47. Co rozumiemy pod nazwą pociąg?
Zespół parowozu i szeregu wagonów znajdujących się w drodze lub przygotowanych do drogi jakoteż pojedynczo biegnące wagony silnikowe i parowozy.

48. Jakie pociągi rozróżniamy pod względem ruchowym?
A. Pociągi kursujące codziennie (stałe) lub w oznaczone dnie według ogólnego rozkładu jazdy.
B. Pociągi nadzwyczajne kursujące na specjalne zarządzenie. Do tychże zalicza się i pociągi dodatkowe objęte w książkowym rozkładzie jazdy.

49. Jak rozróżniamy pociągi ze względu na to co przewożą?
Pociągi służące przeważnie do przewozu osób należy uważać jako, pasażerskie;
zaś pociągi służące przeważnie do przewozu towarów jako towarowe.
Jeżeli jednak dany pociąg przewozi osoby i towary nazywamy go mieszanym.
Do pociągów pasażerskich zaliczamy pociągi pospieszne (luksusowe, ekspresy i kurierskie), osobowe dalekobieżne i podmiejskie ;
zaś do pociągów towarowych towarowo-pośpieszne, dalekobieżne, zbiorowe i zdawcze.

50. Jaka jest kolejność pociągów ze względu na ich ważność?
Pociągi z Naczelnikiem Państwa mają pierwszeństwo przed wszystkiemi innemi pociągami oprócz pociągów ratunkowych.
Pociągi pośpieszne mają pierwszeństwo przed osobowemi, wojskowemi i towarowemi, pociągi osobowe przed wojskowemi i towarowemi, a wojskowe przed towarowemi, pośpieszno-towarowe przed zwykłemi towarowemi, a towarowe dalekobieżne przed zbiorowemi.
Co do porządku wyprawiania pociągów wojskowych istnieją osobne przepisy.

51. Jakie mamy ieszcze pociągi służące do innych celów?
Próbne, robocze, pomocnicze (ratunkowe), luźne jazdy parowozów i służbowe.

52. Co wiadomo o numeracji pociągów?
Poszczególne Dyrekcje kolejowe przeznaczała początkowe i końcowe punkta danych linij z uwzględnieniem stołecznego miasta Warszawy. Ta stacja danej linji, która leży bliżej Warszawy jest początkowym, zaś ta stacja, która leży dalej od Warszawy jest końcowym punktem danej linji. Każdy pociąg powinien być oznaczony numerem. Nieparzystą liczbą oznaczone są pociągi kursujące na danej linji w kierunku od jej stacji początkowej ku stacji końcowej, parzystemi liczbami natomiast pociągi kursujące w przeciwnym kierunku. Pod tym względem nie ma żadnych wyjątków. Setki i tysiączki w numerze oznaczają na której linji kolejowej dany pociąg kursuje. Jedynki i dziesiątki w numerze pociągu oznaczają przeznaczenie czyli gatunek pociągu.
Wobec powyższego oznacza się pociągi:
a) pośpieszne od nr. l do 10,
b) osobowe komunikacji bezpośredniej od nr. 11 do 20,
c) osobowe podmiejskie od nr. 21 do 50,
d) mieszane od nr. 51 do 60,
e) pośpieszno-towarowe od nr. 61 do 70,
f) towarowe od nr 71 do 99,
g) robocze oznaczają się literami przeznaczo-nemi dla poszczególnych linij z dodatkiem bieżących numerów.
h) Pociągi kursujące według osobowego rozkładu jazdy (nadzwyczajne) oznacza się wolnemi numerami nieobjętemi rozkładem jazdy stosownie do charakteru pociągu. Z braku wolnego numeru oznacza się numerem objętym rozkładem jazdy z dodatkiem dużej litery.
i) Pociągi objęte rozkładem jazdy przeznaczone tylko dla parowozów biegnących luzem, oznaczają się numerami pociągów pośpieszno-towarowych lub towarowych z dodatkiem litery “L”.
j) Pociągi służbowe bez rozkładu jazdy otrzymują nazwę stosownie do przeznaczenia.
k) Numerami “60 W do 70 W” oznacza się takie pociągi pośpieszno-towarowe, które według rozkładu jazdy są przeznaczone dla przewozu wojska w czasie pokoju.
Oznaczenie “W” zatrzymują te pociągi nawet i w tym wypadku, gdyby były wyjątkowo użyte dla innego celu, naprzykład dla przewozu Pątników, wycieczek itp., natomiast nie oznacza się literą “W” pociągów towarowych towarowo-pośpiesznych, nie mających tego oznaczenia w rozkładzie jazdy, choćby wyjątkowo przewoziły wojsko?

53. Co wiadomo o rozkładach jazdy?
Mamy rozkłady jazdy dla użytku publicznego i dla użytku służbowego. Rozkłady jazdy dla użytku publicznego są te afisze i książkowe rozkłady jazdy zawierające tylko rozkłady jazdy pociągów pasażerskich.
Dla użytku służbowego służą wykresy, książkowe rozkłady jazdy i rozkłady jazdy pociągów nadzwyczajnych.
Zmiany i uzupełnienia w rozkładach jazdy należy natychmiast ogłaszać i przeprowadzać. Po każdej perjodycznej zmianie rozkładów jazdy wszystkie dawniejsze tracą swą moc.

SPIS RZECZY i ALFABETYCZNY SPIS RZECZY (Katechizm Służby Pociągowej 1930)