodze, przestrzeń od stacji granicznej, względnie przejściowej lub stacji zmiany wagonu.

247. Jaką dopłatę uiszcza podróżny, Jeżeli jedzie drogą inną, niż wskazana na bilecie?

Podróżny, który jedzie do stacji przeznaczenia: drogą inną, niż wskazana na bilecie, uiszcza różnicę pomiędzy ceną biletu, jaką należy pobrać za faktyczną drogę podróży, a ceną biletu, jaki posiada, oraz dopłatę l zł w Polsce a 0,50 guldena na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, ogółem jednak nie więcej, niż podwójną cenę tej różnicy. W razie przejazdu drogą tańszą, podróżny nie ma prawa do zwrotu różnicy. Dopłatę l zł w Polsce a 0,50 guldena na obszarze Wolnego Miasta Gdańska kolej żelazna pobiera bez względu na to, czy opłatę za przejazd lub różnicę cen podróżny uiszcza w pociągu, czy też na stacji.

248. W jakim leszcze wypadku należy pobrać dopłatę pojedynczą?

Podróżny, który wbrew swej woli albo przez nieświadomość jedzie bez ważnego biletu lub w wagonie klasy wyższej lub też w pociągu o taryfie j, opłaca pojedynczą należność za przebytą sposób drogę, względnie pojedynczą różnicę Odnośnych cen oraz dopłatę l złoty w Polsce a 0,50 guldena na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, o ile wypadające należności uiszcza natychmiast.

249. Od jakich podróżnych nie należy ściągać żadnych dopłat?

Do żadnych dopłat nie jest obowiązany:
a) podróżny, któremu kolejowa kasa biletowa wydała bezpośredniego biletu do stacji przeznaczenia i poświadczyła to na wydanym mu bilecie, jeżeli na stacji pośredniej, do której opiewa go bilet z powodu krótkiego postoju nie mógł kupić nowego biletu i o tem uprzedził bez wezwania konduktora;
b) podróżny, który rozpoczął podróż swą na przystanku, na którym nie wydaje się biletów.

250. Jak należy postąpić z podróżnym, który odmawia bezzwłocznego uiszczenia opłat? Kolej żelazna ma prawo usunąć go z pociągu.W tym wypadku podróżny nie ma prawa wymagać, aby jego bagaż był mu dostarczony na inną stację niż ta na którą go nadano. Usuwając podróżnego z pociągu konduktor wystawia cedułę dopłat w podwójnemn wykonaniu i odpis tej ceduły wraz z podróżnym wręcza dyżurnemu ruchu za pokwitowaniem na pierwopisie tej ceduły. Pokwitowany pierwopis ceduły oddaje konduktor zawiadowcy stacji na swej stacji macierzystej a ten odsyła bezzwłocznie do przełożonego Oddziału Eksploatacyjnego.

251. Wzór ceduły dopłat

251. Ile wynoszą dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego.Dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego wynoszą:

PRZY PRZEJŚCIU
Do pociągu pośpiesznego do pociągu osobowego
KLASY–> I II III I II
Z
biletem
Ceny biletu względ- nie różnica
Kl II na
pociąg
pośpieszny
1 bilet kl III na
pociąg pośpieszny.
a) do 40 km
bez dopłaty
b) ponad 40 km różnice między
ceną biletu kl.I na pociąg
osobowy, a ceną biletu kl II
na pociag pośpieszny.
Kl III
na pociąg
pośpieszny.
1 bilet kl. II
na pociąg pośpieszny.
1/2 biletu kl. III
na pociąg pośpieszny.
a) do 18 km bez dopłaty
b)ponad 18 km różnicę pomiędzy
ceną biletu kl I na pociąg osobowy
a ceną biletu kl III na pociąg pośpieszny
do 50 km bez dopłaty
b) ponad 50 km różnicę pomiędzy ceną biletu
kl II na pociąg osobowy, a ceną biletu kl III
na pociąg pośpieszny
Kl I na pociąg osobowy 1 biletu dodatkowego, kl I
na pociag pośpieszny
a) do 40 km różnicę miedzy ceną biletu kl II
na pociąg pośpieszny, a ceną biletu
kl I na pociąg osobowy
a) do 17 km różnicę między ceną biletu kl III
na pociąg pospieszny, a ceną biletu
kl I na pociąg osobowy;
b)ponad 17 km bez dopłaty
Kl II na pociąg
osobowy
1 biletu kl III na pociąg osobowy+
1 biletu dodatkowego kl I na pociąg pośpieszny
1 biletu dodatkowego kl II
na pociąg pośpieszny
a)do 50 km różnicę miedzy ceną biletu kl III
na pociąg pośpieszny, a ceną biletu kl II na pociąg osobowy
b)ponad 50 km bez dopłaty.
1 biletu kl III
na pociąg osobowy.
Kl III na pociąg
osobowy
1 biletu kl II na pociąg osobowy+
1 biletu dodatkowego kl I na pociąg pośpieszny
1/2 biletu kl III na pociąg osobowy+
1 biletu dodatkowego kl II na pociąg pośpieszny.
1 biletu dodatkowego kl III
na pociąg pospieszny
1 biletu klasy II
na pociąg osobowy
1/2 biletu kl III
na pociąg osobowy

Przy przejściu z biletem kl IV do wgonu klasy wyższej lub do pociągu pośpiesznego pobiera się różnicę ceny biletów odnośnych klas względnie pociągów.
W razie częściowego użycia pociągu pośpiesznego pobiera się dopłatę w wysokości ceny biletu dodatkowego odnośnej klasy na pociąg pośpieszny za odległość przejazdu tym pociągiem.

252. Kiedy bilety dodatkowe są ważne i do jakiej stacji należy je wystawiać?

Bilety dodatkowe ważne są tylko łącznie z biletem zasadniczym, a zatem nie dalej, niż do stacji przeznaczenia, wymienionej na nim.

253. Jakie dopłaty uiszczają dzieci przewożone za pół ceny?

Dzieci, przewożone za pól ceny, jeżeli korzystają z klasy wyższej lub z pociągu droższego, płacą połowę dopłaty.

254. Czy może podróżny korzystający z ulgi taryfowej przejść do klasy wyższej lub do pociągu kategorii wyższej?Jeżeli podróżny korzysta z ulgi taryfowej ze względów wychowawczych, społecznych i humanitarnych :
1) na przejazd do szkół;
2) na wycieczki i przejazdy na kolonje letnie;
3) dla robotników;
4) dla straży ogniowych, udających się na miejsce wypadku;
5) dla osób niezamożnych, pokąsanych przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę?
6) dla niezamożnych chorych umysłowo i ich dozorców;
7) dla inwalidów wojennych;
jeżeli może przejść do klasy wyższej lub do pociągu kategorji wyższej za dopłatą różnicy między odnośną opłatą wyższą, a rzeczywiście uiszczoną kwotą o ile postanowienia odnośnej taryfy ulgowej inaczej nie postanawiają.

255. Jak wygląda bilet dopłat, który wystawia konduktor w pociągu?

256. Co to są bilety okresowe?

Bilety okresowe obejmują następujące rodzaje biletów:
a) bilety odcinkowe do przejazdów pomiędzy dwiema wymienionemi w bilecie stacjami;
b) bilety okręgowe do przejazdów w relacjach dowolnych w obrębie wymienionych w bilecie okręgów dyrekcyjnych.
Bilety okresowe są imienne i uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów w okręgach dyrekcyjnych względnie na poszczególnych odcinkach na jakie opiewają w klasach i pociągach oraz w okresach, na które rozciąga się ich ważność.

257. Gdzie uskutecznia się zamówienia na bilety odcinkowe i jak należy w tym wypadku postąpić?

Zamówienia na bilety odcinkowe uskutecznia się na umyślnych formularzach nakładu urzędowego, które nabywa się w kasach stacyjnych. Zamówienia z dołączoną fotografią wyraźną, odbitą na papierze zdatnym do naklejenia, oraz opłatą taryfową za bilet względnie także należnością za blankiet biletowy i ramkę lub okładkę wnosi się do odnośnej kasy biletowej.

258. Gdzie i jak uskutecznia się zamówienia na bilety okręgowe?

Zamówienia na bilety okręgowe uskutecznia się na umyślnych formularzach, które również nabywa się w kasach stacyjnych, i wnosi się do zainteresowanej dyrekcji kolei państwowych.
Do zamówienia należy dołączyć fotografję, która musi być opatrzona własnoręcznym podpisem oraz pokwitowanie kasy głównej dyrekcji z odbioru opłaty taryfowej za bilet i należności za blankiet biletowy, względnie ramkę lub okładkę, o ile Pieniądze wniesiono bezpośrednio do kasy głównej danej dyrekcji kolei państwowych. Termin zgłoszenia zamówienia ustala się dla biletów odcinkowych co najmniej na 3 dni, dla biletów zaś okręgowych conajmniej na 10 dni przed pierwszym dniem ważności zamawianego biletu. Kolej jednak może przyjąć zamówienie w terminie późniejszym, zależnie od warunków miejscowych. Warunki zamawiania odcinkowych biletów okresowych na kolejach w obrębie dyr. katowickiej mogą być odmienne: powinny być one podane do wiadomości publicznej zapomocą ogłoszeń na stacjach.

259. Jakie są dalsze postanowienia szczegółowe co do biletów okresowych?

Kolej może wymagać, aby bilet okresowy wraz z fotografją był umieszczony w ramce lub okładce przez kolej dostarczonej.
Właściciel biletu okresowego powinien go przed użyciem podpisać atramentem w odpowiedniem miejscu pełnem imieniem i nazwiskiem. W celu stwierdzenia tożsamości osoby kolej może zażądać od okaziciela biletu powtórzenia podpisu.
Właściciel biletu okresowego jest obowiązany stosować się do wszystkich zarządzeń kontrolnych, jakie kolej uzna za niezbędne. Po upływie okresu ważności bilet należy zwrócić kolei.
Jeżeli z biletu okresowego korzystać będzie osoba nieuprawniona, kolej bilet ten odbiera, nie zwracając wpłaconej zań należności. Nieprawnego posiadacza biletu okresowego uważa się za podróżnego, jadącego bez biletu; płaci on wszelkie, przewidziane w takich wypadkach należności i ponosi wszelkie, wynikające z tego powodu skutki.
Postanowienia powyższe mają również zastosowanie w wypadkach, gdy bilet okresowy będzie użyty na innym odcinku, względnie w innym okręgu dyrekcyjnym, niż ten, na który opiewa: następnie jeżeli użyto biletu okresowego, którego termin ważności upłynął, albo gdy bilet okresowy zawiera poprawki, skreślenia lub zmiany względnie wykazuje ślady nieprawnej wymiany fotografji. W razie braku lub zniesienia pewnych klas wagonów, częściowego ograniczenia ruchu pociągów, właściciel biletu okresowego nie ma prawa żądania od kolei odszkodowania względnie częściowego zwrotu wpłaconej kwoty.
Wtórników biletów okresowych nie wydaje się.
W razie zajścia okoliczności, uniemożliwiających dalsze korzystanie z półrocznego biletu okręgowego lub z rocznego biletu okresowego (odcinkowego lub okręgowego), jak długotrwała choroba lub śmierć lub też zmiana miejsca zamieszkania, może nastąpić częściowo zwrot uiszczonych należności na następujących zasadach:
a) za półroczne bilety okręgowe, jeżeli zwrot biletu nastąpi w ciągu dwóch pierwszych miesięcy albo w ciągu trzeciego miesiąca jego ważności, zwraca się w pierwszym wypadku 1/2, w drugim zaś wypadku 1/3 część uiszczonej kwoty;
b) za roczne bilety okresowe (odcinkowe i okręgowe), jeżeli zwrot biletu nastąpi w pierwszym kwartale jego ważności, zwraca się 1/2, a w razie zwrotu biletu w drugim kwartale jego ważności 1/3 część uiszczonej kwoty.
Podwyższenie lub zniżenie opłat taryfowych nie dotyczy biletów okresowych, wydanych na podstawie poprzedniej taryfy.

260. Czy Jest dopuszczalne przejście do klasy wyższej na bilet okresowy i za jaką opłatą?

Przejazd w wagonach klasy wyższej, niż wypleniona na bilecie, jest dozwolony za każdorazową opłatą różnicy cen odnośnych biletów na przejazd jednorazowy, obliczonej według tabeli dopłat. Jednak przejazd w wagonach klasy wyższej za biletami robotniczemi tygodniowemi kl. IV, w obrębie dyr. katowickiej nie jest dozwolony nawet za dopłatą.

261. Na jakie okresy wydaje się bilety odcinkowe?

Bilety odcinkowe wydaje się na następujące okresy:
a) bilety miesięczne kl. I, II i III na okres jednego miesiąca kalendarzowego;
b) bilety sezonowe kl. I, II i III na okres czterech miesięcy z ważnością od l maja do 31 sierp. nią włącznie;
c) bilety roczne kl. I, II i III na cały rok z ważnością od l stycznia, l kwietnia, l lipca lub l października;
d) bilety tygodniowe klasy IV w obrębie dyrekcji katowickiej oraz tygodniowe klasy III/IV na obszarze W. M. Gdańska jedynie w komunikacji podmiejskiej na przeciąg jednego tygodnia z ważnością od niedzieli do soboty włącznie.

262. Jakie są postanowienia szczegółowe co do biletów odcinkowych?

Bilety odcinkowe uprawniają do przejazdów we wszystkich pociągach osobowych i mieszanych objętych rozkładem jazdy. Przejazd za biletami odcinkowemi w wagonach klasy wyższej jest dozwolony za każdorazową dopłatą różnicy cen odnośnych biletów za przejazd jednorazowy. Przejazd za biletami odcinkowemi w pociągach pośpiesznych jest dozwolony za uiszczeniem normalnej ceny biletu dodatkowego na pociąg pośpieszny odnośnej klasy. Kolej może ze względów ruchowych wprowadzić pewne ograniczenia, dotyczące używania niektórych pociągów pośpiesznych.
Przejazd w wagonach klasy wyższej lub w pociągu droższym za biletami tygodniowemi klasy IV nie jest dozwolony nawet za dopłatą. Bilety odcinkowe wydaje się na jeden lub kilka sąsiadujących ze sobą odcinków między dwiema stacjami, odległemi od siebie nie dalej niż 100 km. Bilety odcinkowe uprawniają do dowolnej ilości przejazdów drogą najkrótszą między wszystkiemi stacjami, leżącemi na odcinku, na który opiewa bilet. Cena biletu tygodniowego klasy IV wynosi 4-krotną a biletu miesięcznego 18-krotną cenę odnośnego biletu normalnego na przejazd jednorazowy w jedną stronę pociągiem osobowym, sezonowego 3-krotną, a rocznego 9-krotną cenę biletu miesięcznego odnośnej relacji.

263. Na jakie okresy wydaje się bilety okręgowe?

Bilety okręgowe kl. I, II i III wydaje się:
a) bilety miesięczne na okres jednego miesiąca kalendarzowego;
b) bilety półroczne na okres sześciu po sobie następujących miesięcy z ważnością od l stycznia lub l lipca;
c) bilety roczne na cały rok z ważnością od l stycznia.

264. Jakie są dalsze postanowienia szczegółowe co do biletów okręgowych?

Obszar okręgów odpowiada całkowicie obszarom poszczególnych dyrekcyj kolei państwowych. Bilety okręgowe uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów w okręgach, na które opiewają, we wszystkich pociągach osobowych, mieszanych i pośpiesznych, objętych rozkładem jazdy, o ile ze względów ruchowych nie będą wprowadzone pewne ograniczenia, dotyczące niektórych pociągów i o ile pociągi te nie są prowadzone na specjalnych warunkach. Przejazd za biletem okręgowym w wagonie klasy wyższej pociągu osobowego jest dozwolony za dopłatą różnicy cen odnośnych biletów na przejazd jednorazowy pociągami osobowemi.
Przejazd pociągiem pośpiesznym w wagonie klasy wyższej jest dozwolony za dopłatą różnicy cen odnośnych biletów na przejazd jednorazowy. Ważność biletów okręgowych (miesięcznych, półrocznych i rocznych), może się rozciągnąć na obszar jednego, względnie dwóch, trzech lub czterech sąsiadujących ze sobą okręgów albo na wszystkie okręgi dyrekcyjne. Bilety okręgowe nie są ważne na linjach kolei prywatnych, pozostających pod zarządem państwowym z wyjątkiem kolei Herby – Kielce, Lwów – Bełżec i Łódzkiej.

265. Jaka jest cena biletów okręgowych?

Ceny biletów okręgowych wynoszą:
a)bilety miesięczne:

KLASY
I II III
Ważne na okręgi
dyrekcyjne
złotych
JEDEN 350 210 140
DWA 425 255 170
TRZY 475 285 190
CZTERY 525 315 210
Wszystkie 625 375 250

b)bilety półroczne:
Cena biletu półrocznego wynosi5-krotną cenę odnośnego biletu miesięcznego;
c)bilety roczne:
cena biletu rocznego wynosi 9-krotną cenę odnośnego biletu miesięcznego.

266. Na które odcinki wydaje kolej żelazna bilety komunikacji podmiejskiej?

Na niektórych odcinkach, zwłaszcza w pobliżu większych miast, kolej żelazna może zaprowadzić ruch podmiejski za biletami klasy II i III.

267. Na które pociągi fest ważny bilet komunikacji podmiejskiej?

Przejazd za biletami podmiejskiemi może się odbywać wyłącznie pociągami podmiejskiemi. Przejście do pociągu droższego z biletem podmiejskim nawet za dopłatą nie jest dozwolone.

268. Jakie opłaty pobiera się za bilety w komunikacji podmiejskiej?

Opłaty za przejazd w komunikacjach podmiejskich na kolejach żelaznych, położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się według ceny biletów podmiejskich na przejazd jednorazowy w jedną stronę wynoszą: w klasie III po 5 groszy za kilometr z zaokrągleniem cen biletów wzwyż do liczb, podzielnych przez 4, Ceny biletów na przejazd jednorazowy w wagonie klasy II są l 1/2 raza wyższe, niż w klasie III;

269. Jakie istnieją postanowienia co do biletów peronowych?

Osoby, wchodzące do zamkniętych części stacyj bez biletu ważnego na przejazd, powinny posiadać bilet peronowy, który należy okazać przy wejściu i oddać przy opuszczeniu tej części stacji. Bilet peronowy nie daje prawa wstępu do pociągu. Kto bez ważnego biletu wstępuje na części zamknięte stacji, powinien zapłacić l zl a na obszarze W. M. Gdańska 0,50 guldena. Osoba posiadająca bilet peronowy ma prawo wsiąść ze sobą bez biletu najwyżej dwoje dzieci w wieku do ukończonych lat 4-ch. Dla psa wprowadzonego na peron powinien być nabyty także bilet peronowy. Kto bez biletu jazdy wejdzie do pociągu przygotowanego do odjazdu, powinien zapłacić 5 zł, a na Obszarze W. M. Gdańska 3 guldeny. Na każdą uiszczoną dopłatę kolej żelazna obowiązana jest wydać pokwitowanie.


Cena biletu peronowego na wstęp jednorazowy do zamkniętej części stacji wynosi 20 groszy, a na obszarze W. M. Gdańska 15 fen. Cena miesięcznego biletu peronowego na wstęp do zamkniętej części stacji w ciągu wskazanego w bilecie okresu czasu wynosi trzydziestokrotną cenę biletu peronowego na wstęp jednorazowy. Miesięczne bilety peronowe są imienne i z fotografją właściciela. Stacje dla których zaprowadza się takie bilety, ustala kolej według swego uznania w miarę potrzeby.
Miesięczne bilety peronowe wydaje się na dany miesiąc kalendarzowy. Pozatem mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zwykłych biletach okresowych. Bilet peronowy na wstęp jednorazowy jest ważny dnia następnego o ile podróżny wstąpił na peron w czasie od godz. 23 do 24. W tym wypadku przycina się bilet szczypcami z datą dnia następnej

269a. Jakie opłaty dodatkowe pobiera kolej żelazna przy biletach?

Niezależnie od opłaty za przejazd, o ile ona przy obliczeniu według taryfy normalnej przekracza złoty, pobiera się od każdego biletu opłatę stałą; w wysokości 10 groszy od każdych zaczętych 5 złotych ceny biletu. Od biletów, obliczonych według taryfy normalnej z obniżką 50%, opłatę powyższą pobiera się w wysokości połowy opłaty dodatkowej, jaka przy padałaby za odnośny bilet, obliczony według pełnej taryfy.

SPIS RZECZY i ALFABETYCZNY SPIS RZECZY (Katechizm Służby Pociągowej 1930)