Spis Rzeczy

Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1937 r.


§ 1.Wydawanie zarządzeń o zachowaniu ostrożności
§ 2. Rejestracja ostrzeżeń.
§ 3. Sporządzanie i doręczanie rozkazów szczególnych.
§ 4. Odwołanie ostrzeżeń.
§ 5. Kontrola i sprawdzanie ostrzeżeń.
§ 6. Wyznaczanie stacyj do wydawania ostrzeżeń.
§ 7. Ostrzeżenie stałe.
§ 8. Wydawanie ostrzeżeń o znajdowaniu się drezyny, roweru lub wózka roboczego na szlaku.


 

INSTRUKCJA
o wydawaniu ostrzeżeń drużynom pociągowym.
Wydana na podstawie postanowień § 55 Przepisów Ruchu (Nr R 1).

§ 1.
Wydawanie zarządzeń o zachowaniu ostrożności

(1) Organa służby drogowej oraz osoby upoważnione do wydawania zarządzeń obowiązujących do zachowania ostrożności lub szczególnej uwagi podczas jazdy pociągu, powinny takie zarządzenia przesyłać na piśmie lub telegraficznie, a w braku łączności telegraficznej, telefonicznie zawiadowcy (dyżurnemu ruchu) stacji położonej najbliżej miejsca zagrożonego. Zarządzenie telefoniczne powinno być niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
(2) Zawiadowca stacji (dyżurny ruchu), po otrzymaniu zarządzenia o zachowaniu ostrożności lub szczególnej uwagi podczas jazdy pociągu, powinien o tym powiadomić telegramem według adresu nr 14:
stacje i posterunki blokowe, sąsiadujące z miejscem zagrożonym, zainteresowane stacje wyznaczone do wydawania rozkazów szczególnych, wymienione w dodatku do służbowego rozkładu jazdy pociągów Cz. I. oraz stacje, na których się pociągi przed miejscem zagrożonym ostatnio zatrzymują.
(3) W razie stwierdzenia okoliczności, wymagających wydania natychmiast zarządzeń o zachowaniu ostrożności lub szczególnej uwagi podczas jazdy pociągu, przez pracowników służby drogowej, nie mających prawa do wydawania takich zarządzeń lub przez innych pracowników kolejowych, a nawet przez osoby postronne, dyżurny ruchu, powiadomiony o tym powinien postąpić jak następuje:
a) jeżeli na stacjach sąsiadujących z miejscem zagrożonym nie ma pociągów do wyprawienia na szlak zagrożony, to dyżurny ruchu powinien jak najprędzej porozumieć się z właściwym organem służby drogowej co do otrzymania od niego wyczerpujących objaśnień o rodzaju ostrzeżeń i o rozmiarze zmniejszenia szybkości i dopiero wtedy przystąpić do wyżej ustanowionego postępowania w sprawie wydawania ostrzeżeń;
b) jeżeli dyżurny ruchu ma u siebie na stacji pociąg do wyprawienia albo ma przyjąć pociąg ze stacji sąsiadującej z miejscem zagrożonym,
to powinien w zależności od treści otrzymanego zawiadomienia, albo wstrzymać wszystkie pociągi do czasu zbadania przeszkody przez przedstawiciela służby drogowej, albo wydać ostrzeżenie drużynie pociągowej o istniejącej przeszkodzie z poleceniem zatrzymania pociągli przed miejscem zagrożonym, zbadania przeszkody przez maszynistę i kierownika pociągu i – jeżeli to możliwe – przez przedstawiciela służby drogowej, oraz postąpienia stosownie do stwierdzonych okoliczności, a następnie zażądać decyzji organów służby drogowej.

§ 2.
Rejestracja ostrzeżeń.

(1) Stacje, które według adresu nr 14 otrzymały telegramy o zachowaniu ostrożności, stosownie do postanowień § l ust. (2) niniejszej instrukcji, powinny treść telegramów natychmiast zapisać w chronologicznym porządku do książek ostrzeżeń (formularz P. K. P. ser. R nr 208) i podać ją za pokwitowaniem dyżurnym ruchu do wiadomości i stosowania się do treści telegramów.
(2) Telegramy i inne pisemne zarządzenia o zachowaniu ostrożności powinny być zeszywane i przechowywane w kolejności, w jakiej nadchodzą i w jakiej są zapisywane do książek ostrzeżeń w ciągu 2 lat.
(3) Stacje powinny prowadzić książki ostrzeżeń oddzielnie dla każdego kierunku.
(4) Stacje wyznaczone do wydawania rozkazów szczególnych, które telegramem według adresu nr 14 otrzymały zarządzenie o zachowaniu ostrożności z obowiązkiem stosowania się do niego, powinny natychmiast zawiadomić stacje sąsiadujące z miejscem zagrożonym o otrzymaniu zarządzenia i wskazać przy tym numer pociągu, od którego zaczną wydawać ostrzeżenia i numer pociągu, który ostatni został wyprawiony bez danego ostrzeżenia.
(5) Dyżurni ruchu stacyj sąsiadujących z miejscem zagrożonym, po otrzymaniu zawiadomień od wszystkich stacyj zainteresowanych, których obowiązkiem jest wydawanie rozkazów szczególnych stosownie do postanowień § l ust. (2) niniejszej instrukcji, o rozpoczęciu przez nie wydawania ostrzeżeń, powinni zapisać w rubryce uwag książki ostrzeżeń: nr telegramu zawiadamiającego i czas jego otrzymania.
(6) W razie nie otrzymania zawiadomienia o otrzymaniu zarządzenia o zachowaniu ostrożności telegramem według adresu nr 14 od jednej lub kilku stacyj, obowiązanych do wydawania rozkazów szczególnych, dyżurni ruchu stacyj sąsiadujących z miejscem zagrożonym powinni niezwłocznie wezwać właściwe stacje do wysłania lub też powtórzenia wysłanego zawiadomienia.

§ 3.
Sporządzanie i doręczanie rozkazów szczególnych.

(1) Na stacjach wyznaczonych do wydawania rozkazów szczególnych, dyżurni ruchu powinni przepisywać z książek ostrzeżeń wszystkie obowiązujące ostrzeżenia do rozkazów szczególnych i wydawać je wszystkim pociągom, parowozom luzem, drezynom itp.
(2) Aby maszynista lub kierownik innego pojazdu mógł się należycie orientować w wydawanych mu ostrzeżeniach, należy przy sporządzaniu rozkazów szczególnych wpisywać ostrzeżenia wyraźnie i czytelnie, w kolejności kilometrów linii, mianowicie w zależności od kierunku jazdy danego pociągu lub pojazdu.
(3) Dyżurni ruchu, wręczając rozkaz szczególny kierownikowi pociągu za pokwitowaniem, powinni prócz tego ustnie poinformować kierownika pociągu o treści ostrzeżeń. Tak samo powinien postąpić kierownik pociągu, wręczając rozkaz szczególny maszyniście.
(4) Maszynista powinien natychmiast poinformować swego pomocnika o treści otrzymanego rozkazu szczególnego. (5) Na stacjach, na których dyżurny ruchu nie wyprawia osobiście pociągów, rozkazy szczególne powinien sporządzać i doręczać kierownikowi pociągu dyżurny nadzorczy.
(6) Na stacjach z bardzo gęstym ruchem pociągów może być wyznaczony do sporządzenia rozkazów szczególnych inny odpowiedni pracownik, co jednak nie zwalnia dyżurnego ruchu lub dyżurnego nadzorczego od bezwzględnego obowiązku sprawdzania rozkazu i stwierdzania tego swym podpisem.
(7) W razie, upoważnienia nastawniczego do wydawania rozkazów szczególnych, treść rozkazu powinna być sprawdzona telefonicznie przez dyżurnego ruchu, przy czym rozkaz podpisuje nastawniczy z polecenia dyżurnego ruchu, z podaniem nazwiska dyżurnego ruchu.
(8) W regulaminach stacyjnych powinno być wyrażone, kto powinien sporządzać i doręczać rozkazy szczególne kierownikom pociągów.
(9) Jeżeli stacja sąsiadująca z miejscem zagrożonym otrzyma zawiadomienie o zachowaniu ostrożności i szczególnej uwagi podczas jazdy po odejściu pociągu ze stacji wyznaczonej do wydawania ostrzeżeń, to dyżurny ruchu tej stacji (sąsiadującej z miejscem zagrożonym), powinien mimo, że ten pociąg nie ma na tej stacji postoju, pociąg zatrzymać i doręczyć rozkaz szczególny z właściwym ostrzeżeniem (ust. 3 i 4 §55 Przepisów Ruchu nr R 1). Tak samo powinien postępować dyżurny ruchu ze wszystkimi pociągami, które odeszły ze stacji wyznaczonej bez ostrzeżeń, na podstawie informacyj otrzymanych telegramem stosownie do postanowień § 2 ust. (4) niniejszej instrukcji.
(10). Na pociągi prowadzone przez dwa czynne parowozy na czole albo na pociągi z popychaczem, dyżurny ruchu powinien sporządzać dodatkowy odpis rozkazu szczególnego dla maszynisty drugiego parowozu.

§ 4.
Odwołanie ostrzeżeń.

(1) Przy odwoływaniu ostrzeżeń, organa do tego upoważnione zawiadamiają o tym zawiadowcę stacji (dyżurnego ruchu) sąsiadującej z miejscem przedtem zagrożonym tak samo, jak przy zarządzaniu ostrzeżeń zgodnie z trybem postępowania ustalonym w postanowieniach § l ust. (1) niniejszej instrukcji.
(2) Zawiadowca stacji (dyżurny ruchu) po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu ostrzeżenia, zawiadamia o tym interesowane stacje, które otrzymały zarządzenie wydawania ostrzeżeń telegramem według adresu nr 14.
(3) Zawiadowcy stacji (dyżurni ruchu) po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu ostrzeżenia, powinni zapisać w książce ostrzeżeń odwołanie, zapisując nr telegramu odwołującego i czas jego otrzymania, a telegram lub pisemne odwołanie powinni przykleić do telegramu lub do innego zawiadomienia, dotyczącego wprowadzenia danego ostrzeżenia.

§ 5.
Kontrola i sprawdzanie ostrzeżeń.

(1) W końcu każdego miesiąca naczelnik Oddziału Drogowego powinien sprawdzić, czy utrzymanie istniejących ostrzeżeń na następny miesiąc jest potrzebne i sporządzić wykazy utrzymanych ostrzeżeń po jednym egzemplarzu dla:
a) każdej zainteresowanej stacji stosownie do postanowień § l ust. (2) niniejszej instrukcji,
b) Oddziału Ruchowo-Handlowego i
c) Wydziału Drogowego i Ruchu w dyrekcji, oraz dostarczyć je wyżej wymienionym w takim terminie, aby dotyczące rozkazy szczególne mogły być wydawane od dnia l następnego miesiąca.
(2) Zawiadowcy stacji po otrzymaniu od naczelników Oddziałów Drogowych wykazów ostrzeżeń obowiązujących na miesiąc następny, powinni je wpisać na nowo do książek ostrzeżeń w celu przestrzegania wydawania dotyczących rozkazów szczególnych w następnym miesiącu.
(3) Zawiadowcy stacji powinni sprawdzić otrzymane od naczelników Oddziałów Drogowych wykazy pod tym względem, czy wszystkie obowiązujące nadal ostrzeżenia zostały przeniesione do wykazu na następny miesiąc, a w razie stwierdzenia braku lub niejasności jakiegoś ostrzeżenia bezzwłocznie prosić właściwego naczelnika Oddziału Drogowego o wyjaśnienie.
(4) Dyżurni ruchu przy przekazywaniu dyżurów powinni przekazywać książki ostrzeżeń jeden drugiemu za pokwitowaniem w dzienniku ruchu (formularz ser. P. K. P. nr R 1).
(5) Za prawidłowe prowadzenie książek ostrzeżeń i wypisywanie rozkazów szczególnych ponoszą odpowiedzialność zawiadowcy stacji na równi z dyżurnymi ruchu.
(6) Zawiadowcy stacji powinni codziennie kontrolować książki ostrzeżeń, a organa kontrolne służby ruchu, drogowej, elektrotechnicznej i mechanicznej przy każdym objeździe.

§ 6.
Wyznaczanie stacyj do wydawania ostrzeżeń.

(1) Stosownie do postanowień § l ust. (2) niniejszej instrukcji Wydziały Ruchu D. O. K. P. powinny w związku z każdorazową zmianą rozkładu jazdy pociągów wyznaczać stacje do wydawania rozkazów szczególnych (stacje zatrzymania pociągu lub początkowe) i podawać je do wiadomości i stosowania się do nich przez włączenie oddzielnego wykazu wyznaczonych stacyj do dodatku służbowego rozkładu jazdy pociągów część I
(2) W wykazach stacyj wyznaczonych do wydawania rozkazów szczególnych, powinny być zamieszczane nie tylko stacje okręgu danej dyrekcji kolejowej, lecz i stacje ostatniego postoju pociągów w okręgu sąsiednich dyrekcyj kolejowych, z podaniem odcinków linij, na które powinny być wydawane rozkazy szczególne, dotyczące ekręgu dyrekcji, w której ostrzeżenia obowiązują.

§ 7.
Ostrzeżenie stałe.

(1) Ostrzeżenia trwające dłużej niż 6 miesięcy, należy uważać za ostrzeżenia stałe.
(2) Ostrzeżenia stałe stosownie do postanowień § 53 ust. (10) Przepisów Ruchu nr R 1, powinny być ogłaszane do stosowania się do nich w zeszytach służbowych rozkładu jazdy pociągów.
(3) W razie powstania potrzeby ostrzeżeń stałych, trwających dłużej niż 6 miesięcy, jednak jeszcze nieogłoszonych drukiem w zeszytach służbowego rozkładu jazdy pociągów, należy do chwili ogłoszenia ich w tych zeszytach wydawać rozkazy szczególne.
(4) Ostrzeżenia stałe zamieszczone w zeszytach służbowego rozkładu jazdy pociągów nie powinny być wpisywane do książek ostrzeżeń ani do rozkazów szczególnych.

§ 8.
Wydawanie ostrzeżeń o znajdowaniu się drezyny, roweru lub wózka roboczego na szlaku.

(1) O znajdowaniu się drezyny, roweru lub wózka roboczego na szlaku na podstawie telefonicznego lub pisemnego pozwolenia dyżurnego ruchu, stosownie do postanowień § 53 ust. (3) pkt 4 i § .68 ust. (20) i (23) Przepisów Ruchu nr R l, zawiadowcy stacji (dyżurni ruchu) powinni zawiadamiać telefonicznie lub telegraficznie stacje zainteresowane i wyznaczone do wydawania pociągom rozkazów szczególnych w sposób ustanowiony postanowieniami § l ust. (2) niniejszej instrukcji.
(2) Jeżeli zajdą okoliczności wymagające wyjazdu drezyny, roweru lub wózka roboczego po odejściu pociągu ze stacji wyznaczonej do wydawania ostrzeżeń lub ze stacji ostatniego zatrzymania pociągu, to dyżurny ruchu stacji sąsiadującej ze szlakiem, na który wyszła drezyna, rower lub wózek, powinien wydać każdemu takiemu pociągowi ostrzeżenie o zachowaniu szczególnej uwagi podczas jazdy na szlaku; w tym celu dyżurny ruchu powinien pociągi nie mające przewidzianego postoju na tej stacji, zatrzymać.
(3) Jeżeli zajdzie okoliczność, wymagająca wyjazdu z pewnej stacji drezyny, roweru lub wózka roboczego po odejściu ze stacji wyznaczonej do wydawania rozkazów szczególnych lub ze stacji ostatniego zatrzymania pociągu pośpiesznego, ekspresowego lub szczególnej ważności, nie mającego przewidzianego postoju na stacji sąsiadującej ze szlakiem, na który konieczny jest wyjazd drezyny, roweru lub wózka roboczego, to dyżurny ruchu stacji z której konieczny jest wyjazd drezyny, roweru lub wózka roboczego, może wydać pozwolenie na wyjazd tego pojazdu pod warunkiem, że pojazd będzie usunięty z toru i że dyżurny ruchu jednej ze stacyj sąsiadujących z tym szlakiem Będzie o usunięciu przez kierownika pojazdu powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej na 20 minut przed przejściem danego pociągu przez stację sąsiadującą z tym szlakiem.
(4) Jeżeli dyżurny ruchu stacji sąsiadującej ze szlakiem, na którym znajduje się drezyna, rower lub wózek roboczy, nie otrzyma zawiadomienia o usunięciu od kierownika danego pojazdu przed przejściem pociągu pośpiesznego, ekspresowego lub nadzwyczajnego, którego drużyna nie otrzymała o znajdowaniu się pojazdu na szlaku ostrzeżenia, to mimo, że ten pociąg nie ma przewidzianego postoju na tej stacji, dyżurny ruchu powinien pociąg zatrzymać i rozkaz szczególny doręczyć.
(5) W wyjątkowo ważnych i usprawiedliwionych okolicznościach wymagających nieodzownego wyjazdu drezyny, roweru lub wózka roboczego na szlak po odejściu pociągu pośpiesznego, ekspresowego lub nadzwyczajnego ze stacji wyznaczonej do wydawania rozkazów szczególnych lub ze stacji ostatniego zatrzymania pociągu, jeżeli ten pociąg nie ma przewidzianego postoju na stacji sąsiadującej ze szlakiem, na którym znajduje się drezyna, rower lub wózek roboczy i jeżeli nie można zastosować się do warunku przewidzianego postanowieniami ust. (3) dotyczącego usunięcia z toru pojazdu i zawiadomienia dyżurnego ruchu stacji sąsiadującej z tym szlakiem na 20 minut przed przejściem tego pociągu, dyżurny ruchu może pozwolić na wyjazd pojazdu, lecz w takim przypadku powinien pociąg zatrzymać, ostrzeżenie doręczyć, a o zatrzymaniu pociągu pośpiesznego lub szczególnej ważności donieść telegramem według adresu R, D, RO, DO z podaniem przyczyny.


Antykwariat i §